Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
231

1839. CHODŹKO Leonard, Auguste II Roi de Pologne, electeur de Saxe (1697-1733).

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 15 EUR

231. CHODŹKO Leonard, Auguste II Roi de Pologne, electeur de Saxe (1697-1733).

Paryż 1839–1842, Bureau Central, rys. i ryt. Adam Piliński (?), 12 x 18 cm; (karta: 17 x 27 cm).

Portret Augusta II Mocnego, króla Polski i elektora saskiego z fryzurą sarmacką i w stroju szlacheckim.

Egzemplarz dobrze zachowany, po profesjonalnej konserwacji zabezpieczony w całości tzw. papierem japońskim.


Aukcja
IV Polsko-Francuska Aukcja Antykwaryczna - Rosja i Ukraina a Francja
gavel
Data
08 października 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
11 EUR
Estymacje
15 EUR
Cena sprzedaży
16 EUR
Przebicie
154%
Wyświetleń: 13 | Ulubione: 1
Aukcja

Antykwariat Derubeis

IV Polsko-Francuska Aukcja Antykwaryczna - Rosja i Ukraina a Francja
Data
08 października 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Regulamin

 

I. Udział w aukcji.


1. Aukcja ma miejsce 8 X 2022 r. w Hotelu Francuskim w Krakowie, ul. Pijarska 13, Sala Restauracyjna, początek aukcji godz. 13.00. Organizatorem aukcji jest Antykwariat Derubeis Kamil Świderski.


2. Do udziału w aukcji upoważnione są osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnej oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale posiadające zdolność prawną.


3. Wstęp na aukcje jest otwarty i wymaga jedynie rejestracji i podania danych osobowych (imię i nazwisko/nazwa, adres do korespondencji, nr tel. kontaktowego/email) przy odbiorze tabliczki licytacyjnej. Tabliczki powinny być zwrócone po zakończeniu aukcji. Osoba pobierająca tabliczkę ponosi skutki jej użycia przez osoby trzecie.


4. Aukcja odbywa się jednocześnie na żywo, oraz w Internecie za pośrednictwem portalu www.onebid.pl


5. Udział w aukcji biorą także osoby, które najpóźniej jeden dzień przed licytacją tj. do 7 X 2022 r., do godziny 18.00, pocztą na adres Antykwariat Derubeis, ul. Słowackiego 4/10, 32-020 Wieliczka,  lub emailem, dostarczą polecenie zakupu w formie pisemnej, wg formularza załączonego do katalogu aukcyjnego i dostępnego na stronie internetowej antykwariatu www.derubeis.pl. Formularz ten musi posiadać dane identyfikujące licytanta (imię i nazwisko/nazwa, adres do korespondencji, nr tel. kontaktowego/email), nr pozycji, nazwisko Autora, pierwsze słowa tytułu oraz limit ceny. Zawiera on także informacje, czy w przypadku takich samych limitów można go podnieść. Zamówienia i limity są traktowane poufnie i w imieniu zgłaszających udział w aukcji bierze osoba upoważniona przez antykwariat. W sytuacji zupełnie identycznych limitów wysłanych pocztą lub emailem decyduje kolejność zgłoszeń, tj. licytant, który wcześniej złożył dyspozycję wygrywa aukcje.  


6. W aukcji można wziąć także udział telefonicznie w czasie trwania aukcji po uprzednim zgłoszeniu i rejestracji wg zasad punktu I. 5., za wyjątkiem podawania limitu.


7. Organizator aukcji może wykluczyć z jej udziału osoby naruszającej jej regulamin i zachowujące się niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami kultury i współżycia społecznego.


II . Obiekty aukcyjne i możliwość ich obejrzenia.


1. Przedmiotem aukcji są oryginalne  pozycje z epoki, których opisy bibliograficzne zawiera katalog.


2. Przedmioty aukcyjne można oglądać:


 – w dniu aukcji tj. 8 X 2022 od godz. 10.00 w Sali Olimpijskiej Hotelu Francuskiego w Krakowie ul. Pijarska 13.


