Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
21

Jarosław Gewinner, Drzewo Poznania, 2022

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 2 132 - 2 985 EUR
Rysunek tuszem na papierze, 100 x 70 cm, sygnatura l.d.: ’J.Gewinner2022’
Aukcja
Aukcja dzieł sztuki
gavel
Data
15 grudnia 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
1 706 EUR
Estymacje
2 132 - 2 985 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Wyświetleń: 80 | Ulubione: 0
Aukcja

Art&More

Aukcja dzieł sztuki
Data
15 grudnia 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
15.00%
Nie mniej niż 400 PLN za tę pozycję
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  200 000
  > 5 000
  500 000
  > 10 000
 
Regulamin


REGULAMIN AUKCJI ART&MORE sp. z o.o.


 


Niniejszy regulamin określa zasady i warunki przeprowadzania, uczestnictwa w aukcji oraz sprzedaży dzieł sztuki oraz innych obiektów kolekcjonerskich przez ART&MORE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 5/171, KRS: 0000976354, NIP: 5252911413, REGON: 522256155


1.                ART&MORE JAKO ZASTĘPCA POŚREDNI


ART&MORE sp. z o.o. występuje jako komisant - zastępca pośredni działający w imieniu własnym, lecz na rachunek komitenta uprawnionego do rozporządzenia obiektem, chyba że inaczej zastrzeżono
w katalogu, jego zmianach lub w ogłoszeniach podanych do wiadomości przed aukcją.


2.                TERMINY


1.        ART&MORE” lub „komisant” - ART&MORE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 5/171, KRS: 0000976354, NIP: 5252911413, REGON: 52225615500000


2.        „obiekt” - dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem sprzedaży w drodze aukcji lub sprzedaży po aukcyjnej.


3.        „komitent”- osoba zgłaszająca obiekt do sprzedaży, uprawniona do rozporządzenia obiektem.


4.        „aukcja” - zorganizowana forma sprzedaży lub zakupu, polegająca na składaniu ART&MORE na zasadach i warunkach określonych w niniejszym regulaminie konkurencyjnych ofert nabycia poszczególnych obiektów przez licytujących, w której zwycięski nabywca jest zobowiązany do zawarcia umowy sprzedaży lub warunkowej umowy sprzedaży.


5.        „aukcjoner” - osoba wyznaczona przez ART&MORE do prowadzenia aukcji.


6.        „cena wywoławcza”- ustalona przez aukcjonera cena, od której rozpoczyna się licytacja. Zwyczajowo cena wywoławcza zawarta jest między 1/2 a 3/4 dolnej granicy estymacji. Cena wywoławcza może być podana w katalogu.


7.        „cena gwarancyjna”- najniższa kwota, za którą można sprzedać obiekt bez dodatkowej zgody komitenta. Cena gwarancyjna nie może przekroczyć dolnej granicy estymacji. O ile nie zastrzeżono inaczej, każdy obiekt oferowany jest z zastrzeżeniem ceny gwarancyjnej.


8.        „postąpienia” - kwoty o jakie zmienia się cena obiektu podczas licytacji. Aukcjoner podaje je według tabeli postąpień. W zależności od przebiegu aukcji aukcjoner może zmodyfikować wysokość postąpienia.


 


TABELA POSTĄPIEŃ


Cena (zł)

Postąpienie

[1000]-[5000]

[5000]–[10000]

[100zł]

[500zł]

[10000]–[100 000]

[1000]

[100 000]–[200 000]

[2000]

[200 000]–[500 000]

[5000]

[500 000]–[1 000 000]

[10 000]

powyżej [1 000 000]

[20 000]


9.        „estymacja”- szacunkowa wartość, jaką obiekt może osiągnąć podczas licytacji. Nie uwzględnia ona opłat aukcyjnych oraz opłat dodatkowych. Ceny estymacyjne dostępne są w katalogu aukcyjnym w wersji PDF. Estymacja nie uwzględnia opłaty aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych. Estymacje w katalogu aukcyjnym zazwyczaj podawane są w złotówkach ale mogą być podawane w euro lub dolarach amerykańskich. Kurs walut w dniu aukcji może się różnić od tego, w dniu publikacji katalogu.


