Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
66

Ossecki Wilk Wilhelm, Ruiny zamku

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 132 - 176 EUR
drzeworyt 13 x 18 32 x3 6 syg p.d
Aukcja
Aukcja Grafiki i Rysunku
gavel
Data
17 czerwca 2023 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
110 EUR
Estymacje
132 - 176 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 6 | Ulubione: 0
Aukcja

Fundacja Skarbnica Sztuki

Aukcja Grafiki i Rysunku
Data
17 czerwca 2023 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  3 000
  > 500
 
Regulamin
 • REGULAMIN SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ

I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1. Dom Aukcyjny Fundacja Skarbnica Sztuki z siedzibą w 01-184 Warszawa, ulica działdowska

8A lokal 504 organizuje aukcje, których przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty

kolekcjonerskie, powierzone Domowi Aukcyjnemu w celu ich sprzedaży na zasadach

określonych w niniejszym regulaminie aukcji.

2. Przed przystąpieniem do aukcji należy zapoznać się z treścią regulaminu aukcji. Jest on

dostępny w siedzibie Domu Aukcyjnego oraz na stronie internetowej onebid.pl

3. Dom Aukcyjny występuje w roli pośrednika, doprowadzając do zawarcia umowy między

podmiotami lub działa na własny rachunek.

4. Dom Aukcyjny gwarantuje poufność złożonych ofert i danych osobowych uczestników aukcji.

II. DEFINICJE

 • Aukcja – zorganizowana przez Dom Aukcyjny publiczna sprzedaż Obiektu

prowadzona w formie licytacji, w której nabywcą zostaje ta osoba, która zaoferuje

najwyższą cenę.

 • Aukcjoner – osoba wyznaczona przez Dom Aukcyjny do prowadzenia aukcji.
 • Cena gwarancyjna – minimalna cena, za którą wylicytowany Obiekt może zostać

sprzedany. Jest ceną poufną uzgodnioną między Domem Aukcyjnym i

Sprzedającym. Jeżeli podczas licytacji nie zostanie ona osiągnięta, zakończenie

licytacji skutkuje zawarciem Umowy sprzedaży warunkowej, co ogłasza prowadzący

Aukcję po uderzeniu młotkiem.

 • Cena nabycia – całkowita cena do zapłaty (cena przybita młotkiem) wraz z Opłatą

aukcyjną i opłatami dodatkowymi, w tym opłatą z tytułu droit de suite).

 • Cena Wywoławcza – najniższa cena przedmiotu licytowanego, od której rozpoczyna się

licytację

 • Dom Aukcyjny–Fundacja Skarbnica Sztuki z siedzibą w 01-184 Warszawa przy ul.

Działdowskiej 8A lokal 504. nr NIP 527 282 84 19. KRS 0000705545.

 • Estymacje – orientacyjny przedział cen, podany na podstawie analizy rynku

aktualnej dla terminu aukcji, w którym w wyniku licytacji z największym

prawdopodobieństwem może znaleźć się cena uzyskana

 • Katalog – przygotowany przez Dom Aukcyjny dokument zawierający opisy Obiektów

wystawionych na sprzedaż na aukcji.

 • Licytacja – procedura zmierzająca do zawarcia Umowy sprzedaży zainicjowana przez

Dom Aukcyjny, w ramach której Licytujący deklaruje cenę, za którą gotów jest nabyć

dany Obiekt. Licytacja zazwyczaj odbywa się "w górę" poprzez postąpienie.

 • Obiekt – dzieło sztuki lub inny obiekt kolekcjonerski będący przedmiotem aukcji.
 • Przybicie – akceptacja najkorzystniejszej z ofert złożonych podczas Aukcji przez

Uczestnika, powodująca zawarcie umowy sprzedaży na warunkach wskazanych w

Regulaminie.

Sprzedający – osoba zgłaszająca Obiekt do sprzedaży.

