117

Pan Lis, Canis Lupus Adoptus

add Twoja notatka 

Opis pozycji

Wymiary: B2 (50 x 70cm)

Technika: Plakat z autorską grafiką - obraz został wykonany techniką mieszaną: gwasz, akwarela, akryl, kredki, ołówek, suche pastele, końcowa obróbka i przygotowanie do druku - cyfrowo. Aukcja dotyczy wydrukowanej kopii oryginalnego obrazu.

Aukcja
favorite Pet Portrait 2021
gavel
Data
12 grudnia 2021
date_range
Cena wywoławcza
22 EUR
Cena sprzedaży
22 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
22 EUR
Wyświetleń: 263 | Ulubione: 0
Aukcja

Pet Portrait

Pet Portrait 2021
Data
12 grudnia 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

REGULAMIN AUKCJI CHARYTATYWNEJ


prowadzonej z przeznaczeniem uzyskanych środków na wsparcie

Fundacji Znajdki w Warszawie


§ 1 Postanowienia ogólne


1. Niniejszy Regulamin ustala i reguluje zasady przeprowadzenia licytacji (aukcji) charytatywnej prowadzonej z przeznaczeniem otrzymanych środków na rzecz Fundacji Znajdki w Warszawie.

2. Organizatorem aukcji jest Fundacja Znajdki z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Polskich Skrzydeł  4 m.87, 03-982 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS: 0000437387, NIP 113-28-60-384 (dalej:

„Organizator”).

3. Przedmiotem aukcji są obrazy, grafiki, kolaże i fotografie przeznaczone do licytacji przez darczyńców (dalej: „Przedmiot”, „Przedmioty”).

4. W aukcji wygrywa osoba, która w wyznaczonym czasie oraz zgodnie z niniejszym regulaminem zaoferuje najwyższą kwotę za wystawiony na aukcji Przedmiot.

5. Aukcje będą się odbywały za pośrednictwem internetowej platformy aukcyjnej OneBid.


§ 2 Warunki uczestnictwa


1. Uczestnikiem aukcji może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

2. Uczestnictwo w aukcji osób prawnych i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej odbywa się za pośrednictwem osoby, która jest umocowana do reprezentowania osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, w tym do składania oświadczeń woli i dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z uczestnictwem w aukcji i nabywania wynikających z tego uczestnictwa praw oraz podejmowania związanych z tym uczestnictwem obowiązków.

3. Udział w aukcjach odbywa się w sposób jawny. Warunkiem wzięcia udziału w licytacji jest rejestracja konta w serwisie OneBid.

4. Uczestnictwo w Aukcji ma charakter dobrowolny, nieodpłatny i zobowiązujący. 


§ 3 Przedmioty licytacji


1. Miejscem wystawiania Przedmiotów oferowanych do licytacji jest platforma OneBid, adres strony: https://www.onebid.pl

2. Przedmioty oferowane do licytacji będą wystawiane przez darczyńców za pośrednictwem Organizatora.

3. Przedmiot wystawiony na licytację będzie opisany w następujący sposób: zdjęcie oferowanego Przedmiotu, krótki opis Przedmiotu, cenę wywoławczą w walucie PLN, datę zakończenia licytacji, informację o kosztach wysyłki Przedmiotu.

4. W ramach jednej licytacji będą wystawione pojedyncze Przedmioty.

5. Przedmioty wystawione na licytację nie będą wycofywane z oferty. § 4 Przebieg Aukcji

§ 4 Przebieg Aukcji


1. Od momentu wystawienia Przedmiotu na aukcje zgodnie z § 3 rozpoczyna się możliwość zgłaszania ofert cenowych przez zainteresowanych. Aukcja trwa od dnia 6 grudnia 2021 r. od godz. 20.00 do dnia 12 grudnia 2021 r. do godz. 20.00.

2. Licytacja odbywa się w walucie PLN.

3. Kwotą, od której rozpoczynają się licytacje jest cena wywoławcza. Przedmioty licytowane są w górę, a każda kolejna deklarowana cena przebicia musi być wyższa od poprzedniej o kwotę minimum 1 zł.

4. Propozycje kwot licytacji należy zamieszczać w komentarzach pod postem dotyczącym danej aukcji, określając deklarowaną kwotę.

5. W razie zgłoszenia przez co najmniej dwóch uczestników licytacji jednakowej ceny licytowanego przedmiotu, pierwszeństwo ma oferta zgłoszona wcześniej.

6. Każda oferta cenowa zgłoszona przez uczestnika aukcji jest prawnie wiążąca i nie może być przez niego wycofana.

7. Uczestnik, którego oferowana cena będzie najwyższa w momencie zakończenia aukcji, zostaje jej zwycięzcą. Organizator oznaczy w poście uczestnika, który zaproponował najwyższą kwotę w ramach danej aukcji.

