8

F. Znamierowski i K. Ponieważ w duecie, "MARZEC - powrót bohaterów"

add Your note 
F. Znamierowski i K. Ponieważ w duecie, MARZEC - powrót bohaterówF. Znamierowski i K. Ponieważ w duecie, MARZEC - powrót bohaterów
Lot description

F. Znamierowski i K. Ponieważ w duecie "MARZEC - powrót bohaterów"

Auction
Aukcja Sztuki Różnej
gavel
Date
27 August 2019
date_range
Start price
516 EUR
Hammer price
no offers
Item is not available any more
Views: 15 | Favourites: 0
Auction
Galeria Viridian

Galeria Viridian

Aukcja Sztuki Różnej
Date
27 August 2019
Lots bidding

All lots are listed to bid

An offer submitted 5 minutes before the end of the time will extend the bidding time of the lot for another 3 minutes minutes

Buyer's premium
10.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 100
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Terms and Conditions

REGULAMIN GALERIA VIRIDIAN


1. Organizatorem aukcji jest internetowa galeria sztuki, zwana Galerią Viridian, prowadzona przez Agatę Korcz i funkcjonująca jako działalność gospodarcza VIRIDIAN Agata Korcz z siedzibą w Lublinie, NIP: 712 236 5321, REGON: 381728864. 

2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki (np. rzeźby, obrazy, grafiki) oddane do sprzedaży komisowej przez ich twórców (lub właścicieli dzieł sztuki, ale nie twórców) lub dzieła stanowiące własność Galerii Viridian. Zgodnie z pisemnymi oświadczeniami Komitentów, powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają oni prawo do rozporządzania nimi. Dzieła nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym oraz nie są obciążone prawami osób trzecich.

3. Galeria Viridian gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, ale nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych dzieł.

4. Galeria Viridian do momentu rozpoczęcia licytacji ma prawo wycofać dzieło sztuki z aukcji, lub odwołać ogłoszoną aukcję bez podawania przyczyn i bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

5. Terminy, miejsca oraz godziny odbywania się aukcji oraz wystawy przedaukcyjnej są ogłaszane na stronie internetowej www.galeriaviridian.com oraz na portalu społecznościowym galerii.

6. W licytacji można brać udział za pomocą systemu licytacji internetowej w czasie rzeczywistym „One-bid”. W takim przypadku zastosowanie znajduje dodatkowo regulamin sytemu „One-bid”. W szczególności możliwe jest wprowadzenie ograniczeń w zakresie wartości lub liczby składanych zleceń za pomocą systemu „One-bid”.

7. Osoby nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji lub pragnące zachować anonimowość, mogą zlecić Galerii Viridian występowanie w ich imieniu. W takiej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt z Galerią Viridian, maksymalnie do 5 godz. przed rozpoczęciem licytacji.

8. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.

9. Licytacja dzieła sztuki kończy się w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera – uczestnik, który zaproponował najwyższą cenę zawiera z Galerią Viridian umowę kupna-sprzedaży. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej w ten sposób umowy. W przypadku istnienia sporu Aukcjoner rozstrzyga spór indywidualnie lub przeprowadza ponowną licytację.

10. Do kwoty wylicytowanej Galeria Viridian dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 10%.

11. Opłacenie wylicytowanej ceny jest możliwe bezpośrednio po aukcji lub w ciągu 5 dni roboczych od jej zakończenia. W przypadku zwłoki z dokonaniem zapłaty ceny dzieła sztuki lub opłaty aukcyjnej Galeria Viridian zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zawartej z nabywcą.

12. Prawo własności do dzieła sztuki przechodzi na nabywcę w momencie opłacenia wylicytowanej ceny dzieła i opłaty aukcyjnej. Za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek Galerii Viridian. Dane do przelewu:
Nazwa: VIRIDIAN Agata Korcz
MBank  Nr konta: 05 1140 2004 0000 3902 7818 1767. 


13. Dostawa dzieł sztuki następuje na koszt nabywcy, po wcześniejszym uzgodnieniu kosztów i sposobu dostawy. W przypadku kupna rzeźby, zaleca się wcześniejszy kontakt z galerią w celu wstępnego określenia kosztów i czasu transportu. Tel. (0048) 668 875 555.

14. Galeria Viridian dokłada wszelkich starań aby dzieła dostarczyć do nabywcy szybko i bezpiecznie, jednak nie odpowiada za uszkodzenia dzieł sztuki powstałe w trakcie transportu przez firmy zewnętrzne objęte własnym regulaminem i procesem reklamacji. Galeria Viridian odpowiada za uszkodzenia prac w sytuacji gdy osobiście dostarcza dzieła do klienta własnym transportem. 

15. Licytujący wyraża zgodę na przetwarzanie i przechowywanie przez Galerię Viridian swoich danych osobowych w celach koniecznych do udziału w aukcji oraz w celu własnych działań promocyjnych. Galeria Viridian zapewnia że nie przekazuje otrzymanych danych innym podmiotom (z wyłączeniem sytuacji, w której taki obowiązek wynika z ogólnie obowiązującego prawa).

16. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.

14. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu Galerii Viridian.


INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH PRAWNYCH: 

        Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.

        Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.

        Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), od 6 grudnia 2017 r. Galeria VIridian jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki  jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku.

        Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049), Galeria Viridian jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

         Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.  1829), Galeria Viridian jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy: stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.

        About the Auction


        FAQ
        Wait...
        About Seller
        keyboard_arrow_up
        add