243

MAŁECKI- LECHICI W ŚWIETLE HISTORYCZNEJ KRYTYKI wyd.1897

add Jūsų užrašas 

Pozicijos aprašymas

MAŁECKI Antoni (1821-1913)

LECHICI W ŚWIETLE HISTORYCZNEJ KRYTYKI

Wyd.1

Lwów 1897, Zakład N. im. Ossolińskich,  str. [4], 267, [1], format 15x22 cm

TWARDA OPRAWA [WYDAWNICZA?] Z EPOKI, PEŁNE PŁÓTNO Z TŁOCZENIAMI I ZDOBIENIAMI NA LICU I GRZBIECIE, OBCIĘCIA KART BARWIONE, WYKLEJKI Z OPALIZUJACEJ MORY

Profesor Małecki był autorem wielokrotnie wznawianych podręczników, zbiorów szkiców literackich i historycznych ("Z przeszłości dziejowej"), rozprawy z zakresu filologii klasycznej ("Od antyku do romantyzmu"), edycji "Biblii królowej Zofii" i "Pism pośmiertnych" Juliusza Słowackiego, a także prób scenicznych i przekładów. Jeśli chodzi o te ostatnie, Małecki wykazał się gruntownością podstaw naukowych i wielką erudycją. "Kto pilnie przestudiuje 'Elektrę' Małeckiego, kto zwłaszcza wniknie zarazem w tysiączne szczegóły erudycji i smaku estetycznego, zręcznie w licznych przypiskach rozrzucone, ten w celach przynajmniej ogólnego ukształcenia literackiego, dostatecznie już obeznany będzie z duchem kompozycji i formy Sofoklesa, i dlatego to pod tym ważnym nader względem jedna 'Elektra' lepiej zastąpi wrażenie pierwotworu, jak wszystkie razem przekłady Eliasiewicza, Smacznińskiego, Bronikowskiego, Walickiego, Kaszewskiego" - podkreśla Fryderyk Henryk Lewestam. Wśród innych tytułów prac uczonego należy wymienić: dramaty - "List żelazny" (1854 r.), "Grochowy wieniec, czyli Mazury w Krakowie" (1855 r.); dzieła filologiczne - oprócz wspomnianej już książki "Juliusz Słowacki jego życie i dzieła w stosunku do współczesnej epoki" (1866-1867 r.), "Jana Kochanowskiego młodość" (1883 r.), a także prace historyczne - "Panowanie Bolesława Krzywoustego" (1873 r.), "Biskupstwa w pierwotnej epoce Polski oraz klasztory w Polsce w obrębie wieków średnich" (1875 r.), "Rewizja dziejów Polski w pierwszych dwóch wiekach politycznego istnienia 962-1146" (1875 r.), "Studia heraldyczne" (1890 r.), "Lechici w świetle historycznej krytyki" (1897 r.), "W kwestii fałszerstw dokumentów" (1904 r.)." Źrodło: http://www.lwow.com.pl/naszdziennik/malecki.html

"Lechici w świetle historycznej krytyki to praca pokazująca erudycyjne mistrzostwo Małeckiego i jego doskonałe źródłoznawcze przygotowanie do badań historycznych. Autor rozprawia się w niej z mitami, nadinterpretacjami i fantazjami wcześniejszej historiografii.
W prezentowanej książce Antoni Małecki z zimną krwią prześledził genezę pojęć Lachowie i Lechici oraz ich karierę w dotychczasowej historiografii. Zestawił także i przeanalizował różne teorie snute w oparciu o bajeczne wywody Kadłubka i późniejszych kronikarzy
o starożytnych Lechitach. Małecki polemizował nie tylko z fantastycznymi teoriami opartymi o bajeczne przekazy kronikarzy, ale również z poważniejszymi poglądami dopatrującymi się w opowieściach o Lechitach śladów pierwotnego najazdu ludności obcej etnicznie na tereny Polski. Tego rodzaju najazd miał się przyczynić do powstania państwa polskiego. Najbardziej znaną wersją tych poglądów jest teoria Karola Szajnochy przedstawiona w książce Lechicki początek Polski z 1858 roku. Szajnocha dowodził, że państwo polskie powstało w wyniku najazdu przybyszów ze Skandynawii, którzy mieli nazywać się Lechitami. Teoria najazdu wyjaśniać miała rozwarstwienie narodu polskiego". Źrodło: Jakub Linetty

Pomnikowa, oparta na solidnych źródłach praca historyczna, polemizująca z teorią Franciszka Piekosińskiego o najeździe. Dzieło łączy w sobie argumenty historyczne oraz filologiczne.

Stan BDB-/drobne przebarwienia okładek, ślad po usuniętych exlibrisie na przedniej wyklejce, pieczęci: wyłączono z zasobów dubletów Bibl. Jagiellońskiej

Aukcionas
II Aukcja książek i starodruków
gavel
Data
14 Balandis 2018
date_range
Pradinė kaina
83 EUR
Pardavimo kaina
91 EUR
Viršijimas
110%
Rodyta: 51 | Mėgstami: 0
Aukcionas

Antykwariat Sobieski

II Aukcja książek i starodruków
Data
14 Balandis 2018
Aukciono eiga

Bus siūlomos visos pozicijos

Aukciono mokestis
10.00%
OneBid skaičiuoja papildomus mokesčius už siūlymus.
Viršijimai
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Reglamentas
 1. Organizatorami aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69 oraz Antykwariat Sobieski, Justyna Kołata, NIP NIP: 6181939059
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI , Saczyn 53a, 62-872 Godziesze
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki wynoszą 15 zł – kurier DHL.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu.
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
Apie aukcioną

Zapraszamy do udziału w II. Aukcji Książek i Starodruków Antykwariatu Sobieski. 

Znajdą tu Państwo 348 interesujących pozycji książkowych podzielonych na 11 kategorii tematycznych. 

Antykwariat Sobieski to unikalne miejsce, kilka tysięcy rzadkich książek i starodruków w stałej sprzedaży, dostępnych online 24h/dobę, jesteśmy na  www.antyksobieski.pl.

Z bibliofilskim pozdrowieniem

Paweł Kołata i Zespół Antykwariatu Sobieski.

"Pokaż mi swoje książki, a powiem Ci, kim jesteś".

FAQ
Apie pardavėją
Antykwariat Sobieski
Kontaktas
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31/3
62-800 Kalisz
phone
+48 609 772 993
keyboard_arrow_up
add