Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
Art In House star_border

II Aukcja Charytatywna Fundacji BIRN: Bioniczna rewolucja

dashboard
Ilość pozycji
50
event
Data
27/05/2021, 19:30 CEST/Warsaw
gavel
Lista wynikowa
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
2.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  3 000
  > 500
  3 500
  > 300
  3 800
  > 200
  4 000
  > 500
  4 500
  > 300
  4 800
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  30 000
  > 5 000
  35 000
  > 3 000
  38 000
  > 2 000
  40 000
  > 5 000
  45 000
  > 3 000
  48 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
O aukcji

Szanowni Państwo,

w oparciu o swoje wieloletnie doświadczenie chirurga transplantologa oraz znajomość problemów związanych z aktualną metodą leczenia cukrzycy, stworzyłem niecodzienną koncepcję wydrukowania bionicznej trzustki. W krótkim czasie udało mi się zarazić tą ideą innych lekarzy i naukowców, którzy uwierzyli w ten unikalny na skalę światową projekt. Naszym wspólnym celem jest opracowanie pionierskiej terapii medycznej, która zrewolucjonizuje leczenie cukrzycy. 

Od 2017 roku Fundacja Badań i Rozwoju Nauki jako lider Konsorcjum Bionic pracuje nad realizacją projektu bionicznej trzustki. Zaledwie po 2 latach przygotowań i testów, wydrukowaliśmy pierwszy na świecie unaczyniony prototyp bionicznej trzustki o wymiarach 3x3x5cm. 14 marca 2019 roku to dzień, w którym udowodniliśmy sobie i całemu światu, że niemożliwe stało się możliwe, a biodrukowanie tkanek i narządów to bez wątpienia przyszłość współczesnej medycyny, która odmieni życie wielu pacjentów. 

Wydrukowany narząd umieściliśmy w bioreaktorze, który podaje do układu naczyniowego płyn z tlenem i substancjami odżywczymi. Dalsze badania wykazały, że trzustka produkuje insulinę, a obrazowanie rezonansem magnetycznym pokazało wierne odwzorowanie zaplanowanego układu naczyniowego. Przez kolejne pół roku pracowaliśmy nad udoskonaleniem bioreaktora, płynu perfuzyjnego oraz układu naczyniowego, a także opracowaliśmy technologię wytwarzania zewnętrznych naczyń krwionośnych. Osiągnięte rezultaty pozwoliły na przejście do kolejnej fazy i rozpoczęcie badań na zwierzętach.

Naszą misją jest wprowadzenie drukowania 3D bionicznej trzustki do praktyki klinicznej na całym świecie. Aby tego dokonać, a także realizować inne innowacyjne projekty chcemy stworzyć Europejskie Centrum Biotechnologii Medycznej. Jedyny taki ośrodek badawczo-kliniczny w Polsce, który umożliwi opracowywanie pionierskich terapii medycznych. Bezpośrednie połączenie świata nauki i medycyny w jednym miejscu zapewni szybsze i efektywniejsze wdrażanie najnowszych osiągnięć do praktyki klinicznej. Przy Państwa wsparciu chcemy stworzyć przestrzeń, w której naukowcy i lekarze będą opracowywać nowatorskie technologie, rozwiązujące najpoważniejsze problemy medyczne XXI wieku.

Naszą misją jest wprowadzenie drukowania 3D bionicznej trzustki do praktyki klinicznej na całym świecie. Aby tego dokonać, a także realizować inne innowacyjne projekty chcemy stworzyć Europejskie Centrum Biotechnologii Medycznej. Jedyny taki ośrodek badawczo-kliniczny w Polsce, który umożliwi opracowywanie pionierskich terapii medycznych. Bezpośrednie połączenie świata nauki i medycyny w jednym miejscu zapewni szybsze i efektywniejsze wdrażanie najnowszych osiągnięć do praktyki klinicznej. Przy Państwa wsparciu chcemy stworzyć przestrzeń, w której naukowcy i lekarze będą opracowywać nowatorskie technologie, rozwiązujące najpoważniejsze problemy medyczne XXI wieku.

dr hab. med. Michał Wszoła
chirurg transplantolog
Przewodniczący Rady Naukowej Fundacji Badań i Rozwoju Nauki


