20

Wojciech Kossak, W stajni, 1936

add Twoja notatka 
Wojciech Kossak, W stajni, 1936Wojciech Kossak, W stajni, 1936
Opis pozycji
Estymacje: 5 800 - 8 121 EUR | 25 000 - 35 000 PLN
olej, płyta / 60 x 50 cm
Aukcja
Aukcja Dzieł Sztuki
gavel
Data
28 maja 2019
date_range
Cena wywoławcza
5 104 EUR
Estymacje
5 800 - 8 121 EUR
25 000 - 35 000 PLN
Cena sprzedaży
6 845 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
5 800 EUR
Przebicie
134%
Wyświetleń: 111 | Ulubione: 0
Aukcja
Polswiss Art

Polswiss Art

Aukcja Dzieł Sztuki
Data
28 maja 2019
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Licytacja na żywo w tej aukcji odbywa się w zewnętrznym serwisie. Aby brać udział w licytacji ustaw limity na wybrane pozycje. Zostaną one przesłane organizatora aukcji.
Opłata aukcyjna
18.00%
Podbicia
  1
  > 100
  3 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
  500 000
  > 20 000
  1 000 000
  > 50 000
 
Regulamin

1. Oferta aukcyjna

Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie przekazane do sprzedaży komisowej przez komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniami komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też komitenci mają prawo do ich rozporządzania, a ponadto nie są one objęte jakimkolwiek postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. Dom Aukcyjny zapewnia fachową wycenę, rzetelny opis katalogowy powierzonego do sprzedaży obiektu, a także pokrywa koszty jego ubezpieczenia. Aukcja jest prowadzona zgodnie z polskimi przepisami prawnymi przez osobę upoważnioną po stronie Domu Aukcyjnego zwaną dalej Aukcjonerem. Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez Aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji. Dom Aukcyjny zapewnia, ze opisy katalogowe obiektów wystawionych na aukcji wykonane zostały w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i wiedzy fachowej pracowników Domu Aukcyjnego oraz współpracujących z Domem Aukcyjnym ekspertów. 


2. Osobisty udział w aukcji

Do uczestnictwa w licytacji upoważniają tabliczki z numerami aukcyjnymi, które można otrzymać przy stanowisku rejestracyjnym po wypełnieniu formularza udziału w aukcji. Pracownik Domu Aukcyjnego dokonujący rejestracji ma prawo poprosić o dokument potwierdzający tożsamość osoby rejestrowanej (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy). Bezpośrednio po zakończeniu aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem aukcyjnym, a w przypadku zakupu odebrać potwierdzenie zawartych transakcji. 


3. Licytacje w imieniu klienta

Dom Aukcyjny może reprezentować klienta na podstawie zlecenia licytacji. Zgłoszenie takie można przesłać poprzez e-mail, na adres: [email protected], lub złożyć osobiście w siedzibie Domu Aukcyjnego. W przypadku zlecenia licytacji z limitem Dom Aukcyjny dokłada starań, by klient zakupił obiekt w możliwie najniższej cenie. Formularz należy przesłać faksem, pocztą, e-mailem lub zostawić osobiście w siedzibie Domu Aukcyjnego najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem licytacji. Dane osobowe klienta są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego. O ile klient nie zażyczy sobie inaczej, rachunek za zawarte transakcje zostanie przesłany na adres podany przez klienta w zgłoszeniu. 


4. Licytacje telefoniczne

Klienci, którzy chcą licytować przez telefon, powinni przesłać zlecenia najpóźniej na jeden dzień przed dniem aukcji. Pracownicy Domu Aukcyjnego połączą się z klientem przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w licytacji telefonicznej w przypadku problemów z uzyskaniem połączenia z podanym przez klienta numerem telefonu. Dom Aukcyjny zastrzega, ze może rejestrować i archiwizować rozmowy telefoniczne z klientem, o których mowa powyżej. 


5. Przebieg aukcji

O wysokości postąpienia decyduje Aukcjoner. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży między Domem Aukcyjnym a licytantem, który zaoferował najwyższą kwotę. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu. 


6. Estymacja

Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością określoną przez Dom Aukcyjny na podstawie cen sprzedaży podobnych obiektów, porównywalnych pod względem stanu, rzadkości, jakości i pochodzenia. Kupujący nie powinni traktować estymacji jako zapewnienia ani prognozy co do faktycznej ceny sprzedaży. Estymacja nie zawiera opłaty organizacyjnej. 


7. Opłata aukcyjna i podatek VAT

Do kwoty wylicytowanej Dom Aukcyjny dolicza opłatę aukcyjną w wysokości 18%. Kwota wylicytowana wraz z opłatą aukcyjną zawiera podatek od towarów i usług VAT. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku, gdy obiekt nie został sprzedany na aukcji. Dom Aukcyjny wystawia faktury VAT marża 


8. Płatności

Kupujący jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 7 dni od dnia aukcji. Dom Aukcyjny będzie uprawniony do naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie. Dom Aukcyjny przyjmuje następujące formy płatności: gotówka, karta płatnicza oraz przelew na rachunek bankowy: 

Dom Aukcyjny Polswiss Art Sp. z o.o.

ul. Wiejska 20 00-490 Warszawa

ING Bank Śląski: 57 1050 1038 1000 0023 0543 9743

SWIFT: INGBPLPW


9. Odstąpienie od umowy

W razie opóźnienia nabywcy od zapłaty, Dom Aukcyjny po upływie dodatkowo wyznaczonego terminu na zapłatę, może odstąpić od umowy z nabywcą. 


10. Przejście własności obiektu.

Własność wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty powiększonej o 18% opłaty aukcyjnej. 


11. Odbiór obiektów

Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 7 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie i dostarczanie obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy. 


12. Reklamacje

Wszelkie możliwe reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego. Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można zgłosić w ciągu 1 roku od wydania obiektu. Wobec osób nie będących konsumentami Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów. 

O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
Polswiss Art
Kontakt
account_balance ul. Wiejska 20, 00-490 Warszawa
phone 22 628 13 67
Godziny otwarcia
poniedziałek - piątek: 11:00 - 19:00
sobota: 11:00 - 15:00
niedziela: nieczynne
Przyjmowanie obiektów na aukcje
Galeria Domu Aukcyjnego ul. Wiejska 20, Warszawa
telefon: +48 22 629 46 87
mail: [email protected]
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
Zobacz także
keyboard_arrow_up
add