10.     „cena wylicytowana” -  ostatecznie wylicytowana kwota za obiekt podczas aukcji. Potwierdza ją uderzenie młotka przez aukcjonera, które równoznaczne jest z zawarciem umowy sprzedaży. Do kwoty wylicytowanej doliczana jest opłata aukcyjna, podatki oraz opłaty dodatkowe doliczane do niektórych obiektów.


11.     „cena nabycia” - końcowa cena jaką nabywca zobowiązany jest zapłacić za dzieło sztuki. Składa się na nią cena wylicytowana, opłaty aukcyjne oraz opłaty dodatkowe.


12.     „opłata aukcyjna”- dodatkowe wynagrodzenie ART&MORE z tytułu obsługi transakcji sprzedaży, wynosząca 15% końcowej ceny wylicytowanej. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.


13.     „opłata dodatkowa droit de suite”- opłata dodatkowa doliczana do niektórych obiektów z tytułu droit de suite - autorskich praw majątkowych z tytułu odsprzedaży, wówczas gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 100 euro. W Polsce droit de suite reguluje art. 19-195 ustawy
o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j.Dz. U. z 2021 r.poz. 1062), zgodnie
z obowiązującą w Unii Europejskiej dyrektywą 2001/84/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 września 2001 r. w sprawie prawa autora do wynagrodzenia z tytułu odsprzedaży oryginalnego egzemplarza dzieła sztuki. Opłata dodatkowa obliczana jest z użyciem kursu dziennego NBP z dnia poprzedzającego dzień aukcji.


Opłata ta doliczana jest według następujących stawek:


5% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50 000 euro;


3% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200 000,00 euro;


1% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000,00 euro;


0,5%kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 000,01 euro do równowartości 500 000,00 euro;


0,25% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000,00euro


jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 12 500,00euro.


14.     sprzedaż warunkowa - warunkowa umowa sprzedaży, zostaje zawarta, gdy cena wylicytowana nie osiągnęła ceny gwarancyjnej. Transakcja dochodzi do skutku, jeżeli komitent zgodzi się na sprzedaż obiektu po cenie niższej niż gwarancyjna lub też licytant podwyższy ofertę do ceny gwarancyjnej. W przeciwnym wypadku sprzedaż warunkowa nie dochodzi do skutku, a obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.


3.        OGÓLNE WARUNKI LICYTACJI


1.        W celu dopuszczenia do licytacji wszyscy licytujący muszą dokonać rejestracji przed aukcją, dostarczyć informacji wymaganych w formularzu rejestracji, okazać dokument potwierdzający tożsamość oraz odebrać tabliczkę z numerem licytacyjnym.


2.        ART&MORE może według swojego uznania odmówić dopuszczenia niektórych osób do udziału w aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem, że w każdym przypadku podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu ART&MORE ma prawo odmówić dopuszczenia do aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej.


3.        Licytanci mogą wziąć udział w aukcji osobiście, a także za pośrednictwem serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.onebid.pl.


4.        Aukcję prowadzi aukcjoner, który wyczytuje obiekty i kolejne postąpienia, wskazuje licytujących, ogłasza zakończenie licytacji poprzez przybicie młotkiem oraz wskazuje zwycięzcę.


5.        Aukcjoner ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów oraz do ich wycofania
z licytacji bez podania przyczyn. Opisy zawarte w katalogu aukcji mogą być uzupełnione lub zmienione przez aukcjonera lub osobę przez niego wskazaną przed rozpoczęciem licytacji.


6.        W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji aukcjoner rozstrzyga spór albo ponownie przeprowadza licytację danego obiektu.


7.        ART&MORE zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.


8.        Aukcja jest prowadzona w języku polskim, jednak na życzenie uczestnika aukcji niektóre spośród licytacji mogą być równolegle prowadzone w językach angielskim i niemieckim. Prośby takie powinny być składane najpóźniej 48 godzin przed aukcją wraz z informacją, których obiektów dotyczą.


9.        ART&MORE prowadzi prenumeraty katalogów obiektów. Zamówienie prenumeraty można złożyć drogą korespondencji email na adres: [email protected]


10.     ART&MORE informuje, że opisy katalogowe nie prezentują pełnego stanu zachowania obiektów. Brak takiej informacji nie jest równoznaczny z tym, że obiekt jest wolny od wad i uszkodzeń. ART&MORE rekomenduje uprzednie dokonanie dokładnych oględzin obiektów na wystawie przedaukcyjnej oraz przeprowadzenie konsultacji z profesjonalnym konserwatorem.


