Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
151

Mieczysław Kościelniak (1912-1993), Międzybórz, 1982

add Twoja notatka 
Opis pozycji

tusz/papier, 24 x 32 cm (w świetle passe-partout)

sygnowany p.d.: "Międzybórz/M. Kościelniak/1982"

Aukcja
Aukcja kolekcji znanego architekta warszawsko-krakowskiego
gavel
Data
29 września 2019 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
207 EUR
Cena sprzedaży
238 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
207 EUR
Przebicie
115%
Wyświetleń: 119 | Ulubione: 0
Aukcja

Panorama

Aukcja kolekcji znanego architekta warszawsko-krakowskiego
Data
29 września 2019 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
14.76%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  500
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
  500 000
  > 20 000
 
Regulamin

§ 1. Zakres objęty regulaminem

 1. Niniejszy regulamin określa
  1. zasady przeprowadzania licytacji przez Dom Aukcyjny Panorama;
  2. zasady nabycia wylicytowanych obiektów przez Klientów;
  3. opłaty;
  4. zasady wydawania obiektów Nabywcom.


§ 2. Definicje

 1. Licytacja - publiczna sprzedaż, w której nabywcą zostaje proponujący najwyższą kwotę.
 2. Licytujący – osoba fizyczna lub prawna biorąca udział w aukcji
 3. Aukcjoner – osoba upoważniona do prowadzenia aukcji, która określa postąpienia w licytacji, rozstrzyga wszelkie spory i wskazuje Nabywcę obiektu.
 4. Cena wywoławcza – kwota, od której Aukcjoner rozpoczyna licytację, podana w katalogu aukcji. 
 5. Opłata aukcyjna – jest to opłata w wysokości 12% kwoty wylicytowanej + VAT, doliczona do kwoty wylicytowanej.
 6. Cena gwarancyjna – najniższa kwota, za którą Dom Aukcyjny Panorama może sprzedać obiekt bez porozumienia z Komitentem. 
 7. Transakcja warunkowa - transakcja, w której wylicytowany obiekt nie osiągnął ceny gwarancyjnej.
 8. Postąpienie w licytacji – kwota, o jaką zmienia się proponowana cena podczas licytacji.
 9. Wadium – kaucja zwrotna, którą licytujący musi wpłacić przed rozpoczęciem aukcji, równa kwocie 1000 zł. Dotyczy wyłącznie licytujących nieposiadających karty kredytowej.
 10. Wystawa przedaukcyjna – organizowana minimum na 2 tygodnie przed aukcją otwarta wystawa, na której wystawione są licytowane obiekty.
 11. Katalog aukcji – dostępny w formie papierowej lub elektronicznej spis obiektów oferowanych na aukcji, wraz z ich fotografiami i opisem oraz ceną wywoławczą.
 12. Lizak aukcyjny – tabliczka licytacyjna z numerem identyfikacyjnym, przypisana do konkretnego licytującego.


§ 3. Postanowienia ogólne

 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki, obiekty rzemiosła artystycznego i nieruchomości powierzone do sprzedaży przez ich właścicieli oraz stanowiące własność Domu Aukcyjnego Panorama.
 2. Dom Aukcyjny Panorama przyjmuje do sprzedaży obiekty przekazane przez komitenta na podstawie umowy komisowej zawartej w formie pisemnej, będące wyłączną własnością sprzedającego, które są wolne od roszczeń osób trzecich oraz nieobjęte postępowaniem administracyjnym, skarbowym i sądowym. 
 3. Wszystkie przedmioty wystawiane przez Dom Aukcyjny Panorama są ubezpieczone.
 4. Organizatorem aukcji jest Dom Aukcyjny Panorama, którego siedziba mieści się w Centrum Handlowym „Panorama” przy Al. Witosa 31 lok.122 w Warszawie, którego właścicielem jest Dom Aukcyjny PANORAMA Maciej Jewdokimow wpisany do ewidencji działalności gospodarczej NIP 5213529744. 
 5. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów ze sprzedaży aukcyjnej w dowolnym momencie bez podania przyczyny i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 
 6. Dom Aukcyjny Panorama może odmówić dopuszczenia klienta do licytacji bez podania przyczyny.
 7. Dom Aukcyjny Panorama nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne.
 8. Dom Aukcyjny Panorama wraz ze sprzedanym obiektem nie przekazuje prawa autorskiego. Wszelkie fotografie i opisy obiektów sporządzone przez Dom Aukcyjny Panorama stanowią własność Domu Aukcyjnego Panorama.
 9. Wzory poszczególnych umów są dostępne na stronie internetowej Domu Aukcyjnego Panorama pod adresem www.domaukcyjnypanorama.pl lub osobiście do wglądu w siedzibie Domu Aukcyjnego Panorama.
 10. Licytujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Dom Aukcyjny Panorama danych osobowych w celach marketingowych i w celach niezbędnych do udziału w aukcji. Dom Aukcyjny Panorama nie przekazuje takich informacji podmiotom trzecim.


