Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
10

Marian Bogusz (1920-1980), "Kompozycja" 1975 r.

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 429 - 644 EUR
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite
Flamaster, papier. Sygn. i dat. p.d. ”MBogusz 75”
Wymiary: 20 x 19 cm
Praca pochodzi z Teki "Konfrontacje 1960-1975", przygotowanej przez Galerię Sztuki Współczesnej „Krzywe Koło" w 1975 roku.

Marian Bogusz (1920-1980) Wykształcenie artystyczne, w zakresie malarstwa, odebrał w latach 1946-48 w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, gdzie był uczniem m.in. Jana Cybisa i Jana Sokołowskiego. W Warszawie założył Grupę 55, która stała w opozycji do założeń powojennego koloryzmu. Współorganizował galerię Krzywe Koło w Warszawie. W późniejszych latach koncentruje się na malarstwie materii gdzie rozważa problematykę faktury i barwy.
Aukcja
Aukcja Prac na Papierze: Sztuka Współczesna
gavel
Data
03 czerwca 2022
date_range
Cena wywoławcza
322 EUR
Estymacje
429 - 644 EUR
Cena sprzedaży
386 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
322 EUR
Przebicie
120%
Wyświetleń: 103 | Ulubione: 0
Aukcja

MDM Antyki

Aukcja Prac na Papierze: Sztuka Współczesna
Data
03 czerwca 2022
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  30 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin

PRZEBIEG LICYTACJI.
1. Licytację prowadzi Aukcjoner. Obiekty są licytowane od ceny wywoławczej w górę. W określonych przypadkach Aukcjoner może licytować poniżej ceny wywoławczej.
Zakończenie licytacji i sprzedaż zostają potwierdzone uderzeniem młotka aukcyjnego. Nabywcą zostaje osoba oferująca najwyższą kwotę, wskazana przez Aukcjonera.
Uderzenie młotkiem i wskazanie Nabywcy oznacza zawarcie pomiędzy Organizatorami Aukcji a Nabywcą Umowy (zgodnie z art. 70.2 § 2 Kodeksu Cywilnego). Jeżeli zakończenie licytacji następuje poniżej ceny rezerwowej, uderzenie młotkiem oznacza zawarcie z Kupującym transakcji warunkowej, o czym informuje Aukcjoner.
2. W przypadku sporu Aukcjoner ma prawo go rozstrzygnąć lub powtórzyć licytację.
3. Postąpienia w licytacji ustala Aukcjoner.
4. Transakcja warunkowa obliguje Kupującego do wykupienia obiektu, jeżeli Organizatorzy Aukcji, po uprzedniej konsultacji z Właścicielem, wyrażą zgodę na sprzedaż w oferowanej cenie. Organizatorzy Aukcji mają 5 dni roboczych na konsultacje. Kupujący może też wykupić obiekt po cenie rezerwowej. W przypadku pojawienia się innego oferenta proponującego cenę rezerwową, Organizatorzy Aukcji dają Kupującemu pierwszeństwo zakupu w tej cenie.

Przedział cenowy: Minimalne postąpienie:
do 1.000 zł 100  zł
1.000 - 2.000 zł 100 zł
2.000 - 5.000 zł 200 zł
5.000 - 10.000 zł 500 zł
10.000 - 20.000 zł 1.000 zł
20.000 - 50.000 zł 2.000 zł
powyżej 50.000 zł 5.000 zł
powyżej 100.000 zł 10.000 zł 

Wylicytowana cena, jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.

Organizatorem Aukcji jest Galeria MDM Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 43, w dalszej części nazywana Galerią MDM. 

Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub autorów. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.

Galeria MDM gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze z wykorzystaniem doświadczenia i fachowej wiedzy pracowników lub współpracujących z Galerią MDM ekspertów.

Galeria MDM zastrzega sobie prawo do wycofania Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności.

Wszystkie Obiekty sprzedawane na aukcji można oglądać w siedzibie galerii przy ul. Marszałkowskiej 43 w Warszawie.

Galeria MDM sprzedaje Obiekty w stanie w jakim zostały one dostarczone przez Sprzedającego. Galeria MDM nie uwzględnia reklamacji, których podstawą jest stan zachowania Obiektu.

Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć w aukcji, mogą zlecić Galerii MDM występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z Galerią MDM 24 godziny przed zakończeniem licytacji.

             PRAWO ODSTĄPIENIA

               SPRZEDAŻ POAUKCYJNA
               Obiekty niesprzedane na Aukcji wystawione są do sprzedaży poaukcyjnej. W cenie sprzedaży Obiektów oferowanych poaukcyjnie zawarta jest także Opłata aukcyjna i inne opłaty dodatkowe. Procedura sprzedaży poaukcyjnej podlega przepisom niniejszego Regulaminu, stosowanym odpowiednio.

               Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana wraz z opłatą organizacyjną jest kwotą brutto.

               Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie niewywiązania się z umowy przez kupującego Galeria MDM może odstąpić od umowy sprzedaży z nabywcą i wystawić obiekt/obiekty ponownie na aukcję.

               Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.

               W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [*], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro

               Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro.

               Galeria MDM nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

               Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.

               Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922), Galeria MDM przetwarza dane osobowe klienta, gdy jest to konieczne do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy.

               Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie Galerii MDM oraz prawo do ich poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.

               Na życzenie Kupującego Galeria MDM może wysłać je na jego koszt za pośrednictwem usługodawcy wskazanego przez Kupującego. Ewentualne pytania odnośnie możliwości pomocy w wysyłce Kupujący mogą przesyłać drogą elektroniczną na adres: [email protected] lub dzwoniąc na numer +48605502949

               Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.


               Wykonując obowiązek informacyjny, określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.) Galeria MDM informuje, że na podstawie art. 38 pkt 11 ww. ustawy, Klientom będącym konsumentami i uczestniczącymi w aukcji przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

               Galeria MDM jest uprawniona do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli nie może zastosować środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 723).


               ODBIÓR PRZEDMIOTU AUKCJI

                      Wydanie obiektu Nabywcy następuje po zaksięgowaniu całej należnej kwoty na rachunku bankowym galerii MDM Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. 

                      Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie galerii MDM Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o.. Na życzenie Nabywcy galeria może wysłać obiekt pod wskazany przez niego adres, jeżeli wszelkie koszty wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia pokryje Nabywca. Określenie wysokości kosztów wysyłki następuje po aukcji zależne od wysokości ubezpieczenia obiektów i wyboru firmy przewozowej. W tej sprawie galeria kontaktuje się z klientem po zakończeniu aukcji. 

                      Odpowiedzialność galerii za Przedmiot Aukcji ustaje w chwili odbioru obiektu w siedzibie galerii lub z chwilą nadania Przedmiotu Aukcji w urzędzie pocztowym lub firmie przewozowej.

                       INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH

                      Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.

                       Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.

                      Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049), MDM Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

                       Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.  1829), MDM Dzieła Sztuki i Antyki Sp. z o.o. jest zobowiązane do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.

                      O aukcji

                      Mamy przyjemność zaprezentować Państwu III Aukcję organizowaną

                      przez MDM Dzieła Sztuki i Antyki. Punktem wyjścia dla tematu aukcji stała

                      się Międzynarodowa Wystawa Miniatur „Małe jest Piękne” organizowana

                      przez Galerię Zapiecek w 1985 roku. Pomysłodawcą i organizatorem był

                      Ryszard Winiarski. Wystawa prezentowała dokonania nowoczesnej sztuki

                      na świecie w niewielkich formatach. Praca Tadeusza Brzozowskiego, Ad

                      de Keijzera, a także pocztówka z autografem Christo to unikatowe prace,

                      które pochodzą bezpośrednio z wystawy.


                      Zainspirowani pomysłem małych form, w dalszej części katalogu oferujemy

                      prace pochodzące z Teki Konfrontacje 1960-1975 przygotowanej przez

                      galerię Krzywe Koło w Warszawie. Jest to jedno z najważniejszych źródeł

                      dokumentujących tendencje polskiej sztuki nowoczesnej. Zbiór kilkunastu

                      prac przeważnie w formatach 20 x 20 cm prezentuje najważniejsze

                      nazwiska na polskiej scenie artystycznej, stanowi także niezwykłą okazję

                      do nabycia prac artystów cenionych na rynku sztuki w przystępnych cenach

                      wywoławczych.


                      Na naszej aukcji oferujemy także prace Franciszka Starowieyskiego. Kolekcjonerów

                      zainteresują szkice do plakatu spektaklu Die Zofen (Pokojówki)

                      Jean’a Geneta z 1965 roku. Prace te, wcześniej nie oferowane na rynku aukcyjnym,

                      pochodzą z kolekcji wybitnego scenografa Macieja Putowskiego;

                      prywatnie przyjaciela Franciszka Starowieyskiego.


                      Niezwykle ciekawymi pracami są także rysunki ze szkicownika Kazimierza

                      Mikulskiego z potwierdzeniem autentyczności Emilii Frej: siostry Agnieszki

                      Mikulskiej. Do każdej z tych prac dołączymy katalog Kazimierz

                      Mikulski. Malarstwo, rysunek, collages, projekty scenograficzne i ilustracyjne”.

                      Dom Aukcyjny Desa, Kraków ul. Floriańska 13, 29 kwietnia - 13

                      maja 2015., gdzie prace są notowane.


                      Chcemy zwrócić Państwa uwagę na potwierdzone proweniencje prezentowanych

                      przez nas obiektów. Prace pochodzą z kolekcji prywatnych w

                      większości jako podarunki od artystów. Stanowią także unikaty na rynku

                      aukcyjnym licytowane po raz pierwszy.

                      FAQ
                      O sprzedawcy
                      MDM Antyki
                      Kontakt
                      MDM Antyki
                      room
                      ul. Marszałkowska 43
                      00-648 Warszawa
                      phone
                      +48226292480
                      +48605502949
                      Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
                      keyboard_arrow_up
                      +