 • Uczestnik/Licytujący – osoba zarejestrowana, biorąca udział w Aukcji.
 • Umowa sprzedaży warunkowej – w wypadku, gdy kwota wylicytowana jest niższa

niż Cena gwarancyjna, umowa z Kupującym, który zaoferował najwyższą cenę, jest

zawierana warunkowo. Prowadzący Aukcję informuje o tym po przybiciu młotkiem.

Transakcja dochodzi do skutku, jeżeli Sprzedający zgodzi się na sprzedaż Obiektu

po cenie niższej niż gwarancyjna lub też Kupujący podwyższy ofertę do Ceny

gwarancyjnej. W przeciwnym wypadku transakcja warunkowa nie dochodzi do

skutku, a Obiekt może zostać wystawiony do sprzedaży poaukcyjnej.


III. PRZEDMIOTY SPRZEDAŻY AUKCYJNEJ

1. Dom Aukcyjny określa termin aukcji, miejsce oraz katalog Obiektów oferowanych na

najbliższej aukcji.

2. Obiekty zamieszczone w katalogu i zgłoszone do sprzedaży aukcyjnej są opatrzone

opisami, których prawdziwość potwierdzona jest przez pracowników i ekspertów Domu

Aukcyjnego lub przez zewnętrznych konsultantów.

3. Opisy obiektów zawartych w katalogu mogą być uzupełniane lub zmieniane przez Dom

Aukcyjny przed rozpoczęciem licytacji.

4. W katalogu podaje się orientacyjne Ceny Wywoławcze oraz ewentualnie Estymacje.

5. Dom Aukcyjny daje gwarancje autentyczności oraz autorstwa i innych cech Obiektów

opisanych w katalogu.

6. Dom Aukcyjny może wycofać Przedmiot Aukcji bez podania przyczyny.


IV. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO AUKCJI

1. Warunkiem udziału w aukcji jest akceptacja przez Uczestnika postanowień niniejszego

regulaminu aukcji w całości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń.

2. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do

czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca

osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

3. Do procedury aukcyjnej dopuszczone będą jedynie osoby, które przed ogłoszonym

terminem aukcji dokonają skutecznej rejestracji / skutecznego zgłoszenia. Rejestracja

dokonywana jest poprzez wypełnienie formularza rejestracji dostępnego na stronie

onebid.pl lub w siedzibie Domu Aukcyjnego.

4. Dom Aukcyjny może uzależnić uczestnictwo osoby w aukcji od zweryfikowania jej

tożsamości na podstawie dokumentów, lub wpłacenia wadium.

5. Wadium, o którym mowa w ust. 7 powyżej, jest zaliczane na poczet Ceny Zakupu przez

Uczestnika. W przypadku niedokonania zakupu, wadium jest zwracane Uczestnikowi.

6. Wadium, o którym mowa w ust. 6 powyżej, wynosi 500 zł.

7. Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia do udziału w Aukcji lub sprzedaży

poaukcyjnej, osób w stosunku do których zachodzi niewyjaśniona wątpliwość co do ich

tożsamości, możliwości zawarcia przez nich ważnej umowy sprzedaży, podejrzenie

możliwości popełnienia czynu zabronionego lub dana osoba swoim zachowaniem może

zakłócać prawidłowy przebieg Aukcji . Dom Aukcyjny może również odmówić

dopuszczenia do udziału w aukcji lub sprzedaży po aukcyjnej osoby, która wcześniej nie

wywiązała się ze swoich zobowiązań w stosunku do Domu Aukcyjnego. Dom Aukcyjny

zachowuje sobie prawo niedopuszczenia osoby do uczestnictwa w aukcji bez podania

przyczyny.

8. Aukcja jest prowadzona w języku polskim i zgodnie z prawem obowiązującym na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej przez Aukcjonera wskazanego przez Dom Aukcyjny. Ceny na

Aukcji są podawane w polskich złotych.

9. Dom Aukcyjny jest uprawniony do rejestracji przebiegu aukcji w formie audio video, z

zastrzeżeniem należytej ochrony wizerunku Uczestników.

