Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
39

ROKSANA MROCZKO, "PAPIEROS".

add Twoja notatka 
Opis pozycji

wymiary: 81,5 x 39,5 cm (w ramie: 100 x 70 cm), technika: linoryt, data powstania: 2021

O autorce: Studentka grafiki na wydziale Architektury Politechniki Białostockiej. Przewodnicząca Koła Naukowego Warsztat, z którym zrealizowała wystawę "AB OVO" w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Białymstoku. Najchętniej tworzy sztukę figuratywną technikami tradycyjnymi.

Aukcja
4. Podlaska Aukcja Sztuki
gavel
Data
23 marca 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
104 EUR
Cena sprzedaży
115 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
104 EUR
Przebicie
110%
Wyświetleń: 90 | Ulubione: 0
Aukcja

Podlaski Dom Aukcyjny

4. Podlaska Aukcja Sztuki
Data
23 marca 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 500
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

REGULAMIN 4. PODLASKIEJ AUKCJI SZTUKI


§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia oraz uczestnictwa w aukcji, której przedmiotem są dzieła sztuki oraz inne obiekty kolekcjonerskie, powierzone Podlaskiemu Domowi Aukcyjnemu celem ich sprzedaży. Organizatorem aukcji jest Everfloor sp. z o.o. w Białymstoku, ul. Składowa 10/114, 15-399 Białystok zwana dalej „Podlaski Dom Aukcyjny”.


§ 2. DEFINICJE


Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o poniższych pojęciach, należy przez nie rozumieć:

1. DOM AUKCYJNY – Podlaski Dom Aukcyjny, z siedzibą

w Białymstoku

2. PRZEDMIOT AUKCJI – dzieło sztuki oraz inne rzeczy nie wyłączone z obrotu, powierzone przez klientów, które zgodnie

z ich oświadczeniem są wolne od wad prawnych.

3. CENA WYWOŁAWCZA – cena, od której aukcjoner rozpoczyna licytację obiektu.

4. SPRZEDAJĄCY – osoba zgłaszająca przedmiot do sprzedaży.

5. UCZESTNIK – osoba zarejestrowana, biorąca udział w aukcji.

6. NABYWCA – osoba która zgłosiła najwyższą ofertę zaakceptowaną przez Aukcjonera, lub nabyła przedmiot w sprzedaży po aukcyjnej.

7. AUKCJONER – osoba upoważniona przez Podlaski Dom Aukcyjny do prowadzenia aukcji.

8. UMOWA – umowa kupna-sprzedaży zawarta między Domem Aukcyjnym a Nabywcą z chwilą udzielenia przybicia,

tj. w momencie zaakceptowania przez aukcjonera najwyższej oferty poprzez uderzenie młotkiem (zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu Cywilnego).

9. CENA ZAKUPU – jest to cena całkowita do zapłaty (cena przybita młotkiem), która nie podlega negocjacji po zakończeniu aukcji.

10. CENA UZYSKANA – najwyższa oferta zaakceptowana przez aukcjonera przez uderzenie młotkiem.


§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W AUKCJI


1. Uczestnik rozumie i akceptuje warunki określone Regulaminem.

2. Uczestnikiem może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

3. Wszelkie dane Uczestników pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.

4. Dom Aukcyjny jest uprawniony do rejestracji przebiegu aukcji w formie audio video, z zastrzeżeniem należytej ochrony wizerunku Uczestników.


§ 4. UDZIAŁ W AUKCJI


1. Każdemu Uczestnikowi przed aukcją zostanie przypisany indywidualny numer identyfikacyjny. Przed rozpoczęciem aukcji przy stanowisku rejestracyjnym Domu Aukcyjnego Uczestnik wypełni formularz rejestracyjny i otrzyma tabliczkę z numerem. Uczestnik posługuje się w/w tabliczką w trakcie licytacji w celu akceptacji kolejnych postąpień i jest zobowiązany okazać ją na każde wezwanie Aukcjonera.

