127

Rafał Olbiński (ur. 1943), Sometimes the Ship is Just a Ship

add Twoja notatka 
Opis pozycji

inkografia/papier, 40 x 30 cm (format arkusza), 32,2 x 25 cm (zadruk)

opisana l.d.: "7/20", sygn. p.d.: "Olbiński"

Aukcja
I Aukcja Inkografii i Malarstwa
gavel
Data
17 listopada 2018
date_range
Cena wywoławcza
23 EUR
Cena sprzedaży
214 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
186 EUR
Przebicie
920%
Wyświetleń: 93 | Ulubione: 4
Aukcja
Galeria SZOKArt

Galeria SZOKArt

I Aukcja Inkografii i Malarstwa
Data
17 listopada 2018
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

ZAPISZ SIĘ DO AUKCJI


1. Osoba przystępująca do aukcji podpisując formularz Zlecenia Licytacji (licytacja telefoniczna lub licytacja na zlecenie kupującego z limitem ceny) lub Formularz Rejestracyjny (licytacja osobista) potwierdza zapoznanie się i przyjęcie warunków sprzedaży aukcyjnej określonych w Regulaminie Aukcji.

2. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów, autorów lub stanowiące własność ERŁAZ Ryszard Łazorczyk właściciela Galerii SZOKart, organizatora aukcji zwanego dalej SZOKart. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

3. SZOKart zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności

4. Osoby zainteresowane licytacją, a nie mogące w niej uczestniczyć osobiście mogą złożyć organizatorom aukcji oferty kupna z podaniem limitu cenowego (limit cenowy JEST INFORMACJĄ ŚCIŚLE POUFNĄ). W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel organizatorów licytacji.

5. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego SZOKart może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 150 zł netto za każdy tydzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.

6. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.

7. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 15%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.

9. Zakończenie licytacji następuje w momencie trzykrotnego uderzenia młotkiem przez Aukcjonera, a nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą kwotę.

10. Postąpienie w licytacji (podwyższanie stawki) wynosi 100 zł, pomiędzy 2 000 zł a 5 000 zł wynosi 200 zł, powyżej kwoty 5 000 zł wynosi 500 zł.

11. Cena wywoławcza – zamieszczona w katalogu jest kwotą, od której rozpoczyna się licytacja. Licytacja może zakończyć się na kwocie równej cenie wywoławczej lub kwocie wyższej.

Cena gwarancyjna – najniższa cena za jaką może być sprzedany obiekt bez zgody komitenta. Wysokość ceny gwarancyjnej jest informacją poufną. Jeśli w trakcie licytacji nie zostanie osiągnięta cena gwarancyjna, zostaje zawarta umowa warunkowa, co zostaje ogłoszone przez aukcjonera po uderzeniu młotkiem. Nie wszystkie obiekty muszą posiadać cenę gwarancyjną.

12. Transakcja warunkowa – jest zawarta, kiedy obiekt w trakcie licytacji nie osiągnął ceny gwarancyjnej. Galeria SZOKart zobowiązuje się do negocjacji z komitentem w celu uzyskania akceptacji ceny wylicytowanej. Umowa sprzedaży dochodzi do skutku jeśli Galeria SZOKart wynegocjuje z komitentem cenę wylicytowaną lub kupujący podniesie ofertę do poziomu ceny gwarancyjnej. Jeśli negocjacje z komitentem w terminie 7 dni nie dadzą pozytywnego rezultatu, obiekt uważa się za niesprzedany. W tym okresie Galeria SZOKart zastrzega sobie prawo do przyjmowania w sprzedaży poaukcyjnej ofert równych cenie gwarancyjnej. Jeśli Galeria SZOKart otrzyma taką ofertę, musi poinformować klienta, który wylicytował obiekt warunkowo. Jeśli klient podniesie swoją ofertę do ceny gwarancyjnej ma pierwszeństwo w zakupie.

13. W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, Aukcjoner ma prawo powtórzyć licytację.

14. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [*], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro.

Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 eur

15. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.

16. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Galeria SZOKart przetwarza dane osobowe klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

Klient ma prawo do wglądu do swoich danych oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.

17. SZOKart nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. Galeria nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.

18. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na życzenie kupującego, po wcześniejszym uzgodnieniu, dopuszczamy wpłaty w dolarach amerykańskich, euro i funtach brytyjskich, przeliczając po dziennym kursie kupna waluty oraz doliczając opłatę manipulacyjną w wysokości 1%.

19. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek VAT. Na życzenie kupującego Galeria SZOKart wystawia fakturę VAT marża w terminie 7 dni od daty zapłaty.


INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH


Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.

Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.

Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), od 6 grudnia 2017 r. Galeria SZOKart jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku.

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049) Galeria SZOKart jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829), Galeria SZOKart jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.


O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Galeria SZOKArt
Kontakt
room
Cetniewska 19
60-446 Poznań
phone
+48 518962332
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up
add