Regulamin
Regulamin Aukcji Charytatywnej - Bioniczne Rewolucje

1. Organizatorem Aukcji charytatywnej „Bioniczne rewolucje”, organizowanej dnia 12 marca 2020 roku w Warszawie w Studio Bank przy ul. Daniłowiczowskiej 18B, na podstawie niniejszego Regulaminu (“Aukcja”) jest G-Code Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera 8, o numerze NIP: 5252813099, REGON 385353450, KRS 0000823280, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie (“Organizator”). 2. Aukcja ma charakter charytatywny. Dochód z Aukcji zostanie przeznaczony przez Organizatora na potrzeby realizacji celów Fundacji Badań i Rozwoju Nauki (“Fundacja”), w szczególności na rozwój działalności edukacyjnej i badawczej w zakresie nauk medycznych i chemicznych oraz bezpośrednio z nimi powiązanych, w tym na Budowę Europejskiego Centrum Biotechnologii Medycznych.

2. Aukcja ma charakter charytatywny. Dochód z Aukcji zostanie przeznaczony przez Organizatora na potrzeby realizacji celów Fundacji Badań i Rozwoju Nauki (“Fundacja”), w szczególności na rozwój działalności edukacyjnej i badawczej w zakresie nauk medycznych i chemicznych oraz bezpośrednio z nimi powiązanych, w tym na Budowę Europejskiego Centrum Biotechnologii Medycznych.

3. Przedmiotem aukcji są artystyczne zdjęcia mikroskopowe (“Zdjęcia” lub “obiekty”). Katalog Zdjęć dostępny jest w siedzibie Organizatora, w siedzibie Fundacji oraz na stronie internetowej https://fundacjabirn.pl/aukcja/ (“Katalog”).

4. Organizator gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w Katalogu ze stanem faktycznym, jednocześnie zastrzegając możliwość ogłoszenia ewentualnych uzupełnień lub poprawek do treści Katalogu. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie licytacji uzupełniają Katalog.

5. Wszystkie wystawione do licytacji Zdjęcia posiadają cenę wywoławczą 200 (dwieście) złotych. Obiekty licytowane są w górę, tzn. licytacja może zakończyć się na kwocie wyższej niż cena wywoławcza lub równej tej kwocie. Opisy w Katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji danego Zdjęcia.

6. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również organy reprezentujące osoby prawne, a także osoby przez nie upoważnione, oraz wspólnicy spółek osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z 2018 r. poz. 398, 650, 1544, 2219, 2244.) (“KSH”).

7. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego jest wypełnienie karty z danymi osobowymi i kontaktowymi przed Aukcją, ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres: [email protected] lub zgłoszenie ich telefonicznie na numer: Marcelina Hakman 535 574 293, najpóźniej do 09 marca 2020 r.

8. Do wylicytowanej ceny danego Zdjęcia doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 2 % (cztery procent) od kwoty tej ceny. Kwota opłaty organizacyjnej oraz kwota wylicytowanej ceny Zdjęcia stanowią łącznie kwotę nabycia przedmiotu licytacji.

9. W przypadku konieczności wysyłki wylicytowanego obiektu za granicę Rzeczypospolitej Polskiej, wysokość opłaty organizacyjnej może ulec zmianie, o czym Organizator niezwłocznie poinformuje osobę, która wylicytowała dane Zdjęcie.

10. Osoba zainteresowana udziałem w Aukcji, a nie mogąca w niej uczestniczyć osobiście może złożyć Organizatorowi ofertę nabycia wskazanych przez nią Zdjęć z podaniem limitu cenowego. Limit cenowy JEST INFORMACJĄ ŚCIŚLE POUFNĄ. W imieniu tej osoby w Aukcji weźmie udział upoważniony przez nią przedstawiciel Organizatora. Informacja o zamiarze uczestnictwa w Aukcji takiej osoby powinna zostać przekazana na adres email: [email protected] i zawierać upoważnienie przedstawiciela Organizatora do udziału Aukcji, dane korespondencyjne osoby oraz wskazanie Zdjęć oraz ich limitu cenowego i zostać przekazana Organizatorowi najpóźniej do dnia 05 marca 2020 r. Organizator zobowiązuje się dochować należytej staranności w realizacji zleceń, jednak nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie takich ofert, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po jego stronie

11. Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu Organizatorowi, jednak nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel Organizatora, będąc z nimi w kontakcie telefonicznym w czasie trwania Aukcji. Organizator nie ponosi jednak odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez uczestnika numerem telefonu. Organizator zastrzega prawo do nagrywania i archiwizowania rozmów telefonicznych, o których mowa powyżej.

12. Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę wyznaczoną przez Organizatora - “Aukcjonera”, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji oraz wskazuje zwycięzcę. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. Jest to równoznaczne z zawarciem umowy między Organizatorem a licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji Aukcjoner rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu.

13. Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji powstanie po Aukcji, wynik licytacji w ramach Aukcji uznaje się za ostateczny.

14. Aukcjoner ma prawo wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyn.

15. Licytacja odbywa się w języku polskim.

16. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk. Wzięcie udziału w Aukcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osoby biorącej udział w Aukcji przez Organizatora oraz Fundację, dla celów promocji działalności Fundacji oraz Aukcji oraz jej Sponsorów, na wszelkich polach eksploatacji, w tym poprzez udostępnianie zdjęć, materiałów wideo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet), w szczególności na stronach Internetowych i mediach społecznościowych Fundacji, Domu Aukcyjnego, Organizatora, Sponsorów.

17. Postąpienie w licytacji (podwyższanie stawki) wynosi: a. 100 (sto) złotych przy cenie licytowanego Zdjęcia do 2000 (dwa tysiące) złotych włącznie; b. 200 (dwieście) złotych przy cenie licytowanego Zdjęcia do 5000 (pięć tysięcy) złotych Włącznie; c. 500 (pięćset) złotych przy cenie licytowanego Zdjęcia powyżej 5000 (pięć tysięcy) złotych włącznie, przy czym w przypadku przekroczenia w trakcie licytacji kwoty 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych, Aukcjoner może zaproponować podwyższenie postąpienia w licytacji do 1 000 (jeden tysiąc) złotych. W zależności od przebiegu Aukcji Aukcjoner może wedle własnego uznania zdecydować o innej wysokości postąpienia.

18. Zakończenie licytacji Zdjęcia następuje w momencie przybicia - uderzenia młotkiem przez Aukcjonera, a nabywcą Zdjęcia staje się osoba oferująca najwyższą kwotę ceny za Zdjęcie.

19. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do zapłaty kwoty nabycia przedmiotu licytacji za wylicytowany obiekt, w ustalonym w niniejszym Regulaminie terminie.

20. Nabywca zobowiązany jest zapłacić za wylicytowany obiekt w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od daty zakończenia licytacji. W przypadku nieotrzymania wpłaty w wyżej wymienionym terminie, Organizator ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od momentu bezskutecznego upływu terminu dodatkowego wyznaczonego na zapłatę.

21. Mając na uwadze charytatywny charakter Aukcji, Zwycięzca licytacji zobowiązany jest zapłacić całość kwoty nabycia przedmiotu licytacji Fundacji gotówką, kartą kredytową lub na rachunek bankowy Fundacji: BNP Paribas 47 1600 1462 1082 7176 3000 0001, wpłaty zagraniczne: IBAN PL 47 1600 1462 1082 7176 3000 0001, w tytule przelewu podając numer katalogowy zdjęcia oraz nazwę Aukcji. Wysłanie wylicytowanego obiektu nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu środków na rachunek bankowy Fundacji lub otrzymania przez Fundacje zapłaty gotówką i przekazania danych adresowych zwycięzcy licytacji, za pośrednictwem przesyłki kurierskiej. Możliwy jest również odbiór przedmiotu w siedzibie Fundacji tj. w Warszawie (01-793), przy ul. Ludwika Rydygiera 8. Po upływie 30 dni od daty Aukcji na zwycięzcę licytacji przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia.

22. Organizator odpowiada względem zwycięzcy licytacji za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu do momentu jego przekazania, jednak jedynie do wysokości ceny nabycia obiektu. 23. W przypadku gdy Nabywca posiada konto bankowe tylko w walucie innej niż złoty polski, może on przelać równowartość wylicytowanej kwoty w innej walucie. Zastosowanie ma kurs walut wskazany przez Narodowy Bank Polski, aktualny na dzień, w którym organizowana jest Aukcja.

24. Prawo własności egzemplarza Zdjęcia przechodzi na zwycięzcę licytacji w momencie dokonania pełnej wpłaty kwoty nabycia przedmiotu licytacji na rachunek bankowy Fundacji. Organizator nie przekazuje wraz z obiektem majątkowego prawa autorskiego ani prawa do reprodukowania obiektu.

25. Organizator daje bezpośredniemu nabywcy obiektu gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym, nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty Aukcji zwrócić nabyty obiekt, a Organizator zwróci wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami. Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu.

26. Organizator ma obowiązek doręczenia Zdjęcia bez wad, przy czym Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne wylicytowanych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny.