10. W związku z realizacją obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018. o

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Dom Aukcyjny może

zażądać dodatkowych dokumentów i informacji celem zastosowania środków

bezpieczeństwa finansowego adekwatnych do poziomu ryzyka i przewidzianych w

ustawie.


V. UDZIAŁ OSOBISTY

1. Osoba dopuszczona do Aukcji otrzyma indywidualny numer identyfikacyjny i lub/i

tabliczkę z tym numerem (IDENTYFIKATOR, TABLICZKA). Uczestnik posługuje się w/w

tabliczką w trakcie licytacji w celu akceptacji kolejnych postąpień i jest zobowiązany

okazać ją na każde wezwanie Aukcjonera

2. Bezpośrednio po zakończeniu aukcji Uczestnik obowiązany jest zwrócić tabliczkę, o

której jest mowa w ust. 1 powyżej.

3. Uczestnik aukcji jest odpowiedzialny za skutki użycia tabliczki licytacyjnej przez osobę

trzecią.


VI. LICYTACJA TELEFONICZNA

1. Osoba, która zgłasza chęć uczestnictwa w licytacji telefonicznej jest zobowiązana do

wskazania Obiektów, które zamierza licytować oraz swojego numeru telefonu, pod który

Dom Aukcyjny zadzwoni w czasie aukcji.

2. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości wzięcia udziału w

licytacji telefonicznej z powodu trudności z połączeniem z numerem podanym przez

Uczestnika.

3. Zawiadomienie o chęci wzięcia udziału w licytacji telefonicznej zgłaszane jest do Domu

Aukcyjnego nie później niż na 24 godziny przed terminem aukcji


VII. LICYTACJA W IMIENIU UCZESTNIKA

1. Uczestnik może zlecić Domowi Aukcyjnemu licytowanie wybranych Przedmiotów Aukcji

w jego imieniu.

2. Dom Aukcyjny licytuje Przedmioty aukcji w imieniu Uczestnika do kwoty maksymalnej,

oznaczonej przez Uczestnika na formularzu zlecenia.

3. Dom Aukcyjny dołoży wszelkich starań, by zakupić przedmiot po najniższej możliwej

cenie.

4. Dom Aukcyjny nie przyjmuje zleceń bez limitu ceny.

5. Wypełniony i podpisany formularz zlecenia licytacji należy dostarczyć osobiście lub

mailem na adres [email protected]., nie później niż na 24 godzin przed

rozpoczęciem aukcji.


VIII. LICYTACJA ONLINE (PRZEZ INTERNET W CZASIE RZECZYWISTYM)

1. Dom Aukcyjny udostępnia możliwość licytacji w czasie rzeczywistym przez Internet

razem

z Uczestnikami zgromadzonymi na sali aukcyjnej.

2. Warunkiem uczestnictwa w aukcji w sposób opisany w ust. 1 powyżej, jest

zarejestrowanie się

przez Uczestnika na stronie internetowej [email protected] oraz spełnienie

przez niego stępujących wymagań technicznych:

a) posiadania urządzenia końcowego (komputer/tablet/telefon komórkowy)

umożliwiającego dostęp do sieci Internet, wyposażonego w sprawny system

operacyjny,

b) zainstalowania na urządzeniu, o którym mowa powyżej wersji, przeglądarki

internetowej zapewniającej dostęp do zasobów sieci Internet, takiej jak: Edge,

Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari lub innej kompatybilnej, obsługującej

pliki cookie,

c) posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej,

d) posiadania aktywnego numeru telefonu komórkowego.

3. Celem udziału w Aukcji i płynnego odtwarzania transmisji, wymagane jest stabilne łącze

internetowe oraz posiadanie urządzenia zdolnego do odbioru dźwięku.

4. Przed przestąpieniem do licytacji Użytkownik obowiązany jest sprawdzić, czy posiadane

przez niego urządzenie spełnia wymogi techniczne określone w ust. powyżej. W razie

wątpliwości co do technicznych możliwości Użytkownik powinien wysłać stosowne

zapytanie do Domu Aukcyjnego na adres poczty elektronicznej [email protected].

