32

Karolina Bracławiec, Lekkość

add Jūsų užrašas 
Pozicijos aprašymas

akryl na płótnie, średnica: 60 cm

Karolina Bracławiec urodziła się w 1989. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Jest absolwentką Malarstwa na Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Marmara Üniversitesi w Stambule oraz Arteterapii na Uniwersytecie Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Jest artystką wizualną, malarką, mentorką; żyje w świecie wolności, bliskości, rozwoju, procesu i poszukiwań.

"Nauczyłam się, że powiedzieć świadome nie wiem to największe wyzwanie. Dzielę się moim światem. Niedoskonałym. Światem, który ma przyzwolenie i otwartość na ból i niechciane, trudne emocje. Dzielę się światem pełnym napięć. Rozczarowań. Frustracji. Złości. Lęku. Trudu. Strachu. Cierpienia. Ukazuję, że stanowią one o naszym istnieniu i są wartością. Skrupulatnie tak wypierane na rzecz doskonałości, bycia silnym i budowania wyobrażeń oraz tego, czego zwykliśmy od siebie oczekiwać! W imię czego? Dzielę się światem, który mówi: zbliż się do prawdy o samym sobie. Zaakceptuj niepewność i niedoskonałość. Masz prawo być sobą. W poszukiwaniu miejsca na ja i tu i teraz – jestem. I tworzę."

Jest finalistką 24. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych Promocje, Przeglądu Młodej Sztuki „Świeża Krew” oraz laureatką konkursu o Grand Prix Fundacji im. Franciszki Eibisch (wyróżnienie honorowe). Obraz z dyplomowego cyklu “Akt. Scena druga” znalazł się w katalogu wystawy Premio Combat Prize w Livorno we Włoszech.

Uczestniczka międzynarodowych warsztatów: 6th International Student Triennial, SALT Galata, w Stambule, Turcji oraz European Forum of History and Arts Cross-Border Network, Kreatiffabrik w Differdange w Luksemburgu. Współautorka murali: Kobiety Wolności z grupą RedSheels w Gdańsku oraz na Gdańskiej Zaspie na festiwalu Monumental Art; laureatka stypendiów m.in.: Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańska, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Marszałka Województwa Pomorskiego oraz Stypendium Kulturalnego Miasta Gdańsk „Młody Gdańszczanin”.

Wybrane wystawy indywidualne i zbiorowe:
- nie wiem // karolina bracławiec, WL 4 Mleczny Piotr, Stocznia Cesarska, Gdańsk, 2019
- Sztuka Wisłą płynie, Młoda Sztuka z Krakowa, Warszawy i Gdańska, Kraków, 2019
- Karolina Bracławiec Malarstwo, City Box, Koszalin, 2017
- 6 x sztuka, Bałtycka Galeria Sztuki, Centrum Kultury 105, Koszalin, 2016
- Kobieta w twórczości i twórczość kobiet, Galeria Ratusz, Koszalin, 2016
- Młode Malarstwo w Gdańsku 2014, wystawa prac absolwentów Wydziału Malarstwa ASP, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku, 2015
- Promocje, Galeria Sztuki w Legnicy, 2014
- Fala, Centrum Kultury 105, Bałtycka Galeria Sztuki, Koszalin, 2014
- Świeża Krew, Galeria Socato, Wrocław, 2014 tak i tak, rysować/ 6, Galeria Sztuki Wozownia, Toruń, 2014
- I Międzynarodowe Triennale Rysunku Studentów, Katowice, 2014
- Noc, Noc Muzeów, Akademia Sztuk Pięknych Gdańsk, 2014
- Galeria Katarzyny Napiórkowskiej, Warszawa, 2013 i 2012
- Galeria Mixer, Istanbul, Turcja, 2013
- We are Nomads, The Cross Border Network Exhibition, Differdange, Luxembourg, 2013

Aukcionas
"Dialogi Podświadomości" 47 Aukcja Młodej Sztuki
gavel
Data
30 Balandis 2021
date_range
Pradinė kaina
217 EUR
Pardavimo kaina
nėra pasiūlymų
Rodyta: 119 | Mėgstami: 0
Aukcionas

