Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
25

Jacek SROKA, Nantong Strangers, 2016

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Akwaforta, akwatinta, papier, 48,5 x 58,5 cm (odcisk), 57 x 78 cm (papier), 58/200, sygn. na płycie i ołówkiem. Dar artysty.

Uprawia malarstwo, grafikę, rysunek. W swym dorobku ma ponad sto wystaw indywidualnych, brał udział w wielu pokazach sztuki polskiej w kraju i za granicą. Jest laureatem nagród i wyróżnień m.in. na Biennale Grafiki w Mulhouse (1984), Grafica Atlantica w Reykjaviku (1987), Grand Prix na Biennale Grafiki w Vaasa (1987), Grand Prix na Biennale Grafiki w Seulu (1988), Nagrody im. Witolda Wojtkiewicza w Krakowie (2001). W 2008 roku odbyła się retrospektywna wystaw artysty w krakowskim Muzeum Narodowym. Prace w licznych zbiorach muzealnych (m.in. Muzeum Narodowe w Krakowie; Metropolitan Museum, Nowy Jork; Albertina Wiedeń; National Gallery, Waszyngton; Museu Oscar Niemeyer, Kurytyba; Utsunomiya Museum of Art, Utsunomiya).
Aukcja
Przyjaciele Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena na rzecz Domu Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży upamiętniając śp. prof. Zbigniewa Wawra
gavel
Data
17 grudnia 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
213 EUR
Cena sprzedaży
358 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
298 EUR
Przebicie
168%
Wyświetleń: 43 | Ulubione: 4
Aukcja

DESA Kraków

Przyjaciele Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena na rzecz Domu Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży upamiętniając śp. prof. Zbigniewa Wawra
Data
17 grudnia 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin


REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ

„Przyjaciele Stowarzyszenia im. Ludwiga van Beethovena na rzecz Domu Dziecka im. Haliny Kopalińskiej w Białowieży upamiętniając śp. prof. Zbigniewa Wawra”

organizowanej przez

DESA Dzieła Sztuki i Antyki sp. z o.o. w Krakowie

oraz Stowarzyszenie im. Ludwika van Beethovena w Krakowie

 

§ 1 Postanowienia ogólne

1.        Osoba biorąca udział w aukcji rozumie i akceptuje warunki określone niniejszym regulaminem opublikowanym na stronie internetowej www.desa.art.pl, w katalogu aukcyjnym lub internetowym serwisie aukcyjnym.

2.        Przedmiotem aukcji są obiekty przekazane na aukcję Stowarzyszeniu im. Ludwika van Beethovena przez darczyńców.

3.        Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 20% ceny młotkowej.

4.        Wylicytowane w toku aukcji kwoty po potrąceniu należności publicznoprawnych zostaną przekazane na rzecz prof. Zbigniewa Wawra dyrektora Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie w celu sfinansowania jego leczenia.

5.        Wszystkie obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać na wystawie przedaukcyjnej w Domu Aukcyjnym DESA w Krakowie.

 

§ 2 Definicje

Słownik wyrażeń użytych w niniejszym regulaminie:

a)     aukcja –publiczna licytacja obiektu, w której zwycięzcą i nabywcą obiektu zostaje licytant, który złożył najwyższą ofertę cenową,

b)     aukcjoner – osoba prowadząca aukcję,

c)     cena młotkowa – kwota, za którą wylicytowano obiekt w trakcie aukcji, potwierdzona przybiciem przez aukcjonera,

d)     cena sprzedaży – cena młotkowa powiększona o opłatę aukcyjną w wysokości 20% ceny młotkowej,

e)     cena wywoławcza – kwota, od której Aukcjoner rozpoczyna licytację; może być podawana w katalogu aukcyjnym;

f)      DESA – spółka DESA Dzieła Sztuki i Antyki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie ul. Floriańska 13 (31-019 Kraków) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem wpisu KRS nr 0000026393, posiadająca nr NIP 6761189586 i numer REGON 351073317, prowadząca Dom Aukcyjny DESA,

g)     licytant – osoba biorąca udział w aukcji, która otrzymała tabliczkę zgłoszeniową lub potwierdzenie zlecenia licytacji za pośrednictwem pracownika DESA wystawione przez DESA na piśmie lub drogą mailową, PLATFORMA; licytantem może być także zarejestrowany użytkownik serwisu aukcyjnego, który zgłosi chęć udziału w aukcji, jego zgłoszenie zostanie zaakceptowane przed rozpoczęciem lub w toku Aukcji i otrzyma on numer zgłoszeniowy,

h)     limit licytacji – najwyższa możliwa do złożenia za pośrednictwem pracownika DESA oferta cenowa w toku licytacji Obiektu na Aukcji określana w zleceniu licytacji,

i)       nabywca – osoba, która wygrała Aukcję, lub zawarła umowę nabycia Obiektu w Sprzedaży poaukcyjnej,

j)       obiekt –przedmiot wystawiony na aukcję,

k)     opłata aukcyjna – opłata doliczana do wylicytowanej kwoty w wysokości 20% ceny młotkowej,

l)       postąpienie – kwota, o którą aukcjoner podwyższa cenę Obiektu w toku licytacji na Aukcji,

m)   regulamin – niniejszy regulamin,

n)     Serwisy aukcyjne – serwisy internetowe (np. onebid.pl) - za pośrednictwem których można brać udział w aukcji drogą elektroniczną; udział w aukcji za ich pośrednictwem wymaga akceptacji regulaminu podmiotu zarządzającego serwisem; może wymagać zarejestrowania się jako użytkownik platformy,