5. Jakość transmisji przebiegu Aukcji może zależeć od parametrów technicznych połączenia

internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia końcowego wykorzystywanego do

udziału w Aukcji.

6. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że czas potrzebny na wysłanie pakietu danych i

otrzymanie informacji zwrotnej w ramach transmisji online może być uzależniony w

szczególności od przepustowości wykorzystywanego przez Użytkownika łącza

internetowego. Z tego względu Dom Aukcyjny może otrzymywać informacje o Podbiciu z

pewnym opóźnieniem, a także Podbicia złożone przez innych uczestników licytacji mogą być

widoczne dla Użytkownika dopiero po jakimś czasie. Tak samo przekaz wideo z przebiegu

Aukcji nie może być podstawą do oceny aktualnego stanu licytacji.

7. Wszelkie działania podejmowane przez osoby trzecie, które mają dostęp do urządzenia

końcowego Użytkownika podczas aktywnego zalogowania się do licytacji online, są

odnotowywane jako działania tego Użytkownika. Użytkownik ponosi wyłączną

odpowiedzialność za konsekwencje udostępnienia urządzenia końcowego innym

osobom lub pozostawienia go bez nadzoru.

8. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne problemy w przebiegu

Aukcji spowodowane brakiem dostępu do Internetu lub inne problemy techniczne

będące po stronie Użytkownika.

9. Przystępując do licytacji Uczestnik poprzez klikniecie klawisza z wyświetloną na nim

kwotą składa wiążącą ofertę zakupu licytowanego obiektu i akceptuje cenę w kwocie

ukazanej na klawiszu. Kliknięcie na klawisz ma taką samą wagę jak podniesienie

plakietki licytacyjnej na sali.

10. Po zakończeniu aukcji, Uczestnik licytacji online otrzyma podsumowanie dokonanych

zakupów na adres email podany przy rejestracji.


IX. CENA

1. Obiekty wystawiane na aukcji mogą mieć cenę gwarantowaną, poniżej której nie mogą

być sprzedane. Jej wysokość jest znana wyłącznie Domowi Aukcyjnemu i właścicielowi

obiektu. W sytuacji, gdy nie zostanie ona osiągnięta, będzie możliwa sprzedaż

warunkowa, wymagająca dodatkowej zgody właściciela obiektu udzielonej w terminie

trzech dni od daty aukcji, jednakże wylicytowana cena stanowi wiążącą cenę nabywcy.

2. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny Wywoławczej przed aukcją.

3. Aukcjoner może w zależności od zainteresowania obiektem rozpocząć licytację od Ceny

Wywoławczej niższej lub wyższej niż umieszona w katalogu.

4. Estymacje są określane przez Dom Aukcyjny na podstawie analizy wyników aukcji

podobnych obiektów oraz aktualnej tendencji rynkowej.


X. PRZEBIEG AUKCJI

1. Licytację prowadzi Aukcjoner, który określa postąpienia w licytacji, rozstrzyga wszelkie

spory wskazuje Nabywcę obiektu.

2. Aukcjoner stosuje postąpienia ustalone wcześniej według poniższego zestawienia:

do 1 zł – 100 zł

2 000 – 5 000 zł - 200 zł

5 000 – 10 000 zł - 500 zł

10 000 – 20 000 zł - 1 000 zł

20 000 – 50 000 zł - 2 000 zł

powyżej 50 000 zł - 5 000 zł

3. Aukcjoner może stosować wielokrotność minimalnych postąpień, a także ogłaszać inne

postąpienia według własnego uznania.

4. Oferta Uczestnika jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez Aukcjonera.

5. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik złoży ofertę wyższą.

6. Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbędne, wycofać ofertę, odmówić przyjęcia

oferty, wycofać Obiekt lub ponownie zaproponować Obiekt do licytacji.

5. Aukcjoner ma prawo otwierać licytację każdego Obiektu działając w imieniu jego

właściciela.

