109

Rafał Olbiński (ur. 1943), Okazyjna pokusa

add Vaše poznámka 
Popis položky

inkografia/papier, 40 x 30 cm (format arkusza), 32,2 x 26,2 cm (zadruk)

opisana l.d.: "II/XX", sygnowana p.d.: "Olbiński", sucha pieczęć

certyfikat autentyczności

Aukce
Wakacyjna Aukcja Inkografii SZOKart
gavel
Datum
24 Srpen 2019
date_range
Vyvolávací cena
23 EUR
Prodejní cena
Podmínečný prodej
187 EUR
Konečná cena bez aukčního poplatku
162 EUR
Navýšení
805%
Zobrazení: 67 | Oblíbené: 1
Aukce

Galeria SZOKART

Wakacyjna Aukcja Inkografii SZOKart
Datum
24 Srpen 2019
Průběh licitace

Licitovat se budou všechny položky

Aukční poplatek
15.00%
OneBid nevybírá žádné doplatky za licitaci.
Příhozy
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Podmínky používání

Postanowienia ogólne


§1

Organizatorem aukcji jest: Ryszard Łazorczyk, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ERŁAZ Ryszard Łazorczyk, z siedzibą w Poznaniu, ul. Cetniewska 19, NIP: 5981154773, REGON: 211267837 (dalej: SZOKart). Miejscem odbywania się aukcji jest siedziba organizatora aukcji.


§2

Regulamin aukcji (dalej: Regulamin) określa zasady uczestnictwa, organizacji i nabywania obiektów na aukcjach organizowanych przez SZOKart. Zapoznanie się i akceptacja postanowień i warunków Regulaminu stanowi warunek konieczny do przystąpienia do aukcji przez Licytującego, i Licytujący przystępując do aukcji potwierdza zapoznanie się z nim i jego akceptację. Postanowienia niniejszego regulaminu nie mają zastosowania do obiektów sprzedawanych w sprzedaży bezpośredniej na stronie internetowej SZOKart, dla których obowiązuje osobny regulamin.


§3

Wszelkie materiały na aukcjach organizowanych przez SZOKart, w tym: zdjęcia, opisy, warstwa graficzna strony itp. stanowią wyłączną własność intelektualną SZOKart, lub są wykorzystywane za wiedzą i zgodą dysponentów tych praw. Ich kopiowanie, rozpowszechnianie i wykorzystywanie w jakikolwiek inny sposób, niezwiązany z aukcją, bez wiedzy i zgody SZOKart, stanowić może naruszenie własności intelektualnej SZOKart i jest zabrobione.


§4

Aukcje organizowane przez SZOKart stanowią aukcje publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Złożenie zwycięskiej oferty przez Licytującego stanowi jednocześnie zobowiązanie Stron do zawarcia umowy.


Ochrona danych osobowych


§5

Administratorem danych osobowych Licytujących jest SZOKart.


§6

Osoba, której dane dotyczą uczestnicząc w aukcji organizowanej przez SZOKart potwierdza, iż zapoznała się z polityką ochrony danych osobowych określoną w niniejszym rozdziale II Regulaminu (Ochrona danych osobowych) i akceptuje jej postanowienia.


§7

Dane osobowe przetwarzane są przez SZOKart zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO), oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.


§8

Wszelkie dane osobowe są przetwarzane przez SZOKart wyłącznie do realizacji celów, dla których dane zostały przekazane, oraz w określonych przypadkach po ich realizacji w celach: obsługi reklamacji, windykacji należności, lub w przypadku udzielenia przez osobę, której dane dotyczą osobnej zgody- w celach marketingowych (minimalizacja danych). Po realizacji wyżej wymienionych celów dane osobowe nie będą dalej przetwarzane w innych celach (ograniczenie przetwarzania), poza sytuacjami, w których obowiązek takiego przetwarzania wynika z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, lub osoba, której dane dotyczą wyrazi na to zgodę.


§9

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże określone dane, tj.: imię i nazwisko, oraz w przypadku uczestnictwa w aukcji przez internet: adres do korespondencji i adres do wysyłki- są niezbędne do przystąpienia do aukcji, i ich niepodanie skutkować może niedopuszczeniem do licytacji przez SZOKart. Dane osób, które nie zostały dopuszczone do licytacji nie będą dalej przetwarzane przez SZOKart.