§ 4. Uczestnicy

 1. Uczestnikami aukcji są Aukcjoner i Licytujący.§ 5. Opisy i prezentacja obiektów

 1. Dom Aukcyjny Panorama umożliwia zapoznanie się z ofertą aukcyjną:
  1.  na wystawie przedaukcyjnej poprzedzającej aukcję min. 14 dni. Obiekty można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-18:00 w siedzibie Domu Aukcyjnego w Centrum Handlowym Panorama przy Al. Witosa 31 lok. 122 w Warszawie.
  2. w katalogu aukcyjnym przygotowanym we współpracy z ekspertami z różnych dziedzin sztuki, prezentującym szczegółowe fotografie wraz z opisami i ceną wywoławczą. Katalog dostępny jest w formie drukowanej i elektronicznej.
 2. Dom Aukcyjny Panorama gwarantuje, że fotografie i opisy obiektów prezentowanych w katalogu aukcyjnym są zgodne ze stanem faktycznym.


§ 6. Licytowanie na aukcji

 1. Do udziału w licytacji dopuszczone są:
  1. osoby fizyczne, które zarejestrowały się w Domu Aukcyjnym Panorama oraz dostarczyły wymagane dokumenty: tj kopię dokumentu potwierdzającego tożsamość: dowód osobisty, paszport; dane karty kredytowej oraz wpłaciły wadium (dotyczy osób nieposiadających karty kredytowej). Zaakceptowanie użytkownika w serwisie ONEBID jest jednoznaczne z dopuszczeniem do licytacji.
  2. osoby prawne; jeżeli osoba prawna  jest reprezentowana przez osobę fizyczną ujawnioną w KRS jako osoba uprawniona do samodzielnej reprezentacji przedsiębiorstwa, wymagany jest dokument potwierdzający tożsamość tej osoby, a w przypadku, gdy jest reprezentowana przez pełnomocnika –  również notarialnie poświadczone pełnomocnictwo udzielne przez osobę uprawnioną zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS do reprezentowania przedsiębiorstwa.
 2. Osoby, które nie posiadają ważnej karty kredytowej mają możliwość przystąpienia do licytacji po wpłaceniu wadium w wysokości 1000 zł.
 3. Cena gwarancyjna jest informacją poufną. Licytowane na aukcji obiekty mogą, jednak nie muszą posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli kwota gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, dochodzi do sprzedaży warunkowej, o czym informuje Aukcjoner po uderzeniu młotkiem.
 4. 4. Licytujący mają do dyspozycji następujące możliwości uczestnictwa w licytacji:
  1. Udział osobisty: licytujący musi wypełnić formularz udziału w aukcji przynajmniej 15 min przed jej rozpoczęciem, dostarczyć dokument potwierdzający tożsamość licytującego (dowód osobisty, paszport), dane karty kredytowej oraz pobrać tabliczkę z numerem licytacyjnym. Licytujący może złożyć postąpienie przy użyciu tabliczki zgłoszeniowej. Licytujący odpowiada za skutki udostępniania tabliczki osobom trzecim. Brak lizaka aukcyjnego należy niezwłocznie zgłosić obsłudze Domu Aukcyjnego Panorama.
  2. Zlecenie licytacji: w przypadku braku możliwości osobistego stawiennictwa Licytującego na aukcji, bądź w przypadku chęci zachowania anonimowości, może on dokonać zlecenia licytacji pracownikowi Domu Aukcyjnego Panorama. Usługa nie podlega żadnej opłacie. Dom Aukcyjny Panorama dokona wszelkich starań w realizacji zlecenia,  jednak zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku realizacji zlecenia. Formularz zlecenia licytacji powinien być dostarczony najpóźniej do godziny 12:00 w dniu planowanej aukcji osobiście, na adres e-mail lub pocztą. Wraz z ww. formularzem należy dostarczyć również kserokopię dokumentu tożsamości oraz dane karty kredytowej. Przyjęcie zlecenia zostanie potwierdzone przez Dom Aukcyjny Panorama. Brak potwierdzenia jest równoznaczny z brakiem możliwości udziału w licytacji. Licytujący mogą zlecić:
   1. licytację telefoniczną – licytacja odbywa się z pomocą pracownika Domu Aukcyjnego Panorama pozostającego w stałym kontakcie telefonicznym z Klientem.
   2. sekretną ofertę (ofertę z limitem) – licytacja odbywa się z pomocą pracownika Domu Aukcyjnego, który licytuje przedmiot do maksymalnej kwoty podanej uprzednio w formularzu zgłoszenia przez Klienta. Kwoty podane w zleceniu nie powinny uwzględniać opłat dodatkowych, takich jak opłata aukcyjna, powinny być wyrażone w polskiej walucie oraz zgodne z tabelą postąpień. Jeżeli podana kwota różni się od kwot podanych w tabeli postąpień, zostanie obniżona. Jeżeli w zleceniu nie została podana kwota maksymalna, do której Dom Aukcyjny Panorama może zrealizować zlecenie, zlecenie licytacji zostanie odrzucone. W przypadku zlecenia sekretnej oferty, Dom Aukcyjny Panorama dołoży wszelkich starań, aby reprezentujący klienta pracownik domu aukcyjnego zakupił wybrany przedmiot za kwotę możliwie najniższą, nie  niższą jednak od ceny gwarancyjnej. W przypadku złożenia dwóch lub większej ilości sekretnych ofert z takim samym limitem, o wygranej licytacji decyduje kolejność zgłoszeń. Do transakcji warunkowej dochodzi w sytuacji, kiedy podany przez klienta limit jest niższy od ceny gwarancyjnej.
  3. Udział w licytacji online odbywa się na zasadach określonych w regulaminie portalu, który pośredniczy w licytacji.


