101

Jerzy Kossak, ''Ułani i młynareczka''

add Your note 

Lot description
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite

olej na tekturze, wym. 56 x 49 cm, z ramą 75 x68 cm,

sygn. p.d.: Jerzy Kossak / 1928

Auction
Aukcja sztuki dawnej
gavel
Date
27 March 2021
date_range
Start price
1 557 EUR
Hammer price
6 823 EUR
Hammer price without Byuer's Premium
5 783 EUR
Overbid
438%
Views: 863 | Favourites: 9
Auction

Dom Aukcyjny Adam's

Aukcja sztuki dawnej
Date
27 March 2021
Lots bidding

All lots are listed to bid

Cost of delivery

Buyer's premium
18.00%
OneBid does not charge additional fees for the bidding.
Bid increments
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  3 000
  > 200
  5 000
  > 300
  10 000
  > 500
  30 000
  > 1 000
  100 000
  > 5 000
 
Terms and Conditions
Regulamin licytacji online przedmiotów i rzeczy  w Domu Aukcyjnego Adam's za pośrednictwem portalu OneBid.

 1. Organizatorem licytacji przedmiotów jest Dom Aukcyjny Adam's 60-771 Poznań ul. Jana Matejki 62, zwany dalej D.A.Adam's NIP 7790027800.
 2. Licytacja przedmiotów w D.A.Adam's odbywa się w imieniu i na rachunek właściciela, który dostarcza opis licytowanej rzeczy.
 3. Wszystkie przedmioty wystawione do licytacji  są używane i przed licytacją mogą być oglądane i sprawdzone w siedzibie D.A.Adam's codziennie od godz 11.00 do 18.00.
 4. Licytujący nabywa przedmiot w D.A.Adam's wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
 5. D.A.Adam's nie stosuje cen gwarantowanych. Cena wywoławcza może być jednocześnie ceną wylicytowaną  danego przedmiotu, o ile nikt z biorących udział w licytacji nie zaoferuje wyższej ceny jak cena wywoławcza.
 6. Za pozwoleniem D.A.Adam's licytację może prowadzić osoba zwana licytatorem.
 7. Do udziału w licytacji w systemie online portalu OneBid upoważnia zarejestrowanie się.
 8. Osoby licytujące za pośrednictwem portalu OneBid licytują zgodnie z regulaminem portalu OneBid i regulaminem licytacji  D.A.Adam's.
 9. D.A.Adam's nie bierze żadnej odpowiedzialności za łącza internetowe.
 10. Licytacja rozpoczyna się w siedzibie D.A. Adam's jednocześnie dla uczestników online poprzez portal OneBid i dla uczestników będących osobiście na sali w D.A.Adam's w Poznaniu.
 11. Rejestracja osób zainteresowanych licytacją codziennie, również w dniu licytacji.
 12. Przebieg licytacji na żywo dla osób zarejestrowanych w systemie licytacji online jest ściśle związany z osobami również licytującymi na żywo. Ostateczną decyzję o wylicytowanym przedmiocie podejmuje osoba prowadząca licytację w  D.A.Adam’s.
 13. Uczestnicy licytacji na sali mogą oferować wyższe kwoty niż przewiduje tabela postąpień, ale nie więcej jak o 100 % powyżej aktualnie oferowanej ceny.
 14. Osoby licytujące online i na sali licytują w kolejności numeracji pozycji jaka jest opublikowana na stronach portalu OneBid.
 15. Wzrost stopnia licytacji: co 50 zł = do 1000 zł, co 100 zł = od 1000 zł do 3000 zł, co 200 zł od 3000 zł do 10.000 zł, co 500 zł od 10.000 zł do 30.000zł, co 1000zł od 30.000 zł do 100.000 zł, co 5000 zł od 100 000 zł
 16. Wylicytowanie przedmiotu  nastąpi, jeżeli po wywołaniu najwyższej oferty cenowej zgłoszonej z sali, online, korespondencji lub telefonicznie, żadna wyższa oferta nie zostanie zgłoszona oraz nastąpi trzykrotne wskazanie przez licytatora osoby, która wylicytowała ten przedmiot.
 17. Osoba wskazana przez licytatora, która wylicytowała dany przedmiot, jest zobowiązana do zapłaty całej kwoty, dla D.A.Adam's, za wylicytowany przedmiot w terminie do 7 dni i odebrać na swój koszt  wylicytowaną rzecz z siedziby D.A.Adam’s. Osoba, która wylicytowała przedmiot nabywa ten przedmiot dopiero w dniu zapłaty. Datą sprzedaży wylicytowanego przedmiotu jest data zapłaty za wylicytowany przedmiot, a nie data licytacji przedmiotu. Wszelkie inne terminy zapłaty za wylicytowaną rzecz tylko za zgodą D.A.Adam’s.
 18. D.A Adam's zastrzega sobie prawo, zgodnie z zapisem art 70 § 2 Kodeksu Cywilnego, do roszczeń finansowych od osoby, która  wylicytowała dany przedmiot  za to, że nie wywiązała się ze swojego zobowiązania   i nie zapłaciła D.A.Adam's za wylicytowany przez siebie przedmiot, do której to zapłaty się zobowiązała, zgodnie z zapisami tego regulaminu w tym m.in. pkt 17, pkt 27
 19. Ceną wywoławczą przedmiotu jest kwota w zł pln podana w katalogu obok jego opisu. 
 20. D.A.Adam's nie bierze odpowiedzialności za pochodzenie i ukryte wady obiektów, w tym wady prawne wylicytowanych  przedmiotów. 