§10

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez SZOKart, oraz żądanie ich aktualizacji, dokonania korekty błędnych danych, oraz żądania ich usunięcia a także ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania w sytuacji, w której przestały być niezbędne do realizacji celów, dla których zostały podane (prawidłowość danych, prawo do bycia zapomnianym).


§11

Osoba, której dane dotyczą ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku ich przetwarzania w związku z realizowaniem przez SZOKart prawnie usprawiedliwionych celów nie naruszających praw i wolności Klienta, oraz żądania od SZOKart przekazania swoich danych osobowych innemu administratorowi.


§12

Wszelkie wnioski i zapytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez SZOKart należy kierować bezpośrednio do administratora, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected], telefonicznie pod nr tel.: +48 518962332 lub pocztą, na adres: ERŁAZ Ryszard Łazorczyk, ul. Cetniewska 19, 60-446 Poznań.


§13

W przypadku nie odebrania przez Licytującego wylicytowanego obiektu osobiście, i wybrania innej formy doręczenia obiektu niż poprzez operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Stosownie do decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej z dnia 30 czerwca 2015 r. nr DRP.WKP.710.2.2015.26,27o wyborze operatora wyznaczonego do świadczenia usług powszechnych na lata 2016-2025: Poczta Polska S.A.), osoba, której dane dotyczą, która wygrała licytację, wyraża jednocześnie zgodę na powierzenie przetwarzania jego danych osobowych innemu, wybranemu przez siebie podmiotowi, wykonującemu usługę doręczenia obiektu.


§14

Poza przypadkami określonymi w §14 Regulaminu, dane osobowe Licytujących nie będą przekazywane ani w inny sposób powierzane do przetwarzania żadnym osobom trzecim, w tym podmiotom z państw trzecich, za wyjątkiem sytuacji, w których obowiązek udostępnienia danych przez ich administratora wynika wprost z przepisów prawa powszechnie obowiązującego, lub z prawnie uzasadnionego interesu SZOKart (np. w celu windykacji należności). O każdym przypadku udostępnienia swoich danych osoba, której dane dotyczą zostanie poinformowana przez SZOKart, za wyjątkiem przypadków, gdy administrator nie może udzielić takiej informacji na gruncie przepisów ustawy z dnia 10 maja 2018 r o ochronie danych osobowych.


§15

Dane osobowe Licytujących nie będą przetwarzane przez SZOKart w sposób automatyczny i nie będą podlegały profilowaniu.


III. Przystąpienie do aukcji


§16

Licytującym może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność
do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej. W przypadku przystąpienia do aukcji przez Licytującego niespełniającego powyższych warunków i wprowadzenie w błąd SZOKart co do ich spełniania, zwycięska oferta będzie nieważna, ponadto SZOKart może dochodzić od Licytującego ewentualnych szkód i poniesionych kosztów wynikłych w związku z nieważnością oferty.


§17

O dopuszczeniu do aukcji prowadzonej przez SZOKart decyduje wyłącznie SZOKart. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia Licytującego do aukcji bez podania przyczyn.


IV. Przebieg licytacji


§17

W licytacji udział biorą Licytujący oraz osoba prowadząca aukcję (Aukcjoner).


§18

Aukcję rozpoczyna, prowadzi i kończy Aukcjoner.


§19

Każda licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner ustala kolejne postąpienia, tj. kwoty, o jakie zmienia się proponowana cena podczas licytacji, według tabeli postąpień podanej poniżej:


Cena

Postąpienie

0 – 2000

100

2000 – 5000

200

5000 – 10 000

500

10 000 – 20 000

1000

20 000 – 50 000

2000

50 000 – 100 000

5000

100 000 – 500 000

10000

Powyżej 500 000

20000


§20

W szczególnych przypadkach aukcjoner może zadecydować o innej wysokości postąpienia wedle własnego uznania. W przypadku wystąpienia błędu lub sporu co do wyniku licytacji, aukcjoner może w trakcie trwania licytacji odmówić przyjęcia oferty, wycofać licytowany obiekt w dowolnym momencie aukcji bądź ponownie zaoferować go do licytacji.


