Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
10

Pierścionek autorski z bursztynem

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 75 - 85 EUR
Srebro pr. 3, cecha warszawskiego Urzędu Probierczego, inicjały złotnika "KGJ", bursztyn, waga: 6 g rozmiar: 15
Aukcja
Świąteczna aukcja: Biżuteria z okresu PRL-u
gavel
Data
12 grudnia 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
64 EUR
Estymacje
75 - 85 EUR
Cena sprzedaży
70 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
64 EUR
Przebicie
110%
Wyświetleń: 51 | Ulubione: 2
Aukcja

MDM Dzieła Sztuki i Antyki

Świąteczna aukcja: Biżuteria z okresu PRL-u
Data
12 grudnia 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 100
  5 000
  > 100
 
Regulamin

PRZEBIEG LICYTACJI.
1. Licytację prowadzi Aukcjoner. Obiekty są licytowane od ceny wywoławczej w górę. W określonych przypadkach Aukcjoner może licytować poniżej ceny wywoławczej.
Zakończenie licytacji i sprzedaż zostają potwierdzone uderzeniem młotka aukcyjnego. Nabywcą zostaje osoba oferująca najwyższą kwotę, wskazana przez Aukcjonera.
Uderzenie młotkiem i wskazanie Nabywcy oznacza zawarcie pomiędzy Organizatorami Aukcji a Nabywcą Umowy (zgodnie z art. 70.2 § 2 Kodeksu Cywilnego). Jeżeli zakończenie licytacji następuje poniżej ceny rezerwowej, uderzenie młotkiem oznacza zawarcie z Kupującym transakcji warunkowej, o czym informuje Aukcjoner.
2. W przypadku sporu Aukcjoner ma prawo go rozstrzygnąć lub powtórzyć licytację.
3. Postąpienia w licytacji ustala Aukcjoner.
4. Transakcja warunkowa obliguje Kupującego do wykupienia obiektu, jeżeli Organizatorzy Aukcji, po uprzedniej konsultacji z Właścicielem, wyrażą zgodę na sprzedaż w oferowanej cenie. Organizatorzy Aukcji mają 5 dni roboczych na konsultacje. Kupujący może też wykupić obiekt po cenie rezerwowej. W przypadku pojawienia się innego oferenta proponującego cenę rezerwową, Organizatorzy Aukcji dają Kupującemu pierwszeństwo zakupu w tej cenie.

Przedział cenowy: Minimalne postąpienie:
do 500 zł 20  zł
500 - 1.000 zł 50 zł
1.000 - 2.000 zł 100 zł
2.000 - 5.000 zł 100 zł

Wylicytowana cena, jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

Organizatorem Aukcji jest Galeria MDM Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 43, w dalszej części nazywana Galerią MDM. 

Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub autorów. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

Galeria MDM gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Galerią MDM ekspertów.

Galeria MDM zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać w siedzibie galerii przy ul. Marszałkowskiej 43 w Warszawie.

Galeria MDM sprzedaje Obiekty w stanie w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego. Galeria MDM nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.

Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć w aukcji, mogą zlecić Galerii MDM występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z Galerią MDM 24 godziny przed zakończeniem licytacji.

             PRAWO ODSTĄPIENIA

               SPRZEDAŻ POAUKCYJNA
               Obiekty niesprzedane na Aukcji wystawione są do sprzedaży poaukcyjnej. W cenie sprzedaży Obiektów oferowanych poaukcyjnie zawarta jest także Opłata aukcyjna i inne opłaty dodatkowe. Procedura sprzedaży poaukcyjnej podlega przepisom niniejszego Regulaminu, stosowanym odpowiednio.

               Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.

               Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego Galeria MDM może odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą i wystawić obiekt/obiekty ponownie na aukcję.

               Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.

               W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [*], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro

               Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.

               Galeria MDM nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

               Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.

               Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Galeria MDM przetwarza dane osobowe klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

               Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Galerii MDM oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.

               Na życzenie Kupującego Galeria MDM może wysłać je na jego koszt za pośrednictwem usługodawcy wskazanego przez Kupującego. Ewentualne pytania odnośnie możliwości pomocy w wysyłce Kupujący mogą przesyłać drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub dzwoniąc na numer +48605502949

               Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.


               Wykonując obowiązek informacyjny, określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.) Galeria MDM informuje, że na podstawie art. 38 pkt 11 ww. ustawy, Klientom będącym konsumentami i uczestniczącymi w aukcji przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

               Galeria MDM jest uprawniona do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli nie może zastosować środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723).


               ODBIÓR PRZEDMIOTU AUKCJI

                      Wydanie obiektu Nabywcy następuje po zaksięgowaniu całej należnej kwoty na rachunku bankowym galerii MDM Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. 

                      Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie galerii MDM Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o.. Na życzenie Nabywcy galeria może wysłać obiekt pod wskazany przez niego adres, jeżeli wszelkie koszty wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia pokryje Nabywca. Określenie wysokości kosztów wysyłki następuje po aukcji zależne od wysokości ubezpieczenia obiektów i wyboru firmy przewozowej. W tej sprawie galeria kontaktuje się z klientem po zakończeniu aukcji. 

                      Odpowiedzialność galerii za Przedmiot Aukcji ustaje w chwili odbioru obiektu w siedzibie galerii lub z chwilą nadania Przedmiotu Aukcji w urzędzie pocztowym lub firmie przewozowej.

                       INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH

                      Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.

                       Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.

                      Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049), MDM Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

                       Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.  1829), MDM Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest zobowiązane do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.

                      O aukcji


                      FAQ
                      O sprzedawcy
                      MDM Dzieła Sztuki i Antyki
                      Kontakt
                      MDM Antyki
                      room
                      ul. Marszałkowska 43
                      00-648 Warszawa
                      phone
                      +48226292480
                      +48605502949
                      keyboard_arrow_up