2. Przy stanowisku rejestracyjnym Uczestnik potwierdza swoją tożsamość ważnym dokumentem ze zdjęciem na każdą prośbę pracownika Domu Aukcyjnego dokonującego rejestracji.

3. Osoba zainteresowana udziałem w aukcji, a nie mogąca w niej uczestniczyć osobiście może złożyć dla Domu Aukcyjnego zlecenie kupna wybranych przez nią dzieł z podanym limitem cenowym (informacja jest poufna). Przy składaniu zlecenia chęci kupna należy podać w PLN maksymalną kwotę kupna do której może być wylicytowana wybrana pozycja.

4. Licytacja telefoniczna – należy zgłosić chęć telefonicznego wzięcia udziału w licytacji wysyłając prośbę na adres email; [email protected] lub telefonicznie dzwoniąc na numery +48/602 325 602; 48/602 445 868. Nasz przedstawiciel dzwoni do Państwa w trakcie licytacji i licytujecie razem

5. Bezpośrednio po zakończeniu aukcji Uczestnik obowiązany jest zwrócić tabliczkę, o której jest mowa w ust. 1 powyżej.

6. Uczestnik aukcji jest odpowiedzialny za skutki użycia tabliczki licytacyjnej przez osobę trzecią.

7. Informujemy, że zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.


§ 5. PRZEDMIOT AUKCJI


1. Przedmiotami Aukcji są rzeczy nie wyłączone z obrotu.

2. Dom Aukcyjny może wycofać Przedmiot Aukcji bez podania przyczyny.

3. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych Przedmiotów Aukcji.

4. Przed aukcją Dom Aukcyjny publikuje katalog zawierający Przedmioty oferowane na najbliższej aukcji. Dom Aukcyjny zastrzega sobie możliwość składania oświadczeń i poprawek po publikacji katalogu, które uzupełniają opisy tam zawarte. Oświadczenia i poprawki ogłoszone w czasie sprzedaży uzupełniają opis katalogowy.

5. Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech sprzedawanych obiektów opisanych w katalogu ze stanem faktycznym.

6. Przedmioty Aukcji są udostępniane zainteresowanym w miejscu wskazanym przez Dom Aukcyjny na 7 dni przed aukcją na wystawie poprzedzającej aukcję. Dom Aukcyjny zaleca wykorzystanie tej możliwości bliższego zapoznania się z obiektem, jego opisem katalogowym i stanem faktycznym.


§ 6. CENA


1. W katalogu podaje się orientacyjne Ceny Wywoławcze Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do zmiany Ceny Wywoławczej przed aukcją.

2. Aukcjoner może w zależności od zainteresowania obiektem rozpocząć licytację od Ceny Wywoławczej niższej lub wyższej niż umieszona w katalogu.


§ 7. PRZEBIEG AUKCJI


1. Licytację prowadzi Aukcjoner, który określa postąpienia w licytacji, rozstrzyga wszelkie spory i wskazuje Nabywcę obiektu.

2. Aukcjoner stosuje postąpienia ustalone wcześniej według poniższej tabeli:

PRZEDZIAŁ MINIMALNE

CENOWY POSTĄPIENIE

do 2 500 zł 100 zł

2 500 – 5 000 zł 200 zł

5 000 – 10 000 zł 500 zł

Powyżej 10 000 zł 1 000 zł

3. Aukcjoner może stosować wielokrotność minimalnych postąpień.

4. Stawki postąpień nie podlegają zmianie

5. Oferta Uczestnika jest wiążąca po zaakceptowaniu jej przez Aukcjonera.

6. Oferta złożona w toku aukcji przestaje wiązać, gdy inny Uczestnik złoży ofertę wyższą.

7. Aukcjoner ma prawo, o ile uzna to za niezbędne, wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, wycofać Przedmiot Aukcji lub ponownie zaproponować Przedmiot Aukcji do licytacji.

8. Aukcjoner ma prawo otwierać licytację każdego Przedmiotu Aukcji działając w imieniu jego właściciela.

9. Zawarcie Umowy kupna-sprzedaży następuje z chwilą udzielenia przybicia, czyli w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. Chwila ta jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu cywilnego.