– w dniu 7 X 2022 r., od godz. 10.00 do 18.00 w biurze antykwariatu w Wieliczce, ul. Słowackiego 4/10, wyłącznie po uprzednim umówieniu się tel. lub mailowym.


3. Stan zachowania papierów jest ustalony wg międzynarodowej skali gradingowej: UNC – Uncirculated, walor niewyemitowany ostatecznie, stan idealny; EF – Extremly Fine, stan bardzo dobry; VF- Very Fine, stan dobry; F – Fine, stan słaby.  Każdy ze stopni skali może być doprecyzowany z wartością „+” lub „–”.


4. Stan zachowania starodruków, książek, rękopisów, dokumentów, map i rycin jest opisowy, przy czym skróty oznaczają „bdb” – stan bardzo dobry, „db” – stan dobry. Dla stanów średnich i słabych nie używamy skrótów w opisie katalogowym.


5. Opis zachowania obiektów należy brać pod uwagę w odniesieniu do ich wieku, stan „bdb” oznacza, co innego dla 400 letniego starodruku, a co innego dla 50 letniej książki.


III . Przebieg aukcji, postąpienia i nabycie obiektu.


1. Postąpienia w aukcji następują w kolejnych przedziałach:


 – 50 do 200 zł: + 10 zł


– 200 do 500 zł: + 20 zł


– 500 do 1000 zł: + 50 zł


– 1000 do 2000 zł: + 100 zł


– 2000 do 5000 zł: + 200 zł


– 5000 do 10 000 zł: + 500 zł


– 10 000 do 20 000 zł: + 1000 zł


– 20 000 do 100 000 zł: + 2000 zł


– powyżej 100 000 zł: + 5000 zł


2. Prowadzący aukcję ma prawo do dowolnego łączenia lub rozdzielania obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.


3. W przypadku wyraźnego uzasadnionego sprzeciwu wobec oferty kończącej licytację wyrażonego przez uczestnika licytacji bezzwłocznie po jej zakończeniu, prowadzący aukcję ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji.


4. Nabywcą staje się licytujący oferujący najwyższą cenę.


5. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie przybicia, którym jest uderzenie młotkiem przez prowadzącego licytację i wypowiedzenie formuły „sprzedane” (w j. francuskim „adjugé”).  Zgodnie z Kodeksem Cywilnym jest ono zawarciem umowy sprzedaży i od tego momentu licytant jest zobowiązany do wykupienia obiektu.


6. Wszystkie ceny zawarte w katalogu są cenami wywołania. Nie ma możliwości licytowania poniżej ich limitu. Obiekty można zakupić także za cenę wywołania bez postąpienia.


7. Wszystkie ceny końcowe są podwyższone o 10 % prowizji – opłaty aukcyjnej. Opłatami dodatkowymi będą koszty wysyłki obiektów ustalane indywidualnie wg życzeń nabywcy, nie niżej jednak niż stawki Poczty Polskiej dla przesyłek ubezpieczonych, z opcją „ostrożnie”. Cennik świadczeń usług znajduje się na stronie internetowej Poczty Polskiej: cennik.poczta-polska.pl. Wszystkie zakupy za kwotę powyżej 250 zł netto (bez opłaty aukcyjnej wynoszącej 10 %) będą dostarczone na terenie Rzeczypospolitej Polskiej gratis.


8. Prawo własności do zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty. Nie ma możliwości płatności ratalnych. Płatności można dokonać w trakcie aukcji lub bezpośrednio po jej zakończeniu gotówką, lub kartą płatniczą. W kolejnych dniach po zakończeniu aukcji płatności można także dokonywać przelewem na konto firmowe Antykwariatu Derubeis w PLN: 11 1240 5080 1111 0010 3286 0929 lub EUR: 20 1240 5080 1978 0010 4342 8635. Dla przelewów z zagranicy format IBAN odpowiednio: PL 11 1240 5080 1111 0010 3286 0929 lub PL 20 1240 5080 1978 0010 4342 8635, BIC/SWIFT: PKOPPLPW.


