Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
46

List Bronisława Poźniaka(1887-1953)

add Twoja notatka 
Opis pozycji

Dotąd niepublikowany list wybitnego pianisty Bronisława Poźniaka do protektorki sztuki Marii Paruszewskiej,

list zapisany na 4 stronach 

wymiary strony: wys 17 cm, szer. 13 cm

sygn. na 4 stronie Bronisław Poźniak

prezentowany jest tylko fragment listu

Aukcja
Aukcja sztuki dawnej, listów i fotografii
gavel
Data
29 maja 2021 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
44 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 53 | Ulubione: 0
Aukcja

Dom Aukcyjny Adam's

Aukcja sztuki dawnej, listów i fotografii
Data
29 maja 2021 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  3 000
  > 200
  5 000
  > 300
  10 000
  > 500
  30 000
  > 1 000
  100 000
  > 5 000
 
Regulamin
Regulamin licytacji i jednocześnie umowa online dla osób biorących udział w licytowaniu przedmiotów i rzeczy w Domu Aukcyjnym Adam's za pośrednictwem portalu OneBid zapisany poniżej w pkt. od 1 do 32.
 1. Organizatorem licytacji przedmiotów jest Dom Aukcyjny Adam's 60-771 Poznań, ul. Jana Matejki 62, zwany dalej D.A.Adam's NIP 7790027800
 2. Licytacja przedmiotów w D.A.Adam's odbywa się w imieniu i na rachunek właściciela, który dostarcza przedmiot i opis licytowanej rzeczy.
 3. Wszystkie przedmioty wystawione do licytacji są używane i przed licytacją mogą i powinny być oglądane i sprawdzone w siedzibie D.A.Adam's codziennie od godz 11.00 do godz 18.00.
 4. Licytujący nabywa przedmiot w D.A.Adam's wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
 5. D.A.Adam's nie stosuje cen gwarantowanych. Cena wywoławcza może być jednocześnie ceną wylicytowaną danego przedmiotu, o ile nikt z biorących udział w licytacji nie zaoferuje wyższej ceny jak cena wywoławcza.
 6. Za pozwoleniem D.A.Adam's licytację może prowadzić osoba zwana licytatorem.
 7. Do udziału w licytacji w systemie online portalu OneBid upoważnia zarejestrowanie się.
 8. Osoby licytujące za pośrednictwem portalu OneBid licytują zgodnie z regulaminem portalu OneBid i regulaminem licytacji D.A.Adam's i są zobowiązane przed aukcją znać i akceptować ich treść.
 9. D.A.Adam's nie bierze żadnej odpowiedzialności za łącza internetowe.
 10. Licytacja rozpoczyna się w siedzibie D.A. Adam's jednocześnie dla uczestników online poprzez portal OneBid i dla uczestników będących osobiście na sali w D.A.Adam's w Poznaniu przy ul. Matejki 62.
 11. Rejestracja osób do licytacji codziennie i w trakcie aukcji, a dla osób licytujących z zagranicy na godzinę przed rozpoczęciem aukcji.
 12. Przebieg licytacji na żywo dla osób zarejestrowanych w systemie licytacji online jest ściśle związany z osobami również licytującymi na żywo. Ostateczną decyzję o wylicytowanym przedmiocie podejmuje osoba prowadząca licytację w D.A.Adam’s.
 13. Uczestnicy licytacji na sali mogą oferować wyższe kwoty niż przewiduje tabela postąpień, ale nie więcej jak o 100 % powyżej aktualnie oferowanej ceny.
 14. Osoby licytujące online i na sali licytują w kolejności numeracji pozycji jaka jest opublikowana na stronach portalu OneBid.
 15. Wzrost stopnia licytacji: co 50 zł = do 1000 zł, co 100 zł = od 1000 zł do 3000 zł, co 200 zł od 3000 zł do 10.000 zł, co 500 zł od 10.000 zł do 30.000zł, co 1000zł od 30.000 zł do 100.000 zł, co 5000 zł od 100 000 zł
 16. Wylicytowanie przedmiotu nastąpi, jeżeli po wywołaniu najwyższej oferty cenowej zgłoszonej z sali, online, korespondencji lub telefonicznie, żadna wyższa oferta nie zostanie zgłoszona oraz nastąpi trzykrotne wskazanie przez licytatora osoby lub numeru która/y wylicytowała/ł ten przedmiot na sali lub online.