 

§ 3 Udział w Aukcji

1.     Udział w Aukcji jest możliwy:

a.      osobiście w Domu Aukcyjnym DESA,

b.     telefonicznie,

c.      za pośrednictwem pracowników DESA poprzez wcześniejsze zlecenie licytacji,

d.     za pośrednictwem internetowego serwisu aukcyjnego.

2.     W przypadku chęci wzięcia udziału w licytacji telefonicznie lub za pośrednictwem pracownika DESA, należy to zgłosić na specjalnym druku stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i dostępnym na stronie internetowej DESA, wypełniając wszystkie pola umożliwiające identyfikację zgłaszającego, i dostarczenie go do Domu Aukcyjnego DESA osobiście, pocztowo, kurierem, faksem lub drogą elektroniczną. Zgłoszenie musi zostać podpisane własnoręcznie przez zgłaszającego i musi zostać dostarczone najpóźniej na 24 (dwadzieścia cztery) godziny przed rozpoczęciem Aukcji. W przypadku zgłoszenia drogą mailową należy przesłać skan zgłoszenia, a o momencie nadesłania zgłoszenia decyduje moment zarejestrowania wiadomości ze zgłoszeniem na serwerze poczty mailowej DESA.

3.     W zleceniu licytacji poza danymi umożliwiającymi identyfikację osoby zgłaszającej chęć udziału w Aukcji, należy także podać Aukcję, w której zgłaszający chce wziąć udział, licytowany Obiekt oraz określić limit ceny licytacji dla licytacji poprzez pracownika DESY.

4.     W przypadku telefonicznego udziału w Aukcji Licytant odpowiada za podanie prawidłowego numeru telefonu i zapewnienie połączenia. Przed rozpoczęciem Licytacji pracownik DESA zobowiązany jest wykonać jedną próbę połączenia z Licytantem na wskazany przez niego numer. W przypadku braku odpowiedzi ze strony Licytanta nie zostaje on dopuszczony do udziału w licytacji. DESA nie odpowiada za brak połączenia lub jego jakość z przyczyn nie leżących pod stronie DESA.

5.     W przypadku gdy nie uda się skontaktować z Licytantem telefonicznie, możliwy jest jego udział w Aukcji za pośrednictwem pracownika DESA, pod warunkiem, że zgłosił on taką chęć w zleceniu licytacji i określił limit licytacji.

6.     W przypadku udziału w licytacji za pośrednictwem serwisu internetowego, Licytant odpowiada za posiadanie połączenia internetowego w trakcie trwania Aukcji. DESA nie odpowiada za brak możliwości połączenia internetowego, ani jego jakość, jeżeli nie leżą one po stronie DESA.

 

§ 4 Przebieg Aukcji

1.     Aukcjoner prowadzi na żywo Aukcję w języku polskim lub za pośrednictwem serwisu aukcyjnego przy pomocy asystenta. Aukcjoner wyczytuje poszczególne obiekty. Licytację danego obiektu rozpoczyna jego opisanie, podanie ceny wywoławczej. Aukcjoner może zmienić kwotę Postąpienia w toku aukcji.

2.     Aukcjoner wskazuje licytantów, którzy biorą udział w licytacji składając oferty zakupu. W przypadku złożenia przez licytanta w toku aukcji wyższej kwoty, niż poprzednio oferowana, poprzednia oferta przestaje wiązać. Zwycięzcą licytacji danego obiektu jest licytant, który  zaoferował najwyższą cenę za dany obiekt.

3.     Aukcjoner wskazuje zwycięzcę licytacji danego obiektu. Zawarcie umowy sprzedaży wylicytowanego obiektu następuje z chwilą uderzenia młotkiem (przybicia) przez aukcjonera.

4.     Aukcjoner rozstrzyga wszelkie spory zaistniałe w toku aukcji. W uzasadnionym przypadku może nawet powtórzyć licytację obiektu.

 

§ 5 Zapłata Ceny sprzedaży, przejście własności Obiektu i odbiór Obiektu

1.     Przejście własności wylicytowanego obiektu na zwycięzcę aukcji następuje pod warunkiem zawieszającym zapłaty pełnej ceny sprzedaży i następuje z chwilą jej dokonania. W przypadku płatności elektronicznej lub kartą płatniczą decyduje moment zaksięgowania transakcji na rachunku bankowym DESA.

