Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane

#8 eAukcja - Monety europejskie i światowe

dashboard
Ilość pozycji
2313
event
Data
27/03 - 29/03 2023
13:00 CEST/Prague
gavel
Lista wynikowa
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
Opłata aukcyjna: Nie mniej niż 2 EUR za każdą pozycję chyba że w opisie pozycji jest informacja o innych zasadach
Podbicia
  1
  > 1
  20
  > 2
  50
  > 5
  200
  > 10
  500
  > 20
  1 000
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  20 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
  500 000
  > 20 000
  1 000 000
  > 50 000
 
O aukcji

We invite you to participate in our e-auction focused on European and World Coins. The auction will run for 3 days


1. session - Monday 27. March at 13:00, Lots 1 - 793

2. session - Tuesday 28. March at 13:00, Lots 794 - 1508

3. session - Wednesday 29. March 13:00, Lots 1509 - 2313


Starting prices range from 1 to 340 €.


Please note that the buyers premium is 20%, but not less than 2€/Lot


Regulamin

Aukční podmínky

 

 

I.      Základní ustanovení aukce

 

1.     Společnost Numismatika Pešek s.r.o., se sídlem Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno, Česká republika, IČ: 09020969, DIČ: CZ09020969, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 329260, registrovaná u puncovního úřadu pod č. 14397 (dále jen „Společnost“), prodává svým jménem a na účet svých zákazníků (dále jen „prodávající“), případně též na účet vlastní, mince, medaile, bankovky, řády, vyznamenání a další věci (dále jen "předměty"), a to i formou aukcí. Aukce těchto předmětů jsou prováděny podle těchto aukčních podmínek (dále jen "aukční podmínky").

 

2.     Podáním nabídky písemně nebo elektronicky, vyjadřuje účastník bezvýhradný souhlas
s obsahem těchto aukčních podmínek.

 

3.     Účast na aukci je možná jen na dálku, prostřednictvím webového rozhraní https://pesek.onebid.cz nebo zasláním limitů skrze aukční portály společností vybrané (https://www.sixbid.com, https://www.numisbids.com, https://www.numis24.com, https://www.biddr.com, http://onebid.pl).

 

 

II.    Předmět aukce

 

1.     Společnost nabízí k prodeji v aukci předměty, u nichž uzavřela s jejich vlastníky smlouvy o zprostředkování prodeje v aukci, nebo předměty, které má ve svém vlastnictví. 

 

2.     Předmětem aukce mohou být věci prohlášené za kulturní památku podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen "Zákon o památkové péči"), nebo za kulturní památku navržené.

 

3.     Pro vývoz kulturní památky do zahraničí je podle zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, v platném znění, nezbytné splnit podmínky stanovené tímto zákonem, zejména získat předchozí souhlas příslušných orgánů. Tyto předměty lze z České republiky vyvézt pouze po předložení úředního osvědčení o tom, že nejsou prohlášeny za kulturní památku a ani nejsou součástí souboru prohlášeného za kulturní památku podle Zákona o památkové péči. 

 

4.     Je-li předmětem aukce sbírka nebo jednotlivé sbírkové předměty zapsané v centrální evidenci sbírek muzejní povahy, vedené Ministerstvem kultury České republiky, lze s nimi nakládat pouze za podmínek stanovených zákonem č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy v platném znění.

 

5.     Po osobním převzetí předmětu aukce nebo před jeho zasláním podle čl. VIII., za splnění požadavků  právních předpisů, uvedených v odstavci 2., 3. a 4. bod II. těchto podmínek,  odpovídá kupující.

 

 

 

 

III.  Účastníci aukce

 

1.     Účastníky aukce mohou být pouze osoby, které budou registrovány jako účastníci aukce ve smyslu článku I. bodu 3. těchto podmínek.

 

2.     Právnické osoby jsou povinny splnit podmínky účasti na aukci nejpozději 5 pracovních dnů před konáním aukce. Účast právnických osob mimo země EU, SUI, UK, USA, CAN, AUS, Nový Zéland, Norsko a Island nejsou akceptovány. Společnosti neznámé zahraniční právnické osoby (kromě těch ze Slovenské republiky nebo České republiky) musí při registraci na aukci, mimo jiné, také předložit oficiální úřední dokument (ekvivalent výpisu z obchodního rejstříku), prokazující alespoň název, právní formu, sídlo a osoby oprávněné jednat za právnickou osobu, ne starší než 3 měsíce, a dále platný doklad totožnosti osoby, která jedná jménem dané právnické osoby. Dokumenty musí být v českém nebo anglickém jazyce, nebo musí být úředně přeloženy do jednoho z těchto jazyků.

 

3.     Společnost je oprávněna požadovat, aby osoba, která má zájem se registrovat jako účastník aukce, zaplatila před konáním aukce zálohu na kupní cenu předmětu aukce, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet Společnosti, přičemž platba musí být připsána na účet Společnosti nejpozději do konce pracovního dne bezprostředně předcházejícího dni konání aukce, a nebo poskytla Společnosti další informace (např. fotokopii průkazu totožnosti) a záruku důvěryhodné osoby. Na registraci na aukci není právní nárok. Společnost může žádost o registraci účastníka aukce odmítnout i bez udání důvodu.

 

4.     Účastníky aukce nesmějí být osoby, které nejsou plně svéprávné, ani osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práva k předmětům aukce, ani osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči nimž byl zamítnut insolvenční návrh pro nedostatek majetku, a to po dobu tří let od právní moci takového rozhodnutí.

 

5.     Společnost může z aukce vyloučit osobu, která v posledních třech letech neuhradila kupní cenu jakéhokoli předmětu aukce prodávaného ze strany Společnosti, a nebo jiným podstatným způsobem porušila své smluvní závazky vůči Společnosti.

 

6.     Společnost si vyhrazuje právo dle vlastního uvážení změnit termín nebo místo konání aukce, přičemž takovou změnu bude vhodnou formou komunikovat již registrovaným účastníkům, a také formou oznámení na svém webu.

 

IV.  Zastoupení

 

1.     Zastoupení v aukci je vyloučeno dle odst. I. bod č. 3 aukčních podmínek.

 

2.     Zúčastnit se aukce a nabýt koupí zboží je možné pouze svým jménem a na svůj účet.

 

V.    Informace o aukci a předmětech aukce

 

1.     Ke každé aukci je vydán elektronický aukční katalog, dostupný na portálu https://pesek.onebid.cz, ve kterém jsou uvedeny předměty aukce, které jsou prodávány
v rámci dané aukce, jejich vyvolávací cena, která zahrnuje případné DPH v zákonné výši, vyobrazení a textový popis, přičemž v případě rozporu mezi vyobrazením a textovým popisem má přednost textový. Dále je uvedeno také hodnocení stupně zachovalosti provedené Společností nebo třetí osobou.

