Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
16

Sassicaia Vertical Włochy, 2010-2015

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 3 349 - 4 465 EUR
wina
Toskania, Bolgheri,
6 butelek

- Sassicaia 2010,
- Sassicaia 2011,
- Sassicaia 2012,
- Sassicaia 2013,
- Sassicaia 2014,
- Sassicaia 2015.

Drewniana skrzynka na 6 butelek

Biogram
Vertical Sassicai to zdecydowanie jedno z najlepszych przeżyć, jakie miłośnik win może sobie zafundować. Zestaw zabiera nas w podróż przez 6 roczników, od 2010 do pięknego 2015, przez niezwykle udany 2013 pokazując, jak w winie wybrzmiewa charakter różnych lat. Zwieńczeniem tej opowieści może być 2016 rocznik, który warto dołożyć do takiego doświadczenia. Sassicaia to jedyne włoskie wino posiadające własną apelację. Próbowanie tych win i obserwowanie rozwoju producenta dostarcza kolejnych dowodów na słuszność takiego stanu rzeczy.

Aukcja
Fine Wine. Bordeaux, Burgundia, Toskania
gavel
Data
21 czerwca 2023 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
1 674 EUR
Estymacje
3 349 - 4 465 EUR
Cena sprzedaży
4 287 EUR
Przebicie
256%
Wyświetleń: 17 | Ulubione: 1
Aukcja

DESA Unicum

Fine Wine. Bordeaux, Burgundia, Toskania
Data
21 czerwca 2023 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  3 200
  > 300
  3 500
  > 300
  3 800
  > 200
  4 200
  > 300
  4 500
  > 300
  4 800
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  32 000
  > 3 000
  35 000
  > 3 000
  38 000
  > 2 000
  42 000
  > 3 000
  45 000
  > 3 000
  48 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  300 000
  > 20 000
  700 000
  > 50 000
  1 500 000
  > 100 000
  3 000 000
  > 200 000
 
Regulamin


REGULAMIN AUKCJI WIN


 DESA UNICUM


Niniejszy Regulamin Aukcyjny DESA Unicum stanowi integralną część umów sprzedaży win, oferowanych do sprzedaży w ramach aukcji publicznych. Akceptacja niniejszego regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna w celu rejestracji na aukcję, świadczenia usług drogą elektroniczną i/lub w celu zawarcia umowy sprzedaży.


 § 1 ORGANIZATOR AUKCJI


1.      Organizatorem aukcji jest DESA Unicum S.A. z siedzibą w Warszawie (00-477) przy ul. Pięknej 1A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000718495, REGON: 142733824, NIP: 5272644731, o kapitale 13.314.000 zł – kapitał wpłacony w całości (dalej „DESA”); adres poczty elektronicznej: [email protected], numer telefonu kontaktowego: +48 22 163 66 00 (opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika właściwego operatora).


2.      DESA Unicum S.A. na organizowanych aukcjach występuje jako zastępca pośredni działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia Obiektem.


3.      Aukcje organizowane przez DESA Unicum S.A. mają charakter aukcji publicznych, zdefiniowanych w art. 2 pkt 6 ustawy o z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).


§ 2 DEFINICJE
Poniższe terminy pisane wielką literą otrzymują następujące znaczenie:


1.      APLIKACJA – prowadzona i administrowana przez DESA elektroniczna platforma umożliwiająca udział online w Aukcji przez Klienta oraz świadczenie usług udostępnianych przez DESA, stanowiąca zespół połączonych ze sobą stron internetowych oraz aplikację mobilną, dostępną pod adresem internetowym: https://bid.desa.pl/.


2.      AUKCJA – publiczna sprzedaż Obiektów, zorganizowana w wyznaczonym czasie i miejscu przez DESA.


3.      AUKCJA ONLINE – Aukcja prowadzona przez system teleinformatyczny Aplikacji. Do Aukcji Online mają zastosowanie postanowienia Regulaminu dotyczące Aukcji, chyba że Regulamin zastrzega odmienne postanowienia dotyczące Aukcji Online.


4.      BOK – Biuro Obsługi Klienta zajmuje się obsługą Klientów oraz udzielaniem informacji dotyczących wszelkich aspektów działalności DESA – kontakt z BOK jest możliwy pod wskazanymi numerami telefonów +48 22 163 66 00, adresami e-mail [email protected], za pośrednictwem chatu oraz formularza kontaktowego (koszt połączenia z Biurem Obsługi Klienta – opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora).


5.      CENA WYLICYTOWANA – cena sprzedaży Obiektu określona w złotych polskich lub w innej walucie, będąca zwycięską Ofertą podczas Licytacji lub Obiektu, zawierająca podatek od towarów i usług według właściwej stawki VAT – Cena Wylicytowana nie zawiera kosztów dostawy.


6.      CENA GWARANCYJNA – poufna kwota zastrzeżona przez właściciela Obiektu, poniżej której DESA nie jest upoważniona do sprzedaży Obiektu. Każdy Obiekt może, ale nie musi posiadać Ceny Gwarancyjnej.