2.     Zwycięzca Aukcji ma obowiązek uiścić całą cenę sprzedaży w terminie 7 dni od zakończenia aukcji.

3.     Odbiór wylicytowanego Obiektu jest możliwy po uiszczeniu ceny sprzedaży.

 

§ 6 Niewykupienie obiektu w terminie, odstąpienie od umowy

1.        W przypadku wygrania aukcji i niewykupienia obiektu w terminie określonym w § 5 ust. 2 regulaminu, po upływie 14 (czternastu) dni od zakończenia aukcji DESA ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży.

2.        DESA przypomina, że nabywcy, będącemu konsumentem i biorącemu udział w Aukcji za pośrednictwem środków porozumienia się na odległość, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 (czternastu) dni od jej zawarcia zgodnie z art. 38 pkt 11) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (tj. z dnia 28.01.2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).

 

§ 7 Sprzedaż poaukcyjna

1.     W przypadku odmowy wykupienia obiektu pomimo jego wylicytowania w toku aukcji przez zwycięzcę aukcji i odstąpienia przez DESA od umowy sprzedaży, a także w przypadku nie złożenia ofert w toku aukcji przez licytantów obiekt może trafić do sprzedaży poaukcyjnej.

2.     Przepisy regulaminu stosowane odpowiednio mają zastosowanie także w przypadku nabycia obiektu na sprzedaży poaukcyjnej.

 

§ 8 Przepisy obowiązujące

1.     W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem mają zastosowanie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tj. z 9.06.2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz.1360 z późn. zm.).

2.     DESA przypomina o prawie pierwokupu zastrzeżonego dla muzeów rejestrowanych wynikających z art. 20 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (tj. z 9.02.2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 385 z późn. zm.).

3.     DESA przypomina także, że zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. z 23.03.2022 r. Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) wywóz niektórych kategorii zabytków o wartościach przekraczających wskazane w ustawie wymaga zgody właściwych władz. Uzyskanie stosownej zgody jest obowiązkiem Nabywcy, a ewentualna odmowa jej wydania nie jest podstawą do odstąpienia od umowy przez Nabywcę.

4.     W przypadku gdy jakiekolwiek inne przepisy prawa polskiego lub innego kraju uzależniają wywóz lub wwóz określonych przedmiotów od uzyskania zezwolenia właściwych władz, uzyskanie takiej zgody jest obowiązkiem Nabywcy, a ewentualna odmowa jej przyznania nie jest podstawą do odstąpienia od umowy sprzedaży Obiektu.

5.     DESA informuje także, że jest obowiązana do przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej wszelkich informacji o transakcjach przekraczających równowartość 15.000 (piętnaście tysięcy) euro.

O aukcji

Wydarzenie wsparły: Akademia Muzyczna w Krakowie im. Krzysztofa Pendereckiego, Akademia Sztuk Teatralnych im. St. Wyspiańskiego w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska w Krakowie, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pendereckiego, Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, Filharmonia im. Karola Szymanowskiego w Krakowie, Filharmonia Łódzka im. Artura Rubinsteina, Filharmonia Narodowa, Filharmonia Poznańska, Międzynarodowe Centrum Kultury, Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie, Muzeum Narodowe w Krakowie, Muzeum Narodowe w Warszawie, NOSPR, Państwowe Wydawnictwo Muzyczne, Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności, Polski Komitet Olimpijski, Polskie Radio, Stowarzyszenie im. Ludwiga van Beethovena, Teatr Wielki-Opera Narodowa, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski, Warszawska Jesień, Zamek Królewski na Wawelu, Zamek Królewski w Warszawie oraz Tymek Borowski, Kacper Bożek, Danuta Dąbrowska-Siemaszkiewicz, Grzegorz Kozera, Norman Leto, Marcin Maciejowski, Janusz Marynowski, Jacek Majchrowski, Bartek Materka, Kinga Nowak, Piotr Pietrzak, Andrzej Pągowski, Krzysztof Skórczewski, Anna Sobol-Wejman, Jacek Sroka, Radek Szlaga, Stanisław Wejman.


Organizatorzy wydarzenia dziękują za wsparcie produkcji studentom Katedry Krajobrazu i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

FAQ
O sprzedawcy
DESA Kraków
Kontakt
DESA Dom Aukcyjny Sp.z o.o
room
ul. Floriańska 13
31-019 Kraków
phone
+48 12 422 3114
Godziny otwarcia
Poniedziałek
10:00 - 18:00
Wtorek
10:00 - 18:00
Środa
10:00 - 18:00
Czwartek
10:00 - 18:00
Piątek
10:00 - 18:00
Sobota
10:00 - 14:00
Niedziela
Zamknięte
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up