Antykwariat Dawid Janas

13/10/2018
Polska, Plakieta wotywna z Matką Boską Bogucką
Polska, Plakieta wotywna z Matką Boską Bogucką
Polska, Plakieta wotywna z Matką Boską Bogucką


Cena wywoławcza
500 PLN
Estymacje
1 300 - 1 600 PLN
Cena sprzedaży
1 400 PLN
Przebicie
280%Estymacje: 1 300 - 1 600 PLN

Wykonana w II połowie XVIII wieku plakieta wotywna z wizerunkiem Matki Boskiej Boguckiej.

Obraz Matki Boskiej Bogucickiej (Boguckiej Panienki) powstał w drugiej połowie XV wieku.

Otoczony czcią na terenie dzisiejszego Śląska, przebywa w sanktuarium na terenie dzisiejszych Katowic.

Plakieta wotywna wykonana dobrą techniką repusu, z dwukrotną linią repusowań i cyzelowaniem od krawędzi do przedstawienia. Świadczy to o pewnej staranności i dość wysokiej klasie wyrobu- zazwyczaj repusowano tylko jedną linię, by nie zużywać bardzo dużo czasu na opracowanie repusu dodatkowych linii.
Wizerunek również repusowany, z grawerowanym dość dobrze detalem. Dbałość o szczegóły anatomiczne i dość dobrze opracowana forma plastyczna postaci świadczą o wyższej klasie złotnika, wykonującego dzieła zapewne w jednym z prowincjonalnych warsztatów- tak jak i srebrna blacha, bowiem tańsze wota zazwyczaj wykonywano z mocno srebrzonej blachy mosiężnej czy miedzianej. Plakieta ze względu na technikę i okres wykonania, z pewnością stworzona na indywidualne zamówienie. 
Bardzo ciekawy przedmiot kolekcjonerski, zarówno dla kolekcjonera dewocjonaliów, wyrobów złotniczych czy przedmiotów związanych ze Śląskiem.

Pod przedstawieniem wybite litery "IZ"- zapewne inicjały darczyńcy. 

Ślady po gwoździach.

Srebro, blacha kuta, repusowana, cyzelowana, wymiary 16 x 13,5 cm, waga 74,2 g

Stan zachowania przedmiotu dobry.


Twoja notatka
brak
Podbicia
  1
  > 10
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
Kwota Opłata aukcyjna
1 - 50,000 12.00%
50,000 - 75,000 10.00%
75,000+ 8.00%

Informacje o aukcji

Ciekawa kolekcja szelągów miejskich.

Ładny zbiór tymfów Jana Kazimierza.

Sporo ciekawostek wśród drobnych nominałów.


Zapraszamy!

Regulamin

 Regulamin aukcji

(warunki aukcji)

 

 1. Organizatorem aukcji jest Antykwariat Dawid Janas (dalej: Organizator), ul. Nowy Świat 5/5, 00-496 Warszawa (dalej: siedziba Organizatora), nr REGON: 147466836, nr NIP: 5291569189; adres e-mail: antykwariatdj@gmail.com
 2. Aukcja odbywa się na zlecenie i rachunek właścicieli sprzedawanych przedmiotów (dalej: Sprzedający), co nie wyklucza możliwości, aby Organizator był jednocześnie Sprzedającym. Przekazanie przedmiotów do sprzedaży aukcyjnej i rozliczenie ze Sprzedającymi, będącymi osobami trzecimi, stanowi przedmiot odrębnych umów.
 3. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest uprzednia rejestracja, która oznacza zaakceptowanie niniejszych warunków aukcji.
 4. W ramach rejestracji oferent (dalej: Uczestnik aukcji) uzyskuje podstawowy limit wydatków w wysokości 50000 złotych, powyżej którego nie może on licytować. Organizator może przyznać uczestnikowi aukcji wyższy limit wydatków na jego wniosek złożony na piśmie lub przesłany za pośrednictwem poczty e-mail w terminie do 3 dni przed rozpoczęciem aukcji. Zwiększenie limitu może być uzależnione od wpłaty wadium, wynoszącego 20% limitu wydatków.
 5. W przypadku rejestracji osób nieznanych Organizatorowi lub w wypadku powzięcia przez Organizatora wątpliwości co do danych identyfikujących Uczestnika aukcji możliwe jest uzależnienie udziału w aukcji od okazania Organizatorowi dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub dokument paszportowy) bądź wpłaty wadium w wysokości 20% limitu wydatków.
 6. Przedmiotem aukcji są monety, medale, antyki oraz inne przedmioty kolekcjonerskie, których bezterminową oryginalność gwarantuje Organizator, chyba że w ich opisie zaznaczono inaczej. Za ewentualne, pozostałe wady fizyczne, a także za wady prawne rzeczy odpowiedzialność ponoszą Sprzedający.
 7. Katalog przedmiotów licytacji dostępny jest na stronie internetowej: www.antykwariatdj.onebid.pl
 8. Opis przedmiotów aukcji podany jest w dobrej wierze. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia co do ich charakterystyki należy zgłaszać Organizatorowi w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail przed dniem rozpoczęcia licytacji. W przypadku uwzględnienia uwag lub zastrzeżeń zostaną one upublicznione uczestnikom aukcji bezpośrednio przed rozpoczęciem licytacji przedmiotu, którego dotyczą.
 9. Uczestnicy aukcji mają możliwość obejrzenia przedmiotów w siedzibie Organizatora w dni robocze, w godz. 10.00-18.00, do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia aukcji.
 10. Uczestnicy aukcji będą traktowani tak, jakby bezpośrednio (na żywo) oglądali i analizowali cechy fizyczne przedmiotów licytacji.
 11. Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej, ustalonej przez Organizatora, podanej w katalogu. Organizator ma prawo do podwyższenia lub obniżenia ceny wywoławczej w sytuacji, o której mowa w pkt 9 zd. II.
 12. Organizator aukcji przeprowadza licytację według następujących stopni przebicia:
 

