32

Krzysztof Ryfa, Nocne granie (2013)

add Jūsų užrašas 
Pozicijos aprašymas
akryl na płótnie, 100 x 100 cm

Krzysztof Ryfa
Urodzony w 1959 roku w Jeleniej Górze. Absolwent Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Artystyczny). Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, okręg poznański. Malarz, pedagog, założyciel Niezależnej Galerii 33 w Ostrowie Wielkopolskim. Kurator wystaw, animator kultury, organizator i uczestnik wielu plenerów artystycznych, laureat wielu nagród i wyróżnień.
Aukcionas
favorite Aukcja charytatywna Żeby Ewa żyła w Raju
gavel
Data
22 Spalis 2017
date_range
Pradinė kaina
117 EUR
Rodyta: 93 | Mėgstami: 0
Aukcionas

Galeria Zbylut

Aukcja charytatywna Żeby Ewa żyła w Raju
Data
22 Spalis 2017
Aukciono eiga

Bus siūlomos visos pozicijos

Aukciono mokestis
16.00%
OneBid skaičiuoja papildomus mokesčius už siūlymus.
Viršijimai
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Reglamentas
 1. Organizatorem Aukcji jest  Zbylut Art Gallery funkcjonujący w ramach indywidualnej działalności gospodarczej prowadzonej przez Zbylut Galeria Krystyna Zbylut  wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą przy ul Graniczna 21 B 05-230 Kobyłka, NIP: 9271533003, REGON:970646314 zwany dalej Zbylut Art Gallery. 
 2. Aukcja jest prowadzona zgodnie z prawem polskim przez osobę fizyczną zwaną Aukcjonerem.
 3. Przedmiotem aukcji mogą być dzieła sztuki ( tj.obrazy i rzeźby, grafiki i fotografie ) zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli ( w tym przeważającej cześci ich twórców). Zgłoszenie do sprzedaży odbywa się na podstawie pisemnej umowy, która może mieć postać formularza podpisanego przez osobę zgłaszającą i Zbylut Art Gallery .
 4. Zgodnie z oświadczeniami osób zgłaszających do sprzedaży, zgłoszone dzieła sztuki stanowią ich wyłączną własność, są wolne od wad prawnych, nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem administracyjnym, sądowym lub skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych oraz nie są przedmiotem jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.W przypadku dzieł sztuki stanowiących współwłasność zgłoszone do sprzedaży powinno być dokonane za pisemną zgodą wszystkich współwłaścicieli.
 5. Zbylut Art Gallery ma prawo odmówić przyjęcia dzieła sztuki do sprzedaży bez podawania przyczyny.W szczególności, Zbylut Art Gallery odmawia przyjęcia  do sprzedaży dzieł sztuki, dla których posiada informacje o obciążeniu tych dzieł sztuki wyżej wskazanymi wadami prawnymi.
 6. Zbylut Art Gallery ma, do momentu rozpoczęcia licytacji, prawo wycofać dzieło sztuki z aukcji bez podawania przyczyn.
 7. Termin oraz godziny odbywania aukcji oraz wystawy przedaukcyjnej są ogłaszane na stronie internetowej www.onebid.pl , www.zbylut.pl . Zbylut Art Gallery ma prawo odwołać ogłaszaną aukcje bez podawania przyczyn.
 8. Dzieła sztuki będące przedmiotem aukcji są umieszczane w katalogu aukcyjnym publikowanym na stronie www.zbylut.pl oraz wydawanym w formie papierowej.Opisy dzieł sztuki znajdujące się w katalogu mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera przed rozpoczęciem licytacji.
 9. W licytacji można brać udział na podstawie tabliczki z numerem aukcyjnym wydawanej przez  Zbylut Art Gall bezpośrednio przed rozpoczęciem licytacji na podstawie wypełnionego formularza. Tabliczkę należy zwrócić bezpośrednio po licytacji.
