60

Dilan Abdulla, 1/18/119, 2017

add Your note 
Lot description

Acrylic, oil on canvas, 95 x 75 cm

Auction
XXII Aukcja Nowej Sztuki | 22nd Auction of New Art
gavel
Date
16 March 2018
date_range
Start price
241 EUR
Hammer price
284 EUR
Hammer price without Byuer's Premium
241 EUR
Overbid
118%
Views: 167 | Favourites: 1
Auction
Art In House

Art In House

XXII Aukcja Nowej Sztuki | 22nd Auction of New Art
Date
16 March 2018
Lots bidding

All lots are listed to bid

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  3 000
  > 500
  3 500
  > 300
  3 800
  > 200
  4 000
  > 500
  4 500
  > 300
  4 800
  > 200
  5 000
  > 500
 
Terms and Conditions

BY-LAWS OF ART IN HOUSE AUCTION HOUSE 

1. THE AUCTIONS ARE ORGANISED BY ART IN HOUSE AUCTION HOUSE BEING A PART OF AN INDIVIDUAL BUSINESS LED BY ART IN HOUSE ANITA WOLSZCZAK REGISTERED IN CENTRAL REGISTRATION AND INFORMATION ON BUSINESS, SEATED IN WARSAW, GIOACCHINO ROSSINIEGO 15/9, 03-289 WARSAW, NIP: 8111559097, REGON: 14727598 HEREINAFTER DESCRIBED AS ART IN HOUSE. 

2. THE AUCTIONS ARE EXECUTED IN ACCORDANCE WITH THE POLISH LAW BY A PHYSICAL PERSON CALLED  AUCTIONEER.

3. ITEMS BEING SOLD DURING THE AUCTIONS ARE PIECES OF ART (PAINTINGS AND SCULPTURES) REGISTERED BY THEIR OWNERS (I.E. THEIR AUTHORS IN MAJORITY OF CASES). REGISTRATION FOR SALE IS MADE ON THE BASIS OF A WRITTEN AGREEMENT, THAT MAY HAVE A FORM SIGNED BY REGISTERING PERSON AND ART IN HOUSE.

4. IN ACCORDANCE WITH THE REGISTERING PERSONS STATEMENTS THE ITEMS ARE THE REGISTERING PERSONS’ PROPERTY, REMAIN FREE OF ANY LEGAL DEFECTS, ARE NOT COVERED BY ANY ADMINISTRATIVE, COURT OR TAX PROCEEDING, ARE FREE OF ANY DISTRESS OR PLEDGE AND OTHER LIMITED PROPRIETARY RIGHTS AND ARE NOT SUBJECT TO ANY CLAIMS. REGISTRATION OF ITEMS BEING A PROPERTY OF FEW PERSONS, SHOULD BE REGISTERED ONLY ON THE CONDITION OF WRITTEN CONSENT OF ALL OWNERS.

5. ART IN HOUSE HAS A RIGHT TO REFUSE REGISTRATION OF PIECE OF ART WITHOUT PRESENTING ANY REASON. IN PARTICULAR ART IN HOUSE DOES NOT REGISTER ITEMS FOR WHICH INFORMATION ABOUT LEGAL DEFECTS MENTIONED ABOVE WAS RECEIVED.

6. ART IN HOUSE HAS A RIGHT TO WITHDRAW AN ITEM FROM THE AUCTION TILL THE AUCTION STARTS WITHOUT PRESENTING THE REASON.

7. DATES AND HOURS OF THE AUCTION AND PRE-AUCTION EXHIBITION ARE PUBLISHED ON THE WEBSITE WWW.ARTINHOUSE.PL. ART IN HOUSE HAS A RIGHT TO RECALL AN AUCTION WITHOUT PRESENTING ANY REASONS.

8. THE AUCTIONS ARE HELD IN WARSAW, IN KONSTANTY ZAMOYSKI PALACE LOCATED AT FOKSAL 2.

9. AUCTIONED ITEMS ARE PUBLISHED IN THE AUCTION CATALOGUE PUBLISHED ONWWW.ARTINHOUSE.PL AND IN HARD COPY. ITEMS DESCRIPTIONS PLACED IN THE CATALOGUE MAY BE EXTENDED OR MODIFIED BY THE AUCTIONEER PRIOR TO THE AUCTION. 