6. Aukcjoner jest uprawniony do rozstrzygania kolejności zgłoszonych ofert, zarówno z sali

jak i z Internetu czy telefonu. Decyzja Aukcjonera jest ostateczna.

7. Zakończenie licytacji danego obiektu następuje w momencie udzielenia Przybicia przez

Aukcjonera i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży zgodnie z art. 702 § 2

Kodeksu cywilnego.

8. Osoba, która zaoferowała najwyższą cenę staje się nabywcą.

9. Obiekty, których licytacja zakończyła się poniżej Ceny Gwarantowanej nie zostają

sprzedane. Aukcjoner wówczas poinformuje o takim fakcie, wskazując osobę, która

zaoferowała najwyższą cenę. Obiekt może być sprzedany po aukcji pod warunkiem

uzyskania zgody właściciela w terminie wskazanym w ust. powyżej.


XI. PŁATNOŚCI

1. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata aukcyjna oraz ewentualne opłaty

dodatkowe wynikające z oznaczeń katalogowych. Naliczane są one również w

przypadku sprzedaży poaukcyjnej.

2. Opłata aukcyjna wynosi 20% ceny nabycia.

3. Do opłat dodatkowych zalicza się głównie opłatę z tytułu tzw. droit de suite, tj. prawa

twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych

zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł. Opłata będzie obliczana, gdy

kwota wylicytowana przekroczy równowartość 100 euro. Powyżej tej kwoty opłata

będzie sumą stawek: 5% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w

przedziale do równowartości 50 000 euro oraz 3% części ceny sprzedaży, jeżeli ta

część jest zawarta w przedziale od równowartości 50 000,01 euro do równowartości 200

000 euro oraz 1% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od

równowartości 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro, oraz 0,5% części ceny

sprzedaży, jeżeli ta część jest zawarta w przedziale od równowartości 350 000,01 euro

do równowartości 500 000 euro oraz 0,25% części ceny sprzedaży, jeżeli ta część jest

zawarta w przedziale przekraczającym równowartość 500 000 euro, jednak w kwocie nie

wyższej niż równowartość 12 500 euro. Opłata ta ustalana jest przy zastosowaniu

średniego kursu euro ogłoszonego przez NBP w dniu poprzedzającym dzień Aukcji lub -

w przypadku odbycia aukcji w dniu przypadającym po dniu, w którym nie są

publikowane średnie kursy walut NBP - przy zastosowaniu ostatniego średniego kurs

euro opublikowanego przez NBP przed dniem aukcji.

4. Jeśli w chwilki licytacji Obiekt znajduje się poza terenem UE, do ceny końcowej

doliczony zostanie 7% podatek VAT.

5. O ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca obowiązany jest wpłacić należność za zakupione

obiekty w terminie 5. dni od dnia zakończenia aukcji. Dom Aukcyjny będzie uprawniony

do naliczania odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

6. Prawo własności przedmiotu przechodzi na Nabywcę z chwilą zapłacenia pełnej ceny

nabycia.

7. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym, gotówką lub kartami płatniczymi w

siedzibie Domu Aukcyjnego.

8. Wszystkie płatności są przyjmowane w polskich złotych. Na specjalne życzenie

Licytującego i po wcześniejszym uzgodnieniu, w tym kursu wymiany walut, Dom

Aukcyjny dopuszcza możliwość dokonania płatności w innych walutach.

