41

Tadeusz Dominik (ur.1928-2014), Kompozycja

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 1 119 - 1 342 EUR | 5 000 - 6 000 PLN
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite

akwarela, ołówek/papier, 30 x 48 cm (w świetle passe-partout)
sygnowany p.d.: 'T. Dominik'

posiada certyfikat autentyczności

Malarz, rzeźbiarz, grafik, ceramik, twórca tkanin artystycznych, absolwent Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom w pracowni Jana Cybisa uzyskał w 1953 roku. W Akademii przeszedł wszystkie stopnie kariery, od asystenta do profesora zwyczajnego, którym został w 1988. Do połowy lat 50-tych, zaraz po studiach zainteresował się grafiką, później uprawiał głównie malarstwo i tworzył tkaniny artystyczne. Wypracował swój odrębny, niepowtarzalny język artystyczny oparty w dużej mierze na pracy z kolorem. Jego zainteresowanie barwą rozwinęło się jeszcze w czasie studiów u Jana Cybisa. Jest laureatem wielu nagród i odznaczeń, a jego prace znajdują się w licznych kolekcjach publicznych i prywatnych w kraju i zagranicą. Artysta malował kolorowymi plamami, o nieregularnych kształtach, których rozmieszczenie imituje krajobraz i poszczególne jego składowe: drzewa, pola drogi. Abstrakcyjne punkty, jakby uderzał pędzlem o płótno tworzą wrażenie sielsko zakomponowanych krajobrazów.

Aukcja
Aukcja sztuki współczesnej
gavel
Data
10 grudnia 2020
date_range
Cena wywoławcza
1 007 EUR
Estymacje
1 119 - 1 342 EUR
5 000 - 6 000 PLN
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 216 | Ulubione: 1
Aukcja

Galeria van Rij

Aukcja sztuki współczesnej
Data
10 grudnia 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
 
Regulamin

WARUNKI OGÓLNE

a. Organizatorem aukcji jest Dom Aukcyjny Van Rij, prowadzony w ramach działalności Sengrid Wojciech Rij ul. Graniczna 143c, 32-087 Bibice, NIP: 6841315082

b. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki lub inne obiekty kolekcjonerskie przyjęte na zasadzie komisu lub będące własnością domu aukcyjnego. 

c. Terminy aukcji są ogłaszane na stronie internetowej http://galeria-rij.com/. Dom Aukcyjny Van Rij ma prawo odwołać ogłoszoną aukcję bez podawania przyczyn, o czym poinformuje w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie http://galeria-rij.com/.  

d. Dzieła sztuki będące przedmiotem aukcji wraz z opisem i ceną wywoławczą są umieszczane w katalogu aukcyjnym publikowanym na stronie http://galeria-rij.com/. Katalog może być wydawany w formie papierowej.

e. Aukcja jest prowadzona w na podstawie prawa polskiego.

f. Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego regulaminu. Zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania ich na stronie http://galeria-rij.com/.

 

SYSTEM LICYTACJI

a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie Domu Aukcyjnego zwaną dalej aukcjonerem. Aukcjoner decyduje o wysokości postąpienia. 

b. W większości przypadków cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za którą można nabyć obiekt. 

c. Niektóre obiekty posiadają cenę gwarancyjną. Jest to cena minimalna dla sprzedaży owego obiektu. W przypadku gdy w trakcie licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta, zostaje zawarta transakcja warunkowa. W takim przypadku, Dom Aukcyjny wciągu 5 dni przekaże oferentowi informację czy właściciel obiektu zgodził się przystąpić do transakcji w zaproponowanej kwocie. Jeżeli nie, oferent ma prawo zakupu obiektu za minimalną kwotę sprzedaży podaną właściciela.

d. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez aukcjonera. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.

e. Licytującym w aukcji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.

f. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej i nie kończy się transakcją warunkową, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta.

 

PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI

a. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja za pośrednictwem Internetu. W przypadku skorzystania z możliwości rejestracji za pomocą Internetu, prosimy o upewnienie się, iż dom aukcyjny Van Rij otrzymał zlecenie. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest otrzymanie wiadomości e-mail od domu aukcyjnego Van Rij z potwierdzeniem zlecenia, na nie później niż 1 godzinę przez rozpoczęciem aukcji. W innym przypadku uznaje się, że rejestracja nie powiodła się. Do rejestracji konieczny jest dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.

b. W przypadku udziału w aukcji za pośrednictwem zlecenia stałego lub telefonicznego konieczne jest wysłanie wypełnionego formularza zlecenia w formie skanu na adres e-mail: [email protected] Formularz zlecenia dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Domu Aukcyjnego Van Rij (http://galeria-rij.com/), a także w katalogu aukcyjnym. Wraz z formularzem należy przesłać skan dowodu osobistego lub innego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość. Warunkiem uczestnictwa w aukcji za pośrednictwem zlecenia stałego lub telefonicznej jest otrzymanie wiadomości e-mail od Domu Aukcyjnego Van Rij z potwierdzeniem zlecenia, na nie później niż 1 godzinę przez rozpoczęciem aukcji. W innym przypadku uznaje się, że formularz zleceniowy nie został pomyślnie dostarczony organizatorowi aukcji.