 

VI.  Průběh aukce

 

1.     Řádně registrovaní účastníci mohou v aukci v souladu s těmito aukčními podmínkami podávat své nabídky.

 

2.     Společnost je též oprávněna se aukce účastnit a dávat nabídky na koupi předmětu aukce, podání za Společnost dává osoba tomu určená.

 

3.     Účastníci podávající limitní nebo „live“ (v reálním čase) nabídky prostřednictvím on-line platformy ONEBID.PL, která je dostupná na webu https://pesek.onebid.cz, který se řídí také pravidly této platformy. Společně s poskytovatelem a provozovatelem on-line platformy se bude Společnost snažit zabezpečit její dostupnost a bezporuchový provoz. Je však na odpovědnosti účastníka, aby předem získal informace o technických předpokladech
a požadavcích on-line platformy a provedl na svých zařízeních všechny potřebné instalace a úpravy. Společnost nenese jakoukoli právní odpovědnost za ztráty nebo jakékoliv jiné nároky vyplývající z přerušení nebo zpoždění spojení v důsledku technických závad nebo problémů.

 

4.     Ceny uvedené v katalogu u jednotlivých položek jsou ceny minimální v měně EUR (vyvolávací ceny), nižší podání nelze akceptovat. Společnost si vyhrazuje právo odlišně od katalogu kombinovat nebo rozdělit položky, měnit jejich pořadí, nebo neprodané položky opakovaně zařadit do aukce. Aukce položky začíná vyvoláním pořadového čísla
a vyvolávací ceny. Nejbližší možné podání (příhoz) se určuje v závislosti od posledního podání následovně:

 

Poslední podání

Výše příhozu

Do 20 EUR

1 EUR

Od 20 EUR do 50 EUR

2 EUR

Od 50 EUR do 200 EUR

5 EUR

Od 200 EUR do 500 EUR

10 EUR

Od 500 EUR do 1 000 EUR

20 EUR

Od 1 000 EUR do 2 000 EUR

50 EUR

Od 2 000 EUR do 5 000 EUR

100 EUR

Od 5 000 EUR do 10 000 EUR

200 EUR

Od 10 000 EUR do 20 000 EUR

500 EUR

Od 20 000 EUR do 50 000 EUR

1 000 EUR

Od 50 000 EUR do 100 000 EUR

2 000 EUR

Od 100 000 EUR do 200 000 EUR

5 000 EUR

Od 200 000 EUR do 500 000 EUR

10 000 EUR

Od 500 000 EUR do 1 000 000 EUR

20 000 EUR

Nad 1 000 000 EUR

50 000 EUR

 

5.     Limitní podání, pokud nejsou násobkem uvedených příhozů, se zaokrouhlují na nejbližší možný příhoz směrem dolů. V případě shodných podání stejného druhu, má přednost dřívější podání. Příklep bude udělen účastníkovi v případě, že jeho nejvyšší podání bylo vyvoláno třikrát a žádná vyšší nabídka nebyla podána. Příklep zavazuje úspěšného účastníka zaplatit za předmět plnou kupní cenu, která zahrnuje případné DPH v zákonné výši. Námitky proti příklepu nejsou přípustné. O jakýchkoliv sporech ohledně průběhu aukce rozhoduje s konečnou platností Společnost dle vlastního uvážení.

 

VII.                 Placení kupní ceny předmětu aukce

 

1.     Příklepem akceptuje Společnost nejvyšší nabídku, je sjednána aukční cena a uzavřena kupní smlouva. Aukční cena je základem pro výpočet aukční přirážky ve výši 20%, minimálně však 2 EUR za položku (včetně DPH v zákonné výši) z aukční ceny. Aukční cena spolu
s aukční přirážkou tvoří smluvní kupní cenu.

 

2.     Platby přijímá Společnost v EUR a CZK, podle bydliště kupujícího a to následovně:

 

2.1.  v případě bydliště kupujícího z České republiky, bude kupující povinen zaplatit kupní cenu v CZK (přepočtené kurzem ČNB předchozího dne uskutečnění prvního dne aukce)

 

2.2.  v případě jiného bydliště kupujícího, bude kupující povinen zaplatit kupní cenu v EUR 

 

2.3.  připouští se také platba v měně podle svého výběru v EUR nebo CZK, účastník však musí písemně Společnost požádat, nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením aukce. Pokud žádost Společnost akceptuje, bude mít taková zvláštní dohoda přednost před obecným pravidlem. Akceptace je jednorázová.

 

3.     Pokud není individuálně dohodnuto jinak, platby za zboží musí být provedeny z účtu vedeného na jméno kupujícího v bance působící na území členského státu EU a EFTA.

 

4.     Pokud není individuálně dohodnuto jinak, kupující je povinen zaplatit kupní cenu za předmět aukce do 7 dnů od ukončení aukce, v případě že kupní cena předmětu aukce nepřesáhla 500 000,-- Kč a do 14 dnů od ukončení aukce, v případě hodnoty převyšující kupní cenu 500 000,-- Kč. Po marném uplynutí této lhůty je Společnost oprávněna účtovat také úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení. Prodlení se zaplacením kupní ceny o více než 3 pracovní dny se považuje za podstatné porušení kupní smlouvy a v takovém případě Společnosti vzniká právo na okamžité odstoupení od kupní smlouvy. Odstoupení od kupní smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení kupujícímu na adresu, kterou uvedl při své registraci na aukci, případně elektronicky prostřednictvím elektronické adresy, kterou kupující taktéž uvedl při své registraci.

 

5.     V případě vymáhání úhrady kupní ceny nese kupující všechny náklady související
s vymáháním dlužné částky, včetně nákladů právního zastoupení. Společnost je oprávněna tyto své nároky na úhradu kupní ceny postoupit prodávajícímu. Společnost může namísto vymáhání dlužné částky odstoupit od uzavřené kupní smlouvy, v takovém případě je kupující povinen uhradit Společnosti a prodávajícímu vzniklou újmu, včetně ušlého zisku.

 

6.     Kupující je oprávněn započítat na pohledávky Společnosti na zaplacení kupní ceny jen takové své pohledávky vůči Společnosti, které byly pravomocně soudně přiznány, a nebo ze strany Společnosti výslovně uznány co do jejich důvodu i výše.