9. W przypadku gdy Nabywca w terminie wskazanym w ust. 4 powyżej nie uiści całej Ceny

nabycia Dom Aukcyjny bez uszczerbku dla innych swoich praw może zastosować jeden

lub kilka z poniższych środków prawnych:

 •  przechować Obiekt w galeriach Domu Aukcyjnego lub winnym miejscu na ryzyko i

koszt Nabywcy;

 • odstąpić od sprzedaży Obiektu, zatrzymując dotychczasowe opłaty na poczet

pokrycia szkód;

 • odrzucić zlecenie Nabywcy w przyszłości lub zrealizować takie zlecenie pod

warunkiem uiszczenia wadium;

 • naliczać odsetki maksymalne od dnia wymagalności płatności do dnia zapłaty

pełnej Ceny zakupu;

 • odsprzedać Obiekt na Aukcji lub prywatnie z Estymacjami i ceną minimalną

ustaloną przez Dom Aukcyjny. Jeśli Obiekt na drugiej Aukcji zostanie sprzedany za

kwotę niższą niż Cena nabycia, za którą Nabywca wylicytował Obiekt, Nabywca

pozostający w zwłoce będzie zobowiązany do pokrycia różnicy wraz z kosztami

przeprowadzenia dodatkowej Aukcji;

 • wszcząć postępowanie sądowe przeciwko Nabywcy w celu odzyskania zaległości;
 • potrącić należności Nabywcy względem Domu Aukcyjnego z wierzytelności, wobec

tego Nabywcy wynikających z innych transakcji;

 • podjąć wszelkie inne działania odpowiednie do zaistniałych okoliczności.


XII. ODBIÓR PRZEDMIOTU AUKCJI

1. Wydanie obiektu Nabywcy następuje po zaksięgowaniu całej należnej kwoty na

rachunku bankowym Domu Aukcyjnego.

2. Dom Aukcyjny wydaje potwierdzenie dokonania zakupu podpisane przez Nabywcę,

które jest jednoznaczne z potwierdzeniem autentyczności.

3. Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na życzenie

Nabywcy Dom Aukcyjny może wysłać obiekt pod wskazany przez niego adres, jeżeli

wszelkie koszty wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia pokryje Nabywca.

4. Odpowiedzialność Domu Aukcyjnego za Przedmiot Aukcji ustaje w chwili odbioru

obiektu w siedzibie Domu Aukcyjnego lub z chwilą nadania Przedmiotu Aukcji w

urzędzie pocztowym lub firmie przewozowej.

5. O ile nie ustalono inaczej, za zakupione obiekty nie odebrane w terminie 30 dni od daty

aukcji, Dom Aukcyjny będzie liczył składowe w wysokości 20 zł dziennie za jeden

obiekt.


XIII. REKLAMACJE

1. Wszelkie możliwe reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa polskiego.

2. Uczestnik ma prawo składać reklamacje dotyczące nabytych Przedmiotów Aukcyjnych.

3. Reklamacja może zostać złożona w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

4. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej.

5. Dom Aukcyjny ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji.

6. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię, nazwisko,

adres

7. zamieszkania) oraz uzasadnienie reklamacji.


XIV. PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie do  wszystkich  zdjęć,  ilustracji  i  tekstów  związanych z Obiektem,

sporządzonych przez lub dla Domu Aukcyjnego, włączając zawartość Katalogów, stanowią

własność Domu Aukcyjnego. Nie mogą być one wykorzystane przez Nabywcę ani inne

osoby bez uprzedniej pisemnej zgody Domu Aukcyjnego.

XV. SPRZEDAŻ POAUKCYJNA

Niektóre Obiekty niesprzedane na Aukcji wystawione są do sprzedaży poaukcyjnej. W cenie

sprzedaży Obiektów oferowanych poaukcyjnie zawarta jest także Opłata aukcyjna i inne

opłaty dodatkowe. Procedura sprzedaży poaukcyjnej podlega przepisom niniejszego

Regulaminu, stosowanym odpowiednio.


XVI. PRAWO ODSTĄPIENIA

1. Wykonując obowiązek informacyjny, określony w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o

prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 134 z późn. zm.), Dom Aukcyjny

informuje, że na podstawie art. 38 pkt 11 ww. ustawy, Klientom będącym konsumentami

i uczestniczącymi w aukcji przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na

odległość nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy.

2. Dom Aukcyjny jest uprawniony do odstąpienia od umowy sprzedaży, jeżeli nie może

zastosować środków bezpieczeństwa, o których mowa w art. 34 ust. 1 Ustawy o

przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu z dnia 1 marca 2018 r.

