Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
101 Projekt star_border

63 Aukcja Sztuki - Aukcja kolekcjonerska

dashboard
Ilość pozycji
62
event
Data
27/03/2023, 19:30 CEST/Warsaw
show_chart
Estymacje
205 200 - 346 500 PLN
gavel
Lista wynikowa
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  200 000
  > 20 000
  500 000
  > 50 000
 
Regulamin


REGULAMIN AUKCJI 101 PROJEKT


GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ


Osoba przystępująca do aukcji podpisując formularz Zlecenia Licytacji (licytacja telefoniczna lub licytacja na zlecenie kupującego z limitem ceny) lub Formularz Rejestracyjny (licytacja osobista) potwierdza zapoznanie się i przyjęcie warunków sprzedaży aukcyjnej określonych w Regulaminie Aukcji 101 Projekt Galerii Sztuki Współczesnej i Domu Aukcyjnego.


Poaukcyjna sprzedaż obiektów podlega także warunkom sprzedaży określonym w Regulaminie Aukcji.

101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny jest pośrednikiem handlowym pomiędzy komitentami wystawiającymi obiekty na aukcje a kupującymi, działa w imieniu własnym lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzania obiektem., chyba, że inaczej zastrzeżono w katalogu, jego zmianach lub ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją. Warunki sprzedaży aukcyjnej określone w Regulaminie Aukcji mogą być przez 101 Projekt Galerię Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny odwołane lub zmienione poprzez aneksy dostępne w sali aukcyjnej lub obwieszczenie aukcjonera.

W aukcji można wziąć udział osobiście, składając zlecenie licytacji telefonicznej, zlecenie licytacji z limitem ceny lub licytować online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem portalu Onebid www.101projekt.onebid.pl.


Licytacja osobista odbywa się w lokalu Galerii 101 Projekt przy ul. Pięknej 62/64 po wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego, okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość uczestnika aukcji i odebraniu tabliczki z numerem. Po zakończeniu aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem, a w przypadku zakupu odebrać Potwierdzenie Zawartych Transakcji. Kwota wylicytowana nie zawiera opłaty aukcyjnej oraz opłaty wynikającej z tzw. droit de suite w przypadku wylicytowania obiektów do których opłata ta jest doliczana


Licytacja telefoniczna odbywa się za pośrednictwem pracownika Galerii 101 Projekt w imieniu kupującego, po złożeniu formularza Zlecenia Licytacji, najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za zlecenia złożone po tym terminie. Formularz Zlecenia Licytacji dostępny jest w siedzibie Galerii 101 Projekt przy ul. Pięknej 62/64 jak i na stronie internetowej Galerii 101 Projekt www.101projekt.pl. Formularz można dostarczyć do Galerii 101 Projekt pocztą, mailem lub osobiście. Pracownik Galerii 101 Projekt skontaktuje się w celu potwierdzenia przyjęcie formularza Zlecenia Licytacji.

Przed rozpoczęciem licytacji wybranego obiektu pracownik połączy się z kupującym. 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w licytacji telefonicznej z powodu problemów z połączeniem. Kwota wylicytowana nie zawiera opłaty aukcyjnej oraz opłaty wynikającej z tzw. droit de suite w przypadku wylicytowania obiektów do których opłata ta jest doliczana. 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do nagrywania i archiwizowania połączeń telefonicznych z zachowaniem zasady poufności.


Licytacja na zlecenie kupującego z limitem ceny odbywa się za pośrednictwem pracownika 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny w imieniu kupującego, po złożeniu formularza Zlecenia Licytacji najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za zalecenia złożone później. Podany limit ceny nie powinien uwzględniać opłaty aukcyjnej. Wysokość limitu ceny podana przez kupującego jest informacją poufną. Kwota powinna być wyrażona w polskich złotych zgodnie z tabelą postąpień. W przypadku niezgodności z tabelą postąpień zostanie ona obniżona do poziomu postąpienia. Obiekt nie może być kupiony w cenie niższej niż cena gwarancyjna, jeśli limit ceny jest niższy niż cena gwarancyjna zostaje zawarta transakcja warunkowa. Formularz zlecenia licytacji znajduje się na końcu katalogu aukcyjnego, dostępny jest w siedzibie Galerii 101 Projekt przy ul. Pięknej 62/64 jak i na stronie internetowej Galerii 101 Projekt www.101projekt.pl. W przypadku dwóch lub więcej zleceń z takim samym limitem, decyduje kolejność zgłoszeń. Formularz można dostarczyć do Galerii 101 Projekt pocztą, mailem lub osobiście.Pracownik Galerii 101 Projekt skontaktuje się w celu potwierdzenia przyjęcie formularza Zlecenia Licytacji.