27. Organizator, przetwarzając dane osobowe w związku z organizacją, przeprowadzeniem Aukcji i dostarczeniem Zdjęć, jest administratorem danych osobowych Uczestników, w związku z czym niniejszym informuje:
a. Administratorem danych osobowych jest G-Code Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Rydygiera 8. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej lub (w wypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną): imię i nazwisko osoby uprawnionej do działania w imieniu Uczestnika, jej numer telefonu i adres poczty elektronicznej;
b. Dane osobowe Uczestników będę przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia ( ew. zwrotu Zdjęć) Aukcji oraz przekazania darowizny na rzecz Fundacji;
c. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
d. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest warunkiem udziału w Aukcji i jest niezbędne do zawarcia umowy o nabycie egzemplarza Zdjęcia;
e. Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych dotyczących siebie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO;
f. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w trybie i na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO; g. Dane osobowe Uczestników nie będą wykorzystywane do procesów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
h. Dane osobowe Uczestników mogą być przekazywane Fundacji oraz księgowości Organizatora na potrzeby przygotowania, przeprowadzenia oraz rozliczenia Aukcji.
i. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, z wyłączeniem Fundacji oraz odbiorców będących państwowymi organami uprawnionymi na podstawie odpowiednich przepisów do żądania od Organizatora wydania danych osobowych Uczestników.

28. Postanowienie ustępu poprzedzającego stosuje się odpowiednio do osoby upoważnionej do reprezentowania Uczestnika niebędącego osobą fizyczną.

29. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników wyłącznie w niezbędnym zakresie, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Organizatora, w sposób zapewniający ich integralność i bezpieczeństwo.

30. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, mogą się Państwo skontaktować dzwoniąc pod numer telefoniczny +448 516581212 lub pod adresem G-Code Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Ludwika Rydygiera 8 (IX piętro), 01-793 Warszawa.

31. Wszelkie informacje o odbiorze wylicytowanych obiektów można uzyskać pod numerem telefonu: 535 574 293 lub mailowo: [email protected].

32. Warunki Aukcji mogą ulec zmianie, o czym Organizator poinformuje uczestników Aukcji w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie www.fundacjabirn.pl/aukcja. 33. Z zastrzeżeniem pkt. 35 poniżej całkowita odpowiedzialność Organizatora będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia zapłaconej przez zwycięzcę licytacji.

34. Organizator nie jest odpowiedzialny za pomyłki słowne czy na piśmie w informacjach podanych uczestnikom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej Aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze licytacją obiektu.

35. Z zastrzeżeniem pkt. 37 Organizator nie bierze odpowiedzialności wobec zwycięzcy licytacji za szkody przewyższające kwotę nabycia przedmiotu licytacji, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza.

36. Osobom, o których mowa w pkt. 11 Regulaminu przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach Aukcji w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy bez podawania przyczyny, poprzez złożenie Organizatorowi oświadczenia o odstąpieniu za pośrednictwem formularza stanowiącego załącznik do Regulaminu. Fundacja na wniosek Organizatora dokona zwrotu kwoty odpowiadającej wartości zakupionego Zdjęcia na numer rachunku bankowego wskazanego przez nabywcę. Zwrot powinien nastąpić w formie przesyłki kurierskiej lub paczki poleconej, z cenami określonymi według obowiązującego w momencie wysyłki cennika Poczty Polskiej lub innego dostawcy usług kurierskich.

37. Żaden przepis w niniejszym Regulaminie nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Organizatora wobec zwycięzcy Aukcji, wynikającej z jakiegokolwiek świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

38. Aukcja może zostać odwołana przez Organizatora, o czym Organizator poinformuje uczestników Aukcji w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie www.fundacjabirn.pl/aukcja.

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

39. Uczestnik może zgłaszać reklamacje dotyczące niewykonania bądź nienależytego wykonania przez Organizatora obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, związanych z sprzedażą Zdjęć, w terminie 14 dni od dnia zdarzenia będącego podstawą reklamacji.

40. Reklamację można złożyć za pomocą listu poleconego przesłanego na adres: G-Code sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, IX piętro, 01-793 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja Aukcji Bioniczne Rewolucje”.

41. Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko, adres korespondencyjny, okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie związane ze składaną reklamacją.

42. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Organizator przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Uczestnika o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

43. Organizator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji. Uczestnik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą pocztową, na adres korespondencyjny wskazany w reklamacji.

Zobacz więcej expand_more

keyboard_arrow_up