(Dz. U. z 2018 r. poz. 723).


XVII. OGRANICZENIA PRAWNE

1. Dom Aukcyjny informuje, że zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie

zabytków i opiece nad zabytkami jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za

granicę wymagają m.in. zabytki zaliczane do jednej z następujących kategorii:

a) przedmiotów archeologicznych, które są starsze niż 100 lat, a także pochodzą z

wykopalisk i znalezisk,

b) elementów, które pochodzą z pomników artystycznych lub religijnych, starsze niż

100 lat,

c) wykonanych dowolną techniką i na dowolnym materiale dzieł malarstwa, które mają

więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 40 000 zł;

d) wykonanych na dowolnym materiale akwareli, gwaszy i pasteli, które mają więcej

niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

e) mozaik oraz wykonanych dowolną techniką i na dowolnym materiale rysunków,

które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 12 000 zł;

f) oryginalnych dzieł grafiki i matryc do ich wykonania oraz oryginalnych plakatów,

które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

g) oryginalnych rzeźb, posągów lub ich kopii wykonanych tą samą techniką co

oryginał, , które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 20 000 zł;

h) pojedynczych fotografii, filmów oraz ich negatywów, które mają więcej niż 50 lat i

ich wartość jest wyższa niż 6000 zł;

i) pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach rękopisów, które mają więcej niż 50

lat i ich wartość jest wyższa niż 4000 zł;

j) pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach książek, które mają więcej niż 100 lat

i ich wartość jest wyższa niż 6000 zł;

k) pojedynczych map drukowanych i partytur, które mają więcej niż 150 lat i ich

wartość jest wyższa niż 6000 zł;

l) kolekcji i przedmiotów z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mineralnych lub

anatomicznych, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

m) kolekcji o znaczeniu historycznym, paleontologicznym, etnograficznym lub

numizmatycznym, których wartość jest wyższa niż 16 000 zł;

n) środków transportu, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 32

000 zł;

o) innych zabytków, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000

zł.

2. Przedmioty zrobione z materiału roślinnego lub zwierzęcego albo zawierające je, m.in.

koralowiec, skóra krokodyla, kość słoniowa, kość wieloryba, róg nosorożca, skorupa

żółwia, niezależnie od wieku, procentu zawartości, mogą wymagać dodatkowych

pozwoleń lub certyfikatów przed wywozem. Uzyskanie dokumentów umożliwiających

eksport nie jest równoznaczne z możliwością importu do innego państwa. Nabywca jest

zobowiązany do przestrzegania przepisów w tym zakresie, a niemożliwość uzyskania

odpowiednich dokumentów lub opóźnienie w ich uzyskaniu nie uzasadniają odstąpienia

od sprzedaży ani opóźnienia w uiszczeniu pełnej ceny nabycia za obiekt.

3. Dom Aukcyjny informuje, że na podstawie art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 1996

r. prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji przysługuje muzeum

rejestrowanemu po cenie wylicytowanej ustalonej po przybiciu oferty.


XVIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin aukcji wyczerpuje całość praw i obowiązków pomiędzy stronami w

odniesieniu do sprzedaży aukcyjnej i poaukcyjnej Obiektu.

2. Wszelkie zawiadomienia powinny być kierowane na piśmie na adres Domu Aukcyjnego

Powiadomienia kierowane do Nabywców będą przesyłane na adres podany w ostatnim

piśmie do Domu Aukcyjnego.

3. W razie zmiany lub unieważnienia któregokolwiek z postanowień Regulaminu decyzją

kompetentnego organu lub sądu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i

wiążą Użytkownika oraz Usługodawcę.

4. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Domem Aukcyjnym a Nabywcą, jest prawo

polskie.

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Fundacja Skarbnica Sztuki
Kontakt
Fundacja Skarbnica Sztuki
room
ul. Działdowska 8A / 504
01-184 Warszawa
phone
+48516034650
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up