4.        LICYTACJA OSOBISTA


1.        W celu przystąpienia do licytacji osobistej należy wypełnić formularz udziału w aukcji i odebrać tabliczkę z numerem miejscu gdzie odbywa się aukcja w punkcie rejestracyjnym.


2.        W celu weryfikacji danych licytantów ART&MORE może poprosić o okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby rejestrowanej.


3.        Dane osobowe licytantów są informacjami poufnymi i pozostają do wyłącznej wiadomości ART&MORE, która może przetwarzać dane osobowe uczestników aukcji w zakresie niezbędnym do realizacji zleceń licytacji.


4.        ART&MORE może odmówić udziału w licytacji licytantom, którzy posiadają nieuregulowane należności z tytułu zakupów na wcześniejszych aukcjach.


5.        W przypadku zgubienia tabliczki z numerem licytant zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania o tym obsługi aukcji.


6.        Po zakończeniu aukcji licytant zobowiązany jest do zwrócenia tabliczki z numerem w punkcie rejestracji, a w przypadku zakupu dodatkowo do odebrania potwierdzenia zawartych transakcji.


5.        LICYTACJA ZA POŚREDNICTWEM SERWISU INTERNETOWEGO


1.        We wszystkich aukcjach organizowanych przez ART&MORE można brać udział za pośrednictwem serwisu internetowego, dostępnego pod adresem: www.onebid.pl.


2.        Aby wziąć udział w aukcji należy założyć darmowe konto w serwisie internetowym, a następnie zarejestrować się do konkretnej aukcji. Na każdą aukcję należy rejestrować się oddzielnie.


3.        Po dokonaniu rejestracji licytant otrzymuje mailem informację o dopuszczeniu do aukcji, co jest równoznaczne z pozytywnym zakończeniem weryfikacji.


4.        Uczestniczyć w aukcji można zarówno składając oferty na obiekty z aukcji przed rozpoczęciem licytacji, jak i składając oferty w ramach kolejnych przebić w tracie trwania aukcji na żywo, obserwując jednocześnie relację online w serwisie.


5.        ART&MORE zastrzega sobie prawo do ustawiania licytantom licytującym przez Internet limitów transakcyjnych.


6.        Usługa licytacji za pośrednictwem serwisu internetowego oraz koszty z tym związane określona jest przez regulamin serwisu.


6.        PRZEBIEG AUKCJI


1.        Aukcjoner rozpoczyna licytację od wywołania ceny wywoławczej. Jeżeli na dany obiekt złożone zostały oferty przed rozpoczęciem aukcji, licytacja rozpoczyna się od kwoty najwyższej złożonej oferty.


2.        Jeżeli w drodze licytacji nie zostanie osiągnięta cena gwarancyjna licytacja zostaje zakończona poprzez odczytaniem przez aukcjonera słowa pass. Oznacza to, że transakcja nie została zawarta. Fakt ten zostaje ogłoszony bez uderzenia młotkiem.


3.        W celu osiągnięcia ceny gwarancyjnej obiektu aukcjoner i pracownicy ART&MORE mogą składać w toku licytacji oferty w imieniu komitenta bez wskazania, że czynią to w imieniu komitenta, bądź to przez składanie następujących po sobie ofert licytacyjnych, bądź też oferty w odpowiedzi na oferty składane przez innych oferentów. Jeżeli nie ma żadnych ofert na dany obiekt lub oferty są zbyt niskie aukcjoner może uznać przedmiot za niesprzedany co sygnalizuje terminem pass.


4.        Aukcjoner decyduje o wysokości kolejnych postąpień, które podaje według tabeli postąpień,
z zastrzeżeniem, że w zależności od przebiegu aukcji może wedle własnego uznania zdecydować
o innej wysokości postąpienia.


5.        Licytujący, który zaoferował najwyższą kwotę zaakceptowaną przez aukcjonera, jest zwycięzcą licytacji. Uderzenie młotkiem przez aukcjonera oznacza akceptację najwyższej oferty, która jest ceną wylicytowaną, a w konsekwencji zawarcie umowy sprzedaży między ART&MORE
a licytantem.


