22

Fundacja BIRN, Zdecelularyzowana trzustka po recelularyzacji

add Vaše poznámka 
Popis položky
Digigraphie, 60 x 42 cm
Zdjęcie zdecelularyzowanej trzustki poddanej następnie procesowi recelularyzacji w celu odbudowy struktur komórkowych.
Aukce
favorite II Aukcja Charytatywna "Bioniczne rewolucje"
gavel
Datum
22 Říjen, 18:30
date_range
Vyvolávací cena
44 EUR
Zobrazení: 3 | Oblíbené: 0
Aukce

Art In House

II Aukcja Charytatywna "Bioniczne rewolucje"
Datum
čtvrtek, 22 Říjen, 18:30
Průběh licitace

Licitovat se budou všechny položky

Aukční poplatek
18.00%
OneBid nevybírá žádné doplatky za licitaci.
Příhozy
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  3 000
  > 500
  3 500
  > 300
  3 800
  > 200
  4 000
  > 500
  4 500
  > 300
  4 800
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  30 000
  > 5 000
  35 000
  > 3 000
  38 000
  > 2 000
  40 000
  > 5 000
  45 000
  > 3 000
  48 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Podmínky používání

REGULAMIN AUKCJI Dzieł Sztuki DOMU AUKCYJNEGO ART IN HOUSE (obowiązuje od 1 lipca 2019)

Postanowienia ogólne

1.      Organizatorem aukcji jest Anita Wolszczak prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Art in House Anita Wolszczak, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą przy ulicy Gioacchino Rossiniego 15 lok. 9, 03-289 Warszawa, NIP: 8111559097, REGON: 147427598 zwana dalej „Domem Aukcyjnym Art in House” lub „Organizatorem”.

2.      Aukcja jest prowadzona w na podstawie prawa polskiego.

Przedmioty dostępne na aukcji

3.      Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki (tj. obrazy i rzeźby) zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli. Zgodnie z oświadczeniami osób zgłaszających, zgłoszone dzieła sztuki stanowią ich własność, są wolne od wad prawnych, nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem administracyjnym, sądowym lub skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych oraz nie są przedmiotem jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. W przypadku dzieł sztuki stanowiących współwłasność zgłoszenie do sprzedaży powinno być dokonane za pisemną zgodą wszystkich współwłaścicieli.

4.      Organizator ma prawo odmówić przyjęcia dzieła sztuki do sprzedaży bez podawania przyczyn, w szczególności, Dom Aukcyjny Art in House odmawia przyjęcia do sprzedaży dzieł sztuki, dla których posiada informacje o obciążeniu tych dzieł sztuki wyżej wskazanymi wadami prawnymi.

Terminy aukcji i katalog

5.      Terminy aukcji są ogłaszane na stronie internetowej https://artinhouse.pl. Dom Aukcyjny Art in House ma prawo odwołać ogłoszoną aukcję bez podawania przyczyn, o czym poinformuje w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie https://artinhouse.pl.

6.      Miejscem odbywania się aukcji jest Warszawa, Al. Jerozolimskie 107 lub inne miejsce wskazane na stronie https://artinhouse.pl.

7.      Dzieła sztuki będące przedmiotem aukcji wraz z opisem i ceną wywoławczą są umieszczane w katalogu aukcyjnym publikowanym na stronie https://artinhouse.pl. Katalog może być wydawany w formie papierowej.

8.      Dom aukcyjny gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym, jednocześnie zastrzegając możliwość ogłoszenia ewentualnych uzupełnień lub poprawek do treści Katalogu. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie sprzedaży uzupełniają Katalog. Art in House Dom Aukcyjny ma prawo wycofać dzieło sztuki z aukcji do momentu rozpoczęcia licytacji bez podawania przyczyn.

Udział w aukcji

9.      Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również organy reprezentujące osoby prawne, a także osoby przez nie upoważnione, oraz wspólnicy spółek osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z 2018 r. poz. 398, 650, 1544, 2219, 2244.) (“KSH”).

 

Udział osobisty

10.  Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego jest wypełnienie karty z danymi osobowymi i kontaktowymi bezpośrednio przed Aukcją lub ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres: [email protected] najpóźniej na 30 minut przez rozpoczęciem aukcji.

