257

"Atlas Królestwa Polskiego", Kolberg, 1827

add Vaše poznámka 

Popis položky
"Atlas Królestwa Polskiego" Juliusza Kolberga (Colberga), drukowany przez warszawski Instytut Litograficzny Szkolny w latach 1826-27(mapy litografował J. Sławiński).
Pierwszy tak dokładny zbiór map wszystkich województw Królestwa Polskiego, w języku polskim. Rzadkość w komplecie.
Okładka tomu zatytułowana "Mappy", wewnątrz komplet 8 map województw (kolejno: krakowskie, sandomierskie, kaliskie, lubelskie, płockie, mazowieckie, podlaskie, augustowskie), litografii liniowo kolorowanych w epoce oraz dwujęzyczna, francusko-polska, strona tytułowa (na dodanym luzem, trochę mniejszym różowawym arkuszu) ozdobiona bordiurą i herbami 8 województw, którą rytował Wilhelm Ruchacz, z notką dystrybutora: "sprzedaje się w Składzie A. Dal Trozzo. Uli. Senatorska no. 496.".
Wymiary atlasu 45,4 x 31,6 cm, map ok. 43 x 57 cm (niewielkie odchylenia w zależności od mapy).
Na wyklejce czarna pieczątka: Sąd Naywyższey Instancyi Król. Polskiego (działający w latach 1815-1841).
Mapy Kolberga wydawano jako luźne arkusze, które można było kupować indywidualnie, tylko część nakładu przeznaczono na zebranie w formie atlasowej. Jako pierwsze do sprzedaży trafiło woj. płockie (2 V 1826.), jako ostatnie wydano woj. kaliskie i krakowskie (1 X 1827). Cieszyły się dużą popularnością, jeszcze w X 1827 roku A.Dal Trozzo donosił ("Kurier Warszawski" nr 293 ze środy 28 października 1827), że luźne mapy są na wykończeniu (pewnie chodziło o najnowsze mapy woj. kaliskiego i krakowskiego wydane 1 X) i zainteresowani konkretnymi województwami, jeśli się nie pośpieszą, będą musieli nabyć całe atlasy.
Ich wielka dokładność sprawiała, że były wykorzystywane zarówno do celów prywatnych, jak i urzędowych, przez częste użytkowanie szybko ulegały uszkodzeniom, do naszych czasów przetrwały często z defektami (kilka egzemplarzy atlasów zdigitalizowano, np. do wglądu m.in. na Polona.pl, są chyba w jeszcze gorszych stanach niż tu oferowany egzemplarz), wszystkie mają uszkodzenia, zaplamienia, itp..
Stan: oprawa mocno podniszczona, grzbiet w półskórku z ubytkami, poprzecierany, okleina kartonu poprzecierana z małymi ubytkami i rysami. Wewnątrz mapy z odbarwieniami, zabrudzeniami, zaplamieniami, 3 mapy z większymi przedarciami wzdłuż złożenia, 1/4-1/2 wysokości (woj. sandomierskie, lubelskie, mazowieckie), 3 z mniejszymi (woj. krakowskie, płockie, podlaskie) pomniejsze nieliczne przedarcia na marginesach każdej mapy.
Bibliografia:
Centralny Katalog Zbiorów Kartograficznych w Polsce" zeszyt 5, PAN IGiPZ oraz Ossolineum, 1983, poz. 82
Aukce
I Aukcja Antykwaryczna WAN KOSMOS
gavel
Datum
15 Květen 2021
date_range
Vyvolávací cena
3 291 EUR
Prodejní cena
3 620 EUR
Navýšení
110%
Zobrazení: 160 | Oblíbené: 5
Aukce

WAN Kosmos

I Aukcja Antykwaryczna WAN KOSMOS
Datum
15 Květen 2021
Průběh licitace

Licitovat se budou všechny položky

Dopravné | Politika vrácení

Aukční poplatek
10.00%
OneBid nevybírá žádné doplatky za licitaci.
Příhozy
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Podmínky používání