 21. D.A.Adam's gwarantuje zwrot pieniędzy za wylicytowany w D.A.Adam's przedmiot, jeżeli licytujący na swój koszt w okresie 30 dni od nabycia wylicytowanego przedmiotu, przedłoży odpowiednią ekspertyzę rzeczoznawcy biegłego sądowego z danej dziedziny dotyczącą spornego przedmiotu, uzasadniającą zwrot pieniędzy. Do tego czasu, wpłacona kwota jest przechowywana w D.A.Adam's, jako kaucja, i w okresie tych 30 dni jest stale gotowa do zwrotu dla wpłacającego zgodnie z zapisem pkt.23
 22. Wszelkie żądania nabywcy zgłaszane po upływie okresu 30 dni, licząc od daty nabycia przedmiotu w D.A.Adam's, dotyczące ewentualnego zwrotu nabytej  rzeczy i otrzymania wydanych pieniędzy, należy kierować tylko i wyłącznie do ostatniego właściciela tego przedmiotu. Adres i dane osobowe ostatniego właściciela spornego przedmiotu, można otrzymać w D.A.Adam's tylko na podstawie przedłożonego w tym samym dniu pisma urzędu, który to urząd ma prawo nakazać D.A.Adam's wydania temu urzędowi danych osobowych poprzedniego właściciela spornego przedmiotu.
 23. Reklamacji i zwrotowi nie podlegają wylicytowane i nabyte za jakąkolwiek cenę  przedmioty wystawione do licytacji z pozycji ceny wywoławczej 100 zł, które mogą posiadać braki nie wymienione w opisie. Reklamacji i zwrotowi nie podlegają wylicytowane i nabyte przedmioty posiadające uwarunkowane wiekiem ślady zużycia, dawne drobne naprawy i renowacje nie wymienione w opisie, posiadające różnice - w tym barwne w porównaniu z ilustracją katalogową, ilustracji w internecie, wyświetlanym obrazem na licytacji lub reklamie, minimalne różnice w mm czy cm. 
 24. Za każdy pojedynczy przedmiot wylicytowany online i nieodebrany przez nowego właściciela w terminie 10 dni, licząc od dnia  nabycia i całkowitej zapłaty za ten przedmiot, wg regulaminu, jest naliczana kara umowy w wysokości 100 zł za każdy kolejny dzień pozostawienia go w D.A.Adam's. Po kolejnych 60 dniach pozostawiony i nieodebrana/e rzecz/y zostanie/ą wystawiony/e do licytacji  na rachunek dłużnika z pozycji najniższej ceny wywoławczej jaka jest stosowana na licytacjach w D.A.Adam's i potrąceniu kwoty z naliczonego długu oraz doliczonej dla D.A.Adam's  prowizji w wysokości 30 % od wylicytowanego przedmiotu.
 25. Wszyscy uczestnicy licytujący online w D.A.Adam's zostali pouczeni o ich obowiązku zaznajomienia się z aktualnymi przepisami prawa ustawowego, dotyczącego wywozu poza granice państwa polskiego, wszelkich przedmiotów zabytkowych i niezabytkowych oraz prawa ustawowego, dotyczącego wysokości obrotu środkami płatniczymi na terenie państwa polskiego.
 26. D.A.Adam's. zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, do wycofania przedmiotu z licytacji jak i zmian w regulaminie bez podania przyczyn.
 27. Każda osoba, licytująca  przedmioty online w D.A.Adam's jest zobowiązana znać i bezwzględnie postępować zgodnie z regulaminem licytacji online.
 28. Na życzenie licytującego jest możliwość wysłania wylicytowanego przedmiotu na podany adres nabywcy, ale tylko na koszt i odpowiedzialność licytującego  lub wskazaną przez niego firmę transportową lub inne osoby upoważnione do przygotowania danego przedmiotu do wysyłki lub transportu. Meble osobiście pakowane i transportowane przez kupującego i jego pomocników lub z upoważnienia przez firmę transportową posiadającą osoby do zapakowania oraz dźwigania mebli opłaconą przez licytującego.
 29. D.A.Adam's dolicza do kwoty wylicytowanej  prowizję brutto 18 % .
 30. Dane Użytkownika pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Administratorem danych jest Dom Aukcyjny Adam's siedzibą w Poznaniu, 60-771 ul Matejki 62 NIP 779 002 78 00 , REGON 630504388 Kontakt listowny na adres firmy  lub e-mailem : [email protected], [email protected], tel 48 61 8 65 77 68 , 603 928 211. Dane są zbierane w celu realizacji umowy, podstawa prawna: uzasadniony prawnie interes Domu Aukcyjnego Adam's. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych innym odbiorcom. Przysługuje też Państwu prawo do złożenia skarg do organu nadzorczego.
 31. Płatności przelewem bankowym dokonywać na konto 66 1090 1359 0000 0000 3501 9672 Santander Bank Polska SA. Dom Aukcyjny Adam's 60-771 Poznań ul Jana Matejki 62 .Wszelkie koszty transferu środków i opłaty bankowe pokrywa licytujący. Przyjmujemy płatności kartami Visa i MasterCard lub gotówką w siedzibie D.A.Adam’s.
 32. Miejscem wszelkich sporów sądowych jest miasto Poznań. Poznań 2021r.
About the Auction


FAQ
About the Seller
Dom Aukcyjny Adam's
Contact
Dom Aukcyjny Adam's
room
ul. Jana Matejki 62
60-771 Poznań
phone
+48603928211
Opening hours
Monday
11 - 18
Tuesday
11 - 18
Wednesday
11 - 18
Thursday
11 - 18
Friday
11 - 18
Saturday
11 - 18
Sunday
11 - 18
Customers who bought the works of this artist also bought
keyboard_arrow_up
add