 17. Osoba wskazana przez licytatora, jako ta, która wylicytowała dany przedmiot, jest zobowiązana do zapłaty całej kwoty, dla D.A.Adam's, za ten wylicytowany przedmiot w terminie do 7 dni i odebrać na swój koszt zakupioną rzecz z siedziby D.A.Adam's. Osoba, która wylicytowała przedmiot nabywa ten przedmiot dopiero w dniu zapłaty za ten wcześniej wylicytowany przedmiot. Datą sprzedaży wylicytowanego przedmiotu jest data zapłaty za wylicytowany przedmiot, a nie data licytacji przedmiotu. Wszelkie inne terminy zapłaty za wylicytowaną rzecz tylko za pisemną zgodą D.A.Adam's
 18. D.A Adam's zastrzega sobie prawo, zgodnie z zapisem art 70 § 2 Kodeksu Cywilnego, do roszczeń finansowych od osoby, która wylicytowała dany przedmiot za to, że nie wywiązała się ze swojego zobowiązania umownego i nie zapłaciła D.A.Adam's za wylicytowany przez siebie przedmiot, do której to zapłaty się zobowiązała zgodnie z zapisami tego regulaminu w tym m.in. pkt 17, pkt 27, pkt 18 jak i do roszczeń finansowych jako kara umowy w kwocie 100 zł za każdy kolejny dzień przechowania w D.A.Adam's pojedynczego wylicytowanego a niezapłaconego przedmiotu, licząc od 10 dnia po zakończeniu licytacji. Każdy uczestnik licytacji w D.A. Adam's w systemie OneBid zawiera umowę online z D.A.Adam's, którą umową jest ten regulaminu, że przystępując do licytacji akceptuje niniejszy regulamin i swoje zobowiązania finansowe wynikające z tego regulaminu. D.A.Adam's w zamian daje swoje zobowiązanie, które dopuszcza tą osobę do wzięcia udziału w licytacji bez wpłacenia wadium oraz zezwala na przydzielenie kodu upoważniającego do czynnego udziału w aukcji online. Osoba, która otrzymała kod do licytacji online nie może go przekazać innej osobie. Wszelkie inne wydarzenia dotyczące licytacji online na podstawie udzielonego kodu dostępu i związane z tym zobowiązania wynikające z regulaminu w każdej postaci obciążają finansowo właściciela do którego został przydzielony ten kod dostępu.
 19. Ceną wywoławczą przedmiotu jest kwota w zł pln podana w katalogu obok jego opisu.
 20. D.A.Adam's nie bierze odpowiedzialności za pochodzenie i ukryte wady obiektów, w tym wady prawne wylicytowanych przedmiotów.
 21. D.A.Adam's gwarantuje zwrot pieniędzy za wylicytowany w D.A.Adam's przedmiot, jeżeli licytujący na swój koszt w okresie 30 dni od nabycia wylicytowanego przedmiotu, przedłoży odpowiednią ekspertyzę rzeczoznawcy biegłego sądowego z danej dziedziny dotyczącą spornego przedmiotu, uzasadniającą zwrot pieniędzy. Do tego czasu, wpłacona kwota jest przechowywana w D.A.Adam's, jako kaucja, i w okresie tych 30 dni jest stale gotowa do zwrotu dla wpłacającego zgodnie z zapisem pkt.23
 22. Wszelkie żądania nabywcy zgłaszane po upływie okresu 30 dni, licząc od daty nabycia przedmiotu w D.A.Adam's, dotyczące ewentualnego zwrotu nabytej rzeczy i otrzymania wydanych pieniędzy, należy kierować tylko i wyłącznie do ostatniego właściciela tego przedmiotu. Adres i dane osobowe ostatniego właściciela spornego przedmiotu, można otrzymać w D.A.Adam's tylko na podstawie przedłożonego w tym samym dniu pisma urzędu, który to urząd ma prawo nakazać D.A.Adam's wydania temu urzędowi danych osobowych poprzedniego właściciela spornego przedmiotu.