1. Przedmiotem aukcji są czasopisma, grafiki, książki i inne obiekty bibliofilskie stanowiące własność organizatora - Warszawskiego Antykwariatu Naukowego Kosmos Adam Jakimiaka (w skrócie WAN Kosmos) oraz powierzone mu przez jego dostawców.
2. WAN Kosmos podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, obiektów będących ich rzeczywistą własnością, nie objętych postępowaniem sądowym i skarbowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. WAN Kosmos podaje w katalogu cenę wywołania, rozpoczynającą licytację.
4. Do ceny wylicytowanej zostanie doliczona opłata organizacyjna w wysokości 10%.
5. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę – Aukcjonera (portal onebid.pl). Postąpienie w licytacji określa Aukcjoner.
6. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione
przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.
7. W licytacji biorą udział wyłącznie osoby, które posiadają numer licytacyjny. Odbiór numeru licytacyjnego jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu aukcji.
8. WAN Kosmos może nie przyznać prawa udziału w licytacji bez podania przyczyny, oraz osobom, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
9. Osoby nie mogące osobiście wziąć udziału w aukcji, a pragnące dokonać zakupu, mogą to uczynić za pośrednictwem organizatora, korespondencyjnie z podaniem oferowanej ceny-limitu, która pozostaje informacją ściśle poufną.
Przedstawiciel organizatora licytuje w imieniu Klienta do ceny nie wyższej niż zgłoszona. Zgłoszenie udziału w aukcji za pośrednictwem organizatora zobowiązuje zamawiającego do kupna obiektu co najmniej po cenie wywołania.
W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej oferty kupna, organizator reprezentować będzie Klienta, który zaoferował najwyższy limit i może rozpocząć licytację od kwoty wyższej niż cena wywołania.
10. Zgłoszenie do udziału w aukcji poprzez organizatora, a nie za pośrednictwem Aukcjonera, powinno nastąpić przynajmniej 24h przed rozpoczęciem licytacji.
Powinno zawierać dane zamawiającego oraz  sprecyzować czego dotyczy(pozycja, numer, tytuł/opis, oraz maksymalny limit). Informacje są poufne.
11. Zakończenie licytacji danego obiektu jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
12. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę – wyjąwszy, gdy dzieje się to w sytuacji sporu. Aukcjoner ma prawo spór rozwiązać lub ponownie zaoferować obiekt.
13. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty całej kwoty wylicytowanej bezpośrednio
po zakończeniu aukcji lub w ciągu 7 dni roboczych następujących po aukcji.
14. Na wyraźne życzenie wystawiona będzie faktura, w takim przypadku dane Nabywcy pozostają do wyłącznej wiadomości WAN Kosmos.
15. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, osoba, która dokona zakupu obiektu za kwotę powyżej 10.000 zł jest zobowiązana do podania dodatkowych danych osobowych (PESEL).
16. Całość należności za kupione obiekty winna być zapłacona gotówką lub przelewem, nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty aukcji. Jeżeli wpłata nie nastąpi w wymaganym czasie, WAN Kosmos ma prawo anulować kontrakt i obciążyć
Nabywcę wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.
17. Prawo własności zakupionego dzieła przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty.
18. Odbiór wylicytowanych przedmiotów winien nastąpić bezpośrednio po wpłaceniu należności. W innych przypadkach przechowywanie i dostarczanie przedmiotów odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy.
19. Organizator gwarantuje autentyczność oraz zgodność ze stanem faktycznym
obiektów opisanych w katalogu. Zakwestionowanie opisu katalogowego
musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
20. Przesyłając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie oferty handlowej oraz informacji WAN Kosmos (Al. Ujazdowskie 16, 00-478 Warszawa) na adres e-mail zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie
i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie WAN Kosmos zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne kupionych przedmiotów. Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
22. WAN Kosmos  przypomina: zgodnie z Ustawą o muzeach z 21 XI 1996, muzea rejestrowe mają prawo pierwokupu obiektów bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną. Takie prawo mają także Biblioteka Narodowa i Biblioteka
Jagiellońska, Muzeum Narodowe i Archiwum Główne Akt Dawnych.