Galeria POPART

"Dialogi Podświadomości" 47 Aukcja Młodej Sztuki
Data
30 Balandis 2021
Aukciono eiga

Bus siūlomos visos pozicijos

Aukciono mokestis
18.00%
OneBid skaičiuoja papildomus mokesčius už siūlymus.
Viršijimai
  1
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
 
Reglamentas
 1. Organizatorem aukcji jest Galeria Popart Dominika Górska funkcjonująca w ramach indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Galeria Popart Dominika Górska wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą przy ul. Bóżnicza 11B, 61-751 Poznań, NIP: 7642613920, REGON: 380632582 zwany dalej Galeria Popart Dominika Górska
 2. Aukcja jest prowadzona zgodnie z prawem polskim przez osobą fizyczną zwaną Aukcjonerem.
 3. Przedmiotem aukcji mogą być dzieła sztuki (tj. obraz, rzeźby i inne formy) zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli (w tym, w przeważającej części ich twórców). Zgłoszenie do sprzedaży odbywa się na podstawie pisemnej umowy, która może mieć postać formularza podpisanego przez osobę zgłaszającą i Galeria Popart Dominika Górska.
 4. Zgodnie z oświadczeniami osób zgłaszających do sprzedaży, zgłoszone dzieła sztuki stanowią ich wyłączną własność, są wolne od wad prawnych, nie są obciążone prawami osób trzecich i nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem administracyjnym, sądowym lub skarbowym. W przypadku dzieł sztuki stanowiących współwłasność zgłoszenie do sprzedaży powinno być dokonane za pisemną zgodą wszystkich współwłaścicieli.
 5. Galeria Popart Dominika Górska ma prawo odmówić przyjęcia dzieła sztuki do sprzedaży bez podawania przyczyn. W szczególności, Galeria Popart Dominika Górska odmawia przyjęcia do sprzedaży dzieł sztuki, dla których posiada informacje o obciążeniu tych dzieł sztuki wyżej wskazanymi wadami prawnymi.
 6. Galeria Popart Dominika Górska ma do momentu rozpoczęcia licytacji prawo wycofać dzieło sztuki z aukcji bez podawania przyczyn.
 7. Terminy, miejsca oraz godziny odbywania aukcji oraz wystawy przedaukcyjnej są ogłaszane na stronie internetowej www.popartgaleria.pl. Galeria Popart Dominika Górska ma prawo odwołać ogłoszoną aukcję bez podawania przyczyn.
 8. Dzieła sztuki będące przedmiotem aukcji są umieszczane w katalogu aukcyjnym publikowanym na stronie www.popartgaleria.pl. Opisy dzieł sztuki znajdujące się w katalogu mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera przed rozpoczęciem licytacji.
 9. W licytacji można brać udział na podstawie tabliczki z numerem aukcyjnym wydawanej przez Galeria Popart Dominika Górska bezpośrednio przed rozpoczęciem licytacji na podstawie wypełnionego formularza. Tabliczkę należy zwrócić bezpośrednio po licytacji.
 10. W licytacji można brać udział również na podstawie elektronicznego zlecenia licytacji, które umożliwia złożenie zlecenia kupna danego dzieła sztuki z ceną maksymalną. Zlecenie licytacji powinno być wysłane nie później niż na 2 godziny przed rozpoczęciem aukcji poprzez elektroniczny formularz dostępny na stronie www.popartgaleria.pl lub w formie zeskanowanego zlecenia w wersji papierowej dostępnego w katalogu aukcyjnym na adres [email protected]  Złożenie zlecenia, o którym mowa powyżej oznacza zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. Przyjęcie zlecenia jest potwierdzane przez Galeria Popart Dominika Górska. Brak potwierdzenia oznacza brak możliwości udziału w licytacji na podstawie wysłanego zlecenia licytacji.
