973

LINDE Samuel Bogumił - Słownik języka polskiego. Wyd. II

add Twoja notatka 

Opis pozycji
LINDE Samuel Bogumił - Słownik języka polskiego. Wyd. II, poprawne i pomnożone staraniem i nakładem Zakładu Narodowego im. Ossolińskich. T. 1-6. Lwów 1854-1860. 4. s. [4], 39, [11], LXXIV, 681, [3]; [4], V-691, [2]; 640, [2]; 735, [5]; 758, [5]; 1219, [13]. opr. psk. złoc. z epoki, obcięcie marmoryzowane.
Grzbiety i narożniki miejscami otarte, grzbiety reperowane, miejscami niewielkie zaplamienia wewnątrz, stan ogólny dobry. Piecz. i ekslibrisy biblioteki Oborskich. "Słownik", "będący rezultatem imponującej pracowitości i metodyczności autora, stanowił bardzo poważne i trwałe osiągnięcie naukowe. Objął on ogromny materiał źródłowy, w przytłaczającej mierze zaczerpnięty z druków XVI-XVII w." (PSB). Reedycję słownika oprac. August Bielowski, całość poprzedził obszernym wstępem zawierającym dzieje "Słownika", wykorzystując korespondencję Lindego z J. M. Ossolińskim. Wydano 2.025 egz. Nieczęste.
Aukcja
130 Aukcja Antykwaryczna (17 - 18 października)
gavel
Data
17 października 2020
date_range
Cena wywoławcza
711 EUR
Cena sprzedaży
1 222 EUR
Przebicie
172%
Wyświetleń: 39 | Ulubione: 4
Aukcja
Antykwariat RARA AVIS

Antykwariat RARA AVIS

130 Aukcja Antykwaryczna (17 - 18 października)
Data
17 października 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Koszt dostawy

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin

Warunki ogólne licytacji.

 1. Osoba biorąca udział w aukcji (licytant) rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
 2. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone przez komitentów, bądź stanowiące własność antykwariatu. Obiekty te posiadają opisy bibliograficzne i ceny wywoławcze określone w katalogu aukcyjnym. W uzasadnionych przypadkach posiadają cenę rezerwową znaną tylko upoważnionemu pracownikowi antykwariatu.
 3. Ceny podane w katalogu aukcyjnym są cenami wywołania. Do ceny wylicytowanej doliczana będzie opłata organizacyjna w wysokości 10%. Opłata organizacyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.


I.

 1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez osobę upoważnioną, która działa w imieniu antykwariatu.
 2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji, nie przekraczające dziesięciu procent aktualnej ceny i może stosować wielokrotność minimalnych postąpień oraz ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.
 3. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytację wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu, prowadzący aukcję ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.
 4. Nabywcą staje się licytant oferujący najwyższą cenę.
 5. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez prowadzącego licytację i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży (zgodnie z art. 70.2 § 2 Kodeksu Cywilnego). Od tej chwili licytant jest zobowiązany do wykupienia obiektu.


II.

 1. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
 2. Wstęp na aukcję jest wolny i nie wymaga wpłaty wadium.
 3. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które pobrały tabliczkę licytacyjną podając dane osobowe do rejestracji. Bezpośrednio po aukcji uczestnik jest zobowiązany zwrócić tabliczkę licytacyjną. Licytant jest odpowiedzialny za skutki użycia tabliczki licytacyjnej przez osoby trzecie.
 4. Do udziału w aukcji upoważnione są również osoby, które złożyły polecenie kupna (tzw. pocztę aukcyjną) najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. Polecenie kupna, o którym mowa powyżej, przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (list, fax, e-mail) bądź za pomocą formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej antykwariatu (www.raraavis.krakow.pl) przy katalogu aukcyjnym.
 5. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: dane osobowe, numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit) bez opłaty organizacyjnej. W przypadku takich samych limitów decyduje kolejność zgłoszeń.
 6. Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel antykwariatu.
 7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 8. Licytant podając dane osobowe w procesie rejestracji osobistej bądź pisemnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w aukcji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest antykwariat Rara Avis s.c. Zuzanna Migo-Rożek Iwona Błaszczyk z siedzibą w Krakowie (31-024) przy ul. Szpitalnej 11. Licytujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych. Antykwariat oświadcza, że podanie danych osobowych przez licytujących jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu prawidłowego przebiegu aukcji.
 9. Wszelkie dane osobowe uczestników licytacji traktowane są jako poufne pozostają do wyłącznej wiadomości antykwariatu.


III.

 1. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
 2. Klient dokonujący zakupu otrzymuje jako potwierdzenie zawarcia transakcji paragon fiskalny. Na życzenie wystawiana jest faktura VAT-Marża. W celu jej otrzymania należy o tym poinformować w momencie rejestracji, podając dane do faktury: pełna nazwa firmy (lub imię, nazwisko), adres i nr NIP.
 3. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt i odebrać w terminie 7 dni od daty aukcji.
 4. Zakupione obiekty wysyłamy również przesyłkami pocztowymi i kurierskimi (doliczając opłaty związane z wysyłką):
  1. dla instytucji – kredytowo
  2. dla osób prywatnych – po przedpłacie na konto lub za pobraniem.
 5. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności za zakupione obiekty. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 6. Niewykupienie obiektu nie zwalnia licytanta od pokrycia wszelkich kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, w tym ewentualnych roszczeń komitenta/właściciela.