Zlecenia i limitem ceny

11.  Osoba zainteresowana udziałem w Aukcji, a nie mogąca w niej uczestniczyć osobiście może złożyć Organizatorowi zlecenie kupna wskazanych przez nią Zdjęć z podaniem limitu cenowego. Limit cenowy JEST INFORMACJĄ ŚCIŚLE POUFNĄ. W imieniu tej osoby w Aukcji weźmie udział upoważniony przez nią przedstawiciel Organizatora. Informacja o zamiarze uczestnictwa w Aukcji takiej osoby powinna zostać przekazana za pomocą formularza dostępnego na stronie https://artinhouse.pl. (guzik „Złóż zlecenie” umieszczony na karcie pracy) i zawierać dane osoby oraz wskazanie pozycji katalogu oraz ich limitu cenowego. Zlecenie powinno być przekazane Organizatorowi najpóźniej 30 minut przed aukcją.

12.  Organizator potwierdza przyjęcie zlecenia. Brak potwierdzenia oznacza brak możliwości udziału w licytacji na podstawie wysłanego zlecenia licytacji.

13.  Organizator zobowiązuje się dochować należytej staranności w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po jego stronie. Organizator dokłada starań, by zakupić dzieło sztuki w możliwe najniższej cenie.

Udział telefoniczny

14.  Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi, jednak nie później niż 60 minut przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel Organizatora, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie trwania Aukcji. Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez uczestnika numerem telefonu. Organizator zastrzega prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej.

Udział przez internet

15.  W przypadku uczestnictwa w aukcji za pośrednictwem internetowych portal aukcyjnych zastosowanie mają odpowiednie regulaminy tych portal.

Przebieg licytacji

16.  Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę wyznaczoną przez Organizatora - “Aukcjonera”, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Wielkość postąpień jest ustalana i ogłaszana przez Aukcjonera przed rozpoczęciem licytacji. Dom Aukcyjny Art in House ma prawo ustalać dla wybranych dzieł sztuki ceny warunkowe tj. ceny minimalne poniżej których nabycie dzieła sztuki jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela dzieła sztuki na zaproponowaną cenę. Ceny zgłaszane w trakcie licytacji są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT).

17.  Licytacja odbywa się w języku polskim.

18.  Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie przybicia - uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Organizatorem a licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji Aukcjoner samodzielnie rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu.

19.  Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik sprzedaży w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.

20.  Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa sprzedaży została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia przedmiotu licytacji za obiekt, w ustalonym w niniejszym Regulaminie terminie.

21.  Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk. Wzięcie udziału w Aukcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osoby przez Organizatora, dla celów rejestracji wyników oraz promocji działalności Organizatora oraz Aukcji, na wszelkich polach eksploatacji, w tym poprzez udostępnianie zdjęć, materiałów wideo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet).

Opłata aukcyjna

22.  Do wylicytowanej ceny danego Zdjęcia doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18% od kwoty nabycia przedmiotu licytacji tej ceny. Kwota opłaty organizacyjnej oraz kwota wylicytowanej ceny stanowią cenę nabycia przedmiotu licytacji. Cena nabycia stanowi cenę brutto.

Zapłata ceny nabycia

23.  Nabywca zobowiązany jest zapłacić za wylicytowany obiekt w terminie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty zakończenia licytacji.

24.  Opłacenie wylicytowanej ceny nabycia jest możliwe bezpośrednio po aukcji w miejscu licytacji lub w terminie późniejszym. Akceptowanymi formami płatności są płatność gotówką, kartą płatniczą, przelewem bankowym lub systemem PayPal.

25.  W przypadku przelewów za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Domu Aukcyjnego Art in House o numerze 30 1050 1025 1000 0092 0191 5122.

26.  Prawo własności do dzieła sztuki przechodzi na nabywcę w momencie opłacenia wylicytowanej ceny dzieła i opłaty aukcyjnej. W przypadku zwłoki z dokonaniem zapłaty ceny dzieła sztuki lub opłaty aukcyjnej Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zawartej z nabywcą po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.

Wydanie przedmiotów licytacji

27.  Wydanie przedmiotów licytacji następuje pod warunkiem uiszczenia ceny nabycia w terminie do 7 dni kalendarzowych od wpłaty ceny nabycia i przekazania danych adresowych zwycięzcy aukcji. Dostawa dzieł sztuki w obrębie Warszawy następuje na koszt Domu Aukcyjnego Art in House, z uwzględnieniem pkt. 30 poniżej. Dostawa poza Warszawę następuje na koszt nabywcy i w imieniu (na ryzyko) nabywcy.