 

 

7.     V souladu s platnou právní úpravou zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu č. 253/2008 Sb., vyhodnocuje Společnost pečlivě a podle zákonných kritérií u každé transakce míru rizika legalizace. Účastníci aukce
a kupující jsou povinni, a to v kterémkoliv stádiu průběhu aukce, jako i po ukončení aukce, poskytnout Společnosti součinnost a informace potřebné k jejich identifikaci, a v zákonném rozsahu i další informace potřebné k posouzení míry rizika legalizace (údaje pracovní, hospodářské či finanční povahy apod.). Tyto informace zpracovává Společnost v souladu
s GDPR výlučně za účelem plnění si svých zákonných povinností. V případě, že účastník nebo kupující Společnosti neprodleně neposkytne oprávněně požadovanou součinnost,
a nebo informaci, a zejména tím zmaří nebo podstatně ztíží úspěšné završení transakce, bude nést právní odpovědnost za škodu tím způsobenou.

 

VIII.               Převzetí zboží a nabytí vlastnictví

 

1.     Vlastnické právo k předmětu aukce přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny; tímto okamžikem přechází na kupujícího též nebezpečí škody, zničení a ztráty předmětu aukce. Zboží je odesláno kupujícímu bezodkladně, nejpozději však do 30 dnů od přijetí platby. Cenu za přepravu předmětu aukce určuje Společnost.

 

2.     Pokud kupující bude žádat Společnost o úschovu předmětu, Společnost je oprávněna účtovat kupujícímu za každý den, a každý zakoupený předmět z aukce, 100,-- korun českých, a též nenese jakoukoliv odpovědnost.

 

3.     Kupující bere na vědomí, že smluvní přepravní partneři neumožňují pojistit předměty aukce v jedné zásilce v hodnotě nad 1 000 000,-- Kč (v rámci České republiky) a nad 50 000,-- USD (v rámci zemí: Rakousko, Belgie, Bulharsko, Kanada, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Německo, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Holandsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švýcarsko, UK a USA). Do ostatních zemí nelze zásilky pojistit.

 

4.     V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno předmět aukce doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

5.     Při převzetí předmětu aukce od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů předmětu a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky, nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka předmětu aukce splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.

 

6.     Spolu s předmětem aukce vydá Společnost kupujícímu písemné potvrzení o nabytí vlastnického práva.

 

7.     Zásilky předmětu aukce nezasílá Společnost do Ruské federace, stejně jako do ostatních zemí, které jsou rovněž členy Společenství nezávislých států (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Kazachstán, Kyrgyzstán, Moldavsko, Rusko, Tádžikistán a Uzbekistán). Také platí, že účastníci z těchto států při podání nabídky v aukci činí prohlášení, že předměty aukce zakoupené na aukci budou osobně vyzvednuty v Kladně v sídle Společnosti, případně na místě dohodnutém. Předmět aukce zůstává vlastnictvím dodavatele až do úplného zaplacení kupní ceny.

 

8.     V případě záměru na vývoz předmětu aukce do zahraničí, je kupující povinen zajistit předem splnění požadavků příslušných právních předpisů, zejména předpisů uvedených v čl. II. těchto aukčních podmínek, a získání příslušných souhlasů,
a odpovídá za úhradu příslušných daní, cel a poplatků.

 

9.     Společnost není povinna informovat kupujícího o osobě prodávajícího (a naopak).

 

IX.  Odpovědnost

 

1.     V případě, že Společnost bude odpovídat kupujícímu za újmu, kupující souhlasí
s tím, že její náhrada bude omezena. Společnost není povinna hradit ušlý zisk, ani újmu, ke které by došlo i jinak. Hradí se pouze vzniklá majetková újma v prokázané výši, a to do výše zaplacené kupní ceny předmětu aukce. Společnost dále neodpovídá kupujícímu za škodu na předmětech aukce, ke které dojde za dobu prodlení kupujícího s jejich převzetím.

 

2.     Případné skryté vady předmětu aukce musí být uplatněny kupujícím ve lhůtě 12 měsíců od převzetí předmětu aukce.

 

3.     Odhad, odborné určení a popis předmětu aukce, provádějí odborníci pověření Společností. Údaje v aukčním katalogu jsou výsledkem odborných šetření, přesto však nemůže být přesnost posudků a hodnocení plně zaručena. U předmětů, které jsou předmětem aukcí organizovaných Společností, jsou uvedeny jen takové chyby a poškození, které mohou mít vliv na jejich cenu. Případné poškození je již zohledněno v ocenění předmětu aukce, uvedeném v aukčním katalogu. Odpovědnost za vady lze uplatnit jen v případě, kdy vada nebyla zřejmá
z vyobrazení ani z popisu uvedeném v katalogu.

 

4.     Reklamovaný předmět aukce musí být Společnosti vrácen ve stejném stavu, v jakém byl předán kupujícímu, nezatížený právy třetích osob. Právo na reklamaci předmětu aukce, jakož i jakékoli nároky s tím související, jsou poskytovány výhradně kupujícímu a nesmí být převedeny / postoupeny na třetí osobu. Právo kupujícího na náhradu újmy (škody) vůči Společnosti se vylučuje; to neplatí v případech kdy právní normy kogentní povahy vyloučení nebo omezení práva na náhradu škody výslovně zakazují (zejména újma způsobená úmyslně nebo z hrubé nedbalosti, atd.).

 

5.     Každý zájemce o účast v aukci má možnost si nabízené předměty aukce před aukcí prohlédnout.

 

6.     Reklamace týkající se jakosti a stavu předmětů aukce, jakož i případných ostatních zjevných vad, jsou přípustné pouze při osobním převzetí předmětu aukce, nebo do 7 kalendářních dnů od převzetí v případě zaslání předmětu aukce. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Reklamované předměty aukce musí být vráceny ve stejném stavu jako byly kupujícímu předány.

 

7.     V případě sad či sbírek předmětů aukce, které jsou nabízeny jako soubory věcí (více jak dva předměty), jsou tyto soubory nabízeny a prodávány tak, jak stojí a leží, a po jejich převzetí nelze uplatňovat reklamaci.

 

 

X.    Společná a závěrečná ustanovení

 

1.     Registrací v internetovém aukčním systému dává účastník aukce souhlas s těmito aukčními podmínkami a zároveň potvrzuje, že je seznámen s podmínkami zpracování svých osobních údajů, resp. osobních údajů fyzických osob za něj jednajících, v souladu s Nařízením GDPR a dalšími předpisy na ochranu osobních údajů, jak je blíže uvedeno v Informaci o zpracování osobních údajů, která je přílohou těchto aukčních podmínek, a to pro účely a v rozsahu specifikovaném
v registračním formuláři.

