Avantgarden Gallery

Aukcja Sztuki Młodej z okazji Dnia Kobiet

Ilość pozycji 66 dashboard
Data 07/03/2021, 19:30 event
Estymacje 160 308 - 218 800 PLN show_chart
Lista wynikowa
Pobierz gavel
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
11.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
O aukcji

Zachęcamy Państwa do udziału w niezwykłej aukcji, której główną bohaterką jest Kobieta.

Przedstawiona oczami głównie polskich malarzy. Poprzez filtr ich gustów patrzymy na boginie i śmiertelniczki, heroiny mitów i bohaterki biblijne. Stykamy się z wieloraką wizją kobiecości, która ich fascynuje, przyciąga i… czasami też przeraża. Kobieta bywa uroczym bóstwem i aniołem, kusicielką i zdradliwym demonem, wampem i wampirem.

Na prezentowaną kolekcję składają się również prace, które mogą stać się idealnym prezentem dla Kobiet z tej wyjątkowej okazji, będące zapisem wakacyjnych wspomnień, nawiązaniem do lat młodości, oddających piękno krajobrazów czy zapach kwiatów.

Gwarantujemy bezpieczną i szybką dostawę zamówionego dzieła. Potwierdzamy jego autentyczność, dołączając do każdej pracy odpowiedni certyfikat. Sprawdź nasze propozycje i zamów dzieło o interesującej Cię tematyce. Zapraszamy!

Galeria Avantgarden

601 599 008

www.avantgardenstore.com

 

Regulamin

WARUNKI OGÓLNE

a. Organizatorem aukcji jest Avantgarden Gallery & Store, prowadzony w ramach działalności Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska, Kady ul. Legionów 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 4990388808

b. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki będące własnością Avantgarden Gallery & Store lub zgłoszone do sprzedaży przez Komitentów. Zgodnie z ich oświadczeniami, powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimikolwiek postępowaniem administracyjnym, sądowym lub skarbowym. 

c. Aukcja jest prowadzona w na podstawie prawa polskiego. 

d. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.


 SYSTEM LICYTACJI

a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie Avantgarden Gallery & Store zwaną dalej Aukcjonerem. Aukcjoner ma prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyn, korygowania opisów obiektów zawartych w katalogu przed przystąpieniem do aukcji, decyduje o wysokości ceny wywoławczej i postąpieniu (przebiciu) w czasie licytacji. 

b. W większości przypadków cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za którą można nabyć obiekt. 

c. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

d. Licytującym w aukcji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

e. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta.

 PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI

a. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja za pośrednictwem platformy One Bid. Warunkiem akceptacji uczestnika do udziału w aukcji jest wypełnienie profilu użytkownika z danymi osobowymi i kontaktowymi min. na 1 godzinę przed aukcją,

b. Organizator aukcji nie pobiera vadium.

c. Przystępując do aukcji Licytujący potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz stosownie do wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Organizatora Aukcji dla celów niezbędnych do realizacji usługi.

d. Przystępując do aukcji Licytujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, NIP lub numer PESEL) w księdze ewidencyjnej prowadzonej przez Organizatora Aukcji zgodnie z art. 59a Ustawy z 23 lipca 2003 r. o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446, ze zm. ustawy z 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.U. poz. 1086)

 

UDZIAŁ W AUKCJI

a. Możliwy jest za pośrednictwem Internetu - poprzez portal OneBid.pl. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe podczas licytacji internetowej (w szczególności opóźnienia) wskutek złego funkcjonowania łączy internetowych i/lub oprogramowania. Organizator aukcji rezerwuje sobie prawo do zablokowania konta Licytującego, jeżeli działanie Licytującego było sprzeczne z regulaminem, a w szczególności, gdy Licytujący nie wywiązuje się ze swych zobowiązań (nie wykupuje wylicytowanych obiektów).

 

PŁATNOŚCI

a. Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 11%.

b. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku, gdy obiekt nie został sprzedany na aukcji.

c. Należność za wylicytowany obiekt, należy wpłacić wciągu 7 dni od daty przeprowadzenia aukcji na konto bankowe Cosmopolitan Media: mBank 16 1140 2004 0000 3102 8076 7787. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie oraz generowania po stronie organizatora kosztów magazynowania, za które organizator może obciążyć dłużnika.

d. Organizator na życzenie klienta wystawia fakturę. 

 

OBIEKTY

a. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez konieczności podania przyczyny.

b. Organizator daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomić o tym organizatora, a następnie zwrócić obiekt w terminie do 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

c. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.

d. Organizator rzetelnie sporządza opisy obiektów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

e. Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty powiększonej o 11% opłaty aukcyjnej.

f. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 7 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.

g. Obiekty wylicytowane i zapłacone mogą być wysłane na koszt odbiorcy firmą kurierską, zgodnie z jego instrukcją i po uzgodnieniu warunków i kosztów wysyłki z Organizatorem Aukcji. 

h. Organizator Aukcji może zapakować obiekty do wysyłki po ustaleniu warunków z właścicielem i opłaceniu kosztów pakowania. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w trakcie transportu.

i. Wylicytowane przedmioty będzie można odebrać osobiście w siedzibie firmy po wcześniejszym umówieniu się na odbiór lub opłacone przedmioty mogą zostać dostarczone wysyłkowo. Wylicytowane obiekty nie są wysyłane za pobraniem.

j. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte i prawne zakupionych obiektów.

k. W przypadku wystąpienia problemów w czasie dokonywania operacji zakupu lub jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt tel. 601599008 lub e-mail: [email protected]

Zobacz więcej

keyboard_arrow_up
+