 10. W licytacji można brać udział również na podstawie wypełnionego zlecenia licytacji, które umożliwia zgłoszenie udziału telefonicznego lub złożenie zlecenia kupna danego dzieła sztuki z ceną maksymalną. Zlecenie licytacji powinno być wysłane nie później niż na 12 godzin przed rozpoczęciem aukcji na adres [email protected], przy czym jego przyjęcie jest potwierdzone przez  Zbylut Art Gall. Brak potwierdzenia oznacza brak możliwości udziału w licytacji na podstawie wysłanego zlecenia licytacji. Formularz zlecenia licytacji jest dostępny na stronie oraz w katalogu aukcyjnym.
 11. W przypadku potwierdzonego udziału telefonicznego w aukcji przedstawiciel Domu Aukcyjnego kontaktuje się z uczestnikiem przed rozpoczęciem licytacji danego dzieła i zgłasza propozycje kupna dzieła sztuki w imieniu uczestnika. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości kontaktu telefonicznego z danym uczestnikiem. W przypadku zlecenia kupna z ceną maksymalną  Zbylut Art Gallery dokłada starań, by zakupić dzieło sztuki w możliwie najniższej cenie.
 12. Cena wywoławcza dzieła sztuki ustalana jest indywidualnie. Wielkość postąpień jest ustalana i ogłaszana przez Aukcjonera przed rozpoczęciem licytacji.Dom Aukcyjny ma prawo ustalać dla wybranych dzieł sztuki ceny warunkowej tj. ceny minimalne poniżej których nabycie dzieła sztuki jest jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela dzieła sztuki na zaproponowaną cenę.Ceny zgłaszane w trakcie licytacji są cenami brutto ( tj. zawierają podatek VAT).
 13. Licytacja dzieła sztuki kończy się w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera, uczestnik, który zaproponował najwyższą cenę zawiera z  Zbylut Art Gallery umowe kupna-sprzedaży.Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej w ten sposób umowy. W przypadku istnienia sporu Aukcjoner rozstrzyga spór indywidualnie lub przeprowadza ponowną licytację.
 14. Do kwoty wylicytowanej Zbylut Art Gallery dolicza opłatę aukcyjną w wysokości (z uwzględnieniem podatku VAT) 16 % wylicytowanej ceny dzieła sztuki Zbylut Art Gallery wystawia faktury VAT marża.
 15. Opłacenie wylicytowanej ceny jest możliwe bezpośrednio po aukcji lub w ciągu 10 dni roboczych od jej zakończenia.Prawo własności do dzieła sztuki przechodzi na nabywcę w momencie opłacenia wylicytowanej ceny dzieła i opłaty aukcyjnej.Za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Zbylut Galeria Krystyna Zbylut o numerze 86116022020000000335324570 W przypadku zwłoki z dokonaniem zapłaty ceny dzieła  sztuki lub opłaty aukcyjnej Zbylut Art Gallery  zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy zawartej z nabywcą.
 16. Odbiór dzieł sztuki jest możliwy bezpośrednio po aukcji. Pozostałe dzieła sztuki, które zostały skutecznie nabyte, zostaną dostarczone nabywcy. Dostawa dzieł sztuki w obrębie Warszawy nastepuje przez  Zbylut Art Gallery i na jego koszt, a poza Warszawę przez podmiot  trzeci i na koszt nabywcy.Dom Aukcyjny nie odpowiada za uszkodzenia dzieł sztuki powstałe w trakcie transportu dzieł sztuki poza Warszawę.                                                                               
 17. Licytujący wyraża zgodę na przechowanie i przetwarzanie przez Zbylut Art Gallery podanych danych osobowych dla celów marketingowych i w celach koniecznych do udziału w aukcji.Wgląd w gromadzone dane osobowe przysługuje jedynie przeszkolonym pracownikom .Zbylut Art Gallery . Zbylut Art Gallery nie przekaże otrzymanych danych jakimkolwiek innym podmiotom (z wyłączeniem sytuacji, w której taki obowiązek wynika z ogólnie obowiązującego prawa). 
Apie aukcioną


FAQ
Apie pardavėją
Galeria Zbylut
Kontaktas
Galeria Zbylut
Klientai perkantys meno kūrinius taip pat pirko
keyboard_arrow_up
add