10. Opłata aukcyjna. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 10% od kwoty nabycia przedmiotu licytacji tej ceny. Kwota opłaty aukcyjnej oraz kwota wylicytowanej ceny stanowią cenę nabycia przedmiotu licytacji. Cena nabycia stanowi cenę brutto.


§ 8. PŁATNOŚĆ


1. Prawo własności przedmiotu przechodzi na Nabywcę

z chwilą zapłacenia całej ceny.

2. O ile nie uzgodniono inaczej, Nabywca obowiązany jest wpłacić należność za zakupione obiekty w terminie 10 dni od dnia zakończenia aukcji. Dom Aukcyjny będzie uprawniony do naliczania odsetek ustawowych za okres opóźnienia

w zapłacie.

3. Wpłat można dokonywać przelewem bankowym na konto w mBanku 39 1140 2004 0000 3802 8140 0052 lub, gotówką

4. Numer rachunku bankowego właściwego do dokonania płatności podany jest w katalogu i na potwierdzeniu zakupu.

5. W przypadku dokonania płatności przelewem bankowym, wszelkie koszty transferu środków i opłaty bankowe pokrywa Nabywca.

6. Niewykupienie przedmiotu w terminie powoduje przepadek wadium na rzecz Domu Aukcyjnego. Nabywca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich kosztów związanych

i wynikłych z faktu wylicytowania przedmiotu aukcji, w tym ewentualnych roszczeń wynikających z zawartej Umowy kupna-sprzedaży.

7. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo sądowego dochodzenia realizacji umowy i obciążenia Nabywcy wszelkimi kosztami stąd wynikłymi.


§ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez Nabywcę, Dom Aukcyjny uprawniony jest do odstąpienia od Umowy oraz zatrzymania wadium i wpłaconej zaliczki.


§ 10. ODBIÓR PRZEDMIOTU AUKCJI


1. Wydanie obiektu Nabywcy następuje po zaksięgowaniu całej należnej kwoty na rachunku bankowym Domu Aukcyjnego.

2. Dom Aukcyjny wydaje potwierdzenie dokonania zakupu

3. Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w miejscu przeprowadzenia Aukcji. Na życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może wysłać obiekt pod wskazany przez niego adres, jeżeli wszelkie koszty wysyłki, zapakowania i ubezpieczenia pokryje Nabywca.

4. Odpowiedzialność Domu Aukcyjnego za Przedmiot Aukcji ustaje w chwili odbioru obiektu lub z chwilą nadania Przedmiotu Aukcji w urzędzie pocztowym lub firmie przewozowej.

5. O ile nie ustalono inaczej, za zakupione obiekty nie odebrane w terminie 30 dni od daty aukcji, Dom Aukcyjny będzie liczył składowe w wysokości 40 zł dziennie za jeden obiekt.


§ 11. REKLAMACJE


1. Uczestnik ma prawo składać reklamacje dotyczące nabytych Przedmiotów Aukcyjnych.

2. Reklamacja może zostać złożona w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia Umowy.

3. Reklamacja powinna zostać złożona w formie pisemnej.

4. Dom Aukcyjny ma obowiązek rozpatrzenia każdej reklamacji.

5. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać dane Uczestnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz uzasadnienie reklamacji.


§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 10 marca 2022.

2. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt spełnia warunki wymienione w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. nr 162 poz. 1568 ze zm.).

3. Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej równowartości 15 000 euro zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2000 r. nr 116, poz. 1216 z późniejszymi zmianami).

4. Muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na aukcji za kwotę wyli-cytowaną powiększoną o opłatę aukcyjną zgodnie z ustawą o muzeach z dnia 21 listopada 1996 r. (Dz. U. z 1997 r., nr 5, poz. 24, ze zm.).

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Podlaski Dom Aukcyjny
Kontakt
Podlaski Dom Aukcyjny
room
ul. Składowa 10 / 114
15-399 Białystok
phone
+48602325602
keyboard_arrow_up