6.        Aukcjoner może w każdym momencie aukcji wycofać którykolwiek obiekt, ponownie zaoferować przedmiot do sprzedaży, w tym również bezpośrednio po uderzeniu młotkiem w razie zaistnienia błędu bądź sporu co do wyniku licytacji. W tym przypadku aukcjoner może podjąć wszelkie działania, które uzna za stosowne i racjonalne. Jeżeli jakikolwiek spór co do wyniku licytacji powstanie po aukcji, wynik sprzedaży w ramach aukcji uznaje się za ostateczny.


7.        Ceny na aukcji podawane są w polskich złotych i w tej walucie powinna być dokonana płatność.
W odpowiedzi na potrzeby klientów zagranicznych estymacje w katalogu aukcyjnym mogą być podawane także w euro, funtach brytyjskich i dolarach amerykańskich, odzwierciedlając
w przybliżeniu cenę przy obecnym kursie waluty. Stosownie do tego estymacje podawane
w euro, funtach brytyjskich i dolarach amerykańskich mają charakter wyłącznie orientacyjny.


7.        PŁATNOŚĆ


1.        Licytant, który wygrał aukcję zobowiązany jest do zapłaty należności za wylicytowane obiekty
w terminie 7 dni od dnia aukcji, niezależnie od uzyskania pozwolenia na eksport czy innych pozwoleń. Przekroczenie wyznaczonego terminu będzie skutkowało możliwością naliczenia przez ART&MORE odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.


2.        Własność zakupionego obiektu nie przechodzi na licytanta, dopóki ART&MORE nie otrzyma pełnej ceny nabycia za obiekt, uwzględniającej cenę wylicytowaną, opłatę aukcyjną, opłaty dodatkowe oraz ewentualne inne opłaty, jeżeli odnoszą się do danego obiektu.


3.        ART&MORE nie jest zobowiązana do przekazania obiektu licytantowi do chwili przeniesienia własności obiektu na licytanta. Wcześniejsze przekazanie obiektu nie jest równoznaczne z przeniesieniem prawa własności obiektu na licytanta, ani zwolnieniem z obowiązku zapłaty przez niego ceny nabycia.


4.        ART&MORE akceptuje płatność przelewem bankowym na konto: 89 1090 1753 0000 0001 5122 5953. W tytule przelewu należy wpisać nazwę aukcji, datę aukcji oraz numer obiektu.


5.        Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych. Na życzenie licytanta po wcześniejszym uzgodnieniu ART&MORE dopuszcza wpłaty w euro, dolarach amerykańskich lub funtach brytyjskich.


6.        Wartość transakcji opłacanej w innej walucie niż polski złoty będzie powiększona o opłatę manipulacyjną w wysokości 1%. ART&MORE dokonuje przeliczenia po dziennym kursie NBP.


7.        Bez uszczerbku dla innych praw sprzedający, w przypadku gdy nabywca nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt, opłaty aukcyjnej, opłat dodatkowych oraz innych opłat, jeżeli odnoszą się do danego obiektu, w terminie 7 dni od daty aukcji, ART&MORE może zastosować jeden lub kilka z poniższych środków prawnych: 


a.      przechować obiekt w siedzibie ART&MORE lub w innym miejscu na ryzyko i koszt licytanta; 


b.      odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód, przy czym w przypadku skorzystania z prawa odstąpienia, ART&MORE może dochodzić od licytanta odszkodowania tytułem utraconych korzyści, które obejmują m. in. szkodę spowodowaną brakiem uzyskania opłaty aukcyjnej;


c.      odrzucić zlecenie nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod warunkiem uiszczenia kaucji; 


d.      naliczać ustawowe odsetki za opóźnienie od dnia wymagalności płatności do dnia zapłaty pełnej ceny nabycia, opłaty aukcyjnej lub innych opłat, jeżeli odnoszą się do danego obiektu; 


e.      wszcząć postępowanie sądowe przeciwko licytantowi w celu odzyskania zaległości; 


f.       potrącić należności nabywcy względem ART&MORE z wierzytelności wobec tego nabywcy wynikających z innych transakcji; 


g.      podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.


8.        Jeżeli w dniu ewidencjonowania sprzedaży na kasie rejestrującej (w dniu wystawienia paragonu fiskalnego), licytant nie jest pewny, czy chce otrzymać fakturę VAT marża, powinien on podać kasjerowi numer, za pomocą którego jest identyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej (NIP), w celu umieszczenia tego numeru na paragonie fiskalnym. ART&MORE zastrzega, że nie wystawia faktury do paragonu, który nie będzie zawierać numeru NIP nabywcy, pomimo zgłoszenia takiego żądania w ustawowym terminie.