Cena minimalna

Cena maksymalna

Stopnie przebicia

-

500,00 zł

10,00 zł

500,00 zł

1 000,00 zł

50,00 zł

1 000,00 zł

2 000,00 zł

100,00 zł

2 000,00 zł

5 000,00 zł

200,00 zł

5 000,00 zł

10 000,00 zł

500,00 zł

 

10 000,00 zł

20 000,00 zł

1000,00 zł

20 000,00 zł

50 000,00 zł

2000,00 zł

50 000,00 zł

-

5000,00 zł

 
13. Zakończenie licytacji następuje po trzykrotnym wywołaniu ceny, stanowiącej najwyższą złożoną ofertę i udzieleniu przybicia. W przypadku wątpliwości co do przebiegu licytacji danego przedmiotu Organizator ma prawo powtórzyć licytację. 
14. Do specjalnie oznaczonych w katalogu obiektów Organizator dolicza opłatę wynikającą z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:   

1)    5 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50.000 euro, oraz  
2)   3 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50.000,01 euro do równowartości 200.000 euro, oraz   
3)   1 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200.000,01 euro do równowartości 350.000 euro, oraz   
4)   0,5 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350.000,01 euro do równowartości 500.000 euro, oraz   
5)   0,25 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500.000 euro - jednak nie wyższego niż równowartość 12.500 euro.
W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ze późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.
15. Uczestnik aukcji zobowiązany jest do zapłaty Organizatorowi ceny za wylicytowane przedmioty, powiększonej o opłatę aukcyjną, wynoszącą 12% ceny (dalej rozliczenie). Opłata zawiera podatek VAT. Organizator może przedłużyć termin na dokonanie rozliczenia w wyniku porozumienia z Uczestnikiem aukcji, zawartego w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty e-mail. Organizator zastrzega sobie prawo do obniżenia opłaty aukcyjnej względem niektórych Uczestników aukcji. Obniżenie opłaty względem danego Uczestnika aukcji jest przedmiotem decyzji indywidualnej.
16. Rozliczenie następuje w walucie: złoty polski (PLN), w formie gotówkowej, w siedzibie Organizatora albo poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Organizatora nr:  86 1140 2004 0000 3602 7537 7447
17. Po uzgodnieniu z Organizatorem kursu wymiany, możliwe jest dokonanie rozliczenia w walutach obcych w formie gotówkowej lub poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy Organizatora nr:
IBAN PL 32 1140 2004 0000 3912 0382 8225 (EUR)
     
 1.  W przypadku niedokonania rozliczenia w terminie Organizator ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży przedmiotów wylicytowanych przez Uczestnika aukcji lub naliczać odsetki ustawowe za zwłokę.
 2. Wydanie wylicytowanych przedmiotów następuje za pokwitowaniem odbioru w siedzibie organizatora, począwszy od pierwszego dnia roboczego po zakończeniu aukcji, w godz. 10.00-18.00. W przypadku wyboru doręczenia przedmiotów drogą pocztową, Uczestnik aukcji, przy dokonywaniu rozliczenia, obowiązany jest uiścić także koszty wybranej formy przesyłki, określonej w załączniku do niniejszych warunków aukcji.
 3. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest sąd cywilny, właściwy dla siedziby Organizatora Aukcji.
 4. Zmiana lub odwołanie warunków aukcji może być dokonane przez Organizatora w wyjątkowych przypadkach do dnia rozpoczęcia aukcji.
 5. Niniejsze warunki aukcji stanowią utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 83).

 Wyświetleń: 157 | Ulubione: 1