 

2.     K řešení sporů z aukce je věcně příslušný soud dle sídla Společnosti. V případě, že účastník aukce / kupující vstupuje do smluvního vztahu se Společností v souvislosti s aukcí v postavení spotřebitele, může v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, řešit spory vzniklé z tohoto smluvního vztahu i mimosoudně, a to u České obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Česká republika, bližší informace jsou dostupné na www.coi.cz. Tím není dotčena možnost účastníka aukce / kupujícího uplatňovat své nároky soudní cestou. Sdělení spotřebitelům před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1811 odst. 2 a § 1820 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, jsou před uzavřením smlouvy spotřebitelům k dispozici na webových stránkách Společnosti a v internetovém aukčním systému.

 

3.     Účastník aukce nebo jiná osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány Společností, může požádat Společnost o informaci o zpracování osobních údajů, omezení či ukončení zpracování osobních údajů, či podat námitku a realizovat další práva přiznaná subjektům údajů Nařízením GDPR, jak je blíže uvedeno v Informaci
o zpracování osobních údajů, která je přílohou těchto aukčních podmínek. Dále je oprávněn podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, aniž by tím byla dotčena možnost účastníka aukce / kupujícího uplatňovat své nároky soudní cestou. 

 

4.     Veškeré služby poskytované ze strany Společnosti na základě těchto aukčních podmínek, nebo na základě smluv o zprostředkování prodeje v aukci, uzavřených
s vlastníky předmětů aukce, se pro daňové účely považují za poskytnuté dnem předání předmětu aukce kupujícímu.

 

5.     Koupě předmětu aukce v aukci, jakož i právní vztahy s tím související, se řídí českým právem. Použití Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží je vyloučeno.  Pokud jsou tyto aukční podmínky k dispozici v několika jazycích,
v případě jakýchkoliv rozporů bude česká verze rozhodující. Tyto aukční podmínky jsou účinné dnem jejich vydání.


6.    Aukční prodej podle těchto Aukčních podmínek není dražbou ve smyslu zákona c. 26/2000 Sb.


 

XI.  Puncovní značky

 

 

Tyto aukční podmínky jsou platné a účinné od 1.8.2022.

 

Příloha:

-       Informace o zpracování osobních údajů

-       Orientační ceník přepravních služeb
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ SPOLEČNOSTÍ

Numismatika Pešek s.r.o.

 

 

1.     Informace o zpracování osobních údajů společností Numismatika Pešek s.r.o., se sídlem Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno, Česká republika, IČ: 09020969, DIČ: CZ09020969, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 329260 ("Společnost"), jako správce osobních údajů podle Nařízení GDPR. 

 

2.     Společnost zpracovává osobní údaje, které získává přímo od zájemců o účast v aukci či o další služby Společnosti, a od účastníků aukce a svých zákazníků. Dále osobní údaje z veřejných zdrojů (včetně informací ze sociálních sítí a internetu, které o sobě subjekty údajů samy uveřejní), z průzkumů nebo od spolupracujících třetích stran (zejm. provozovatelů aukčních platforem, jejichž prostřednictvím se mohou účastníci zapojit do dražby). Společnost zpracovává zejména osobní údaje poskytnuté v rámci registračního formuláře a případné další osobní údaje, které získá v souvislosti s aukcí, a osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním dalších služeb (např. prodej zboží prostřednictvím e-shopu, prodej v kamenné prodejně, poskytování informací o zboží). 

 

3.     Osobní údaje zpracovávané Společností zahrnují zejména jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, kontaktní údaje, informace o zájmu o předmět aukce, aukce a další služby Společnosti a aukčních platforem, informace o využívání služeb Společností
a aukčních platforem, transakční údaje, informace z internetového prohlížeče, který subjekt údajů používá, a údaje, které zpracovává Společnost pro splnění svých právních povinností nebo za účelem svých oprávněných zájmů.  Veškeré osobní údaje jsou ze strany Společnosti zpracovávány právě pro stanovený účel, přičemž nikdy nedochází ke zpracování těchto osobních údajů způsobem, který je s takovým účelem neslučitelný. 

 

4.     V souladu s Nařízením GDPR Společnost zpracovává osobní údaje zejména pro následující účely:

 

4.1.1.     plnění smlouvy v rámci realizace aukce a činností s aukcí souvisejících,

4.1.2.     plnění smlouvy v rámci poskytování dalších služeb Společností,

4.1.3.     provozování a správného fungování aukčních portálů,

4.1.4.     prodeje zboží a poskytování služeb v rámci kamenného obchodu a e-shopu,

4.1.5.     ochrany oprávněných zájmů Společnosti nebo

4.1.6.     plnění dalších zákonných povinností (včetně ukládání, úprav, vyhledávání, třídění, kombinování, analýzy a likvidace osobních údajů). 


 

5.     V souvislosti s realizací kombinované a internetové aukce využívá Společnost třetích osob, kterým předává ke zpracování osobní údaje nezbytné k realizaci aukce, a to zejména společnosti one.bid - limited liability company, ul. Franciszka Klimczaka 17/107, 02-797 Warsaw, zapsaná v národním registru Polské republiky pod číslem 0000914354, VAT ID: PL9512523763. Zpracování osobních údajů pro účely marketingu svých služeb elektronickou poštou či jiným způsobem, provádí Společnost na základě souhlasu subjektů údajů. 

 

6.     Na základě souhlasu subjektů údajů předává Společnost osobní údaje třetím osobám pro účely marketingu jejich služeb elektronickou poštou nebo jiným způsobem, a to konkrétně následujícím provozovatelům aukčních platforem:

 

6.1  one.bid - limited liability company, ul. Franciszka Klimczaka 17/107, 02-797 Warsaw, zapsaná v národním registru Polské republiky pod číslem 0000914354, VAT ID: PL9512523763.

 

7.     V případě zpracování osobních údajů na základě souhlasu je poskytnutí údajů zcela dobrovolné a udělený souhlas lze kdykoli odvolat.  Společnost bude zpracovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou ke splnění účelu jejich zpracování, zpravidla pak po dobu 5 let od registrace na aukci pořádanou Společností, od využití jiných služeb Společnosti nebo od okamžiku sdělení údajů Společnosti z jiného důvodu. Tím nejsou dotčeny povinnosti Společnosti uchovávat a zpracovávat osobní údaje podle zvláštních právních předpisů (např. účetní nebo daňové předpisy). V případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, či vznesení požadavku na ukončení zpracování, Společnost jejich zpracování neprodleně ukončí, pokud Společnost nebude mít jiný titul k jejich zpracování, vyplývající z právních předpisů. 