9.        Jeżeli kwota należności ogółem nie przekracza równowartości kwoty 450,00 zł albo kwoty 100,00 euro (w przypadku określenia kwoty w walucie euro), paragon fiskalny zawierający NIP stanowi fakturę uproszczoną, co do której nie zachodzi konieczność wystawienia dodatkowej faktury VAT marża.


 


8.        ODBIÓR ZAKUPU


1.        Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu wpłaty pełnej ceny nabycia oraz uregulowaniu innych płatności wobec ART&MORE.


2.        Przy odbiorze zakupionych obiektów licytant zobowiązany jest do okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość. Obiekty mogą zostać wydane nabywcy lub osobie posiadającej pisemne upoważnienie.


3.        W celu umówienia odbioru obiektu nabywca powinien skontaktować się ze swoim doradcą klienta ART&MORE lub na adres mailowy [email protected]


4.        Licytant, który wygrał aukcję powinien odebrać zakupiony obiekt w terminie 30 dni od daty aukcji. Po tym terminie ART&MORE przesyła wszystkie wylicytowane obiekty do magazynu zewnętrznego, a licytant obciążony zostanie kosztami transportu oraz magazynowania.


5.        Wielkość opłat będzie uzależniona od operatora magazynu oraz rodzaju i wielkości obiektu. Zaakceptowanie niniejszego regulaminu równoznaczne jest z zaakceptowaniem regulaminu spółki magazynowej.


6.        Po upływie 30 dni od daty aukcji na licytanta przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia. ART&MORE odpowiada względem licytanta za szkody z tytułu straty lub uszkodzenia obiektu, jednak jedynie do wysokości ceny nabycia obiektu.


7.        ART&MORE nieodpłatnie zapewnia podstawowe opakowanie obiektu umożliwiające jego odbiór osobisty. Na życzenie licytanta ART&MORE może pomóc w kontakcie z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się pakowaniem i wysyłką obiektów bądź zorganizować transport dedykowany. Licytant zobowiązany jest do pokrycia kosztów wysyłki przewoźnikiem lub transportem dedykowanym. Zlecenie takie odbywa się na odpowiedzialność licytanta, przy czym ART&MORE nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usług przez przewoźników bądź inne osoby trzecie.


8.        Jeżeli licytant sam wybierze firmę transportową, jej przedstawiciel powinien skontaktować się z ART&MORE telefonicznie przynajmniej 24 godziny przed planowanym odbiorem obiektu pod numerem telefonu 600061024. W przypadku odbioru przez firmę transportową wybraną przez licytanta ART&MORE wymaga okazania dowodu przez jej przedstawiciela. Przedstawiciel winien dodatkowo legitymować się pisemnym upoważnieniem od nabywcy do odebrania obiektu.


9.        Przed przystąpieniem do aukcji licytującym zainteresowanym wywozem obiektu poza granice Polski zaleca się zorientowanie w kwestii uzyskania dodatkowych pozwoleń, z uwzględnieniem zapisów ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.), zgodnie z którą wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz; w szczególności dotyczy to obrazów starszych niż 50 lat
o wartości powyżej 40.000,00 złotych.


10.     ART&MORE informuje, że przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo zawierające je, (m.in. koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość wieloryba, róg nosorożca, skorupa żółwia, niezależnie od wieku, procentu zawartości) mogą wymagać dodatkowych pozwoleń lub certyfikatów przed wywozem. Uzyskanie dokumentów umożliwiających eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. Obiekty tego typu
ART&MORE oznacza symbolem [], przy czym ART&MORE nie ponosi odpowiedzialności
za błędy lub uchybienia w oznaczeniu przedmiotów zawierających elementy wytworzone
z chronionych lub regulowanych prawem gatunków roślin i zwierząt.


11.     Niemożliwość uzyskania odpowiednich dokumentów uprawniających do wywozu obiektu poza granice Polski lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt. ART&MORE może pomóc w kontakcie
z wyspecjalizowaną firmą zajmującą się sprawami formalnymi związanymi z eksportem dzieł sztuki.


9.        REKLAMACJA


1.        Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego.


