Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
6

Laskowski Henryk, Mgła

add Twoja notatka 
Opis pozycji
fine art print 3/3 na papierze bezkwasowym, w oprawie 50x40 cm
Aukcja
favorite XXII Aukcja Charytatywna "ziarno SZTUKI - ogród NADZIEI"
gavel
Data
23 marca 2023 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
128 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 125 | Ulubione: 1
Aukcja

Ogród Nadziei

XXII Aukcja Charytatywna "ziarno SZTUKI - ogród NADZIEI"
Data
23 marca 2023 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin
1. Organizatorem XXII Aukcji Charytatywnej „ziarno SZTUKI — ogród NADZIEI” jest Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei” z siedzibą przy ul. Świeradowska 47, 02-622 Warszawa; posiadająca NIP: 521-330-74-46, Regon: 015832921, KRS: 0000218418, zwana dalej Fundacją Psychoonkologii 
i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei” lub „Organizatorem”.

2. Dochód z Aukcji przeznaczony zostanie na organizację Integralnego Programu Zdrowienia dla chorych na raka i ich bliskich w ramach działalności statutowej Fundacji Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei”.

3. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki darowane Organizatorowi przez ich twórców lub właścicieli, a ponadto nie objęte jakimkolwiek postępowaniem
sądowym i administracyjnym oraz nieobciążone prawami ani roszczeniami osób trzecich.

4. Aukcją w rozumieniu niniejszego regulaminu jest akcja, w ramach której uczestnicy w formie szeregu licytacji oferują udzielenie największej darowizny na cel określony w regulaminie. Zwycięzca określonej licytacji (osoba, która zaproponowała najwyższą darowiznę) ma możliwość nabycia po cenie rynkowej wskazanego przez Organizatora dzieła sztuki (zwanego obiektem Aukcji).

5. Organizator Aukcji gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie sprzedaży uzupełniają katalog. Organizator zapewnia rzetelny opis katalogowy powierzonych na Aukcje dzieł sztuki.

6. Cena każdego obiektu Aukcji jest równa cenie obiektu (ustalonej przez Organizatora oraz twórcę lub właściciela, który przekazał obiekt w ramach darowizny) powiększonej o opłatę organizacyjną na rzecz Organizatora 
w kwocie 200 złotych. Opisy obiektów zawarte w katalogu online na stronie www.ziarnosztuki.pl. Dzieła oznaczone w katalogu* mają cenę gwarantowaną.

7. Cena sprzedaży obiektu aukcji charytatywnej jest równa w każdym przypadku cenie wywoławczej (wartość rynkowa) powiększonej o opłatę organizacyjną. Obiekt aukcji zostanie sprzedany w powyższej cenie uczestnikowi, który zaoferuje w ramach określonej licytacji udzielenie najwyższej darowizny na rzecz Organizatora (tj. na cel wskazany w pkt 2 powyżej). Wysokość darowizny ustalana jest poprzez odjęcie ceny wywoławczej obiektu Aukcji oraz opłaty organizacyjnej od najwyższej (wygrywającej) oferty w Aukcji.

8. Termin aukcji jest ogłaszany na stronie internetowej www.ziarnosztuki.pl Organizator ma prawo odwołać ogłoszoną Aukcję bez podawania przyczyn, 
o czym poinformuje w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie www.ziarnosztuki.pl.

9. Miejscem przeprowadzenia Aukcji jest siedziba Partnera lub wypadku konieczności przeprowadzenia Aukcji on-line bez udziału publiczności - siedziba Organizatora.

10. Do udziału w licytacji mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Rejestracja polega na wypełnieniu formularza rejestracyjnego na jednej z platform internetowego pośrednictwa licytacji. Warunkiem otrzymania numeru licytacyjnego jest wypełnienie formularza rejestracyjnego przed Aukcją w siedzibie Organizatora, ewentualnie nadesłanie tych danych e-mailem na adres:  [email protected] lub zgłoszenie ich telefonicznie na numer +48 661 666 261 lub zarejestrowanie na platformie pośrednictwa licytacji: Onebid.pl 

11.  Osoby zainteresowane licytacją, a nie mogące w niej uczestniczyć osobiście mogą złożyć Organizatorowi Aukcji zlecenie z limitem cenowym. 
Ta maksymalna kwota JEST INFORMACJĄ ŚCIŚLE POUFNĄ. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel Organizatora licytacji.