10. PARTICIPATION IN THE AUCTION IS POSSIBLE BY THE MEAN OF A TABLE WITH AN INDIVIDUAL NUMBER DISTRIBUTED BY ART IN HOUSE IMMEDIATELY PRIOR TO THE AUCTION ON THE BASIS OF A FORM. THE TABLE SHOULD BE RETURNED IMMEDIATELY AFTER THE AUCTION.

11. PARTICIPATION IN THE AUCTION IS ALSO POSSIBLE ON THE BASIS OF FILLED BIDDING ORDER FORM, WHICH ENABLES PARTICIPATION THROUGH A PHONE OR MAKING A BID FOR AN ITEM WITH A MAXIMUM PRICE. BIDDING ORDER FORM SHOULD BE SENT NOT LATER THAN 12 HOURS PRIOR TO THE AUCTION AT [email protected]. RECEIPT OF THE FORM IS CONFIRMED BY ART IN HOUSE. THE CONFIRMATION IS A CONDITION FOR THE FORM TO BE VALID. BIDDING ORDER FORM IS AVAILABLE AT WWW.ARTINHOUSE.PL AND IN AUCTION CATALOGUE.12. IN CASE OF CONFIRMED TELEPHONE PARTICIPATION ART IN HOUSE REPRESENTATIVE CONTACTS A BIDDER PRIOR TO THE AUCTION OF A GIVEN ITEM AND MAKES THE BIDS ON THE BIDDER’S BEHALF. ART IN HOUSE IS NOT RESPONSIBLE FOR DIFFICULTIES IN ESTABLISHING TELEPHONE CONNECTIONS WITH THE BIDDER. IN CASE OF ORDERS WITH MAXIMUM PRICE ART IN HOUSE MAKES EFFORTS TO PURCHASE THE PRICE AT POSSIBLY THE LOWEST PRICE.

13. OPENING BID PRICE IS SET INDIVIDUALLY. BID INCREMENTS THRESHOLDS ARE SET BY THE AUCTIONEER PRIOR TO THE AUCTION. ART IN HOUSE IS ENTITLED TO SET CONDITIONAL PRICES FOR CHOSEN ITEMS. PURCHASE OF SUCH ITEM AT THE PRICE LOWER THAN THE CONDITIONAL PRICE IS SUBJECT TO THE ITEM OWNER’S CONSENT. THE PRICES SET DURING THE AUCTION INCLUDE VAT.

14, THE AUCTION OF AN ITEM ENDS WITH A HIT OF AN AUCTION HAMMER BY THE AUCTIONEER – A BIDDER WHO PROPOSED THE HIGHEST PRICE CONCLUDES A PURCHASE-SALE AGREEMENT WITH ART IN HOUSE. THE BIDDER IS NOT ENTITLED TO WITHDRAW FROM THE AGREEMENT. ANY DISPUTES ARE RESOLVED BY THE AUCTIONEER, WHO MAY REPEAT THE AUCTION OF THE GIVEN ITEM.

15. ART IN HOUSE WILL ADD 15% OF AUCTION COMMISSION TO THE AUCTIONED PRICE, WHICH INCLUDES VAT. IN CASE OF AUCTIONS ORGANIZED TOGETHER WITH BELGAIN AUCTION HOUSE THE BRU SALE THE COMMISION AMOUNTS TO 24.5%. ART IN HOUSE ISSUES VAT MARGIN TYPE OF VAT INVOICES.

16. PAYMENTS FOR THE ITEMS PURCHASED ARE PREFERRED TO BE RECEIVED IMMEDIATELY AFTER THE AUCTION, WHEREAS ARE REQUIRED TO BE MADE WITHIN 10 DAYS AFTER THE AUCTION AT THE LATEST. THE OWNERSHIP OF AN ITEM PASSES ONTO THE BIDDER AFTER MAKING THE PAYMENT OF THE PRICE AND AUCTION COMMISSION. DAY OF PAYMENT IS A DAY OF RECEIVING THE PAYMENT AT THE BANK ACCOUNT NO: 30 1050 1025 1000 0092 0191 5122. IN CASE OF DELAY WITH A PAYMENT ART IN HOUSE IS ENTITLED TO WITHDRAW FROM THE AGREEMENT CONCLUDED WITH THE BIDDER.