§21

Obiekty licytowane na aukcjach mogą posiadać ceny minialne. W takim przypadku nabycie obiektu będzie warunkowe, i będzie uzależnione od wyrażenia zgody przez właściciela obiektu. O sprzedaży warunkowej Licytujący zostanie poinformowany.


§22

Licytacja przedmiotu kończy się wraz z uderzeniem młotka i jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między Nabywcą a Domem Aukcyjnym Panorama na warunkach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta


§23

W przypadku uczestnictwa w aukcji przez internet, przystąpienie do licytacji jest możliwe wyłącznie w przypadku uprzedniego podania przez Licytującego w sposób bezpośredni organizatorowi aukcji lub w sposób pośredni danych niezbędnych do zawarcia umowy. W przypadku przedsiębiorców warunkiem niezbędnym do wystawienia faktury jest ponadto podanie danych przedsiębiorcy niezbędnych do jej wystawienia. Podanie danych, o których mowa powyżej i przystąpienie do aukcji oznacza akceptację przez Licytującego niniejszego Regulaminu oraz zobowiązanie się Licytującego do przestrzegania jego postanowień.


V. Ceny obiektów, zawarcie umowy i płatność


§24

Ceną obiektu jest kwota, za którą został on wylicytowany, powiększona o opłatę aukcyjną, która stanowi część opłaty końcowej i wynosi zawsze 15% (w tym VAT). W przypadku innej formy odbioru wylicytowanego obiektu niż odbiór osobisty, do ceny obiektu należy doliczyć ponadto koszt przesyłki, ustalany indywidualnie.


§25

Obiekty, w przypadku odsprzedaży, tj. sprzedaży następującej po pierwszym rozporządzeniu dziełem przez twórcę, podlegają zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych opłacie przysługującej twórcy lub jego spadkobiercom (droit de suite). Opłata droit de suite naliczana jest według poniższych stawek:


  • 5% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50.000 euro;

  • 3% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50.000,01 euro do równowartości 200.000 euro;

  • 1% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200.000,01 euro do równowartości 350.000 euro;

  • 0,5% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350.000,01 euro do równowartości 500.000 euro;

  • 0,25% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500.000 euro - jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 12.500 euro.

§26

Złożenie zwycięskiej oferty w licytacji stanowi zobowiązanie Licytującego do zawarcia umowy.


§27

Termin na dokonanie płatności za wylicytowany obiekt wynosi 3 dni od dnia złożenia zwycięskiej oferty w licytacji. Niedokonanie wpłaty w określonym terminie skutkować będzie wyznaczeniem przez SZOKart dodatkowego terminu na dokonanie płatności, pod rygorem odstąpienia od umowy i obciążenia Licytującego kosztami i stratami poniesionymi przez SZOKart w związku z niewywiązaniem się Licytującego z zawartej umowy. Terminem dokonania płatności jest dzień, w którym kwota zostanie zaksięgowana na rachunku bankowym SZOKart.


V. Wysyłka i odbiór obiektów


§28

Zakupiony przez Klienta obiekt będzie wydany do rąk własnych Licytującego lub dostarczony na adres przez niego wskazany. SZOKart nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy lub nieaktualny adres do wysyłki wskazany przez Licytującego. W przypadku, gdy obiekt nie zostanie przez Licytującego odebrany, zostanie na niego nałożona kara umowna w wysokości dwukrotnej ceny wybranej przez Licytującego formy doręczenia obiektu.


§29

Obiekt zostanie doręczony metodą wybraną przez Licytującego, zgodnie z określonymi przez realizującego ją operatora warunkami przesyłki. Dostępne metody doręczenia obiektów będą ustalane indywidualnie.


§30

Czas rozpoczęcia realizacji wysyłki przez SZOKart wylicytowaego obiektu wynosi maksymalnie 7 dni roboczych od dnia złożenia przez Licytującego zwycięskiej oferty na aukcji. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek problemów, zależnych bądź niezależnych od SZOKart, wynosi 30 dni. O fakcie i o powodach przedłużenia terminu rozpoczęcia realizacji wysyłki ponad 7 dni roboczych SZOKart poinformuje Licytującego, wskazując jednocześnie przewidywany termin rozpoczęcia realizacji wysyłki.