12.  Istnieje możliwość telefonicznego udziału w licytacji poszczególnych obiektów pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu organizatorom, jednak nie później niż 2 godziny przed terminem rozpoczęcia licytacji. W imieniu tych osób w licytacji weźmie udział upoważniony przedstawiciel Organizatora licytacji, będąc z nim w kontakcie telefonicznym w czasie trwania Aukcji. Organizator może odmówić udziału w licytacji telefonicznej, jeśli liczba zgłoszeń przekroczy przewidziane możliwości techniczne. W przypadku uczestnictwa w Aukcji z wykorzystaniem jednej z platform internetowego pośrednictwa licytacji zastosowanie ma odpowiedni regulamin tej platformy.

13.  Aukcja prowadzona jest przez upoważnioną osobę — Aukcjonera. Licytacja jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa polskiego przez Aukcjonera, który działa w imieniu i na rachunek Fundacji.

14.  Postęp w licytacji (podwyższanie stawki) wynosi 100 zł do 2000 zł, 200 zł do 5000 zł, 500 zł powyżej 5000 zł. Powyżej kwoty 10 000 zł. Aukcjoner może zaproponować podwyższenie postąpienia do 1000 zł.

15.  Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera, a nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą kwotę.

16.  W przypadku, gdy zakończenie licytacji następuje w sytuacji sporu, Aukcjoner ma prawo powtórzyć licytację.

17.  Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, iż umowa zobowiązująca do sprzedaży oraz umowa darowizny została zawarta, a nabywca jest zobowiązany do uiszczenia wartości rynkowej obiektu powiększonej o opłatę organizacyjną i udzieloną darowiznę 
w terminie ustalonym przez regulamin. 

18.  Nabywca zobowiązany jest uiścić wartość rynkową, opłatę organizacyjną oraz darowiznę w terminie 7 (siedmiu) dni od daty licytacji. W przypadku braku wpłaty w ww. terminie obiekt może być zwrócony właścicielowi, a transakcja zostanie anulowana. Forma płatności na XXII Aukcji Charytatywnej „ziarno SZTUKI — ogród NADZIEI” przelewem bankowym na konto Fundacji Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei” na rachunek w Banku Millennium S.A. 47 1160 2202 0000 0001 3116 4813.

19.  Rozporządzenie własnością obiektu licytacji na rzecz zwycięzcy Aukcji następuje wyłącznie z chwilą uiszczenia pełnej kwoty wartości rynkowej opłaty organizacyjnej oraz darowizny.

20.  Organizatorzy aukcji dają gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak, gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym lub istniała uzasadniona wątpliwość co do jego autentyczności, nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty Aukcji zwrócić zakupiony obiekt w stanie niepogorszonym, a Organizator aukcji zwróci pełną uiszczoną kwotę (w tym wartość darowizny). Zakwestionowanie autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami. Powyższe postanowienia nie pozbawiają oferentów uprawnień wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących rękojmi.

21.  W zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa, Organizatorzy aukcji nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne nabytych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny.

22.  Polskie muzea mają prawo pierwokupu w wylicytowanej cenie wszystkich obiektów pod warunkiem, że zgłoszą chęć nabycia bezpośrednio po zakończeniu licytacji wybranego przedmiotu.

23.  Odbiór wylicytowanych obiektów będzie możliwy podczas Aukcji po dokonaniu pełnej zapłaty w miejscu Partnera kartą płatniczą lub w ciągu 7 dni we wskazanym przez Organizatora miejscu. Organizator zapewnia także możliwość wysyłki obiektów na wskazany adres na koszt nabywcy. Wszelkie informacje o odbiorze sprzedanych obiektów można uzyskać pod numerem telefonu: +48 661 666 261 lub drogą mailową [email protected].

24.  Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i/lub dźwięk i transmisji na żywo przebiegu Aukcji.

25.  Wzięcie udziału w Aukcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osoby przez Organizatora dla celów rejestracji wyników oraz promocji działalności Organizatora oraz Aukcji, na wszelkich polach eksploatacji, w tym poprzez udostępnianie zdjęć, materiałów wideo 
w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet).

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Ogród Nadziei
Kontakt
Fundacja Psychoonkologii i Promocji Zdrowia „Ogród Nadziei”
room
ul. Makolągwy 21 / 1
02-811 Warszawa
phone
+48 509 671 585
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up