7.      ESTYMACJA – szacunkowa wartość przedstawiona w Katalogu przez DESA, stanowiąca orientacyjną wartość danego Obiektu. Estymacja nie stanowi gwarancji, ani zapewnienia co do faktycznej wartości Obiektu. Estymacje w katalogu aukcyjnym mogą być podawane również w euro lub dolarach amerykańskich. Kurs walut w dniu Aukcji może się różnić od tego w dniu druku katalogu.


8.      HASŁO – ciąg znaków alfanumerycznych, konieczny dla dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta. Hasło jest ustalane samodzielnie podczas tworzenia Konta i wymaga dwukrotnego powtórzenia Hasła. Klient jest uprawniony do nielimitowanej zmiany Hasła. W celu zapewnienia bezpieczeństwa korzystania z Konta, Klient jest zobowiązany do nieudostępniania go osobom trzecim.


9.      KATALOG – dokument przygotowany przez DESA na potrzeby oznaczonej Aukcji, zawierający opis Obiektów, czas i miejsce Aukcji lub inne informacje związane z Aukcją, w szczególności Estymacje lub Regulamin dostępny w formie elektronicznej na stronie internetowej www.desa.pl lub wydawany w formie papierowej.


10.  KLIENT- osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która ukończyła 18 rok życia; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; z którą została zawarta Umowa Sprzedaży lub korzystający z Usług Elektronicznych lub biorąca udział w Aukcji.


11.  KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późn. zm.).


12.  KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (Loginem) i Hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym DESA,
w ramach którego Klient może korzystać z wybranych funkcjonalności Aplikacji wskazanych w Regulaminie.


13.  LICYTACJA – zorganizowany sposób zawarcia Umowy Sprzedaży polegający na składaniu przez Licytujących, w sposób określony w Regulaminie, ofert nabycia Obiektu w trakcie Aukcji.


14.  LICYTUJĄCY – osoba fizyczna biorąca udział w Licytacji działająca w imieniu własnym albo działająca jako przedstawiciel osoby trzeciej.


15.  LOGIN – adres e-mail Klienta podany w ramach Aplikacji podczas tworzenia Konta.


16.  OBIEKT – indywidualnie oznaczona rzecz ruchoma lub zestaw indywidualnie oznaczonych rzeczy ruchomych, w postaci butelkowanego wina (produktu spożywczego), oferowana do sprzedaży na Aukcji, będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a DESA.


17.  OFERTA – wyrażona w złotych polskich wartość pieniężna, stanowiąca ofertę nabycia przez Licytującego Obiektu w ramach Licytacji, w przypadku przyjęcia jej przez Aukcjonera
i zwycięstwa w Licytacji stanowiąca Cenę, niezawierającą innych opłat, do których zapłaty zobowiązany jest Klient wygrywający Licytację.


18.  OPŁATA AUKCYJNA –wynagrodzenie DESA z tytułu usługi pośrednictwa i organizacji Umowy Sprzedaży, wynosząca 20% Ceny Wylicytowanej, zawierająca w sobie podatek od towarów i usług według właściwej stawki. Do zapłaty Opłaty Aukcyjnej zobowiązany jest Klient wygrywający Licytację. Opłata Aukcyjna obowiązuje wyłącznie w relacji DESA – Klient.


19.  PRELICYTACJA – możliwość składnia Ofert za pośrednictwem Aplikacji przed rozpoczęciem Aukcji. Oferta złożona w ramach Prelicytacji przestaje wiązać, gdy inny Licytujący złoży wyższą Ofertę. Możliwość składania Ofert w ramach Prelicytacji jest zastrzeżona wyłącznie dla wybranych Aukcji.


20.  REGULAMIN/UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG – niniejszy dokument określający zasady uczestnictwa w Aukcji, zawierania Umów Sprzedaży oraz zasady świadczenia i korzystania z usług udostępnianych przez DESA za pośrednictwem Aplikacji na rzecz Klientów,
w zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin wraz z załącznikami jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344).


21.  TREŚĆ/TREŚCI – elementy tekstowe, graficzne lub multimedialne (np. informacje o Obiektach, zdjęcia Obiektów, filmy promocyjne, opisy) w tym utwory w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.). oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są rozpowszechniane w ramach Katalogu, Aplikacji oraz strony internetowej www.desa.pl przez DESA. Wszelkie prawa własności intelektualnej do Treści przysługują DESA, zabrania się ich kopiowania ani rozpowszechniania w całości lub części bez uprzedniej zgody DESA.


22.  UMOWA SPRZEDAŻY – umowa zawierana w toku Licytacji pomiędzy DESA i Licytującym (Klientem), której przedmiotem jest sprzedaż przez DESA Obiektu za zapłatą Ceny Wylicytowanej oraz Opłaty Aukcyjnej, na zasadach określonych w Regulaminie. Każdy Obiekt jest przedmiotem odrębnej Umowy Sprzedaży.


23.  USŁUGA ELEKTRONICZNA – świadczenie usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 344), przez DESA na rzecz Klienta za pośrednictwem strony internetowej www.desa.pl oraz Aplikacji, zgodnie z Umową o Świadczenie Usług. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące z DESA, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty.