 23. Reklamacji i zwrotowi nie podlegają wylicytowane i nabyte za jakąkolwiek cenę przedmioty wystawione do licytacji z pozycji ceny wywoławczej 100 zł, które mogą posiadać braki nie wymienione w opisie. Reklamacji i zwrotowi nie podlegają wylicytowane i nabyte przedmioty posiadające uwarunkowane wiekiem ślady zużycia, dawne drobne naprawy i renowacje nie wymienione w opisie, posiadające różnice w tym barwne w porównaniu z ilustracją katalogową, ilustracją w internecie, wyświetlanym obrazem na licytacji lub reklamie, minimalne różnice w mm do ok 5 mm czy w cm do ok 1 cm.
 24. Za każdy pojedynczy przedmiot wylicytowany online i nieodebrany przez nowego właściciela w terminie 10 dni, licząc od dnia nabycia i całkowitej zapłaty za ten przedmiot, wg regulaminu, jest naliczana kara umowy w wysokości 100 zł za każdy kolejny dzień pozostawienia go w D.A.Adam's. Po kolejnych 60 dniach pozostawiony i nieodebrana/e rzecz/y zostanie/ą wystawiony/e do licytacji na rachunek dłużnika z pozycji najniższej ceny wywoławczej jaka jest stosowana na licytacjach w D.A.Adam's i potrąceniu kwoty z naliczonego długu oraz doliczonej dla D.A. Adam's prowizji w wysokości 30 % od wylicytowanego przedmiotu.
 25. Wszyscy uczestnicy licytujący online w D.A.Adam's zostali pouczeni o ich obowiązku zaznajomienia się z aktualnymi przepisami prawa ustawowego, dotyczącego wywozu poza granice państwa polskiego, wszelkich przedmiotów w tym zabytkowych oraz prawa ustawowego, dotyczącego wysokości obrotu środkami płatniczymi na terenie państwa polskiego.
 26. D.A.Adam's. zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, do wycofania przedmiotu z licytacji jak i zmian w regulaminie bez podania przyczyn.
 27. Każda osoba, licytująca przedmioty online w D.A.Adam's jest zobowiązana znać i postępować zgodnie z regulaminem licytacji m.in. pkt 8, pkt 18, pkt 17, pkt 27.
 28. Na pisemne życzenie licytującego jest możliwość wysłania wylicytowanego przedmiotu na podany adres nabywcy, ale tylko na koszt, ubezpieczenie i odpowiedzialność licytującego lub wskazaną przez niego firmę transportową lub inne osoby upoważnione do przygotowania danego przedmiotu do wysyłki lub transportu. Meble osobiście pakowane i transportowane przez kupującego i jego pomocników lub z upoważnienia przez firmę transportową posiadającą osoby do zapakowania oraz dźwigania mebli opłaconą przez licytującego.
 29. D.A.Adam's, dolicza do kwoty wylicytowanej prowizję brutto 18 %.
 30. Dane Użytkownika pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Administratorem danych jest Dom Aukcyjny Adam's siedzibą w Poznaniu 60-771 ul Matejki 62 NIP 779 002 78 00, REGON 630504388 Kontakt listowny na adres firmy lub e-mailem : [email protected], [email protected] tel 48 61 8 65 77 68 , 603 928 211. Dane są zbierane w celu realizacji umowy, podstawa prawna: uzasadniony prawnie interes Domu Aukcyjnego Adam's. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych innym odbiorcom. Przysługuje też Państwu prawo do złożenia skarg do organu nadzorczego.
 31. Płatności przelewem bankowym dokonywać na konto 66 1090 1359 0000 0000 3501 9672 Santander Bank Polska SA. Dom Aukcyjny Adam's 60-771 Poznań ul Jana Matejki 62 Wszelkie koszty transferu środków i opłaty bankowe pokrywa licytujący. Przyjmujemy płatności kartami Visa i Master Card lub gotówką w siedzibie D.A.Adam’s.
 32. Miejscem wszelkich sporów sądowych jest miasto Poznań.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Dom Aukcyjny Adam's
Kontakt
Dom Aukcyjny Adam's
room
ul. Jana Matejki 62
60-771 Poznań
phone
+48603928211
Godziny otwarcia
Poniedziałek
11 - 18
Wtorek
11 - 18
Środa
11 - 18
Czwartek
11 - 18
Piątek
11 - 18
Sobota
11 - 18
Niedziela
11 - 18
keyboard_arrow_up