2.        Reklamację z tytułu niezgodności towaru z umową można zgłosić w terminie 14 dni od wydania obiektu.


3.        ART&MORE nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji.


10.            ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1.        Wykonując obowiązek informacyjny, określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.), ART&MORE informuje, że na podstawie art. 38 pkt 11 ustawy, kupującym nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.


2.        W przypadku, gdy nabywca nie uiści pełnej ceny nabycia za obiekt, opłaty aukcyjnej, opłat dodatkowych oraz innych opłat, jeżeli odnoszą się do danego obiektu, w terminie 7 dni od daty aukcji ART&MORE ma prawo odstąpić od sprzedaży obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet pokrycia szkód.


3.        ART&MORE ma prawo odstąpić od realizacji umowy, niezależnie od stopnia zaawansowania jej realizacji, w każdym przypadku:


a.      uzasadnionego podejrzenia prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu;


b.      nieprzekazania informacji lub dokumentów wnioskowanych niezbędnych do wykonania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późn. zm) lub stwierdzenia nieprawidłowości lub braku aktualizacji tych informacji lub dokumentów;


c.      wystąpienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego,
w szczególności przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu;


d.      w sytuacji uzasadnionego podejrzenia, iż przeprowadzenie transakcji mogłoby spowodować naruszenie prawa, jego obejście lub byłoby niezgodne z regułami obrotu.


 


11.    OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI


1.        ART&MORE wyłącza rękojmię i gwarancję w najszerszym zakresie dopuszczonym prawem. 


2.        Całkowita odpowiedzialność ART&MORE jest ograniczona wyłącznie do ceny nabycia zapłaconej przez licytanta. 


3.        ART&MORE nie jest odpowiedzialna za pomyłki słowne czy pisemne, mające miejsce w informacjach podanych licytantom oraz nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnego licytującego za błędy w trakcie prowadzonej aukcji lub popełnione w innym zakresie związanym ze sprzedażą obiektu.


4.        ART&MORE nie bierze odpowiedzialności wobec licytanta za szkody przewyższające cenę nabycia, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza.


5.        ART&MORE nie jest zobowiązana do zapłaty odsetek od ceny zakupu.


6.        Regulaminu nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności ART&MORE wobec licytanta, wynikającej z jakiegokolwiek oszustwa bądź świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.


12.    PRAWA AUTORSKIE


1.        Sprzedaż obiektu nie wiąże się z przeniesieniem jakichkolwiek praw autorskich związanych z obiektem.


2.        Prawa autorskie do wszystkich zdjęć, ilustracji i tekstów związanych z obiektem, sporządzonych przez lub dla ART&MORE, włączając zawartość tego katalogu, stanowią własność ART&MORE. Nie mogą być one wykorzystywane bez uprzedniej zgody pisemnej ART&MORE.


13.    PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU


1.        ART&MORE jako instytucja obowiązana na mocy postanowień ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późn. zm), zgodnie z dyspozycją art. 2 ust. 1 pkt 24a), dokłada należytej staranności
w zakresie realizacji działań zmierzających do rozpoznania i określenia poziomu ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, a w konsekwencji skutecznego przeciwdziałania jego materializacji.


2.        W celu przeciwdziałania ryzyku, o którym mowa w ust. 1 powyżej, ART&MORE stosuje wobec licytantów środki bezpieczeństwa finansowego w sytuacji, w której wartość obiektu równa jest lub przekracza kwotę 10.000,00 euro, po kursie średniego kursu waluty ogłoszonego przez NBP, obowiązującego w dniu przeprowadzania transakcji.


3.        W związku z realizacją obowiązku, o którym mowa powyżej ART&MORE zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów lub informacji niezbędnych do wykonania obowiązków wynikających z przepisów ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późn. zm). ART&MORE może wystąpić z żądaniem, o którym mowa w zdaniu poprzednim również po zakończeniu aukcji lub sprzedaży poaukcyjnej.


14.    DANE OSOBOWE


1.        Możliwość uczestnictwa w aukcjach prowadzonych przez ART&MORE wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych licytanta.  ART&MORE będzie przetwarzać powierzone dane osobowe we własnym imieniu jako administrator w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).


2.        ART&MORE będzie przetwarzać dane w zakresie: 


a.      zawartym w formularzu zlecenia;


b.      danych przekazanych w ramach wykonywanych zleceń przez ART&MORE (np. rozmowa telefoniczna).