24.  USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287).


25.  WYMAGANIA TECHNICZNE – minimalne wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się DESA, w tym zawarcia Umowy o Świadczenie Usług lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: urządzenie multimedialne zapewniające możliwość wprowadzenia tekstu z dostępem do Internetu o przepustowości co najmniej 256 kbit/s; dostęp do aktywnego konta poczty elektronicznej; przeglądarka internetowa: Internet Explorer w wersji 11.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 66.0. i wyższej, Mozilla Firefox w wersji 60.0 i wyższej, Opera w wersji 53.0 i wyższej lub Safari w wersji 5.0 i wyższej; przeglądarki wymagają włączonej obsługi języka Javascript oraz możliwości zapisu plików Cookies; Aplikacja jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 360 x 640 pikseli.


§ 3 PRZED LICYTACJĄ


1.      Każdy Obiekt oferowany na Aukcji posiada opis zamieszczony w Katalogu – na życzenie zainteresowanych, DESA może sporządzić szczegółowy opis Obiektu.


2.      Każdy Obiekt posiada numer pozycji katalogowej określony w Katalogu (nr lot).


3.      DESA zapewnia możliwość osobistych oględzin każdego Obiektu.


4.      DESA organizuje wystawy przedaukcyjne, na których prezentowane są Obiekty stanowiące ofertę Aukcji – wstęp na wystawy jest bezpłatny i nieograniczony w godzinach otwarcia galerii DESA.


§ 4 ZASADY UDZIAŁU W LICYTACJI,


1.      Warunkiem udziału w Aukcji oraz Licytacji jest zaakceptowanie przez Licytującego Regulaminu w pełni i bez zastrzeżeń oraz, w przypadku nowych Klientów, dokonanie rejestracji.


2.      Rejestracja Licytującego obejmuje dostarczenie wymaganych informacji poprzez wypełnienie formularza rejestracji udostępnionego przez DESA oraz okazanie ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość i wiek. W formularzu niezbędne jest podanie przez Licytującego następujących danych:


2.1.   imię i nazwisko,


2.2.   adres, na który składa się ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj,


2.3.   adres poczty elektronicznej,


2.4.   numer telefonu kontaktowego,


2.5.   w wypadku żądania wystawienia faktury VAT marża niezbędne jest także podanie firmy oraz numeru NIP,


2.6.   numeru PESEL lub serii i numeru ważnego dokumentu tożsamości np. dowodu osobistego, bądź paszportu, wraz z datą urodzenia,


2.7.   kraju rezydencji podatkowej


3.      DESA zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji dowolnej osoby, zgodnie z własnym uznaniem, w szczególności w przypadku nieuregulowanych należności z poprzednich aukcji, jak również uzależnienia rejestracji od dostarczenia innych dokumentów, mogących poświadczyć tożsamość, wiek lub wypłacalność osoby ubiegającej się o rejestrację.


4.      W Aukcji oraz Licytacji można uczestniczyć:


4.1.   Osobiście – Licytujący osobiście w siedzibie DESA, rejestrują swój udział w Aukcji przed rozpoczęciem pierwszej Licytacji oraz otrzymują tabliczkę z indywidualnym numerem aukcyjnym oraz osobiście składają Oferty w ramach Licytacji poprzez zasygnalizowanie tego za pomocą tabliczki z numerem aukcyjnym. Po zakończeniu Aukcji, Licytujący zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić tabliczkę z numerem aukcyjnym. W przypadku zagubienia tabliczki, Licytujący są zobowiązani niezwłocznie zgłosić ten fakt pracownikowi DESA.


4.2.   Telefonicznie – Licytujący uczestniczą w Aukcji oraz Licytacji za pośrednictwem połączenia telefonicznego nawiązanego z pracownikiem DESA obecnym na Aukcji. Licytujący zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony formularz zlecenia najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. DESA zastrzega możliwość nie przyjęcia do realizacji zleceń dostarczonych później. Formularz zlecenia dostępny jest na ostatnich stronach Katalogu, w siedzibie DESA oraz na stronie internetowej www.desa.pl. Formularz należy przesłać drogą elektroniczną, pocztą lub dostarczyć osobiście. Wraz z formularzem prosimy o przesłanie fotokopii jednej ze stron dokumentu tożsamości w celu weryfikacji danych. Nasz pracownik połączy się z Licytującym przed rozpoczęciem Licytacji wybranych Obiektów. DESA nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez Licytującego numerem telefonu. Rekomendujemy wskazanie maksymalnej kwoty (bez opłaty aukcyjnej), do której będziemy mogli licytować w Państwa imieniu – do takiego zlecenia stosuje się odpowiednio 4.3 poniżej. W przypadku problemów z uzyskaniem połączenia, jeżeli Licytujący w zleceniu nie określił limitu, zlecenie licytacji telefonicznej nie będzie realizowane. Zastrzegamy prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.