8. Wyniki aukcji, a w tym wylicytowana cena, będą publikowane na platformie OneBid. Wyniki aukcji są wiążące i ostateczne.

9. Warunkiem wydania przedmiotu aukcji oraz przejścia jego własności na zwycięzcę aukcji jest uiszczenie deklarowanej kwoty, co powinno nastąpić w terminie 24 h od dnia zakończenia aukcji.

10. Wpłat za kupione w drodze licytacji Przedmioty należy dokonywać na rachunek bankowy Organizatora, zgodnie z następującymi danymi: Fundacja Znajdki z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Polskich Skrzydeł  4 m.87, 03-982 Warszawa, nr rachunku bankowego: 38 1240 6292 1111 0011 0991 7468, tytuł wpłaty: dla Fundacji Znajdki. 

11. Po dokonaniu wpłaty należy o tym fakcie powiadomić Organizatora. W ramach powiadomienia należy podać imię i nazwisko/nazwę firmy oraz nazwę licytowanego Przedmiotu oraz adres wysyłki, a także załączyć potwierdzenie dokonanego przelewu.

12. W przypadku niedokonania przez zwycięzcę aukcji wpłaty w wyznaczonym terminie, Przedmiot zostaje wystawiony ponownie na aukcję bądź prawo do jego nabycia przechodzi na osobę, która zadeklarowała kolejną najwyższą kwotę podczas przeprowadzonej licytacji.

13. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska/nazwy firmy, a także zezwala na jego publiczne ujawnienie przez Organizatora.

14. Każdy uczestnik aukcji może dokonywać dowolnej ilości zgłoszeń w ramach odbywających się licytacji na rzecz Organizatora.

15. Wydanie Przedmiotu licytacji następuje w drodze porozumienia pomiędzy kupującym a darczyńcą, za którego działa Organizator. Do porozumienia dochodzi w momencie powiadomienia o wpłacie zgodnie z powyższym ust. 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieporozumienia powstałe na linii darczyńca – kupujący.

16. W przypadku wysyłki Przedmiotu, nastąpi ona w terminie 14 dni od dnia wpływu środków za wylicytowany przedmiot na rachunek bankowy Organizatora. Koszty przesyłki pokrywa Darczyńca prac wystawionych na licytaycji.

17. Po zakończeniu aukcji i przekazaniu Przedmiotu zwycięzcy aukcji, Organizator usuwa post dotyczący przedmiotowej aukcji.


§ 5 Postanowienia końcowe


1. Przystąpienie do aukcji jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2. Organizator informuje, że Aukcja nie jest administrowana, ani stowarzyszona z portalem OneBid. Informacje podawane przez uczestników Aukcji są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie portalowi OneBid. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Aukcji przez Organizatora.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wystawiane Przedmioty, w tym zakresie ewentualnych wad fizycznych lub prawnych. Organizator nie przewiduje składania reklamacji ani zwrotów zakupionych Przedmiotów.

4. Niniejszy Regulamin dostępny jest na www.onebid.pl

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdować będą powszechnie obowiązujące przepisy, a w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, a także zawieszenia organizacji aukcji z przyczyn technicznych lub niezależnych.


O aukcji

Pet Portrait to inicjatywa skupiająca się na zaangażowaniu miłośników sztuki i zwierząt w pomoc bezdomnym zwierzętom. Głównym celem projektu jest bezpośrednie wsparcie Fundacji działających na rzecz bezdomnych zwierząt. Zeszłoroczna edycja realizowana była w terminie 10 XII - 20 XII we współpracy z Fundacją Przyjaciele Palucha, działająca z ramienia Schroniska Paluchu. W jej przebieg zaangażowano 111 artystów z całej Polski, którzy przekazując na rzecz naszej akcji 135 prac, pomogli nam wesprzeć działania Fundacji kwotą 28 000 zł. 


Tegoroczna edycja Pet Portrait odbędzie się w dniach 6 XII - 12 XII. Realizowana jest we współpracy z Fundacją Znajdki, która od 2012 roku nieustannie ratuje rocznie setki zwierząt. Fundacja Znajdki działa na obszarze całego województwa mazowieckiego, skupiając swoje działania w rejonach, w których bezdomne zwierzęta mają najmniejsze szanse na znalezienie ratunku. Mając okazję poznać osobiście przedstawicieli Fundacji, jesteśmy dumne z możliwości współpracy z osobami tak oddanymi idei niesienia  pomocy zwierzętom.


W wydarzeniu bierze udział blisko 100 artystów z całej Polski, którzy przekazali na licytację 119 prac. Zapraszamy do udziału!


FAQ
O sprzedawcy
Pet Portrait
Kontakt
Fundacja Znajdki
room
Krusze 132
05-240 Tłuszcz
phone
+48500382275
+48608804777
keyboard_arrow_up
+