12

MOŚCICKI- S. ARTIS POENITENTIARIAE TYROCINIUM Kraków 1631

add Jūsų užrašas 

Pozicijos aprašymas

MOŚCICKI Mikołaj z Mościsk Dominikan (1574 † 1532).

S. ARTIS POENITENTIARIAE TYROCINIUM

Cui elementa ad S. Confessiones, alias edita, nunc vero accuratius correcta, sunt} inserta. Examen quoq; approbandorum, ad S. Confessiones excipiendas annexum est. Authore ... S. T. D. ordinis praedicatorum. Cum licentia superiorum.

Cracoviae in officina Andreae Petricovii Anno D. M.DC.XXXI (Kraków 1631); k. 12, str. 418, Errata str. 1 i str. 204; format 9x15cm

Przypis autora Mikołajowi Szyszkowskiemu Administratorowi Opactwa Czerwieńskiego. Pierwszej części Pars I: de poenitentia. Części II Titulus I: De sacramento poenitentiae in genere. Jocher 4353 b. Estreicher wskazuje 4 biblioteki posiadajace tę edycję dzieła.

"MOSCICKI Mikołaj, sławny teolog za Zygmunta III Króla Pol Rodem był z Mościsk, miasteczka niegdyś w Wojewodztwie Ruskim, teraz w Galicyi leżącego, zkąd wziął i nazwę Nicol.Moscicensis a które ma ten zaszczyt, iż kilku ludzi nauką i pracą pismienną słynnych, na świat wydało. Wstąpiwszy do Zakonu Dominikanów, był w nim filozofii i teologii nauczycielem,  a mieszkając w Konwencie Krakowskim zawołanym był spowiednikiem tak, iż lud najwięcéj do niego się cisnął i każdy chciał się z tém pochwalić, że się przed księdzem Mikołajem spowiadał. Wydał także książkę zawierającą naukę spowiadania się, o któréj wzmiankując Siarczyński, nie przytacza miejsca i roku wydania; rownież jak Starowolski, który następujące jeszcze dzieła jego wymienia: Elementa Confessionis, Tabulae Sacramentorum irregularitatuum censurarum affinitatis aliarumque rerum necessariarum doctrinam continentes, Methodus sex modus Ordinandorum examinandi. Oprocz tych wyszły jeszcze z druku: Akademija pobożności, nie tylko zakonnym osobóm do doskonałości potrzebna, ale i każdemu do zbawienia bardzo przygodna. w Krakowie 1628. W wielkim szacunku było to dzieło poźniej kilkakroć przedrukowane, polsczyzna w nim czysta, ani mieszaniną łaciny zaszpecona. Nauka o świętych relikwijach i odpustach etc. bez miejsca i roku. Infirmarya chrześciańska. Wojna duchowna. Obie drukowane w Krakow. u Fr Cezarego 1624. Theologia moralis, Cracov. in off. Nicol Schedel 1701 in 4. Artis paenitentiariae tyrocinium. Crac. io offic. Andr. Petricov. 1631 in 8. Institutionum logicalium libri septem. Cracoviae in off. And. Petric. 1606. in 8. Drugie wydanie tegoż dzieła w Holonii 1625. in 8. Miał także gotowe do druku Casuam conscientiae lectionej, lecz to podobno w rękopismie zostało. (Starowolski in Hecat.- Bentkows. Hist. Lit. Pol.- Siarczyński Obr. wieku Zygm .)". Chodynicki, "Dykcyonarz uczonich Polakow etc. (Lexikon der polnischen Gelehrten ...), Tom 2, we Lwowie 1833.

TWARDA OPRAWA PERGAMINOWA Z EPOKI

Stan BDB-/ przebarwienia oprawy, blok odchodzi od okładek, nieliczne marginalia, w tym zamazane wpisy proweniencyjne

Aukcionas
II Aukcja książek i starodruków
gavel
Data
14 Balandis 2018
date_range
Pradinė kaina
594 EUR
Pardavimo kaina
nėra pasiūlymų
Pozicija jau neprieinama
Rodyta: 52 | Mėgstami: 0
Aukcionas

Antykwariat Sobieski

II Aukcja książek i starodruków
Data
14 Balandis 2018
Aukciono eiga

Bus siūlomos visos pozicijos

Aukciono mokestis
10.00%
OneBid skaičiuoja papildomus mokesčius už siūlymus.
Viršijimai
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Reglamentas
 1. Organizatorami aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69 oraz Antykwariat Sobieski, Justyna Kołata, NIP NIP: 6181939059
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI , Saczyn 53a, 62-872 Godziesze
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki wynoszą 15 zł – kurier DHL.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu.
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
Apie aukcioną

Zapraszamy do udziału w II. Aukcji Książek i Starodruków Antykwariatu Sobieski. 

Znajdą tu Państwo 348 interesujących pozycji książkowych podzielonych na 11 kategorii tematycznych. 

Antykwariat Sobieski to unikalne miejsce, kilka tysięcy rzadkich książek i starodruków w stałej sprzedaży, dostępnych online 24h/dobę, jesteśmy na  www.antyksobieski.pl.

Z bibliofilskim pozdrowieniem

Paweł Kołata i Zespół Antykwariatu Sobieski.

"Pokaż mi swoje książki, a powiem Ci, kim jesteś".

FAQ
Apie pardavėją
Antykwariat Sobieski
Kontaktas
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31/3
62-800 Kalisz
phone
+48 609 772 993
keyboard_arrow_up
add