307

BERNTHSEN- PODRĘCZNIK CHEMII ORGANICZNEJ

add Jūsų užrašas 

Pozicijos aprašymas

BERNTHSEN August

PODRĘCZNIK CHEMII ORGANICZNEJ

Przekład zbiorowy

Biblioteka przyrodnicza wszechświata

Warszawa 1902, [brak inf. o wyd.] Str. [2], II, IV, [3] 563, XXIX; format 16,5x24,5 cm

Przedmowa.

Przed: dawniejszym już czasem Zgłosiło się do mnie pięciu młodych chemików, których nazwiska są wypisane na karcie tytułowej tej książki, z oświadczeniem, że zbiorowemi siłami dokonali przekładu rozgłośnie znanego podręcznika Bernthsena z 6-go jego wydania i zapytaniem, czy nie zająłbym się wydrukowaniem tego tłumaczenia. Gdy zapomoga, przyznana przez Kasę ini. Mianowskiego, zapewniła wyjście książki, przystąpiliśmy do druku. Zanim jednak robota wyszła ze stanu przygotowań, autor oryginału zdążył wydać następne, siódme wydanie, w wielu miejscach zmienione, zwłaszcza, co dotycze drobnych, choć nieraz. bardzo ważnych szczegółów. To pociągnęło za sobą konieczność najpilniejszego porównania przekładu, niemal wyraz za wyrazem, z nowem, wydaniem, ponieważ zaś tłumacze przez ten czas rozproszyli się po świecie, a po części - zmienili rodzaj zajęcia, porównaniem owem zająć się musiałem sam jeden. Ta czynność, oraz sprowadzenie do jednostajności języka i słownictwa, stanowią mój udział w wydaniu Podręcznika chemii organicznej Bernthsena. Wspomniałem o słownictwie. We wszystkich naukach ścisłych stanowi ono u nas jedne z trudniejszych stron zadania. Chemia organiczna jest w tym względzie w położeniu o tyle cięższem, że w druku, od czasu wydania Wykładu chemii organicznej Schorlemmera (1874 r.), piśmiennictwo nasze nie zdobyło sobie ani jednego obszerniejszego dzieła w tym przedmiocie. Ponieważ w ciągu przeszło ćwierci stulecia całe działy tej nauki zostały stworzone, a liczba ciał odkrytych, zbadanych lub ‚uznanych z jakiegokolwiek powodu za ważne, wzrosła w sposób zdumiewający, przeto piszącemu o związkach organicznych wypada używać licznych setek wyrazów które dotychczas w druku przez nikogo nie były użyte w naszym języku. Jakkolwiek zaś większość bardzo znaczna terminów chemii organicznej, jako utworzona z wyrazów, z martwych zaczerpniętych języków, jest międzynarodowa, nie podobna jednak zapominać, że mowa nasza ma pewne wymagania co do użycia słów podobnych i prawidłowej ich nostryfikacyi, wymagania przez różnych pisarzy niejednakowo rozumiane i stosowane. Stąd trudność wzmożona, którą usiłowałem pomniejszyć o ile się to dało, wzorując się na języku chemicznym, jaki brzmiał niegdyś z katedr Szkoły Główitiej, a został przechowany głównie w piśmiennych i litograficznych notatkach słuchaczów. Druk naszego Podręcznika z rozmaitych powodów postępował bardzo powolnie i był już dość znacznie posunięty, kiedy skutkiem uchwał ankiety, przez Akademią Umiejętności w Krakowie w tym celu zwołanej, zostały zgładzone różnice pomiędzy t. zw. krakowskiem a warszawskiem słownictwem w chemii nieorganicznej. Niepodobna już było wtedy wprowadzić nowej ogólnopolskiej terminologii w tych zresztą niewielu razach, kiedyby o nią chodziło w podręczniku chemii organicznej, i nazwy ciał nieorganicznych pozostały w dawniejszej postaci warszawskiej. Podrzędne ich w tym razie znaczenie wątpię, żeby komukolwiek było przeszkodą w korzystaniu z tej książki.

Warszawa, w listopadzie 1901 r. / Bronisław Znatowicz.

TWARDA OPRAWA PÓŁSKÓREK Z EPOKI, GRZBIET Z WYPUKŁYMI ZWIEZAMI, TŁOCZENIAMI I ZŁOCENIAMI

Stan DB/ otarcia kraw. opr., b. nieliczne podkreślenia, piecz. i podpis własn. w kilku miejscach, podpis na obcięciach, drobne przybrudzenia opr.

Aukcionas
II Aukcja książek i starodruków
gavel
Data
14 Balandis 2018
date_range
Pradinė kaina
57 EUR
Pardavimo kaina
nėra pasiūlymų
Pozicija jau neprieinama
Rodyta: 22 | Mėgstami: 0
Aukcionas

Antykwariat Sobieski

II Aukcja książek i starodruków
Data
14 Balandis 2018
Aukciono eiga

Bus siūlomos visos pozicijos

Aukciono mokestis
10.00%
OneBid skaičiuoja papildomus mokesčius už siūlymus.
Viršijimai
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Reglamentas
 1. Organizatorami aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69 oraz Antykwariat Sobieski, Justyna Kołata, NIP NIP: 6181939059
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI , Saczyn 53a, 62-872 Godziesze
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki wynoszą 15 zł – kurier DHL.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu.
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
Apie aukcioną

Zapraszamy do udziału w II. Aukcji Książek i Starodruków Antykwariatu Sobieski. 

Znajdą tu Państwo 348 interesujących pozycji książkowych podzielonych na 11 kategorii tematycznych. 

Antykwariat Sobieski to unikalne miejsce, kilka tysięcy rzadkich książek i starodruków w stałej sprzedaży, dostępnych online 24h/dobę, jesteśmy na  www.antyksobieski.pl.

Z bibliofilskim pozdrowieniem

Paweł Kołata i Zespół Antykwariatu Sobieski.

"Pokaż mi swoje książki, a powiem Ci, kim jesteś".

FAQ
Apie pardavėją
Antykwariat Sobieski
Kontaktas
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31/3
62-800 Kalisz
phone
+48 609 772 993
keyboard_arrow_up
add