Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
14

Jerzy Kossak (1886 - 1955), "Portret Wojciecha Kossaka przy sztalugach"

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 652 - 1 087 EUR
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite
ołówek na papierze, ok. 1920 roku, 25 x 19 cm, niesygnowany.

Praca pochodzi ze szkicownika Jerzego Kossaka, który artysta zapełniał w latach dwudziestych XX wieku. Rysunki zawarte w szkicowniku zapewne stanowiły bazę inspiracji i motywów, które artysta później przelewał już bezpośrednio na płótna i tektury w technice olejnej. Szkicownik ten jest dowodem na dużą biegłość malarza w oddawaniu ludzkiej i zwierzęcej anatomii, niełatwych do odwzorowania koni w ruchu oraz kompozycyjnej swobody.
Aukcja
Jesienna aukcja Konesera
gavel
Data
21 listopada 2021 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
217 EUR
Estymacje
652 - 1 087 EUR
Cena sprzedaży
1 043 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
870 EUR
Przebicie
480%
Wyświetleń: 233 | Ulubione: 6
Aukcja

Connaisseur

Jesienna aukcja Konesera
Data
21 listopada 2021 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  1 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  30 000
  > 2 000
 
Regulamin

REGULAMIN AUKCJI I. ORGANIZATOR


 1. Organizatorem aukcji jest Maciej Jakubowski, przedsiębiorca prowadzący działalność pod firmą Connaisseur - Maciej Jakubowski, z siedzibą w Krakowie przy Rynku Głównym 7/5a, NIP 644-333-96-34, REGON 120858922, wpisany do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa pod nr 1077/2009, zwany dalej Salonem Connaisseur lub Organizatorem.
 2. Z Salonem Connaisseur można się kontaktować w następujący sposób:
  a. Mailowo pod adresem: [email protected]
  b. Telefonicznie: 12-421-02-34, 503-51-71-71, 690-231-231,
  c. Pocztowo: Connaisseur, Salon Dzieł Sztuki, Rynek Główny 7, 31-042 Kraków,
  d. Osobiście w lokalu przy Rynku Głównym 7/5a w Krakowie (obowiązują ograniczenia epidemiologiczne).

II. OGÓLNE WARUNKI UDZIAŁU W AUKCJI


 1. W aukcji może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, bez względu na obywatelstwo, posiadają-ca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. W aukcji nie można uczestniczyć za pośrednictwem pełnomocnika, tj. każde postąpienie składane jest we własnym imieniu.
 3. Aukcje prowadzone są wyłącznie w języku polskim.
 4. W celu wzięcia udziału w aukcji nie jest wymagana wpłata tzw. wadium lub innych równoważnych świadczeń.
 5. Aukcje prowadzone są także w trybie zdalnym, tj. pisemnie, telefonicznie oraz za pomocą środków porozumiewania się na odległość. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe działanie sprzętu, oprogramowania lub łącz Uczestników Aukcji.
 6. Licytować na aukcjach można za pośrednictwem:
  a. portali: Artinfo.pl oraz OneBid.pl,
  b. przez zlecenia składane pisemnie w siedzibie Salonu Connaisseur,
  c. poprzez e-mail: [email protected],
  d. telefonicznie.
 7. W imieniu klientów składających pisemne zlecenia w licytacji wezmą udział pracownicy Salonu Connaisseur (wysokość oferowanej najwyższej ceny jest informacją poufną).
 8. W przypadku licytacji telefonicznej zlecenia aukcyjne są przyjmowane do dwóch godzin przed rozpoczęciem aukcji.
 9. Wszelkie rozliczenia przeprowadzane są wyłącznie w złotym polskim (PLN).
 10. Uczestnik aukcji zobowiązany jest stosować się do poleceń porządkowych Aukcjonera, w szczególności o zachowanie ciszy, nieprzerywanie innym Uczestnikom oraz o stosowanie się do porządku aukcji - pod rygorem wykluczenia uczestnika z aukcji. 
 11. Przeprowadzane aukcje są aukcjami publicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach Konsumenta.
 12. Uczestnik Aukcji, który naruszy Regulamin, w szczególności jeśli nie wywiąże się z umowy sprzedaży, może zostać niedopuszczony do kolejnych aukcji.


III. OBIEKTY


 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Salonu Connaisseur. 
 2. W przypadku aukcji, których przedmiotem są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej, Salon Connaisseur jedynie pośredniczy w kojarzeniu ofert sprzedaży i kupna tych dzieł między Komitentem, a Uczestnikiem Aukcji.  
 3. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania, nie są objęte postępowaniem sądowym lub administracyjnym oraz są wolne roszczeń podmiotów trzecich. 
 4. Salon Connaisseur gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Salonem Connaisseur ekspertów. Salon ma obowiązek dostarczenia konsumentowi wylicytowany obiekt bez wad.
 5. Brak informacji w katalogu o stanie zachowania obiektu nie oznacza, że nie został on poddany konserwacji lub nie posiada uszkodzeń. 
 6. Salon Connaisseur zachęca do bezpośrednich oględzin obiektów lub konsultacji stanu zachowania z konserwatorem dzieł sztuki. Wszystkie obiekty oferowane na aukcji można obejrzeć podczas wystawy przedaukcyjnej w siedzibie Salonu Connaisseur.
 7. W przypadku zakupu przez przedsiębiorcę Salon Connaisseur wyłącza dopuszczalność składania reklamacji z tytułu rękojmi. 