4.3.   Składając zlecenie licytacji z limitem – Licytujący zainteresowani taką usługą powinni przesłać wypełniony formularz najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem Aukcji. DESA zastrzega możliwość nieprzyjęcia do realizacji zleceń dostarczonych później Obowiązuje ten sam formularz i zasady, co w przypadku zlecenia licytacji telefonicznej (patrz pkt. 4.2 powyżej). Zawarte w formularzu kwoty nie powinny uwzględniać opłaty aukcyjnej, powinny być wyrażone w polskich złotych oraz zgodne z tabelą postąpień przedstawioną w dalszej części Regulaminu. Jeżeli podana kwota nie jest zgodna z kwotami w tabeli postąpień zostanie ona obniżona. DESA dołoży starań, aby Licytujący zakupił wybrany Obiekt w możliwie jak najniższej Cenie Wylicytowanej, nie niższej jednak niż Cena Gwarancyjna. Jeśli limit podany przez Licytującego jest niższy niż Cena Gwarancyjna, a stanowi jednocześnie najwyższą Ofertę, wówczas dochodzi do transakcji warunkowej. Opisana usługa jest darmowa i poufna.


4.4.   Internetowo – We wszystkich aukcjach DESA można brać udział za pośrednictwem Aplikacji. Aby wziąć udział w Aukcji należy założyć darmowe Konto w Aplikacji, a następnie zarejestrować się do konkretnej Aukcji – z uwagi na proces weryfikacji i dopuszczenia do aukcji prosimy o rejestrowanie się na Aukcję nie później niż 12 godzin przed rozpoczęciem Licytacji lub 12 godzin przed zakończeniem Licytacji Aukcji Online. Na każdą aukcję należy rejestrować się oddzielnie. Klient otrzymuje mailem informację o dopuszczeniu do aukcji wraz z numerem uczestnika Aukcji. Licytujący zarejestrowani później mogą zostać niedopuszczeni do Licytacji. Po pierwszym pozytywnym procesie weryfikacji, Licytujący może zostać dodany do listy klientów weryfikowanych automatycznie, co oznacza, że przy rejestracji na kolejną aukcję, informację o dopuszczeniu do aukcji Licytujący otrzyma automatycznie, bezpośrednio po zarejestrowaniu się. Uczestniczyć w Aukcji można zarówno składając Oferty na Obiekty z Aukcji przed rozpoczęciem Licytacji jak i składając Oferty w tracie trwania Licytacji, obserwując relację online w serwisie.  Opisana usługa jest darmowa i poufna. Ponadto, istnieje możliwość oglądania relacji audio-video z Sali Aukcyjnej. DESA zastrzega sobie prawo do ustawiania Licytującym przez Aplikację limitów transakcyjnych.


5.      Niezależnie od formy udziału w Licytacji, Licytujący bierze pełną i osobistą odpowiedzialność za zapłatę Ceny i Opłaty Aukcyjnej, chyba że przed rozpoczęciem Aukcji doręczył DESA dokument potwierdzający umocowanie do licytowania w imieniu osoby trzeciej, zaakceptowany przez DESA.


§ 5 PRZEBIEG AUKCJI I LICYTACJI


1.      Aukcja odbywa się w miejscu i o czasie wskazanym przez DESA w Katalogu lub na stronie internetowej lub w inny sposób umożliwiający zapoznanie się z taką informacją. Aukcja składa się z poszczególnych Licytacji. Szacunkowe tempo prowadzenia kolejnych Licytacji podczas Aukcji wynosi pomiędzy 60 a 100 obiektów na godzinę.


2.      Postąpienia są wskazane przez Aukcjonera przed Aukcją lub dostępne na stronie internetowej www.desa.pl lub w Katalogu. Aukcjoner ma prawo, zgodnie ze swoim uznaniem, odstąpić od tabeli postąpień w trakcie danej Licytacji, w szczególności przyjąć Ofertę w wysokości innej niż wynikająca z tabeli postąpień. Poniżej, najczęściej stosowana tabela postąpień:


Cena                                            Postąpienie 


0 – 2000                                    100 


2 000 – 3 000                          200 


3 000 – 5 000                          200/500/800 (np. 3200, 3 500, 3 800) 


5 000 – 10 000                       500 


10 000 – 20 000                     1000 


20 000 – 30 000                     2000 


30 000 – 50 000                     2000/5000/8000 (np. 32 000, 35 000, 38 000) 


50 000 – 100 000                   5000 


100 000 – 300 000                                10000 


300 000 – 700 000                                20000 


700 000 – 1 500 000            50000 


1 500 000 – 3 000 00           100000 


3 000 000 – 8 000 000        200000 


powyżej 8 000 000                 wg uznania aukcjonera 


 


3.      Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje kolejne Obiekty i postąpienia, wskazuje Licytujących oraz ogłasza zakończenie Licytacji. Jeżeli dla danej Aukcji odbyła się Prelicytacja, Aukcjoner rozpoczyna Licytację od Oferty ustalonej w Prelicytacji. Zakończenie Licytacji następuje z chwilą uderzenia młotkiem przez aukcjonera, co jest równoznaczne z przyjęciem aktualnej Oferty jako Ceny Wylicytowanej i zawarciem Umowy Sprzedaży licytowanego Obiektu między DESA a zwycięskim Licytującym (Klientem).


4.      Jeśli nie zastrzeżono inaczej, Obiekt poddany Licytacji posiada zastrzeżoną i poufną Cenę Gwarancyjną. Jeśli najwyższa złożona podczas Licytacji Oferta jest niższa niż Cena Gwarancyjna, Licytacja zostaje przez Aukcjonera zakończona słowem „pass”. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży z Licytującym składającym najwyższą Ofertę.