1. Przedmiotem aukcji są czasopisma, grafiki, książki i inne obiekty bibliofilskie stanowiące własność organizatora - Warszawskiego Antykwariatu Naukowego Kosmos Adam Jakimiaka (w skrócie WAN Kosmos) oraz powierzone mu przez jego dostawców.
2. WAN Kosmos podejmuje się sprzedaży, w imieniu Właścicieli, obiektów będących ich rzeczywistą własnością, nie objętych postępowaniem sądowym i skarbowym, wolnych od zajęcia i zastawu oraz jakichkolwiek praw osób trzecich.
3. WAN Kosmos podaje w katalogu cenę wywołania, rozpoczynającą licytację.
4. Do ceny wylicytowanej zostanie doliczona opłata organizacyjna w wysokości 10%.
5. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez upoważnioną osobę – Aukcjonera (portal onebid.pl). Postąpienie w licytacji określa Aukcjoner.
6. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione
przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.
7. W licytacji biorą udział wyłącznie osoby, które posiadają numer licytacyjny. Odbiór numeru licytacyjnego jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu aukcji.
8. WAN Kosmos może nie przyznać prawa udziału w licytacji bez podania przyczyny, oraz osobom, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
9. Osoby nie mogące osobiście wziąć udziału w aukcji, a pragnące dokonać zakupu, mogą to uczynić za pośrednictwem organizatora, korespondencyjnie z podaniem oferowanej ceny-limitu, która pozostaje informacją ściśle poufną.
Przedstawiciel organizatora licytuje w imieniu Klienta do ceny nie wyższej niż zgłoszona. Zgłoszenie udziału w aukcji za pośrednictwem organizatora zobowiązuje zamawiającego do kupna obiektu co najmniej po cenie wywołania.
W przypadku zgłoszenia więcej niż jednej oferty kupna, organizator reprezentować będzie Klienta, który zaoferował najwyższy limit i może rozpocząć licytację od kwoty wyższej niż cena wywołania.
10. Zgłoszenie do udziału w aukcji poprzez organizatora, a nie za pośrednictwem Aukcjonera, powinno nastąpić przynajmniej 24h przed rozpoczęciem licytacji.
Powinno zawierać dane zamawiającego oraz  sprecyzować czego dotyczy(pozycja, numer, tytuł/opis, oraz maksymalny limit). Informacje są poufne.
11. Zakończenie licytacji danego obiektu jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
12. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę – wyjąwszy, gdy dzieje się to w sytuacji sporu. Aukcjoner ma prawo spór rozwiązać lub ponownie zaoferować obiekt.
13. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty całej kwoty wylicytowanej bezpośrednio
po zakończeniu aukcji lub w ciągu 7 dni roboczych następujących po aukcji.
14. Na wyraźne życzenie wystawiona będzie faktura, w takim przypadku dane Nabywcy pozostają do wyłącznej wiadomości WAN Kosmos.
15. W związku z nowelizacją ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, osoba, która dokona zakupu obiektu za kwotę powyżej 10.000 zł jest zobowiązana do podania dodatkowych danych osobowych (PESEL).
16. Całość należności za kupione obiekty winna być zapłacona gotówką lub przelewem, nie później niż w ciągu siedmiu dni od daty aukcji. Jeżeli wpłata nie nastąpi w wymaganym czasie, WAN Kosmos ma prawo anulować kontrakt i obciążyć
Nabywcę wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.
17. Prawo własności zakupionego dzieła przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty.
18. Odbiór wylicytowanych przedmiotów winien nastąpić bezpośrednio po wpłaceniu należności. W innych przypadkach przechowywanie i dostarczanie przedmiotów odbywa się na koszt i ryzyko Nabywcy.
19. Organizator gwarantuje autentyczność oraz zgodność ze stanem faktycznym
obiektów opisanych w katalogu. Zakwestionowanie opisu katalogowego
musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
20. Przesyłając zamówienie wyrażają Państwo zgodę na otrzymywanie oferty handlowej oraz informacji WAN Kosmos (Al. Ujazdowskie 16, 00-478 Warszawa) na adres e-mail zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204). Wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie
i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie WAN Kosmos zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady fizyczne i prawne kupionych przedmiotów. Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego.
22. WAN Kosmos  przypomina: zgodnie z Ustawą o muzeach z 21 XI 1996, muzea rejestrowe mają prawo pierwokupu obiektów bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną. Takie prawo mają także Biblioteka Narodowa i Biblioteka
Jagiellońska, Muzeum Narodowe i Archiwum Główne Akt Dawnych.