 

8.     Společnost kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů umožní subjektům údajů uplatnit jejich práva, která jim přiznává GDPR a související právní předpisy. Mezi taková práva patří zejména:

 

8.1.1.     právo na přístup k osobním údajům (článek 15 GDPR),

8.1.2.     právo na opravu (článek 16 GDPR),

8.1.3.     právo na výmaz – „právo být zapomenut“ (článek 17 GDPR),

8.1.4.     právo na omezení zpracování (článek 18 GDPR),

8.1.5.     právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování příjemcům osobních údajů (článek 19 GDPR),

8.1.6.     právo na přenositelnost údajů (článek 20 GDPR), nebo

8.1.7.     právo vznést námitku proti zpracování (článek 21 GDPR). Tato práva lze uplatnit prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected] nebo písemně na adrese sídla Společnosti Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno, Česká republika. 

 

 

9.     Subjekty údajů mohou rovněž podat stížnost ohledně zpracování osobních údajů na Úřad pro ochrany osobních údajů, a to prostřednictvím e-mailu na adresu [email protected] nebo písemně na adrese Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

 

 Orientační ceník přepravních služeb

 

Přeprava v rámci České republiky

Celková hodnota zásilky

Orientační výše poštovného, balného a pojištění

Do 40000 EUR

4 EUR


 

Přeprava v rámci EU

Celková hodnota zásilky

Orientační výše poštovného, balného a pojištění

Do 500 EUR

10 EUR

Od 501-1000 EUR

30 EUR

Od 1001-4000 EUR

35 EUR

Nad 4001 EUR

40 EUR

 

Přeprava mimo EU

Celková hodnota zásilky

Orientační výše poštovného, balného a pojištění

Do 1000 EUR

30 EUR

Od 1001-4000 EUR

50 EUR

Od 4001-10000 EUR

80 EUR

Nad 10001 EUR

100 EUR

 

 

Výše uvedený ceník je pouze orientační. Cena přepravy se vypočítává dle mnoha faktorů, zejména: cena přepravy, balné, pojištění, palivové příplatky, apod.

Zobacz więcej expand_more

Auction Terms and Conditions

 

 

I.      General Provisions of the Auction

 

1.     Numismatika Pešek s.r.o., a company based at Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno, Czech Republic, Comp. Reg.No. (IČ).: 09020969, VAT No.: (DIČ): CZ09020969, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 329260, registered with the Assay Office under No. 14397 (hereinafter referred to as the "Company"), sells coins, medals, banknotes, orders, decorations and other items (hereinafter referred to as "items") on its own name and on behalf of its customers (hereinafter referred to as the "Sellers"), including sells through auctions. Auctions of such items shall be conducted in accordance with these auction terms and conditions (hereinafter referred to as the "Auction Terms and Conditions").

 

2.     By submitting a bid in writing or electronically, the bidder expresses his/her unconditional agreement to the contents of these Auction Terms and Conditions.

 

3.     Participation in the auction is only possible remotely, via the https://pesek.onebid.cz web interface or by sending the limits via the auction portals selected by the company (https://www.sixbid.com, https://www.numisbids.com, https://www.numis24.com, https://www.biddr.com, http://onebid.pl).

 

 

II.    Subject of the Auction

 

1.     The Company offers for sale at auction items for which it has concluded agreements with their owners for the mediation of the sale at auction or items that it owns.  

 

2.     The subject of the auction may be items declared a cultural monument pursuant to Act No. 20/1987 Sb., on State Monument Care, as amended (hereinafter referred to as the "Monument Care Act"), or items proposed as cultural monuments.

 

3.     Pursuant to Act No. 71/1994 Sb., on the Sale and Export of Objects of Cultural Value, as amended, it is necessary to fulfil the conditions set out in this Act, in particular, to obtain the prior consent of the competent authorities, in order to export a cultural monument abroad. These items may only be exported from the Czech Republic upon presentation of an official certificate stating that they are not declared a cultural monument and are not part of a collection declared a cultural monument under the Act on Monument Care.  

 

4.     If the subject of the auction is a collection or individual collection items registered in the central register of collections of a museum nature, maintained by the Ministry of Culture of the Czech Republic, they may only be handled under the conditions set out in Act No. 122/2000 Sb., on the Protection of Collections of a Museum Nature, as amended.

 

5.     After a personal takeover of the auction item or before its shipment according to Article VIII, the buyer is responsible for meeting the requirements of the legal regulations referred to in paragraphs 2, 3, and 4, clause II of these Terms and Conditions.

 

 

 

 

III.  Auction Participants / Bidders

 

1.     Only persons registered as auction participants (bidders) within the meaning of Article I. point 3. of these Terms and Conditions may participate in the auction. 

 

2.     Legal persons are obliged to fulfil the conditions for participation in the auction at the latest 5 working days before the auction. Participation of legal entities outside the EU, SUI, UK, USA, CAN, AUS, New Zealand, Norway, and Iceland shall not be accepted. When registering for the auction, companies of unknown foreign legal entities (except for those from the Slovak Republic or the Czech Republic) must, among other things, also submit an official document (equivalent to an extract from the Commercial Register) proving at least the name, legal form, registered office, and persons authorised to act on behalf of the legal entity, not older than 3 months, as well as a valid proof of identity of the person acting on behalf of the legal entity. The documents must be in Czech or English or be officially translated into one of these languages.

 

3.     The Company shall be entitled to require the person interested in registering as an auction participant (bidder) to pay a deposit for the purchase price of the auction item prior to the auction by means of a wire transfer to the Company's bank account, whereby the payment must be credited to the Company's account no later than by the end of the business day immediately preceding the day of the auction, or to provide the Company with additional information (e.g. a photocopy of an identity card) and a guarantee by a trustworthy person. There is no legal entitlement to register for the auction. The Company may refuse an application for registration of an auction participant (bidder) without providing any reason.

 

4.     Persons who are not fully capable of exercising their legal capacity, persons who cannot acquire ownership of and rights to the auction items, and persons whose property has been declared bankrupt or against whom an insolvency petition has been dismissed for lack of assets shall not be allowed to participate in the auction for a period of three years from the legal validity of such a decision.

 

5.     The Company may exclude from the auction any person who has failed to pay the purchase price of any auction item sold by the Company within the last three years or has otherwise materially breached his or her contractual obligations to the Company.

 

6.     The Company reserves the right, at its sole discretion, to change the date or location of the auction, communicating such change in an appropriate manner to already registered participants and by a notice on its website.