28.  Możliwy jest również odbiór przedmiotu w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Organizatora tj. Al. Jerozolimskie 107, 02-011 Warszawa.

29.  Po upływie 45 dni od daty Aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia.

30.  Dom Aukcyjny Art in House nie odpowiada za uszkodzenia dzieł sztuki powstałe w trakcie transportu dokonywanego przez podmioty trzecie (w szczególności firmy kurierskie).

Odpowiedzialność organizatora

31.  Organizator odpowiada względem kupującego za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości ceny nabycia obiektu.

32.  Prawo własności egzemplarza Zdjęcia przechodzi na kupującego w momencie dokonania pełnej wpłaty kwoty nabycia przedmiotu licytacji na rachunek bankowy Organizatora. Organizator nie przekazuje wraz z obiektem majątkowego prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania obiektu.

33.  Organizator daje bezpośredniemu nabywcy obiektu gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym, nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty Aukcji zwrócić zakupiony obiekt, a Organizator zwróci wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami. Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu.

34.  Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny.

35.  Organizator nie bierze odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające kwotę nabycia przedmiotu licytacji, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Żaden przepis w niniejszym Regulaminie nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Organizatora wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

Przetwarzanie danych osobowych

36.  Organizator, przetwarzając dane osobowe w związku z organizacją Aukcji, jest administratorem danych osobowych Uczestników, w związku z czym niniejszym informuje:

 

a.       Administratorem danych osobowych jest Anita Wolszczak Art in House z siedzibą w Warszawie przy ul. G. Rossiniego 15/9, 03-289 Warszawa. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej lub (w wypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną): imię i nazwisko osoby uprawnionej do działania w imieniu Uczestnika, jej numer telefonu i adres poczty elektronicznej;

b.      Dane osobowe Uczestników będę przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia Aukcji, chyba że Uczestnik wyrazi zgodę na przetwarzanie danych w innych celach. W takim przypadku mają w szczególności zastosowanie postanowienia Polityki prywatności Domu Aukcyjnego Art in House.  

c.       Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

d.      Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest warunkiem udziału w Aukcji i jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży;

e.       Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych dotyczących siebie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO;

f.        Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w trybie i na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO;

g.       Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, z wyłączeniem firm kurierskich oraz odbiorców będących państwowymi organami uprawnionymi na podstawie odpowiednich przepisów do żądania od Organizatora wydania danych osobowych Uczestników.

 

37.  Dom Aukcyjny Art in House zastrzega możliwość wglądu w dokumenty tożsamości Uczestników w celu weryfikacji poprawności przekazanych danych oraz w celu weryfikacji tożsamości osoby dokonującej odbioru wylicytowanego przedmiotu.

38.  Postanowienie ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika niebędącego osobą fizyczną.

39.  Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników wyłącznie w niezbędnym zakresie, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Organizatora, w sposób zapewniający ich integralność i bezpieczeństwo.

40.  W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować dzwoniąc pod numer telefoniczny 510 211 410 lub poprzez korespondencję elektroniczną pod adresem [email protected]

 

O aukci

Chcemy opowiedzieć Ci historię o świecie nauki. O tym, jak to się stało, że jesteśmy właśnie tu i teraz. Wszystko zaczęło się od wizji, jednej myśli. Idei, która nas porwała i wywołała lawinę niezwykłych zdarzeń. Nasze bioniczne rewolucje zaczęły się od komórki, bo to właśnie od komórki zaczyna się życie. Komórka wyznacza nowy początek.

Wyobraź sobie przestrzeń laboratoryjną, a w niej naukowców. Wszystkie, nawet te niepozorne czynności stanowią proces. Proces odkrywania tego, co nieznane. Proces tworzenia czegoś zupełnie nowego. Nauka nie zna dnia ani nocy, nie daje wytchnienia. Jeśli ją kochasz i wierzysz w jej moc, będziesz podążać tą ścieżką już zawsze.

Nasza droga była pełna wyzwań i niezliczonych prób. Dowodem naszej determinacji i siły są odkrycia, których dokonaliśmy. Kolejne elementy kosmicznej układanki. Biotusze do druku tkanek i naczyń, technologia samego biodrukowania i wytwarzania naczyń krwionośnych, bioreaktor do hodowania narządów, płyn perfuzyjny. A to wszystko w oparciu o stworzenie idealnego środowiska dla każdej, poszczególnej komórki i całego bionicznego organu.