O aukci

Wyszukiwarka Onebid nie obejmuje opisów, proszę mieć to na uwadze! Na życzenie przekażemy roboczy plik w formacie PDF z opisami (jak będzie gotowy udostępnimy go na FB, kończymy obróbkę, indeksu nazwisk już nie dam rady zrobić, ale będzie wykaz czasopism), w którym klikając "ctrl+f" będzie można przeszukiwać treść. Przepraszam za kłopot. Poniżej właściwy wstęp/zaproszenie na aukcję.


Antykwariat KOSMOS był jedną z placówek państwowego "Domu Książki". Od początku swego istnienia jest wyjątkowym miejscem. Specjalizacja w starych czasopismach to coś unikalnego na naszym rynku antykwarycznym. Od 1990 roku działa w sektorze prywatnym. Nie zrezygnowano z tradycji i utrzymano czasopisma, dodatkowo szybko rozszerzono działalność, o dawną grafikę i kartografię (wcześniej się zdarzały, ale w znacznie mniejszym zakresie).


W odróżnieniu od książek, które zawsze cieszyły się prestiżem, czasopisma to towar często niedoceniany, łatwo ulegający zniszczeniu, kłopotliwy w utrzymaniu. Współcześnie zaczyna się to zmieniać. Czasopisma to nie tylko interesujące dokumenty "na gorąco" oddające sytuację w konkretnym momencie historii, ale czasem również przykłady rozwoju sztuki graficznej (okładki i ilustracje - np. poz.309 - "Świat" z okładką Zofii Stryjeńskiej ) czy typografii (poz. 297 "Nowa Kultura" z nowoczesnymi eksperymentami Mieczysława Szczuki).


Pierwsza część naszej aukcji to gazety, a zwłaszcza ich wydania/dodatki nadzwyczajne sprzed II WŚ. Same dzienniki stają się coraz rzadszymi obiektami, gdyż często traktowano je jak makulaturę i wyrzucano, lub nimi palono. Dodatki nadzwyczajne są jeszcze ciekawsze - "na gorąco" informowały o aktualnych wydarzeniach, a ze względu na formę druku - jednego arkusza, miały jeszcze mniejsze szanse na przetrwanie.


Kolejna znaczna część to wyselekcjonowane druki ulotne - drobne ciekawostki, które przez lata uzbieraliśmy. Dalej pojedyncze obiekty dające przegląd, czym się zajmujemy - fotografie, grafiki, mapy, rysunki, czasopisma, kalendarze.


Na koniec książki, nie będące naszą tradycyjną specjalizacją, ale czasem wpadnie i nam coś interesującego.


I Aukcja Czasopism Domu książki odbyła się w 1984 roku (nie obyło się bez przygód o czym pisze Pan Grzegorz Nieć https://journals.pan.pl/Content/116584/PDF/2020-02-RHPP-10-Niec.pdf?handler=pdf ) i od tamtej pory już nigdy nie poświęcono periodykom specjalnej uwagi, były tylko dodatkami do katalogów. U nas stanowią ponad 50% obiektów, to dużo, ale stać nas na więcej. Kto wie, może kiedyś zorganizujemy wyspecjalizowaną aukcję poświęconą wyłącznie czasopismom, drugą taką w historii naszego rynku antykwarycznego.


W dobie katalogów internetowych z wygodnym wyszukiwarkami zrezygnowaliśmy z tradycyjnego indeksu, na końcu zostawiliśmy tylko spis czasopism i ich numery katalogowe(ze względu na kilka kategorii, część tytułów może być w różnych działach).


Zachowano oryginalną pisownię (m.in. w tytułach, cytatach, danych ze stopki), np. "Kurjer", "Bibljoteka" , proszę to mieć na uwadze przy wyszukiwaniu.


Na debiutancką aukcję oraz do odwiedzenia antykwariatu zapraszają

Zielone Ludziki z KOSMOSU

FAQ
O prodejci
WAN Kosmos
Kontakt
Warszawski Antykwariat Naukowy KOSMOS
room
Al. Ujazdowskie 16, LU2
00-478 Warszawa
phone
+48226286582
Otevírací doba
pondělí
11:00 - 19:00
úterý
11:00 - 19:00
středa
11:00 - 19:00
čtvrtek
11:00 - 19:00
pátek
11:00 - 19:00
sobota
11:00 - 15:00
neděle
Zavřeno
keyboard_arrow_up
add