3.        ART&MORE będzie przetwarzać wyżej wskazane dane w celu:


a.      umożliwienia wykonania zlecenia licytacji telefonicznej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO;


b.      dopuszczenia do aukcji oraz zawarcia umowy - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;


c.      obsługi reklamacji - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;


d.      ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec ART&MORE -  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;


e.      realizacja obowiązków nałożonych na ART&MORE na mocy ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późn. zm), w tym w szczególności stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, których katalog określony został w treści tej ustawy.


4.        Podanie wyżej wskazanych danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do zawarcia
i wykonania umowy, a także jej rozliczenia.


5.        ART&MORE może przekazywać dane osobowe innym podmiotom, które będą je przetwarzały,
w szczególności:  


a.      podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską;


b.      bankom, w przypadku konieczność prowadzonych rozliczeń;


c.      podmiotom wspierającym ART&MORE w prowadzonej działalności na zlecenie ART&MORE


d.      w szczególności dostawcom IT, księgowości, podmiotom z zakresu obsługi prawnej. 


6.        Dane udostępnione ART&MORE  będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy, nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń z umowy, z zastrzeżeniem, że dane przetwarzane przez ART&MORE w celu realizacji obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późn. zm), w tym w szczególności pozyskane w ramach stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, przetwarzane będą przez ART&MORE na zasadach wynikających z przepisów tej ustawy.


7.        Osoby, których dane osobowe dotyczą mają na zasadach określonych w RODO prawo do:


e.      dostępu do treści swoich danych;


f.       sprostowania danych;


g.      usunięcia danych;


h.      ograniczenia przetwarzania danych;


i.       przenoszenia danych;


j.       wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.


8.        Realizacja praw, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez wskazanie swoich żądań na adres e-mail: [email protected] lub pisemnie na adres siedziby ART&MORE.


9.        Osobom, których dane osobowe dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli osoba, której dane ART&MORE przetwarza, następuje
z naruszeniem przepisów. 


10.     Przetwarzane dane osobowe pochodzą bezpośrednio od licytanta, a także
z powszechnie dostępnych rejestrów prowadzonych i udostępnianych na podstawie przepisów prawa.


15.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1.        Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.11.2022. Postanowienia niniejszego regulaminu wyczerpują całość praw i obowiązków pomiędzy stronami w odniesieniu do sprzedaży obiektu.


2.        Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres ART&MORE. Powiadomienia kierowane do licytantów będą przesyłane na adres podany w ostatnim piśmie do ART&MORE.


3.        Jeśli jakiekolwiek z postanowień regulaminu okazałoby się nieważne, bezskuteczne lub niemożliwe do zastosowania, pozostałe postanowienia będą nadal obowiązywać.


4.        Brak działania lub opóźnienie w wykonywaniu praw wynikających z regulaminu nie oznacza zrzeczenia się praw lub zwolnienia z obowiązków, ani nie uchyla obowiązywalności całości bądź części z postanowień regulaminu.


5.        Prawa i obowiązki stron wynikające z regulaminu, przebieg aukcji i jakiekolwiek sprawy związane
z postanowieniami regulaminu podlegają prawu polskiemu.


6.        ART&MORE poucza o treści następujących przepisów:


a.      ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162 poz. 1568, z późn. zm.) – wywóz określonych obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz;


b.      ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną;


c.      ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późn. zm) -  ART&MORE jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej równowartości 15.000,00 euro.


O aukcji

„Zgłębiaj naukę, którą jest sztuka i sztukę, którą jest nauka.” Podążając za słowami wybitnego artysty Leonadra Da Vinci z nieukrywaną przyjemnością zapraszamy do uczestnictwa w pierwszej aukcji dzieł sztuki organizowanej przez Art&More. Wspólnie przeniesiemy się w niezwykle fascynujący i wciągający świat artystyczny. Podczas aukcji zaoferujemy dzieła wybitnych artystów takich jak Maksymilian Novak-Zempliński, Tomasz Sętowski czy Alicja Rekowska. Na naszej aukcji pojawią się również prace młodych, kreatywnych artystów, które zachwycą powiewem świeżości i rozbudzą nasze emocje. Podczas tego wyjątkowego wieczoru wspólnie zgłębiajmy „sztukę, która jest nauką”.


FAQ
O sprzedawcy
Art&More
Kontakt
Art&More
room
Bagno 5 / 171
00-112 Warszawa
phone
+48600061024
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up