14 marca 2019 roku wydrukowaliśmy pierwszy na świecie unaczyniony prototyp bionicznej trzustki. Każda cząstka tej wyjątkowej całości otwiera drogę do kolejnych odkryć. Nasze doświadczenie jest sumą doświadczeń każdego z nas. Wierzymy w tę technologię, znamy jej potencjał i chcemy ją rozwijać. Każdego dnia, w każdej sekundzie zbliżamy się do kolejnego przełomu. To ten moment, w którym niemożliwe staje się możliwe.

Naszym celem jest budowa Europejskiego Centrum Biotechnologii Medycznej, gdzie będziemy kontynuować badania i opracowywać pionierskie terapie medyczne. Połączenie nauki i medycyny w jednym miejscu. Jedyny taki ośrodek w Polsce, który odmieni życie obecnych i przyszłych pokoleń. Jeden doskonały organizm, a w nim bioniczne rewolucje. Wierzymy w potęgę nauki i nasze możliwości. Za naszym pomysłem stoi wiele wybitnych umysłów. Brakuje nam tylko stałego miejsca do realizacji naszych pasji. Pamiętaj, że przyszłość zaczyna się już dziś i pomóż nam dokonać wielkich rzeczy.

Drogi przyjacielu, zabieramy Cię w podróż do wnętrza bionicznego narządu. Zdjęcia zamieszczone w katalogu, zdradzą Ci tajemnice bionicznej trzustki. Znajdziesz tu wyspy trzustkowe, fibroblasty, komórki śródbłonka, tworzące się naczynia i wiele więcej. Weź głęboki oddech i zobacz to, czego nie widać gołym okiem. Wspaniałych wrażeń!

FUNDACJA BADAŃ I ROZWOJU NAUKI

Od 2009 roku zajmuje się głównie działalnością edukacyjną i badawczą w zakresie nauk medycznych oraz biochemicznych. Inspiracją do założenia Fundacji była i jest działalność naukowa chirurga transplantologa dr hab. med. Michała Wszoły, który brał udział w pierwszym przeszczepie wysp trzustkowych w Polsce i pierwszym przeszczepie samej trzustki, a także przeprowadził pierwsze na świecie endoskopowe przeszczepienie wysp trzustkowych pod śluzówkę żołądka. W ciągu 10 lat działania Fundacja zrealizowała wiele imponujących i pionierskich projektów. Zespół Fundacji tworzą młodzi naukowcy, absolwenci renomowanych polskich uczelni. Specjaliści z zakresu nauk medycznych, biologicznych i chemicznych, dla których codzienność w laboratorium to nie tylko praca, ale przede wszystkim pasja.

Od 2017 roku Fundacja jako lider Konsorcjum Bionic pracuje nad biodrukowaniem 3D bionicznej trzustki – funkcjonalnego narządu zbudowanego z żywych komórek, który zrewolucjonizuje leczenie cukrzycy i przywróci zdolność organizmu do regulowania poziomu cukru we krwi. Ta przełomowa terapia zastąpi konieczność przewlekłej insulinoterapii, a tym samym podniesie jakość i wydłuży życie pacjentów. Projekt finansowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu STRATEGMED. 14 marca 2019 r. zespół pod kierownictwem dr hab. med. Michała Wszoły wydrukował pierwszy na świecie unaczyniony prototyp bionicznej trzustki. Od czasu tego przełomowego wydarzenia naukowcy pracowali nad udoskonaleniem opracowanych rozwiązań i rozpoczęli badania na zwierzętach. 

Realizowany obecnie projekt zakłada przeprowadzenie fazy przedklinicznej. By rozwijać technologię i wejść do fazy klinicznej z udziałem pacjenta, Fundacja musi pozyskać dodatkowe środki i odpowiednie zaplecze badawcze. Kolejnym celem naukowców i lekarzy zgromadzonych wokół dr hab. med. Michała Wszoły jest budowa pierwszego w Polsce Europejskiego Centrum Biotechnologii Medycznej, w którym będą mogli kontynuować badania i przeszczepiać bioniczną trzustkę pacjentom z całego świata. Fundacja chce stworzyć innowacyjny ośrodek badawczo-kliniczny, który umożliwi opracowywanie od podstaw pionierskich terapii medycznych. 

FAQ
O prodejci
Art In House
Kontakt
Art In House
room
Al. Jerozolimskie 107
02-011 Warszawa
phone
+48510211410
keyboard_arrow_up
add