 11. Uczestnik ma możliwość zgłoszenia chęci telefonicznego udziału w licytacji. Zgłoszenie takie może się odbyć telefonicznie pod numerami wskazanymi na stronie internetowej www.popartgaleria.pl najpóźniej do 1 godziny przed aukcją. Zgłoszenie chęci telefonicznego udziału w licytacji wymaga potwierdzenia ze strony pracownika Popart Galeria Dominika Górska. W przypadku potwierdzonego udziału telefonicznego w aukcji przedstawiciel Popart Galeria Dominika Górska  kontaktuje się z uczestnikiem przed rozpoczęciem licytacji danego dzieła i zgłasza propozycje kupna dzieła sztuki w imieniu uczestnika. Galeria Popart Dominika Górska nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu telefonicznego z danych uczestnikiem.
 12. Zlecenia mogą być również składane za pomocą systemu licytacji internetowej w czasie rzeczywistym „OneBid”. W takim przypadku zastosowanie znajduje dodatkowo regulamin sytemu „OneBid”. W szczególności możliwe jest wprowadzenie ograniczeń w zakresie wartości lub liczby składanych zleceń za pomocą systemu „OneBid”.
 13. Cena wywoławcza dzieł sztuki na aukcji jest umieszczona w katalogu. Wielkość postąpień jest ustalana i ogłaszana przez Aukcjonera przed rozpoczęciem licytacji. Galeria Popart Dominika Górska ma prawo ustalać dla wybranych dzieł sztuki ceny warunkowe tj. ceny minimalne, poniżej których nabycie dzieła sztuki jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela dzieła sztuki na zaproponowaną cenę. Ceny zgłaszane w trakcie licytacji są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT).
 14. Licytacja dzieła sztuki kończy się w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera – uczestnik, który zaproponował najwyższą cenę zawiera z Popart Galeria Dominika Górska umowę kupna-sprzedaży. Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej w ten sposób umowy. W przypadku istnienia sporu Aukcjoner rozstrzyga spór indywidualnie lub przeprowadza ponowną licytację.
 15. Do kwoty wylicytowanej Galeria Popart Dominika Górska dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 15% wylicytowanej ceny dzieła sztuki. W przypadku licytacji przez internet opłata aukcyjna wynosi 18%. 
 16. Opłacenie wylicytowanej ceny jest możliwe bezpośrednio po aukcji lub w ciągu 10 dni roboczych od jej zakończenia. Prawo własności do dzieła sztuki przechodzi na nabywcę w momencie opłacenia wylicytowanej ceny dzieła i opłaty aukcyjnej. Za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Popart Galeria Dominika Górska o numerze 07 1020 4027 0000 1502 1483 6888. W przypadku zwłoki z dokonaniem zapłaty ceny dzieła sztuki lub opłaty aukcyjnej Galeria Popart Dominika Górska zastrzega prawo do odstąpienia od umowy zawartej z nabywcą.
 17. Odbiór dzieł sztuki jest możliwy bezpośrednio po aukcji. Pozostałe dzieła sztuki, które zostały skutecznie nabyte, zostaną dostarczone nabywcy. Dostawa dzieł sztuki następuje na koszt nabywcy w uzgodniony z nabywcą sposób. Galeria Popart Dominika Górska nie odpowiada za uszkodzenia dzieł sztuki powstałe w trakcie transportu z wyjątkiem sytuacji, gdy transport jest dokonywany bezpośrednio przez Galeria Popart Dominika Górska.
 18. Licytujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Galeria Popart Dominika Górska podanych danych osobowych dla celów marketingowych i w celach koniecznych do udziału w aukcji. Wgląd w gromadzone dane osobowe przysługuje jedynie przeszkolonym pracownikom Popart Galeria Dominika Górska. Galeria Popart Dominika Górska nie przekaże otrzymanych danych jakimkolwiek innym podmiotom (z wyłączeniem sytuacji, w której taki obowiązek wynika z ogólnie obowiązującego prawa).
Apie aukcioną


FAQ
Apie pardavėją
Galeria POPART
Kontaktas
Galeria Popart
room
ul Bóżnicza 11b
61-751 Poznań
phone
+48 665 050 849
Klientai perkantys meno kūrinius taip pat pirko
keyboard_arrow_up
add