Licytacja online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem portalu Onebid www.101projekt.onebid.pl.

Usługa licytacji przez pracownika 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny na zlecenie kupującego jest bezpłatna. 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny dołoży wszelkiej, należytej staranności w celu realizacji zlecenia, jednak nie ponosi odpowiedzialności za nierealizowanie zlecenia licytacji, chyba że wina za brak realizacji zlecenia leży wyłącznie po stronie 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny.

Tabela postąpień.

Licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej w górę i odbywa się zgodnie z tabelą postąpień. Aukcjoner ma prawo zdecydować o innej wysokości postąpienia.

Cena od – do = Postąpienie
0–200 = 10
200–500 = 20
500–1000 = 50
1000–2000 = 100
2000–5000 = 200
5000–10000 = 500
10000–20000 = 1000
20000–50000 = 2000

Cena wywoławcza – zamieszczona w katalogu jest kwotą od której rozpoczyna się licytację. Licytacja może zakończyć się na kwocie równej cenie wywoławczej lub kwocie wyższej.


Estymacja – podana w katalogu jest szacunkową wartością obiektu i ma charakter wskazówki dla kupującego zainteresowanego obiektem. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub powyżej jej górnej granicy jest transakcją ostateczną. Estymacje nie uwzględniają opłaty aukcyjnej ani opłat dodatkowych


Cena gwarancyjna – najniższa cena za jaką może być sprzedany obiekt bez zgody komitenta. Wysokość ceny gwarancyjnej jest informacją poufną. Jeśli w trakcie licytacji nie zostanie osiągnięta cena gwarancyjna, zostaje zawarta umowa warunkowa, co zostaje ogłoszone przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem. Nie wszystkie obiekty muszą posiadać cenę gwarancyjną.


Transakcja warunkowa- jest zawarta, kiedy obiekt w trakcie licytacji nie osiągnął ceny gwarancyjnej. 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny zobowiązuje się do negocjacji z komitentem w celu uzyskania akceptacji ceny wylicytowanej. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku jeśli 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny wynegocjuje z komitentem cenę wylicytowaną lub kupujący podniesie ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej. Jeśli negocjacje z komitentem w terminie 5 dni nie dadzą pozytywnego rezultatu, obiekt uważa się za niesprzedany. W tym okresie 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do przyjmowania w sprzedaży poaukcyjnej ofert równych cenie gwarancyjnej. Jeśli 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny otrzyma taką ofertę, musi poinformować klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. Jeśli klient podniesie swoją ofertę do ceny gwarancyjnej ma pierwszeństwo w zakupie.


Opłata aukcyjna- do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną, która naliczana jest degresywnie w zależności od kwoty wylicytowanej: do 100 000 zł (włączenie) – w wysokości 20 %, a powyżej 100 000 zł – w wysokości 15 %. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjna zawiera podatek od towarów i usług VAT. Galeria 101 Projekt na zakupione obiekty wystawia faktury VAT marża, na wyraźne życzenie klienta, najpóźniej 7 dni od daty zapłaty.

◆ symbol, którym oznaczone będą obiekty, do których doliczamy droit de suite tj. opłatę wynikającą z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:

1) 5 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50.000 euro, oraz

2) 3 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50.000,01 euro do równowartości 200.000 euro, oraz

3) 1 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200.000,01 euro do równowartości 350.000 euro, oraz

4) 0,5 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350.000,01 euro do równowartości 500.000 euro, oraz

5) 0,25 % kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500.000 euro - jednak nie wyższego niż równowartość 12.500 euro.