5.      W przypadku nieosiągnięcia Ceny Gwarancyjnej, Aukcjoner może ogłosić możliwość zawierania transakcji warunkowej. W takim wypadku Licytujący może złożyć Ofertę, jednak zawarcie umowy sprzedaży Obiektu uzależnione jest od uzyskania zgody komitenta. DESA zobowiązuje się do podjęcia w tym celu negocjacji z komitentem, nie gwarantuje jednak osiągnięcia porozumienia. Jeśli w ciągu pięciu dni roboczych od dnia Aukcji, nie uda się uzyskać zgody komitenta na sprzedaż za cenę niższą niż Cena Gwarancyjna lub zgody Licytującego na podwyższenie Oferty do wysokości Ceny Gwarancyjnej, transakcja nie zostaje zawarta.


6.      W okresie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, powyżej DESA zastrzega sobie prawo przyjmowania innych ofert kupna Obiektu. Jeśli oferta taka osiągnie poziom Ceny Gwarancyjnej, Licytujący, który wylicytował Obiekt warunkowo, zostanie o tym poinformowany i przysługuje mu wówczas prawo podniesienia Oferty do wysokości Ceny Gwarancyjnej wraz z pierwszeństwem nabycia Obiektu. W przeciwnym razie transakcja nie dochodzi do skutku, a DESA może sprzedać Obiekt innemu oferentowi.


7.      Aukcjoner ma prawo do rozstrzygnięcia wszelkich sporów wynikłych podczas Licytacji, włącznie z uprawnieniem do wznowienia albo ponownego przeprowadzenia Licytacji Obiektu. Decyzja o ponownej Licytacji Obiektu może zostać ogłoszona najpóźniej niezwłocznie po uderzeniu młotkiem kończącym Licytację.


8.      Aukcjoner ma prawo do dowolnego łącznia lub dzielenia Obiektów, a także ich wycofania z Aukcji lub Licytacji bez podania przyczyn.


9.      Opisy zawarte w Katalogu mogą być zmieniane lub uzupełniane przez aukcjonera lub osoby przez niego upoważnione przed rozpoczęciem Licytacji.


10.  Aukcja jest prowadzona w języku polskim, jednak na specjalne życzenie Licytującego, niektóre Licytacje mogą być równolegle prowadzone w języku angielskim. Prośby takie powinny być złożone przed Aukcją i zawierać oznaczenie Obiektów, których dotyczą.


11.  Przebieg Aukcji może być rejestrowany za pomocą urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.


12.  W przypadku Aukcji Online, wszystkie Obiekty są licytowane jednocześnie – DESA zastrzega możliwość zakończenia Licytacji poszczególnych Obiektów o różnych godzinach.


13.  Podczas Aukcji Online istnieje możliwość osobistej licytacji w siedzibie DESA, polegająca na możliwości złożenia Oferty za pośrednictwem wyznaczonych pracowników DESA.


14.  Jeśli na Aukcji Online najwyższa złożona podczas Licytacji Oferta jest niższa niż Cena Gwarancyjna, Licytacja zostaje zakończona wyświetleniem w Aplikacji komunikatu „pominięte” W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży z Licytującym składającym najwyższą Ofertę.


§ 6 WARUNKI UMÓW SPRZEDAŻY


1.      Zwycięzca Licytacji (Klient) jest zobowiązany do uiszczenia Ceny oraz Opłaty Aukcyjnej w pełnej wysokości, w terminie 7 dni od daty Aukcji. W przypadku opóźnienia w zapłacie Ceny, DESA zastrzega możliwość naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.


2.      Płatność Ceny i Opłat powinna być dokonana w polskich złotych i może być uiszczona:


2.1.   gotówką, jeśli płatność nie przekracza równowartości 10.000 euro, obliczonej według średniego kursu NBP z dnia zapłaty lub;


2.2.   przelewem bankowym na konto mBank S.A. 27 1140 2062 0000 2380 1100 1002, Swift: BREXPLPWWA3. W tytule przelewu należy wskazać nazwę i datę Aukcji oraz numer Obiektu.


2.3.   kartą płatniczą VISA lub MasterCard – z wyłączeniem płatności przez internet (bez fizycznej obecności Klienta)


3.      Na specjalne życzenie Klienta, za zgodą DESA, możliwa jest zapłata Ceny i Opłat w walutach euro lub dolarze amerykańskim. Wartość takiej transakcji będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1%. Przeliczenie waluty następuje na podstawie dziennego kursu kupna waluty mBank S.A. z dnia poprzedzającego Aukcję, a w przypadku Aukcji Online z dnia poprzedzającego zakończenie Aukcji Online.


4.      Własność Obiektu będącego przedmiotem Umowy Sprzedaży nie przejdzie na Klienta, do czasu otrzymania przez DESA zapłaty pełnej kwoty Ceny i Opłaty Aukcyjnej.


5.      DESA nie jest zobowiązana do przekazania Obiektu Klientowi do chwili przeniesienia prawa własności Obiektu na Klienta. Wcześniejsze przekazanie Obiektu Klientowi nie jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności Obiektu na Klienta ani zwolnieniem z obowiązku zapłaty Ceny i Opłaty Aukcyjnej.