17. THE ITEMS MAY BE COLLECTED BY THE BIDDER PROVIDED THAT THE PAYMENTS ARE MADE, IMMEDIATELY AFTER THE AUCTION. OTHER ITEMS ARE DELIVERED BY ART IN HOUSE WITHIN THE BORDERS OF WARSAW AT ART IN HOUSE EXPENSE, WHEREAS OUT OF WARSAW AT THE EXPENSE OF THE BIDDER. ART IN HOUSE IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES OF ITEMS TRANSPORTED OUT OF WARSAW.

18.THE BIDDERS AGREE FOR ART IN HOUSE STORING AND PROCESSING OF THEIR PERSONAL DATA FOR THE MARKETING PURPOSES AND TO THE EXTENT NECESSARY FOR THEIR PARTICIPATION IN THE AUCTION. THE DATA STORED MAY BE ACCESSED ONLY BY A SUITABLY TRAINED PERSONS. ART IN HOUSE WILL NOT FORWARD DATA TO ANY OTHER PARTY.

 

1. Organizatorem aukcji jest Art in House Dom Aukcyjny funkcjonujący w ramach indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Art in House Anita Wolszczak wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą przy ulicy Gioacchino Rossiniego 15 lok. 9, 03-289 Warszawa, NIP: 8111559097, REGON: 147427598 zwany dalej Art in House Domem Aukcyjnym

2. Aukcja jest prowadzona zgodnie z prawem polskim przez osobą fizyczną zwaną Aukcjonerem.

3. Przedmiotem aukcji mogą być dzieła sztuki (tj. obrazy i rzeźby) zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli (w tym, w przeważającej części ich twórców). Zgłoszenie do sprzedaży odbywa się na podstawie pisemnej umowy, która może mieć postać formularza podpisanego przez osobę zgłaszającą i Art in House Dom Aukcyjny.

4. Zgodnie z oświadczeniami osób zgłaszających do sprzedaży, zgłoszone dzieła sztuki stanowią ich wyłączną własność, są wolne od wad prawnych, nie są obciążone prawami osób trzecich i nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem administracyjnym, sądowym lub skarbowym. W przypadku dzieł sztuki stanowiących współwłasność zgłoszenie do sprzedaży powinno być dokonane za pisemną zgodą wszystkich współwłaścicieli.

5. Art in House Dom Aukcyjny ma prawo odmówić przyjęcia dzieła sztuki do sprzedaży bez podawania przyczyn. W szczególności, Art in House Dom Aukcyjny odmawia przyjęcia do sprzedaży dzieł sztuki, dla których posiada informacje o obciążeniu tych dzieł sztuki wyżej wskazanymi wadami prawnymi.

6. Art in House Dom Aukcyjny ma do momentu rozpoczęcia licytacji prawo wycofać dzieło sztuki z aukcji bez podawania przyczyn.

7. Terminy, miejsca oraz godziny odbywania aukcji oraz wystawy przedaukcyjnej są ogłaszane na stronie internetowej www.artinhouse.pl. Art in House Dom Aukcyjny ma prawo odwołać ogłoszoną aukcję bez podawania przyczyn.

8. Dzieła sztuki będące przedmiotem aukcji są umieszczane w katalogu aukcyjnym publikowanym na stronie www.artinhouse.pl oraz wydawanym w formie papierowej. Opisy dzieł sztuki znajdujące się w katalogu mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera przed rozpoczęciem licytacji.

9. W licytacji można brać udział na podstawie tabliczki z numerem aukcyjnym wydawanej przez Art in House Dom Aukcyjny bezpośrednio przed rozpoczęciem licytacji na podstawie wypełnionego formularza. Tabliczkę należy zwrócić bezpośrednio po licytacji.

10. W licytacji można brać udział również na podstawie elektronicznego zlecenia licytacji, które umożliwia złożenie zlecenia kupna danego dzieła sztuki z ceną maksymalną. Zlecenie licytacji powinno być wysłane nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem aukcji poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie www.artinhouse.pl lub w formie zeskanowanego zlecenia w wersji papierowej dostępnego w katalogu aukcyjnym na adres [email protected] Złożenie zlecenia, o którym mowa powyżej oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Przyjęcie zlecenia jest potwierdzane przez Art in House Dom Aukcyjny. Brak potwierdzenia oznacza brak możliwości udziału w licytacji na podstawie wysłanego zlecenia licytacji.

11. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia chęci telefonicznego udziału w licytacji. Zgłoszenie takie może się odbyć telefonicznie pod numerami wskazanymi na stronie internetowej www.artinhouse.pl najpóźniej do 1 godziny przed aukcją. Zgłoszenie chęci telefonicznego udziału w licytacji wymaga potwierdzenia ze strony pracownika Art in House Domu Aukcyjnego. W przypadku potwierdzonego udziału telefonicznego w aukcji przedstawiciel Art in House Domu Aukcyjnego kontaktuje się z uczestnikiem przed rozpoczęciem licytacji danego dzieła i zgłasza propozycje kupna dzieła sztuki w imieniu uczestnika. Art in House Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu telefonicznego z danych uczestnikiem.

12. Zlecenia mogą być również składane za pomocą systemu licytacji internetowej w czasie rzeczywistym „One-bid”. W takim przypadku zastosowanie znajduje dodatkowo regulamin sytemu „One-bid”. W szczególności możliwe jest wprowadzenie ograniczeń w zakresie wartości lub liczby składanych zleceń za pomocą systemu „One-bid”.

13. Cena wywoławcza wszystkich dzieł sztuki na aukcji wynosi 1000 zł. Wielkość postąpień jest ustalana i ogłaszana przez Aukcjonera przed rozpoczęciem licytacji. Art in House Dom Aukcyjny ma prawo ustalać dla wybranych dzieł sztuki ceny warunkowe tj. ceny minimalne, poniżej których nabycie dzieła sztuki jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela dzieła sztuki na zaproponowaną cenę. Ceny zgłaszane w trakcie licytacji są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT).

14. Licytacja dzieła sztuki kończy się w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera – uczestnik, który zaproponował najwyższą cenę zawiera z Art in House Domem Aukcyjnym umowę kupna-sprzedaży. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej w ten sposób umowy. W przypadku istnienia sporu Aukcjoner rozstrzyga spór indywidualnie lub przeprowadza ponowną licytację.

15. Do kwoty wylicytowanej Art in House Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną w wysokości (z uwzględnieniem podatku VAT) 16% wylicytowanej ceny dzieła sztuki. W przypadku licytacji przez internet opłata aukcyjna wynosi 18%. Art in House Dom Aukcyjny wystawia faktury VAT marża.

16. Opłacenie wylicytowanej ceny jest możliwe bezpośrednio po aukcji lub w ciągu 10 dni roboczych od jej zakończenia. Prawo własności do dzieła sztuki przechodzi na nabywcę w momencie opłacenia wylicytowanej ceny dzieła i opłaty aukcyjnej. Za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Art in House Domu Aukcyjnego o numerze 30 1050 1025 1000 0092 0191 5122. W przypadku zwłoki z dokonaniem zapłaty ceny dzieła sztuki lub opłaty aukcyjnej Art in House Dom Aukcyjny zastrzega prawo do odstąpienia od umowy zawartej z nabywcą.

17. Odbiór dzieł sztuki jest możliwy bezpośrednio po aukcji. Pozostałe dzieła sztuki, które zostały skutecznie nabyte, zostaną dostarczone nabywcy. Dostawa dzieł sztuki następuje na koszt nabywcy w uzgodniony z nabywcą sposób. Art in House Dom Aukcyjny nie odpowiada za uszkodzenia dzieł sztuki powstałe w trakcie transportu z wyjątkiem sytuacji, gdy transport jest dokonywany bezpośrednio przez Art in House Dom Aukcyjny.

18. Licytujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Art in House Dom Aukcyjny podanych danych osobowych dla celów marketingowych i w celach koniecznych do udziału w aukcji. Wgląd w gromadzone dane osobowe przysługuje jedynie przeszkolonym pracownikom Art in House Domu Aukcyjnego. Art in House Dom Aukcyjny nie przekaże otrzymanych danych jakimkolwiek innym podmiotom (z wyłączeniem sytuacji, w której taki obowiązek wynika z ogólnie obowiązującego prawa).

 

About the Auction

22nd Auction of New Art

16th of March 2018, 7:30 pm (UTC +1)

Art in House Auction House

Aleje Jerozolimskie 107, Warsaw


XXII Aukcja Nowej Sztuki będzie miała miejsce 16 marca 2018 roku o 19:30 w siedzibie Domu Aukcyjnego Art in House przy Alejach Jerozolimskich 107 w Warszawie.FAQ
Wait...
About Seller
Art In House
Contact
room
Al. Jerozolimskie 107
02-011 Warszawa
phone
+48510211410
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up
add