Opłata obliczana będzie według dziennego średniego kursu NBP z dnia poprzedzającego aukcję. Opłata obliczana będzie, gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 100 euro. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ze późniejszymi zmianami, zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki.

 

Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i ich kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji przez uderzenie młotkiem oraz wskazuje zwycięzcę, co jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny a licytującym, który zaoferował najwyższą kwotę. Aukcja jest prowadzona w języku polskim. Spory, które mogą zaistnieć w trakcie aukcji rozstrzyga aukcjoner, może on ponownie przeprowadzić licytację obiektu. 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny może utrwalać przebieg aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących. Aukcjoner ma prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyny. Aukcjoner ma prawo uzupełniać lub zmieniać opisy zawarte w katalogu. Aukcjoner rozpoczyna Aukcje. Aukcjoner może zaakceptować postąpienie inne niż określone w tabeli postąpień. Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie, pod warunkiem, że zgłoszą to niezwłocznie po zakończeniu licytacji obiektu, nie później jednak niż do zakończenia całej aukcji. Prawo pierwokupu dotyczy obiektów będących zabytkami. Jeśli na dany obiekt nie ma żadnych ofert aukcjoner ogłasza, że obiekt jest niesprzedany. Galeria ma prawo odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej. Po zakończeniu aukcji kupujący, którzy dokonali zakupu, otrzymają od 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i DomU Aukcyjnego. Potwierdzenie Zawartych Transakcji, bezpośrednio po aukcji (licytacja osobista osobista) lub mailem (licytacja telefoniczna, licytacja z limitem ceny), w terminie 24 godzin od zakończenia aukcji.

Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna oraz opłata wynikająca z tzw. droit de suite w przypadku wylicytowania obiektów, do których opłata ta jest doliczana.

Za wylicytowane obiekty kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności w terminie 7 dni od dnia aukcji. Za przekroczenie terminu zapłaty, 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny może naliczać odsetki w wysokości 12% w skali roku, za okres opóźnienia w zapłacie. Płatności można dokonywać gotówką, karta kredytową (akceptujemy karty VISA i MasterCart), za pomocą PayU oraz przelewem bankowym na konto:


- Santander Bank Polska S.A. 51 1090 1030 0000 0001 3256 3249, SWIFT WBKKPPLPP

W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę, datę aukcji i numer obiektu. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na życzenie kupującego, po wcześniejszym uzgodnieniu dopuszczamy wpłaty w dolarach amerykańskich, euro i funtach brytyjskich, przeliczając po dziennym kursie kupna waluty Santander Bank Polska S.A.  Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek VAT. Na wcześniejsze życzenie kupującego 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny wystawia fakturę VAT marża.


W razie braku zapłaty w terminie i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu, 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny ma prawo do:

- przechowywania obiektu w 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny lub magazynie zewnętrznym na ryzyko i koszt kupującego;

- odstąpienia od sprzedaży obiektu zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód;

- w przyszłości odrzucić zlecenie kupującego lub je zrealizować pod warunkiem wpłaty kaucji;

- naliczyć odsetki w wysokości 12% w skali roku od dnia wymagalności należności do daty zapłaty pełnej ceny;

- odsprzedać obiekt na aukcji lub w galerii z ceną minimalną i ewentualnymi estymacjami ustalonymi przez 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny, obciążając kupującego pozostającego w zwłoce zapłatą różnicy między ceną za jaką obiekt został kupiony, a ceną za jaką pozostający w zwłoce wylicytował obiekt;

- wszcząć postepowanie sądowe wobec kupującego w celu wyegzekwowania należności;

- potrącić należności kupującego względem 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny z wierzytelności 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny wobec tego kupującego wynikających z innych transakcji;

- podjąć inne odpowiednie działania.