IV.

 1. Nabywca może w terminie 14 dni od daty aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 2. Organizator, z zastrzeżeniem punktu IV/1, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i wady prawne wylicytowanych obiektów, co nie wyłącza roszczeń wobec sprzedającego.
 3. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa, muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną, pod warunkiem, że zgłoszą chęć zakupu przed aukcją, bądź bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.
 4. Antykwariat przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według przepisów zawartych w w/w ustawie – art. 51 (tekst dostępny na www.antykwariusze.pl).
 5. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 tysięcy euro, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 16 XI 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późniejszymi zmianami).
 6. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych uczestników aukcji dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych (Dz. U. z 4.12.2017 r. poz. 2249). Dane (imię, nazwisko, nr pesel) gromadzone są w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach obowiązującej od XII 2017 roku (Dz. U. jw.).


V.

 1. Wykorzystanie opisów bibliograficznych oraz materiału ilustracyjnego zawartego w katalogu jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody antykwariatu.
 2. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu także w formie elektronicznej.
O aukcji

Katalog zawiera 1.442 pozycje w działach: Sztuka, rzemiosło, kolekcjonerstwo; Wydawnictwa ilustrowane i artystyczne; Wydawnictwa bibliofilskie obce; Nowa sztuka, Nowa literatura; Varia; Fotografie; Druki ulotne i urzędowe; Znaczki kwestarskie, okolicznościowe i inne; Plakietki okienne, cegiełki; Plakaty; Kartografia; Stare druki; Czasopisma; Księgoznawstwo; Literatura piękna, językoznawstwo; Historia, wojskowość, pamiętniki i wspomnienia; Łowiectwo, leśnictwo, przyroda; Regionalia, podróże; Pozostałe wydawnictwa.

Z katalogu aukcyjnego:

Polecamy dział Wydawnictw ilustrowanych i artystycznych, gdzie oferujemy m.in. klasyczne XIX-wieczne teki graficzne, m.in. "Album 15 obrazów" Jana Matejki (poz. 136), klika edycji cykli Artura Grottgera poświęconych powstaniu styczniowemu (poz. 130-132, 149) oraz tekę "Piastowie" Zofii Stryjeńskiej (poz. 174).
Ponadto polecamy rzadki ilustrowany "Katalog dzieł treści przysłowiowej..." Ignacego Bernsteina z 1900 r. w luksusowej skórzanej oprawie (poz. 125), a także rzadkie wydanie "Kozaczyzny" Michała Czajkowskiego z kompletem kolorowych rycin (poz. 128).

Z działu Nowa sztuka, nowa architektura polecamy osobny rozdział poświęcony futurystom rosyjskim (poz 222-146), gdzie znaleźć można rzadkie i niskonakładowe tomiki poezji rosyjskiej (m.in. Majakowskiego, Kruczonycha, Kusikova), często z artystycznymi ilustracjami.
Na szczególną uwagę zasługuje autorski rękopis "Bez predmeta" Aleksego Remizova, ozdobiony trzema całostronicowymi autorskimi ilustracjami (poz. 245 - obok).
Aleksy Remizov (1877-1957) - pisarz, rysownik, kaligraf, uznawany za jednego z największych prozaików rosyjskich XX stulecia.

Polecamy Varia, a wśród nich sekcję Papalia (poz. 274-182, obok poz. 275), gdzie do nabycia będą pocztówki podpisane przez Karola Wojtyłę, dedykacje książkowe oraz materiały fotograficzne związane z osobą Jana Pawła II.
Wśród Starodruków na szczególną uwagę zasługuje monumentalne dzieło Emanuela Swedenborga "Principia rerum naturalium..." z 1734 r. Jest to pierwsze wydanie jednej z najważniejszych prac epoki europejskiego Oświecenia, prezentującej poglądy na prawa Wszechświata oraz opis przemian i doświadczeń z wykorzystaniem żelaza, stali, miedzi i mosiądzu. Zawiera liczne miedziorytowe ilustracje.
W dziale Literatura piękna, językoznawstwo osobna sekcja została poświęcona Adamowi Mickiewiczowi (poz. 811-831). Oferujemy tu zarówno opracowania na temat wielkiego wieszcza, jak i rzadkie edycje jego dzieł. Na uwagę zasługuje szczególnie drugie wydanie poematu "Konrad Wallenrod" z ilustracjami Wincentego Smokowskiego oraz portretem autora (po raz pierwszy!). O wielkiej rzadkości świadczy fakt, że egzemplarzy takich ukazało się jedynie sto. Niniejszy został oprawiony wspólnie z pierwodrukiem również ważnego i poszukiwanego poematu Franciszka Wężyka "Okolice Krakowa" (poz. 811).
Polecamy wyodrębniony wśród książek literackich osobny poddział książek dla dzieci i młodzieży (poz. 901-968), gdzie można nabyć klasyczne bajki i powieści, ozdobione ilustracjami autorstwa znanych i lubianych artystów, jak np. Jan Marcin Szancer, Ignacy Witz, Adam Kilian, Olga Siemaszko. Na ilustracji "A... a... a... kotki dwa..." Ewy Szelburg-Zarembiny z ilustracjami Tadeusza Piotrowskiego (poz. 959).


Zapraszamy do lektury katalogu.


 


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Antykwariat RARA AVIS
Kontakt
room
ul. Szpitalna 11
31-024 Kraków
keyboard_arrow_up
add