20

Barbara Gębczak, Taśmociąg stocznia

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 1 744 - 2 326 EUR | 7 500 - 10 000 PLN

Format: 180 cm x 120 cm


Barbara Gębczak - urodzona w 1976 w Opolu. Ma na swoim koncie wiele wystaw w kraju i za granicą.

2013 Obrona dyplomu ze scenografii i projektowania kostiumu w pracowni prof. Małgorzaty Gardy na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

2002 Obrona dyplomu malarstwa w pracowni prof. Andrzeja Klimczaka-Dobrzanieckiego oraz aneksu z rysunku w pracowni prof. Pawła Jarodzkiego            i zdobyciem tytułu magistra sztuki.

1998-2002 Studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Wydział Malarstwa i Rzeźby na kierunku malarstwo.

1996-1998 Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Wydział Edukacji Artystycznej.

2005 Stypendystka Ministra Kultury

2006 Stypendystka Ministra Kultury

2003 Grand Prix Ministra Kultury Promocje – Malarstwo Młodych, Galeria sztuki w Legnicy

Nagroda specjalna oraz Nagroda Prezesa ZPAP Wrocław – Krajowa V Wystawa Młodych VI Konkurs im. Eugeniusza Gepperta BWA Awangarda, Wrocław


Aukcja
I Aukcja Młodej Sztuki Art Lorets
gavel
Data
18 czerwca 2019
date_range
Cena wywoławcza
1 628 EUR
Estymacje
1 744 - 2 326 EUR
7 500 - 10 000 PLN
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 35 | Ulubione: 0
Aukcja
LORETS

LORETS

I Aukcja Młodej Sztuki Art Lorets
Data
18 czerwca 2019
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 3 minuty

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów, autorów lub stanowiące własność LORETS People & Interiors – galeria sztuki organizatora aukcji zwanego dalej LORETS. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia  i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. LORETS galeria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z LORETS ekspertów.
 4. Lorets zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 5. Lorets People & Interiors nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów. 
 6. Lorets People & Interiors nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe podczas licytacji w Internecie (w szczególności opóźnienia) wskutek złego funkcjonowania łączy internetowych i/lub oprogramowania.
 7. Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać na wystawie przedaukcyjnej, we wskazanym  przez  LORETS  terminie  oraz  miejscu  ich  ekspozycji.
 8. LORETS sprzedaje Obiekty w stanie, w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego. Podczas wystawy przedaukcyjnej Lorets zapewnia możliwość obejrzenia Obiektu. Lorets galeria nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.
 9. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić LORETS People & Interiors występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z LORETS 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji.
 10. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 11. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 10 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego LORETS może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy tydzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą.
 12. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 13. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.
 14. W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [*], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro
 15. Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.
 16. Lorets nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 17. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 18. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), LORETS przetwarza dane osobowe  klienta,    gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.
 19. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w miejscu wskazanym przez Lorets oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.
 20. Lorets nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. Lorets nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu w czasie transportu.
 21. Lorets może zapakować obiety do wysyłki po ustaleniu warunków z właścicielem i opłaceniu kosztów pakowania. 
 22. Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 23. Klient klikając na klawisz z z wyświetloną na nim kwotą składa wiążącą ofertę zakupu licytowanego obiektu i akceptuje cenę w kwocie ukazanej na klawiszu. Kliknięcie na klawisz ma taką samą wagę jak podniesienie plakietki licytacyjnej na sali.

INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), od 6 grudnia 2017 r. Lorets People & Interios jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki  jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049),Lorets People & Interiors jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.  1829), Lorets People & Interiors jest zobowiązana do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:
  1. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.
O aukcji


FAQ
Czekaj...
O sprzedawcy
LORETS
Kontakt
room
ul. Rydygiera 11/83
01-793 Warszawa
keyboard_arrow_up
add