Zakupione na aukcji obiekty powinny być odebrane w terminie do 10 dni od dnia aukcji. Wydanie obiektu może nastąpić po całkowitej zapłacie należności Obiekt może być wydany nabywcy po okazaniu dokumentu tożsamości lub pełnomocnikowi nabywcy na podstawie pisemnego upoważnienia. Za nieodebrane w terminie obiektów 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny może obciążyć kupującego kosztami magazynowania i transportu.

101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny zapewnia opakowanie sprzedanego obiektu umożliwiające odbiór osobisty lub standardową wysyłkę za pośrenictwem przewoźnika wskazanego przez kupującego. Wszelkie koszty wysyłki i ubezpieczenia zostaną pokryte przez kupującego.  Na wyraźne życzenie kupującego galeria może pomóc w zorgniazowaniu specjalistycznego opakowania i transportu zakupionych obiektów. 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu powstałe w czasie transportu.


Galeria 101 Projekt wyłącza względem kupującego wszelkie gwarancje inne niż określone poniżej:

1. z zastrzeżeniem pkt.6 poniżej odpowiedzialność 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny będzie ograniczona wyłącznie do ceny nabycia zapłaconej przez kupującego;

2. 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za udzielone kupującym ustnie lub pisemnie informacje oraz za błędy w trakcie prowadzonej aukcji lub inne błędy popełnione w związku ze sprzedażą obiektu;

3.bez względu na charakter szkody z zastrzeżeniem pkt.6 poniżej, 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności wobec kupującego przewyższającej cenę nabycia, jak również nie jest zobowiązana do zapłacenia odsetek od ceny nabycia;

4. 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny potwierdza autentyczność obiektu, wystawiając Certyfikat. Potwierdzenie autentyczności określa autora obiektu i datę jego powstania. Jeżeli osoba, która zakupiła obiekt zakwestionuje opis obiektu w katalogu, dokumentując to wiarygodnymi ekspertyzami, kupujący może w terminie 14 dni od daty zakupu zwrócić obiekt do 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny, która zwróci kupującemu całą wpłaconą kwotę;

5. 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji oraz niebędących konsumentami, za ukryte wady fizyczne i wady prawne zakupionego obiektu;;

6. 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny ponosi odpowiedzialność wobec kupującego wynikającą z oszustwa, świadomego wprowadzenia w błąd lub z winy umyślnej.


Prawa autorskie, ani prawa do reprodukowania obiektu nie są przekazywane przez sprzedającego obiekt wraz z obiektem. Prawa autorskie do zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem, sporządzonych przez 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny lub dla 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny, stanowią własność 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny i nie mogą być wykorzystane bez uprzedniej pisemnej zgody 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny.


Reklamacje są rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego. Niezgodność towaru z umową można reklamować w ciągu jednego roku od wydania obiektu. 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji, za ukryte wady fizyczne i wady prawne zakupionego obiektu.

101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny może wymagać od kupującego danych osobowych w związku ze świadczonymi usługami oraz wymogami prawnymi. 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny może wykorzystać dane osobowe kupującego w celach marketingowych dostarczając informacje o usługach, produktach i wydarzeniach organizowanych przez 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, dane osobowe kupujących rejestrujących się są danymi poufnymi i są wykorzystywane przez 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny w zakresie niezbędnym do realizacji zlecenia. Zgodnie z art.8 i n. ustawy z dnia 16 listopada 2000 r o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15000 EUR. Akceptując REGULAMIN kupujący zgadza się na wykorzystywanie podanych przez niego danych osobowych w w/w celach. Kupujący ma prawo wglądu w swoje dane osobowe, ich korygowania lub rezygnacji z korespondencji marketingowej, w tym celu powinien skontaktować się z 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny t telefonicznie 882 022 604, 690 431 336 lub mailem na adres [email protected]


Niniejszy Regulamin wraz późniejszymi zmianami i uzupełnieniami wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu na aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej w zakresie nieuregulowanym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa. 101 Projekt Galeria Sztuki Współczesnej i Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.


Powiadomienia między stronami winny być kierowane pisemnie na adresy podane w ostatnich pismach wymienionych między stronami.Zobacz więcej expand_more

keyboard_arrow_up