 

IV.  Representation

 

1.     Representation in the auction is excluded according to paragraph I. point 3 of the Auction Terms and Conditions.

 

2.     It is only possible to participate in the auction and purchase goods in one' s own name and on one's own account.

 

 

V.    Information about the Auction and Auction Items

 

1.     An electronic auction catalogue is issued for each auction, and it is available on the https://pesek.onebid.cz portal, in which the auction items sold in the auction are listed, along with their starting price, which includes any VAT at the statutory rate, a picture, and a textual description, whereby in the event of a conflict between the picture and the textual description, the textual description shall prevail. An assessment of the degree of preservation made by the Company or a third party is also indicated.

 

VI.  During the Auction

 

1.     Duly registered participants (bidders) may submit their bids in the auction in accordance with these Auction Terms and Conditions.

 

2.     The Company is also entitled to participate in the auction and to bid for the auctioned items; the bidding on behalf of the Company shall be made by an authorized person.

 

3.     Participants (bidders) submit limit or "live" (real-time) bids via the ONEBID.PL online platform, which is available on the https://pesek.onebid.cz website, which is also governed by the rules of this platform. Together with the provider and the operator of the online platform, the Company will endeavour to ensure its availability and trouble-free operation. It is, however, the responsibility of the participant (bidder) to obtain information in advance about the technical prerequisites and requirements of the online platform and to make all necessary installations and adjustments to their devices. The Company shall not be liable for any legal liability for any losses or any other claims arising from interruption or delay in connection due to technical faults or problems.

 

4.     The prices listed in the catalogue for individual items are minimum prices in EUR currency (call prices), lower bids cannot be accepted. The company reserves the right to combine or split items differently than in the catalogue, to change their order, or to relist unsold items in the auction. The auction of an item begins by calling up the serial number and the starting price. The next possible bid is determined according to the last bid as follows:

 

Last bid

Bid amount

Up to EUR 20

EUR 1

From EUR 20 to EUR 50

EUR 2

From EUR 50 to EUR 200

EUR 5

From EUR 200 to EUR 500

EUR 10

From EUR 500 to EUR 1 000

EUR 20

From EUR 1 000 to EUR 2 000

EUR 50 

From EUR 2 000 to EUR 5 000

EUR 100

From EUR 5 000 to EUR 10 000

EUR 200 

From EUR 10 000 to EUR 20 000

EUR 500 

From EUR 20 000 to EUR 50 000

EUR 1 000 

From EUR 50 000 to EUR 100 000

EUR 2 000 

From EUR 100 000 to EUR 200 000

EUR 5 000 

From EUR 200 000 to EUR 500 000

EUR 10 000 

From EUR 500 000 to EUR 1 000 000

EUR 20 000 

Over EUR 1 000 000 

EUR 50 000

 

5.     If limit bids are not a multiple of the indicated bids, they shall be rounded down to the nearest possible bid. In the event of identical bids of the same type, the bid submitted earlier shall prevail. The item shall be knocked down to a participant (bidder) if the participant's (bidder's) highest bid has been called three times and no higher bid has been submitted. Knocking the item down obliges the successful participant (bidder) to pay the full purchase price for the item, including any applicable VAT at the legal rate. No objection to the knockdown shall be admissible. Any disputes regarding the auction process shall be finally decided by the Company at its sole discretion.

 

VII.                 Payment of the Purchase Price of the Auction Item

 

1.     By knocking the item down, the Company accepts the highest bid, the auction price is agreed upon, and the purchase contract is concluded. The auction price is the basis for the calculation of the auction premium in the amount of 20%of the auction price, but at least EUR 2 per item (including VAT at the legal rate). The auction price together with the auction premium shall constitute the contractual purchase price. 

 

2.     The Company accepts payments in EUR and CZK, according to the buyer's place of residence as follows:

 

2.1.  in the case the buyer's residence is in the Czech Republic, the buyer will be obliged to pay the purchase price in CZK (converted at the exchange rate of the CNB valid on the day immediately preceding the first day of the auction)

 

2.2.  in the case of other residence of the buyer, the buyer will be obliged to pay the purchase price in EUR  

 

2.3.  payment in the currency of the bidder's choice in EUR or CZK is also allowed, however, the bidder must request the Company in writing at least 5 working days before the auction starts. If the request is accepted by the Company, such a special agreement will prevail over the general rule. Such acceptance shall be a one-off.

 

3.     Unless otherwise individually agreed, payments for goods must be made from an account in the name of the Buyer with a bank operating in the territory of an EU and EFTA Member State.  

 

4.     Unless individually agreed otherwise, the buyer is obliged to pay the purchase price for the auction item within 7 daysof the end of the auction if the purchase price of the auction item did not exceed CZK 500,000 and within 14 days of the end of the auction if the purchase price exceeded CZK 500,000. After the expiration of this period, the Company is also entitled to charge interest on late payment at the rate of 0.05% of the amount due for each day of delay. Delay in payment of the purchase price by more than 3 working days shall be considered a material breach of the purchase contract and in such case, the Company shall be entitled to withdraw from the purchase contract immediately. Withdrawal from the Purchase Contract shall be effective upon delivery of a written notice of withdrawal to the buyer at the address provided by the buyer when registering for the auction, or electronically via the electronic address also provided by the buyer during the registration.. 

 

5.     In case of collection of the payment of the purchase price, the buyer shall bear all costs related to the collection of the amount due, including the costs of legal representation. The Company shall be entitled to transfer its claims for the payment of the purchase price to the seller. The Company may withdraw from the concluded purchase contract instead of collecting the amount due, in which case the buyer shall be obliged to pay the Company and the seller for the damages incurred, including lost profits.

 

6.     The buyer is entitled to set off against the Company's claims for payment of the purchase price only such of its claims against the Company that have been finally recognized by a court of law or expressly acknowledged by the Company as to their cause and amount.

 

7.     In accordance with the applicable legislation of the Act on Certain Measures against the Legalization of the Proceeds of Crime and the Financing of Terrorism No. 253/2008 Sb., the Company carefully and in accordance with the legal criteria assesses the level of risk of legalization for each transaction. Auction participants (bidders) and buyers are obliged, at any stage of the auction and after the end of the auction, to provide the Company with the cooperation and information necessary to identify them and, to the extent required by law, other information necessary to assess the level of risk of legalization (data of a labour, economic, or financial nature, etc.). This information shall be processed by the Company in accordance with the GDPR solely for the purpose of fulfilling its legal obligations. In the event that a participant (bidder) or a buyer fails to provide the Company with the legally requested cooperation or information without delay and, in particular, thereby thwarts or substantially hinders the successful completion of the transaction, the Company shall be legally liable for the damage caused thereby.