c. Dom Aukcyjny nie pobiera vadium.

d. Przystępując do aukcji Licytujący potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz stosownie do wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Organizatora Aukcji dla celów niezbędnych do realizacji usługi.

e. Przystępując do aukcji Licytujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, NIP lub numer PESEL) w księdze ewidencyjnej prowadzonej przez Organizatora Aukcji zgodnie z art. 59a Ustawy z 23 lipca 2003 r. o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446, ze zm. ustawy z 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.U. poz. 1086)

 

UDZIAŁ W AUKCJI

a. Zlecenie stałe – poprzez pozostawienie informacji o kwocie, do wysokości której pracownik Domu Aukcyjnego Van Rij będzie licytował w Państwa imieniu, gwarantując jednocześnie nabycie obiektu za najniższą możliwą kwotę.

b. Telefonicznie – pracownik Domu Aukcyjnego Van Rij zadzwoni do Państwa pod wskazany numer telefonu na chwilę przed rozpoczęciem licytacji wybranych obiektów. Dom Aukcyjny Van Rij nie ponosi odpowiedzialności w przypadku problemów z połączeniem z podanym numerem.

c. Za pośrednictwem Internetu - poprzez portal Artinfo.pl oraz OneBid.pl. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe podczas licytacji internetowej (w szczególności opóźnienia) wskutek złego funkcjonowania łączy internetowych i/lub oprogramowania. Dom Aukcyjny rezerwuje sobie prawo do zablokowania konta Licytującego, jeżeli działanie Licytującego było sprzeczne z regulaminem, a w szczególności, gdy Licytujący nie wywiązuje się ze swych zobowiązań (nie wykupuje wylicytowanych obiektów).

 

PŁATNOŚCI

a. Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 18%.

b. W przypadku obiektów oznaczonych gwiazdką (*) do ceny końcowej (tj. wylicytowanej kwoty wraz z opłatą aukcyjną) doliczana jest opłata z tytułu „droit de suite” w wysokości do 5%, zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z1994r. Nr24, poz.83)

c. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku gdy obiekt nie został sprzedany na aukcji.

d. Należność za wylicytowany obiekt, należy wpłacić wciągu 7 dni od daty aukcji w domu aukcyjnym (Kraków, ul. Starowiślna 64)  lub na konto bankowe: ING Bank śląski 38 1050 1461 1000 0092 4099 6794  Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie.

f. W przypadku nieuregulowania płatności dom aukcyjny może skierować sprawę na drogę postępowania sądowego, co będzie się wiązać z poniesieniem przez dłużnika dodatkowych kosztów postępowania sądowego.

g. Dom Aukcyjny na życzenie klienta wystawia fakturę VAT Marża. 

 

OBIEKTY

a. Dom aukcyjny zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez konieczności podania przyczyny.

b. Dom aukcyjny daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomić o tym dom aukcyjny, a następnie zwrócić obiekt w terminie 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

c. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.

d. Dom aukcyjny rzetelnie sporządza opisy obiektów. Jeżeli chodzi o informacje dotyczące stanu zachowania, zaleca jednak osobiste oględziny obiektu, bądź zasięgnięcie informacji od pracownika placówki.

e. Dom aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

f. Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty powiększonej o 18% opłaty aukcyjnej (oraz *„droit de suite” jeżeli obowiązuje).

g. Odbiór wylicytowanych obiektów jest możliwy po dokonaniu pełnej zapłaty i powinien nastąpić w terminie do 7 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.

h. Obiekty wylicytowane i zapłacone mogą być wysłane na koszt odbiorcy pocztą kurierską, zgodnie z jego instrukcją i po uzgodnieniu warunków i kosztów wysyłki z Organizatorem Aukcji. Organizator Aukcji może odmówić wysyłki, jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia obiektu podczas transportu.

i. Organizator Aukcji może zapakować obiekty do wysyłki po ustaleniu warunków z właścicielem i opłaceniu kosztów pakowania. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w trakcie transportu.

j. Wylicytowane przedmioty będzie można odebrać osobiście w jednej z siedzib firm, po wcześniejszym umówieniu się na odbiór lub opłacone przedmioty mogą zostać dostarczone wysyłkowo. Przedmioty nie są wysyłane za pobraniem.

 

PRZYPOMINAMY

a. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mogą skorzystać z prawa pierwszeństwa oraz z prawa pierwokupu po cenie wylicytowanej, pod warunkiem, że zgłoszą to najpóźniej w momencie zakończenia licytacji wybranego obiektu.

b. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami wywóz dzieł sztuki starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami za granicę kraju wymaga zgody odpowiednich władz.

 

 

 

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Galeria van Rij
Kontakt
Dom aukcyjny van Rij
room
ul. Sandomierska 243
Ćmielów
phone
+48 604 442 703
keyboard_arrow_up
+