6.      W razie opóźnienia Klienta w zapłacie Ceny i Opłat, DESA może odstąpić od Umowy Sprzedaży po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego na zapłatę. W przypadku skorzystania przez DESA z prawa odstąpienia, DESA może dochodzić od nabywcy odszkodowania tytułem utraconych korzyści, które obejmują m. in. szkodę spowodowaną brakiem zapłaty wynagrodzenia DESA z tytułu usług pośrednictwa przy zawarciu Umowy Sprzedaży, tj. Opłaty Aukcyjnej jak i braku uzyskania prowizji komisowej.


7.      W przypadku braku zapłaty Ceny oraz Opłaty Aukcyjnej przez Klienta w terminie określonym w ust. 1 powyżej, Klient upoważnia DESA do potrącenia jego wymagalnych wierzytelności względem DESA np. z tytułu umowy komisu, z wierzytelnością DESA wobec tego Klienta z tytułu Umowy Sprzedaży Obiektu (kompensata) – oświadczenie o potrąceniu wymaga formy dokumentowej pod rygorem nieważności.


8.      DESA zastrzega również prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w przypadku niezłożenia przez Klienta oświadczeń wymaganych celem rejestracji na Aukcję lub podejrzenia, że informacje te są nieprawdziwe, po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu na usunięciu nieprawidłowości.


9.      Wszelkie zmiany Umowy Sprzedaży wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, za wyjątkiem rozwiązania Umowy Sprzedaży za porozumieniem stron, które wymaga formy dokumentowej pod rygorem nieważności.


10.  DESA niezwłocznie po Aukcji wysyła drogą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży, na co niniejszym Klienci wyrażają zgodę.


11.  Odstąpienie od Umowy Sprzedaży wymaga formy dokumentowej lub pisemnej pod rygorem nieważności.


12.  W ramach Umowy Sprzedaży, DESA udziela Klientowi gwarancji autentyczności Obiektu, rozumianej jako certyfikat autentyczności producenta (chyba że Obiekt takiego nie posiada). DESA wedle swojej najlepszej wiedzy udostępnia informacje o nazwie producenta, roczniku wina i jego nazwie, ilości butelek i rozmiaru per lot, regionie i kraju pochodzenia, oraz klasyfikacji jeśli wino taką posiada. Ponadto DESA udostępnia informację o ogólnej kondycji Obiektu, stanie etykiety, kapsułki i korka. Jednocześnie DESA zastrzega, że nie istnieją nieinwazyjne metody sprawdzenia stanu wina znajdującego się w zakorkowanej butelce, tym samym jego kondycja może być różna, zwłaszcza w przypadku starych roczników. DESA nie ponosi odpowiedzialności za pogorszenie jakości wina w zakresie w jakim jest to zwyczajnym następstwem upływu czasu, przy zastrzeżeniu jego prawidłowego przechowywania. Klient przyjmuje do wiadomości, iż jakość i właściwości wina, zależne od naturalnych procesów związanych z jego prawidłowym przechowywaniem, pozostają niezależne od DESA i zakup Obiektu w tym zakresie odbywa się na odpowiedzialność Klienta, który powinien uwzględnić całość udostępnionych przez DESA informacji o Obiekcie.


13.  Niezależnie od formy udziału w Aukcji, do zawarcia umowy dochodzi w siedzibie przedsiębiorstwa DESA (ul. Piękna 1A, 00-477 Warszawa), a narzędzia przeznaczone do składania ofert (Aplikacja, połączenie telefoniczne, inne formy kontaktu) umożliwiają Klientowi skontaktowanie się z DESA celem zawarcia umowy.


§ 7 ODBIÓR OBIEKTÓW


1.      Odbiór Obiektu przez Kupującego możliwy jest po uiszczeniu pełnej Ceny, Opłaty Aukcyjnej oraz opłat za przechowanie, jeśli są one należne i wymagalne.


2.      Odbiór Obiektu odbywa się w siedzibie przedsiębiorstwa DESA: ul. Piękna 1A, 00-477 Warszawa, po uprzednim kontakcie z BOK. Wydanie Obiektu wymaga okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość Klienta, a w przypadku odbioru przez osobę trzecią, pisemnego upoważnienia od Klienta przez osobę upoważnioną do odbioru. Wydanie Obiektu następuje wyłącznie osobie pełnoletniej, po potwierdzeniu jej wieku.


3.      Klient zobowiązany jest do odbioru Obiektu w terminie 30 dni od dnia Aukcji, na której Obiekt został wylicytowany. Niedopełnienie obowiązku zapłaty Ceny, nie uchybia obowiązkowi wskazanemu w niniejszym paragrafie ani konsekwencjom wynikającym z jego niedopełnienia.


4.      Klient upoważnia DESA do przekazania Obiektu na przechowanie wyspecjalizowanej firmie, na koszt i ryzyko Klienta, po upływie terminu określonego w ust. 3 powyżej – od momentu przekazania Obiektu, ryzyko zniszczenia bądź przypadkowej utraty Obiektu przechodzi na Klienta.