 

VIII.               Takeover of the Goods and Acquisition of Ownership

 

1.     The ownership right to the auction item passes to the buyer at the moment of full payment of the purchase price; at this moment the risk of damage, destruction, and loss of the auction item also passes to the buyer. The goods are sent to the buyer immediately, but no later than 30 days after the receipt of the payment. The price for the transport of the auction item is determined by the Company. 

 

2.     If the buyer asks the Company for safekeeping of the item, the Company is entitled to charge the buyer for each day and each purchased auction item the amount of CZK 100 and shall not assume any liability.

 

3.     The buyer acknowledges that the contractual shipping partners do not allow the insurance of auction items in one shipment with a value of over CZK 1,000,000 (within the Czech Republic) and over USD 50,000 (within the following countries: Austria, Belgium, Bulgaria, Canada, Croatia, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spain, Switzerland, UK, and the USA). Shipments to other countries cannot be insured.

 

4.     In the event that for reasons on the part of the buyer it is necessary to deliver the auction item repeatedly, the buyer is obliged to pay the costs associated with the repeated delivery or the costs associated with another method of delivery.

 

5.     Upon the receipt of the auction item from the carrier, the buyer is obliged to check the integrity of the packaging of the item and in case of any defects, immediately notify the carrier. In the event that the packaging is found to have been tampered with, the buyer may refuse to accept the consignment from the carrier. By signing the delivery note, the buyer confirms that the consignment containing the auction item has fulfilled all conditions and requirements and that any subsequent claims regarding damage to the packaging of the consignment cannot be taken into account.

 

6.     Together with the auction item, the Company shall issue the buyer with written confirmation of the acquisition of ownership.

 

7.     The Company does not send consignments containing any auction item to the Russian Federation or to other countries that are also members of the Commonwealth of Independent States (Armenia, Azerbaijan, Belarus, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Russia, Tajikistan, and Uzbekistan). Participants (bidders) from these countries also declare, when submitting a bid in the auction, that the auction items purchased at the auction will be collected in person at the Company's headquarters in Kladno or at an agreed location. The auction items remain the property of the supplier until the purchase price is paid in full.

 

8.     In case of the intention to export the auction item abroad, the buyer is obliged to ensure in advance that the requirements of the relevant legislation, in particular the regulations referred to in Article II of these Auction Terms and Conditions, are met and that the relevant approvals are obtained, and shall be responsible for the payment of any applicable taxes, duties, and fees.

 

9.     The Company is not obliged to inform the buyer of the seller's identity (and vice versa).

 

IX.  Responsibility 

 

1.     In the event that the Company shall be liable to the buyer for damages, the buyer agrees that its compensation shall be limited. The Company shall not be liable for any loss of profits or damages that would have occurred anyway. Only the property damage incurred, to the extent proven, shall be reimbursed up to the amount of the purchase price paid for the auction item. Furthermore, the Company shall not be liable to the buyer for any damages to the auction items that occur during the buyer's delay in taking possession of the auction items.

 

2.     Any latent defects in the auction items must be claimed by the buyer within 12 months of the acceptance of the auction item.

 

3.     The appraisal, expert determination, and description of the auction object shall be carried out by experts authorised by the Company. The information in the auction catalogue is the result of professional investigations; however, the accuracy of the opinions and valuations cannot be fully guaranteed. Only such defects and damages which may affect the price are indicated for the items which are the subject of auctions organised by the Company. Any damage is already taken into account in the valuation of the auctioned item, as stated in the auction catalogue. Liability for defects can only be claimed if the defect was not obvious from the illustration or the description in the catalogue.

 

4.     Any claimed auction item must be returned to the Company in the same condition in which it was handed over to the buyer, unencumbered by the rights of third parties. The right to claim the auction item, as well as any claims related thereto, are granted exclusively to the buyer and may not be transferred/assigned to a third party. The buyer's right to compensation for damages against the Company is excluded; this does not apply in cases where legal rules of a mandatory nature expressly prohibit the exclusion or limitation of the right to compensation (in particular damage caused intentionally or through gross negligence, etc.).

 

5.     Anyone wishing to participate in the auction shall have the opportunity to inspect the auction items before the auction.

 

6.     Any claims concerning the quality and condition of the auction items, as well as any other apparent defects, shall only be admissible upon personal takeover of the auction item, or within 7 calendar days of its receipt in the case the auction item is sent. Later claims shall not be taken into account. Claimed auction items must be returned in the same condition in which they were handed over to the buyer.

 

7.     In the case of sets or collections of auction items that are offered as sets of items (more than two items), these sets are offered and sold as they are and no claim can be made after their takeover.  

 

 

X.    Common and Final Provisions  

 

1.     By registering in the online auction system, the auction participant (bidder) agrees to these Auction Terms and Conditions and also confirms that he/she is aware of the terms and conditions of processing of his/her personal data, or personal data of natural persons acting on his/her behalf, in accordance with the GDPR and other data protection regulations, as detailed in the Information on the Personal Data Processing, which is an annex to these Auction Terms and Conditions, for the purposes and to the extent specified in the registration form.

 

2.     The court with subject-matter jurisdiction to resolve disputes arising from the auction is the court according to the registered office of the Company. In the event that the auction participant (bidder) / buyer enters into a contractual relationship with the Company in connection with the auction in the capacity of a consumer, in accordance with § 20d et seq. of Act No. 634/1992 Sb, on Consumer Protection, as amended, he/she may also resolve disputes arising from this contractual relationship out of court through the Czech Trade Inspection, based at Štěpánská 567/15, 120 00 Prague 2, Czech Republic; further information is available at www.coi.cz. This is without prejudice to the possibility for the auction participant (bidder) / buyer to pursue his/her claims through judicial proceedings. The pre-contractual notices to consumers within the meaning of Sections 1811(2) and 1820(1) of Act No. 89/2012 Sb., the Civil Code, as amended, are available to consumers on the Company's website and in the online auction system prior to the conclusion of the contract.

 

3.     An auction participant (bidder) or another person whose personal data is processed by the Company may request the Company to provide them with information about the processing of personal data, to restrict or terminate the processing of personal data, or to raise an objection and exercise other rights granted to data subjects by the GDPR Regulation, as detailed in the Information on Personal Data Processing, which forms an annex to these Auction Terms and Conditions. Furthermore, he/she is entitled to file a complaint with the Office for Personal Data Protection (Úřad pro ochranu osobních údajů), located at Pplk. Sochora 27, 170 00 Prague 7, Czech Republic, without prejudice to the auction participant's (bidder's) / buyer's right to pursue his/her claims in court. 

