Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
Wil-Art Salon Sztuki star_border

I Aukcja Sztuki Współczesnej i Biżuterii

dashboard
Ilość pozycji
37
event
Data
19/02/2023, 21:30 CET/Warsaw
gavel
Lista wynikowa
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji jest Salon Sztuki WIL-ART (WIL-Pru Sp zoo), ul.Kościuszki 4, 34-500 Zakopane, NIP 5423452692
 2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów, autorów lub stanowiące własność organizatora aukcji zwanego Salon Sztuki WIL-ART.
 3. Zgodnie z oświadczeniem komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają oni prawo do ich rozporządzania.
 4. Obiekty nie są objęte żadnym rozporządzeniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 5. Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają określoną cenę wywoławczą i zawierają opisy zgodne ze stanem faktycznym.
 6. Opisy obiektów zawarte w katalogu aukcji mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji.
 7. Udział w licytacji mogą brać wszystkie osoby pełnoletnie po założeniu konta na portalu aukcyjnym Onebid i akceptacji niniejszego regulaminu aukcji.
 8. Licytacja odbywa się przez internet za pośrednictwem systemu licytacji internetowej w czasie rzeczywistym Onebid. Zastosowanie znajduje dodatkowo regulamin systemu Onebid.
 9. Aukcja jest prowadzona zgodnie z przepisami polskiego prawa przez osobę upoważnioną przez Galerię , zwaną dalej Aukcjonerem.
 10. Galeria lub Aukcjoner do momentu rozpoczęcia aukcji mają prawo wycofać obiekt z aukcji bez podania przyczyny.
 11. Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną w wysokości 20% ceny wylicytowanej, opłata ta obowiązuje również w sprzedaży po aukcyjnej.
 12. Wysokość postąpień w licytacji:
  1. cena minimalna – 2.000 zł = 100 zł
  2. 2.000 zł – 5.000 zł = 200 zł
  3. 5.000 zł – 10.000 zł = 500 zł
  4. 10.000 zł – 20.000 zł = 1.000 zł
  5. 20.000 zł – 50.000 zł = 2.000 zł
  6. powyżej 50.000 zł – postąpienie co 5.000zł lub według uznania Aukcjonera.
 13. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie zakończenia ustalonego czasu trwania aukcji.
 14. Zakończenie licytacji jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna-sprzedaży między Galerią a Licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę.
 15. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
 16. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
 17. Podana w katalogu estymacja obiektu jest wartością szacunkową, nie jest gwarancją ani prognozą faktycznej ceny sprzedaży.
 18. Galeria zastrzega sobie prawo do ustalenia ceny minimalnej sprzedawanych obiektów, poniżej których ich nabycie jest możliwe tylko po uzyskaniu zgody właściciela.
 19. Licytujący, który wygrał licytację zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 7 dni roboczych od dnia zakończenia aukcji. 
 20. Płatności można dokonać gotówką, kartą płatniczą lub przelewem na rachunek bankowy Organizatora aukcji:
  Salon Sztuki Wil-Art
  95 1600 1042 1749 2277 0000 0001
 21. W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę, datę aukcji i numer obiektu.
 22. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego Galeria WIL-ART może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100zł netto za każdy dzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży.
 23. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty i opłaty organizacyjnej.
 24. Odbiór wylicytowanych obiektów powinien nastąpić w terminie do 10 dni od momentu zapłaty. Po przekroczeniu tego terminu Galeria zastrzega sobie prawo do naliczenia opłat za przechowywanie obiektów.
 25. Dostarczenia wylicytowanych obiektów odbywa się na koszt klienta, w sposób i terminie ustalonym z Galerią.
 26. Na zakupione obiekty wystawiamy Certyfikat Autentyczności, paragon lub na wyraźne życzenie klienta fakturę VAT – marża
 27. Jeżeli osoba która zakupiła obiekt zakwestionuje opis obiektu w katalogu, dokumentując to wiarygodnymi ekspertyzami, kupujący może w terminie 14 dni od daty zakupu zwrócić obiekt do Salonu Sztuki WIL-ART, która zwróci kupującemu całą wpłaconą kwotę.
 28. Salon Sztuki WIL-ART nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 29. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami obowiązującego prawa polskiego.
 30. Salon Sztuki WIL-ART nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody w czasie transportu oraz zwłokę w realizacji dostaw.
 31. Salon Sztuki WIL-ART może wymagać od kupującego danych osobowych w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi. Salon Sztuki WIL-ART może wykorzystać dane osobowe kupującego w celach marketingowych dostarczając informacje o usługach, produktach i wydarzeniach organizowanych przez Salon Sztuki WIL-ART. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, dane osobowe kupujących rejestrujących się, są danymi poufnymi i są wykorzystywane przez Salon Sztuki WIL-ART w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia. Zgodnie z art.8 i n. ustawy z dnia 16 listopada 2000r. O przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu, Salon Sztuki WIL-ART jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15000 EUR.
 32. Akceptując REGULAMIN kupujący zgadza się na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych w w/w celach. Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich korygowania lub rezygnacji z korespondencji marketingowej, w tym celu powinien skontaktować się z Salonem Sztuki WIL-ART telefonicznie pod numerem 509550385 lub mailem na adres [email protected]
 33. Niniejszy Regulamin wraz z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami wyczerpuje całość praw i obowiązków między stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu na aukcji lub sprzedaży po aukcyjnej w zakresie nieuregulowanym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. Salon Sztuki WIL-ART zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

Zobacz więcej expand_more

keyboard_arrow_up