5.      Przechowanie opisane w ust. 4 powyżej, odbywa się na poniższych zasadach:


5.1.   Przechowanie rozlicza się w miesiącach kalendarzowych, w przypadku depozytu obejmującego okres lub okresy krótsze niż jeden miesiąc kalendarzowy, opłata za magazynowanie zostanie naliczona w wysokości należnej za jeden miesiąc kalendarzowy za każdy taki okres.


5.2.   Opłata za usługi przechowania wynosi odpowiednio 100 zł netto od każdej butelki wina, za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy przechowania.


6.      DESA, po wydaniu Obiektu na przechowanie, niezwłocznie przekaże zawiadomienie o tym zdarzeniu Klientowi wraz z niezbędnymi informacjami dotyczącymi praw i obowiązków Klienta.


§ 8 REKLAMACJA OBIEKTU I POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI


1.      Podstawa i zakres odpowiedzialności DESA względem Klienta, jeżeli sprzedany Obiekt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone w przepisach Kodeksu Cywilnego,
w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego, przy czym DESA zastrzega, iż ze względu na specyfikę oferowanych Obiektów tj. indywidualnie oznaczone butelki wina, wymiana wadliwej rzeczy na wolną od wad jest niemożliwa, chyba że w konkretnym przypadku DESA oświadczy inaczej.


2.      DESA zapewnia rzetelny opis każdego dostępnego Obiektu, wykonywane są one
w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy naszych pracowników oraz współpracujących z nami ekspertów. Mimo uwagi poświęcanej każdemu z Obiektów w procesie opracowywania, przedstawione informacje mogą nie być wyczerpujące lub nie wskazywać wszystkich informacji dotyczących Obiektów – Obiekty, ze względu na swój indywidualny charakter, nie przedstawiają jakości rzeczy fabrycznie nowych. Zachęcamy do osobistego obejrzenia Obiektu przed udziałem w Aukcji jak również do kontaktu z naszymi specjalistami w celu uzyskania szczegółowych informacji.


3.      DESA odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem jednego roku od dnia wydania Obiektu Klientowi.


4.      Reklamacja może zostać złożona przez Klienta w dowolnej formie.


5.      Dla ułatwienia Klienta i DESA, w celu możliwie jak najszybszego terminu rozpatrzenia reklamacji, zaleca się:


5.1.    składanie reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected];


5.2.    informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady;


5.3.   żądania sposobu doprowadzenia Obiektu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny alb o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;


5.4.   danych kontaktowych składającego reklamację.


6.      Jeżeli Klient w reklamacji nie zamieści informacji wymienionych w ust. 5 powyżej, nie będzie miało to wpływu na skuteczność złożonej reklamacji.


7.      Jeżeli rozpatrzenie reklamacji nie jest możliwe bez zbadania Obiektu przez DESA, BOK skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia sposobu dostarczenia przedmiotowego Obiektu do DESA – Klient jest w takiej sytuacji zobowiązany do dostarczenia Obiektu do DESA na koszt własny, chyba że DESA uzna reklamację. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady lub rodzaj Obiektu dostarczenie Obiektu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient może zostać poproszony o udostępnienie DESA, po uprzednim uzgodnieniu terminu, Obiektu w miejscu, w którym Obiekt się znajduje.


8.      Jeżeli sprzedany Obiekt ma wadę, Klient, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego, może:


8.1.   złożyć oświadczenie o obniżeniu Ceny i Opłaty Aukcyjnej albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, chyba że DESA niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wadę taką usunie. Obniżona Cena Licytacyjna oraz Opłat powinna pozostawać w takiej proporcji,
w jakiej wartość Obiektu z wadą pozostaje do wartości Obiektu bez wady. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Obiektu jest nieistotna;


8.2.   żądać usunięcia wady – DESA jest zobowiązana usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. DESA zastrzega że z uwagi na charakter Obiektów usunięcie wady może być niemożliwe.


9.      DESA ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, a jeżeli w danym przypadku konieczne jest zbadanie Obiektu przez DESA, w terminie 14 dni od daty dostarczenia tego Obiektu do DESA, przy czym informacja o konieczności dostarczenia Obiektu do DESA zostanie przekazana Klientowi w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji.


10.  Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny. Poniższe zapisy mają charakter informacyjny i nie stanowią zobowiązania DESA do skorzystania z pozasądowych sposobów rozwiązywania sporów. Oświadczenie DESA o zgodzie lub odmowie wzięcia udziału w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich składane jest przez DESA na papierze lub innym trwałym nośniku w przypadku, gdy w następstwie złożonej przez Klienta reklamacji spór nie został rozwiązany.


11.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php; http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php


12.  Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich) Usługodawca jako przedsiębiorca mający siedzibę w Unii zawierający internetowe umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług podaje łącze elektroniczne do platformy ODR (Online Dispute Resolution) umożliwiającej pozasądowe rozstrzyganie sporów: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy: [email protected]


13.  Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


13.1.                   Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.


13.2.                   Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporu między Klientem, a DESA .


13.3.                   Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem a DESA, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


13.4.                   Klient może złożyć skargę za pośrednictwem platformy internetowej ODR: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi także źródło informacji na temat form pozasądowego rozstrzygania sporów mogących powstać pomiędzy przedsiębiorcami i Konsumentami.