 

4.     All services provided by the Company based on these Auction Terms and Conditions, or based on contracts for mediation of auction sales, concluded with the owners of the auction items, shall be deemed for tax purposes to have been provided on the date of delivery of the auction items to the buyer.

 

5.     The purchase of the auction item in the auction, as well as the legal relations related thereto, are governed by Czech law. The application of  UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods is excluded. If these Auction Terms and Conditions are available in several languages, in the event of any conflict, the Czech version shall prevail. These Auction Terms and Conditions become effective on the date of their publication.

6. An auction sale according to these Auction Terms and Conditions is not an auction within the meaning of Act c. 26/2000 Coll.

 

XI.  Hallmarks

 

 

These Auction Terms and Conditions are valid and effective from 1st August 2022.

 

Annex: 

-       Information on personal data processing

-       Indicative price list of transport services

INFORMATION ON PERSONAL DATA PROCESSING BY THE COMPANY

Numismatika Pešek s.r.o.

 

 

1.     Information on personal data processing by Numismatika Pešek s.r.o., with its registered office at Cyrila Bouda 1444, 272 01 Kladno, Czech Republic, Com. Reg. No. (IČ).: 09020969, VAT No. (DIČ): CZ09020969, registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 329260 (hereinafter referred to as the "Company"), as the personal data controller under the GDPR.  

 

2.     The Company processes personal data that it obtains directly from prospective bidders interested in participating in the auction or other services of the Company, and from auction participants (bidders) and its customers. In addition, it processes personal data obtained from public sources (including information from social networks and the Internet, which the data subjects themselves publish), from surveys, or from cooperating third parties (in particular, operators of auction platforms through which the participants (bidders) can participate in the auction). In particular, the Company processes the personal data provided in the registration form, any other personal data it obtains in connection with the auction, and personal data obtained in connection with the provision of other services (e.g. sale of goods via the e-shop, sales in the bricks-and-mortar shop, provision of information on goods).   

 

3.     The personal data processed by the Company includes, in particular, the name and surname, birth number, date of birth, contact details, information about the interest in the auction item, auctions, and other services of the Company and auction platforms, information about the use of the services of the Company and auction platforms, transaction data, information from the internet browser used by the data subject and data processed by the Company to comply with its legal obligations or for its legitimate interests.  All personal data is processed by the Company for the stated purpose and such personal data is never processed in a way that is incompatible with such purpose.    

 

4.     In accordance with the GDPR, the Company processes personal data mainly for the following purposes:

 

4.1.1.     the performance of the contract in the context of the auction and auction-related activities,

4.1.2.     the performance of the contract in the context of the provision of other services by the Company,

4.1.3.     the operation and proper functioning of the auction portals,

4.1.4.     the sale of goods and provision of services in the bricks-and-mortar shop and e-shop,

4.1.5.     the protection of the legitimate interests of the Company, or

4.1.6.     the performance of other legal obligations (including the storage, modification, searching, sorting, combining, analysis, and disposal of personal data).   


 

5.     In connection with the implementation of the combined and internet auction, the Company uses third parties to whom it transfers for processing the personal data necessary for the implementation of the auction, namely one.bid - limited liability company, based at Franciszka Klimczaka 17/107, 02-797 Warsaw, registered in the National Register of the Republic of Poland under number 0000914354, VAT ID: PL9512523763. The processing of personal data for the purpose of marketing its services by e-mail or otherwise is carried out by the Company based on the consent of the data subjects.  

 

6.     Based on the consent of the data subjects, the Company transfers personal data to third parties for the purpose of marketing their services by electronic mail or otherwise, namely to the following auction platform operators:

 

6.1  one.bid - limited liability company, based at Franciszka Klimczaka 17/107, 02-797 Warsaw, registered in the National Register of the Republic of Poland under number 0000914354, VAT ID: PL9512523763. 

 

7.     In the case of personal data processing based on consent, the provision of data is completely voluntary and the consent given can be withdrawn at any time.  The Company will process the personal data for the period necessary to fulfil the purpose of the processing, generally for a period of 5 years from the registration for an auction organised by the Company, from the use of other services of the Company, or from the moment of communication of the data to the Company for another reason. This is without prejudice to the Company's obligations to store and process personal data pursuant to specific legal regulations (e.g. accounting or tax regulations). In the event of a withdrawal of the consent to personal data processing or a request for termination of the processing, the Company will immediately terminate the processing of the personal data, unless the Company has another legal title to process the data.  

 

8.     The Company shall, at any time during the processing of personal data, allow data subjects to exercise their rights under the GDPR and related legislation. Such rights include in particular:

 

8.1.1.     the right to access personal data (Article 15 of the GDPR),

8.1.2.     the right to rectification (Article 16 of the GDPR),

8.1.3.     the right to erasure - the 'right to be forgotten' (Article 17 of the GDPR),

8.1.4.     the right to restriction of processing (Article 18 of the GDPR),

8.1.5.     the right to have the recipients of personal data notified of rectification, erasure, or restriction of processing (Article 19 of the GDPR),

8.1.6.     the right to data portability (Article 20 of the GDPR); or

8.1.7.     the right to object to processing (Article 21 of the GDPR). These rights may be exercised by email to [email protected] or in writing to the Company's registered office at Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno, Czech Republic.    

 

9.     Data subjects may also file a complaint regarding the personal data processing with the Office for Personal Data Protection by sending an e-mail to [email protected] or in writing to the Office for Personal Data Protection, using the following address: Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika (Czech Republic).

 

 

Indicative Price List of Transport Services

 

Transport within the Czech Republic

Total value of the shipment

Indicative amount of postage, packing costs, and insurance

Up to EUR 40000

EUR 4 


 

Transport within the EU

Total value of the shipment

Indicative amount of postage, packing costs, and insurance

From EUR 0-500

EUR 10 

From EUR 501-1000

EUR 30 

From EUR 1001-4000 

EUR 35 

Over EUR 4001

EUR 40 

 

Transport outside the EU

Total value of the shipment

Indicative amount of postage, packing costs, and insurance

From EUR 0-1000

EUR 30 

From EUR 1001-4000

EUR 50 

From EUR 4001-10000

EUR 80 

Over EUR 10001

EUR 100 

 

 

 

The above price list is only indicative. The price of transport is calculated according to many factors, in particular: the cost of transport, packaging, insurance, fuel surcharges, etc.

Zobacz więcej expand_more

keyboard_arrow_up