§ 7. Przebieg aukcji

 1. Aukcję rozpoczyna, prowadzi i kończy Aukcjoner.
 2. Każda licytacja rozpoczyna się od ceny wywoławczej. Aukcjoner ustala kolejne postąpienia według tabeli postąpień podanej poniżej:
  1. 0 – 2000: 100
  2. 2000 – 5000: 200
  3. 5000 – 10 000: 500
  4. 10 000 – 20 000: 1000
  5. 20 000 – 50 000: 2000
  6. 50 000 – 100 000: 5000
  7. 100 000 – 500 000: 10000
  8. Powyżej 500 000: 20000
 3. W szczególnych przypadkach aukcjoner może zadecydować o innej wysokości postąpienia wedle własnego uznania. W przypadku wystąpienia błędu lub sporu co do wyniku licytacji, aukcjoner może w trakcie trwania licytacji odmówić przyjęcia oferty, wycofać produkt w dowolnym momencie aukcji bądź ponownie zaoferować go do licytacji.
 4. Aukcjoner wskazuje Nabywcę obiektu, czyli osobę, która zaoferowała za niego najwyższą cenę. Kwota ta musi być równa lub wyższa od ceny wywoławczej.
 5. Licytacja przedmiotu kończy się wraz z uderzeniem młotka i jest jednoznaczna z zawarciem umowy kupna – sprzedaży między Nabywcą a Domem Aukcyjnym Panorama na warunkach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz w artykule 19-195 ustawy o prawach autorskich i pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. ze późniejszymi zmianami. 
 6. Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy. 
 7. Ceny obiektów na aukcji podawane są w polskich złotych. W tej walucie powinna być również uregulowana płatność.


§ 8. Cena nabycia, opłata aukcyjna i droit de suite

 1. Do kwoty za którą został wylicytowany obiekt doliczona zostaje opłata aukcyjna, która stanowi część opłaty końcowej i wynosi zawsze 12% + VAT. Opłata aukcyjna doliczana jest również w przypadku sprzedaży poaukcyjnej.
 2. Obiekty, do których Dom Aukcyjny Panorama dolicza opłatę droit de suite, wynikającą z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł, oznaczone są w katalogu symbolem: ◊. Opłata obliczana będzie z użyciem kursu dziennego NBP z dnia poprzedzającego aukcję. Opłata obliczana będzie, gdy równowartość kwoty wylicytowanej przekroczy 100 EUR. 
 3. Opłata droit de suite naliczana jest według poniższych stawek:
  1. 5% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale do równowartości 50.000 euro;
  2. 3% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 50.000,01 euro do równowartości 200.000 euro;
  3. 1% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 200.000,01 euro do równowartości 350.000 euro;
  4. 0,5% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350.000,01 euro do równowartości 500.000 euro;
  5. 0,25% kwoty wylicytowanej, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500.000 euro - jednak w kwocie nie wyższej niż równowartość 12.500 euro.
 4. Nabywca wylicytowanego obiektu jest obowiązany do uregulowania płatności w ciągu 10 dni od dnia aukcji. 
 5. Wpłat można dokonać przelewem bankowym na rachunek bankowy, kartą płatniczą lub gotówką w siedzibie Domu Aukcyjnego Panorama w Warszawie przy Al. Witosa 31 lok. 122 w Centrum Handlowym „Panorama”.
 6. W przypadku niewykupienia przedmiotu w ciągu 10 dni od dnia aukcji, Dom Aukcyjny Panorama obciąży kartę płatniczą/kredytową kupującego opłatą aukcyjną oraz prowizją od sprzedającego od wszystkich niewykupionych przedmiotów.
 7. Dom Aukcyjny Panorama wystawia faktury VAT marża.
 8. W przypadku wygranej licytacji wpłacone wcześniej wadium będzie zaliczone na poczet całkowitej ceny za wylicytowanej obiekt.
 9. Licytującym, którzy podczas aukcji nie wygrali żadnej licytacji, wadium zostaje zwrócone.