14.  DESA informuje, iż na podstawie art. 38 pkt 4, 5 i 11 Ustawy o Prawach Konsumenta, Klientom nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość, z uwagi na publiczny charakter Aukcji oraz spożywczy charakter Obiektów.


15.  DESA zwraca uwagę na spożywczy charakter Obiektów, wymagający ich właściwego przechowywania przez Klienta. DESA nie ponosi odpowiedzialności za wady powstałe w wyniku nieprawidłowego przechowywania Obiektów po ich wydaniu Klientowi.


§ 9 ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH PRZEZ DESA


1.      DESA świadczy za pośrednictwem Aplikacji nieodpłatnie następujące Usługi Elektroniczne na rzecz Klientów:


1.1.   Konto,


1.2.   umożliwianie Klientom udziału w Aukcji i Licytacji oraz zawierania Umów Sprzedaży, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie;


1.3.   umożliwienie przeglądania Treści umieszczonych w ramach Aplikacji;


1.4.   Newsletter.


2.      Umowa o Świadczenie Usług Elektronicznych zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia zawarcia Umowy o Świadczenie Usług wysłanego przez DESA na adres email podany przez Klienta w toku rejestracji. Konto świadczone jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunąć Konto poprzez wysłanie żądania do DESA, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@desa.pl lub też pisemnie na adres DESA.


3.      Klient zobowiązany jest w szczególności do korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń, niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta, korzystania z Aplikacji zgodnie z zasadami współżycia społecznego, przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania
i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa, korzystania
z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla DESA, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw, korzystania z Treści zamieszczonych w Aplikacji, jedynie w zakresie własnego użytku osobistego – wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do DESA lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody DESA lub ich właściciela,


4.      DESA zaleca składanie reklamacji związanych z świadczeniem Usług Elektronicznych:


4.1.   pisemnie na adres DESA;


4.2.   w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected].


5.      Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; żądania Klienta oraz danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez DESA. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.


6.      Ustosunkowanie się do reklamacji przez DESA następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, chyba, że z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub odrębnych regulaminów wynika inny termin rozpatrzenia danej reklamacji.


§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.      Regulamin stanowi wzorzec umowny w rozumieniu art. 384 § 1 Kodeksu cywilnego.


2.      DESA nie zapewnia jakichkolwiek pozwoleń na wywóz Obiektów poza granice Rzeczypospolitej Polskiej, ani ich transport innego rodzaju. Klient we własnym zakresie powinien uzyskać informacje o wymaganych w tym celu pozwoleniach lub opłatach oraz samodzielnie wykonać ciążące na nim obowiązki. DESA nie bierze odpowiedzialności za inne obowiązki ciążące na Klientach, a wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.


3.      Wszelkie zawiadomienia kierowane do DESA powinny mieć formę pisemną lub dokumentową.


4.      Zmiana Regulaminu wymaga zachowania formy dokumentowej pod rygorem nieważności.


5.      W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.


6.      Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez DESA jako administratora danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia Konta, korzystania z określonych Usług Elektronicznych lub zawarcia Umowy Sprzedaży. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej na stronie www.desa.pl.


7.      Niniejszy Regulamin, Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych oraz Umowy Sprzedaży oraz wszystkie zobowiązania pozaumowne z nich wynikające lub z nimi związane podlegają prawu polskiemu.


8.      Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną następuje poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres e-mail podany przez Klienta.


9.      Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem zawarcia Umowy Sprzedaży.


10.  DESA informuje, iż korzystanie z Usług Elektronicznych wiąże się z typowymi zagrożeniami dotyczącymi przekazywania danych poprzez Internet, takimi jak ich rozpowszechnienie, utrata lub uzyskiwanie do nich dostępu przez osoby nieuprawnione.


11.  DESA zapewnia środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych funkcjonalności lub usług na podstawie Umowy o Świadczenie Usług Elektronicznych.


12.  Treść Regulaminu jest dostępna dla Klientów bezpłatnie pod następującym adresem https://desa.pl/pl/regulaminy/regulamin-aukcji/, skąd Klienci mogą w każdym czasie przeglądać, a także sporządzić jego wydruk.


13.  DESA informuje, że korzystanie z Aplikacji za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w tym udział w Licytacji, a także nawiązywanie połączenia telefonicznego z BOK, może być związane z koniecznością poniesienia kosztów połączenia z siecią Internet (opłata za przesyłanie danych) lub kosztów połączenia telefonicznego, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient.


14.  Postanowienia Regulaminu mniej korzystne dla Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu przepisów Ustawy o Prawach Konsumenta, niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta.

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
DESA Unicum
Kontakt
DESA Unicum (projekty specjalne)
room
ul. Piękna 1A
00-477 Warszawa
phone
+48514446892
Godziny otwarcia
Poniedziałek
11:00 - 19:00
Wtorek
11:00 - 19:00
Środa
11:00 - 19:00
Czwartek
11:00 - 19:00
Piątek
11:00 - 19:00
Sobota
11:00 - 16:00
Niedziela
Zamknięte
keyboard_arrow_up