§31

Przy odbiorze przesyłki Licytujący powinien zweryfikować zarówno stan opakowania, jak i stan obiektu, w obecności osoby doręczającej. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń, Licytujący powinien w miarę możliwości wykonać dokumentację fotograficzną stanu opakowania i produktu, oraz spisać w obecności osoby doręczającej protokół ze wskazaniem stwierdzonych uszkodzeń, pod którym podpisuje się zarówno Licytujący jak i doręczający, lub złożyć reklamację u doręczającego na formularzu przekazanym przez niego. Licytujący powinien niezwłocznie zawiadomić SZOKart o stwierdzonych uszkodzeniach.


§32

W przypadku odbioru osobistego obiektu przez Licytującego, jest on obowiązany do odbioru obiektu w terminie 30 dni od dnia złożenia zwycięskiej oferty na aukcji. W przypadku, gdy Licytujący nie odbierze obiektu w wyżej wskazanym terminie, zostanie obciążony kosztami magazynowania obiektów w wysokości 10 zł (słownie: dziesięć złotych) dziennie za każdy obiekt.


VI. Reklamacje i odstąpienie od umowy


§33

Licytującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sytuacji, gdy zakupiony przez niego obiekt posiada jakąkolwiek wadę prawną bądź fizyczną, przy czym jako wada fizyczna SZOKart nie uznaje różnic w wyglądzie zewnętrznym zakupionego obiektu a jego zdjęciem. Koszty związane z reklamacją w przypadku stwierdzenia, iż jest ona zasadna, pokrywa SZOKart. W przeciwnym przypadku koszty reklamacji pokrywa Klient.


§34

SZOKart informuje, że do reklamacji składanych przez Licytujących zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. W celu skorzystania z uprawnień określonych w powyższych ustawach, Licytujący powinien niezwłocznie po stwierdzeniu jakiejkolwiek wady zakupionego obiektu skontaktować się z SZOKart za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected], telefonicznie pod nr tel.: +48 518962332 lub pocztą, na adres: ERŁAZ Ryszard Łazorczyk, ul. Cetniewska 19, 60-446 Poznań..


§35

W przypadku reklamacji związanych z otrzymaniem przez Licytującego uszkodzonego obiektu, SZOKart rekomenduje dochowanie czynności opisanych w §31 Regulaminu. Stan rzeczywisty obiektu zwróconego przez Klienta wraz z reklamacją będzie m.in. porównywany przez SZOKart z dokumentacją fotograficzną wykonywaną bezpośrednio przed wysyłką obiektu w celu weryfikacji, czy do ewentualnych uszkodzeń doszło przed, czy po wysyłce obiektu. Sporządzenie przez Klienta w miarę możliwości dokumentacji fotograficznej i spisanie protokołu w obecności osoby doręczającej, ze wskazaniem stwierdzonych uszkodzeń, będzie w takich przypadkach pomocne w celu ustalenia na jakim etapie doszło do uszkodzenia obiektu.


§36

Reklamację należy złożyć na piśmie, ze wskazaniem: reklamowanego obiektu, danych Licytującego, przyczyn reklamacji, adresem do korespondencji, preferowaną metodą kontaktu i żądania Licytującego. Wraz ze złożeniem reklamacji nalezy przekazać SZOKart również reklamowany obiekt.


§37

Rozpatrzenie reklamacji przez SZOKart nastąpi w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia reklamacji i przekazania reklamowanego obiektu przez Licytjącego. W przypadku braku informacji ze strony SZOKart w ww. terminie reklamację Licytującego uznaje się za rozpatrzoną pozytywnie (przyjętą). O odrzuceniu bądź przyjęciu reklamacji, Licytujący zostanie poinformowany na wskazany w reklamacji adres korespondencyjny pocztą tradycyjną, lub na wskazany adres poczty elektronicznej (e-mail). W przypadku odrzucenia reklamacji Licytujący zostanie poinformowany o powodach jej odrzucenia. Odrzucenie reklamacji nie pociąga za sobą braku możliwości jej uznania przez SZOKart w późniejszym terminie.


§38

Od umów zawartych w wyniku złożnia zwycięskiej oferty na aukcji, Licytującemu nie przysługuje odstąpienie od umowy.


O aukci


FAQ
O prodejci
Galeria SZOKART
Kontakt
Galeria SZOKART
room
Cetniewska 19
60-446 Poznań
phone
+48 518962332
Zákazníci kupující díla tohoto umělce kupovali také
keyboard_arrow_up
add