§ 9. Odbiór wylicytowanych obiektów

 1. Prawo własności wylicytowanego przedmiotu przechodzi na Nabywcę z chwilą zaksięgowania na koncie Domu Aukcyjnego Panorama lub z chwilą dokonania płatności w gotówce lub kartą pełnej kwoty za przedmiot powiększonej o opłatę aukcyjną. Dom Aukcyjny Panorama nie ma możliwości wydawania przedmiotu do czasu uregulowania płatności przez Nabywcę.
 2. Po wpłaceniu pełnej kwoty wraz z opłatą aukcyjną, Nabywca zobowiązuje się do odbioru przedmiotu na własny koszt w terminie 30 dni od zaksięgowania wpłaty. Dom Aukcyjny Panorama może na wniosek Klienta zapewnić transport zakupionego obiektu. Wszelkie koszty wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia pokrywa Nabywca. Dom Aukcyjny Panorama nie bierze odpowiedzialności za nieprawidłowe wykonanie usługi transportowej.
 3. Dom Aukcyjny Panorama zostaje zwolniony z odpowiedzialności za wylicytowany obiekt z chwilą przekazania go Nabywcy w siedzibie Domu Aukcyjnego Panorama, bądź w momencie nadania go w firmie przewozowej.
 4. Warunkiem koniecznym wydania zakupionego obiektu przez Dom Aukcyjny Panorama jest okazanie przez Kupującego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku odbioru zakupionego obiektu przez pełnomocnika, Dom Aukcyjny Panorama zastrzega dla przyjęcia pełnomocnictwa formę aktu notarialnego.
 5. Jeżeli Nabywca zwleka z odbiorem zakupionego obiektu po upływie 30 dni od zakończenia aukcji, zostanie naliczona opłata za przechowywanie/ubezpieczenie w wysokości 2%+ VAT kwoty sprzedaży za każdy rozpoczęty miesiąc.
 6. W przypadku opóźnienia odbioru obiektu o ponad 1,5 roku (18 miesięcy), obiekt przechodzi na własność Domu Aukcyjnego Panorama.


§ 10. Odstąpienie od umowy

 1. Niedotrzymanie warunków Umowy przez Nabywcę może skutkować odstąpieniem od umowy przez Dom Aukcyjny Panorama, zatrzymaniem wadium oraz sądowym dochodzeniem realizacji umowy. W takim wypadku kosztami postępowania obciążony jest Nabywca.


§ 11. Zastrzeżenia końcowe

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, wywóz dzieł sztuki starszych niż 55 lat poza granice kraju może się odbyć jedynie za zgodą odpowiednich władz.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach, muzea mają prawo pierwokupu obiektu za kwotę wylicytowaną, powiększoną o opłatę aukcyjną.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, Dom Aukcyjny Panorama zobowiązuje się do zbierania danych osobowych nabywców dokonujących transakcji powyżej 15 000 euro. 


§ 12. Warunki potwierdzenia autentyczności

 1. Gwarancja autentyczności udzielona zostaje jedynie bezpośredniemu Nabywcy obiektu na okres jednego roku od daty sprzedaży, z zastrzeżeniem, że nie obejmuje ona:
  • kolejnych właścicieli obiektu,
  • obiektu, którego autorstwo jest kwestią sporną i w przypadku domniemania autorstwa,
  • w przypadku obiektu, którego autorstwo wiąże się z kręgiem oddziaływania stylu danego artysty,
  • w przypadku obiektu, w którego datowaniu prawidłowo oceniono stulecie powstania, zaś niepoprawnie określono połowę stulecia; dotyczy również obiektów z XX i XIX wieku oraz starszych, jeżeli obiekt okazał się starszy niż określono w opisie,
  • w przypadku obiektu, którego roczna data powstania różni się od rzeczywistej o mniej niż 15 lat,
  • w przypadku obiektu, którego atrybucja jest zgodna z ogólnie przyjętą opinią specjalistów i ekspertów,
  • w przypadku obiektu, którego opis i datowanie uznano za niedokładne.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Panorama
Kontakt
Dom Aukcyjny Panorama
room
Al. Witosa 31 / 122
00-710 Warszawa
phone
+48500545550
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up