IV. PRZEBIEG AUKCJI


 1. Aukcjonera dla danej aukcji powołuje Salon Connaisseur, wedle swojego uznania.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości kolejnych postąpień. Aukcjoner przed rozpoczęciem licytacji podaje do wiadomości wartości kolejnych postąpień w danej aukcji. 
 3. W przypadku sporu lub wątpliwości odnośnie przebiegu licytacji Aukcjoner ma prawo samo-dzielnie rozstrzygnąć spór, powtórzyć licytację obiektu lub wyjaśnić wątpliwość zgodnie z powszechnymi zwyczajami przeprowadzania aukcji dzieł sztuki.
 4. Do momentu rozpoczęcia aukcji Salon Connaisseur zastrzega prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży, bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu odpowiedzialności.
 5. Aukcję otwiera się na poziomie ceny wywoławczej, podanej w katalogu.
 6. Nabywcą obiektu jest osoba, która zaoferowała najwyższą cenę za dany obiekt, pomimo trzy-krotnego, publicznego wezwania Aukcjonera do składania wyższych postąpień. 
 7. Złożenie w trakcie aukcji postąpienia jest wiążące, tj. nie można go zmienić ani odwołać. Wy-granie aukcji pociąga za sobą obowiązek zapłaty.
 8. Zakończenie licytacji i wskazanie nabywcy następuje przez uderzenie młotkiem aukcyjnym przez Aukcjonera. 
 9. W przypadku braku postąpień aukcję przeprowadza się ponownie w terminie ustalonym przez Salon Connaisseur lub wycofuje się obiekt ze sprzedaży.  
 10. Wygranie aukcji jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży na warunkach przewidzianych w katalogu oraz ustalonych w toku aukcji, jak też z uwzględnieniem postanowień tego Regulaminu. 
 11. Zwycięskie postąpienie jest ceną sprzedaży obiektu. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20% oraz opłata z tytułu droit de suite. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną oraz opłatą z tytułu droit de suite jest kwotą brutto.
 12. Przy zakupie niektórych obiektów (oznaczonych znakiem*) doliczana jest opłata z tytułu droit de suite, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Opłata z tytułu droit de suite wynosi maksymalnie 5% ceny wylicytowanej.


V. ZAPŁATA I ODBIÓR OBIEKTÓW


 1. Nabywca obiektu zawiera z Salonem Connaisseur pisemną lub – za zgodą nabywcy - elektroniczną umowę sprzedaży na warunkach aukcji. Niniejszy Regulamin jest każdorazowo integralną częścią umowy sprzedaży.
 2. Prawo własności wylicytowanego obiektu nabywa się dopiero po zapłaceniu całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną oraz opłatą z tytułu droit de suite.
 3. Nabywca zobowiązany jest do zapłaty za obiekt oraz do jego odbioru w ciągu 10 dni kalendarzowych od dnia zakończenia aukcji. 
 4. Na życzenie nabywcy, zgłoszone w powyższym terminie, obiekt zostanie wysłany na wskazany adres, na koszt nabywcy płatny z góry, według cennika wybranego przewoźnika. W przypadku wysyłek zagranicznych Salon Connaisseur zastrzega prawo do odmowy nadania przesyłki, jeśli obiekt nie spełnia wymogów prawa dotyczących wysyłania dzieł sztuki za granicę. Przesyłki są ubezpieczone.
 5. Płatność może nastąpić gotówką lub kartą w siedzibie Salonu Connaisseur oraz przelewem - na rachunek: CONNAISSEUR, Maciej Jakubowski - 47 2490 0005 0000 4500 2776 7819 (Alior Bank). W tytule przelewu prosimy wpisać autora pracy i numer katalogowy obiektu. 
 6. Do każdego zakupionego obiektu wystawiamy pisemny certyfikat oraz paragon fiskalny. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT-marża. 
 7. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego będącego przedsiębiorcą Salon Connaisseur może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 50 zł netto za każdy dzień opóźnienia lub odstąpić od umowy bez dodatkowego wezwania, o czym zawiadamia się w każdy skuteczny sposób.


VI. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA


 1. Dane osobowe Uczestników Aukcji są przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności Salonu Connaisseur, dostępną w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.koneser.krakow.pl. 
 2. Salon Connaisseur nie przekazuje wraz z obiektem prawa do jego reprodukowania ani też żadnych innych majątkowych praw autorskich do obiektu.
 3. Reklamacje można składać Organizatorowi pocztowo lub mailowo, na adres podany powyżej. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od ich skutecznego złożenia, pod rygorem ich uznania. Reklamacja musi zawierać dane kontaktowe reklamującego, opis usterki oraz żądany sposób jej usunięcia. Na żądanie Organizatora reklamujący przesyła mu reklamowany obiekt.
 4. Konsumentowi, który wygrał aukcję publiczną, zgodnie z art. 38 pkt 11 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o Prawach konsumenta, nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.
 5. Salon Connaisseur nie udziela gwarancji na wylicytowane obiekty, ani nie oferuje usług posprzedażnych. 
 6. Konsumentów informuje się, że mają możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  a. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu z Organizatorem korzystając z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Zasady uzyskania tej pomocy dostępne są na stronach internetowych tych podmiotów oraz na infolinii konsumenckiej UOKiK: 801 440 220 oraz 22 290 89 16, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 - 18:00, opłata wg taryfy operatora. 


POUCZENIE O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH


 1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie mu-zea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), od 6 grudnia 2017 r. Salon Connaisseur jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki  jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku.

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Connaisseur
Kontakt
CONNAISSEUR Salon Dzieł Sztuki
room
Rynek Główny 7
31-042 Kraków
phone
+48 503 51 71 71
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up