9. Jako potwierdzenie transakcji Klient dokonujący zakupu otrzymuje paragon fiskalny. Na życzenie wystawiana jest faktura. W celu jej otrzymania należy o tym poinformować w momencie rejestracji, podając dane do faktury: pełna nazwa firmy (lub imię, nazwisko), adres i nr NIP.


10. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia obiektu i odebrać go w terminie 14 dni od daty aukcji.


11. W przypadku nie wykupienia i nie odebrania obiektu w terminie 14 od daty aukcji, będzie naliczana opłata magazynowa, w kwocie 10 zł za jeden dzień przechowywania obiektu.


12. Brak zapłaty ceny nabycia obiektu nie zwalnia licytanta od pokrycia wszelkich kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, w tym ewentualnych roszczeń komitenta czy właściciela obiektu.


13. Nabywca może w terminie 14 dni od daty aukcji odstąpić od umowy kupna wyłącznie w przypadku, gdy opis katalogowy obiektu w sposób znaczny i ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy mogą być uwzględnione jedynie po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.


14. Organizator aukcji, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i wady prawne wylicytowanych obiektów.


15. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa, oraz muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych. Warunkiem jest zgłoszenie chęci zakupu najpóźniej bezpośrednio po zakończeniu aukcji.  


16. Przypominamy, iż zgodnie z polskim prawem: Ustawa z dnia 18 marca 2010 r.  o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r., Nr 75, poz. 474), wywożenie za granicę publikacji o wartości powyżej 6000 zł, sprzed ponad 100 lat, bądź dokumentów o wartości powyżej 16 000 zł, oraz rękopisów o wartości powyżej 4000 zł sprzed ponad 50 lat wymaga zgody Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


IV . Przetwarzanie danych osobowych.


1. Licytant podając swoje dane osobowe w procesie rejestracji przed aukcją bądź pisemnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w aukcji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest Antykwariat Kamil Świderski Derubeis, z siedzibą w Wieliczce, 32-020,  ul. Wygoda 16.  Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w ustawie. Antykwariat informuje, że podanie danych osobowych przez licytujących jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu prawidłowego przebiegu aukcji.


2. Wszelkie dane osobowe uczestników licytacji traktowane są jako poufne pozostają do wyłącznej wiadomości antykwariatu. Nie będą udzielane podmiotom trzecim.


3. Licytant wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu także w formie elektronicznej. W każdej chwili taka zgoda może być cofnięta.


4. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, Dz. U. z 16 XI 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późn. zm.) Antykwariat jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.


5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami (Dz. U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Antykwariat jest zobowiązany do zbierania danych osobowych uczestników aukcji dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych.  Dane (imię, nazwisko, nr pesel) powinny być gromadzone w tzw. Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach obowiązującej od  XII 2017 roku.


V . Zakończenie.


1. W sprawach nieregulowanych przez niniejszy regulamin stosuje się odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego.


2. Udział w aukcji jest jednoznaczny z akceptacją warunków określonych niniejszym regulaminem.


O aukcji

Serdecznie zapraszamy do udziału w  IV Polsko-Francuskiej Aukcji Antykwarycznej, która odbędzie się 8 X 2022 roku o godz. 13.00 w Sali Restauracyjnej Hotelu Francuskiego w Krakowie, ul. Pijarska 13. Tematem przewodnim aukcji będzie Rosja i Ukraina w oczach Francji i krajów frankofońskich. Wszelkie zapytania w sprawie aukcji prosimy kierować mailem: [email protected] lub tel. 00-48-693-550-311

FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Derubeis
Kontakt
Antykwariat Derubeis
room
ul. Wygoda 16
32-020 Wieliczka
phone
+48693550311
keyboard_arrow_up