284

KARWICKI- WSPOMNIENIA WOŁYNIAKA wyd. 1897

add Twoja notatka 

Opis pozycji

KARWICKI

WSPOMNIENIA WOŁYNIAKA 

Lwów 1897, Nakł. Księgarni Gubrynowicza & Schmidta, str. XII 339, format: 14,5x22 cm

TWARDA OPRAWA PEŁNA SKÓRA WSPÓŁCZESNA STYLISTYKĄ NAWIĄZUJĄCA DO ZBYTKOWNYCH OPRAW Z EPOKI, GRZBIET PŁASKI Z BOGATYMI TŁOCZENIAMI I ZŁOCONĄ TYTULATURĄ, OKŁADKI OKOLONE ZŁOTĄ BORDIURĄ, W ZWIERCIADLE OKŁADEK EFEKTOWNA TŁOCZONA NA ŚLEPO ROZETA. WYKLEJKI Z PAPIERU MARMORYZOWANEGO, OBCIĘCIA KART MARMORYZOWANE. ZACHOWANA OKŁADKA WYDAWNICZA PRZEDNIA

Wspomnienia wołyńskie (Mizocz, Sławuta, Dubno, Kołodno, Kijów, Odessa) głównie z lat 1836-1854. Sylwetki wybitnych postaci ze znanych i starożytnych rodów wołyńskich (Chodkiewiczowie, Jabłonowscy, Lubomirscy, Rzewuscy, Walewscy).

 

    "Jak daleko sięgnę pamięcią, widzę siebie wraz z rodzoną siostrą Celunią, młodszą ode mnie o dwa lata, na górze w dziecinnych pokojach domu mizockiego, ba-wiącego się pod dozorem poczciwej naszej bony Rako-wskiej, którą zwykle Rakosią zwaliśmy. Nie odstępowała ona nas na chwilę; siedząc na nizkim stołeczku, nieustannie robiła pończoszkę na drutach, które wiecznie gubiła. Bardzo lubiałem wyłazić na jej kolana i ociągać jej tłusty podbródek, przyspiewując wesoło: Tosi , tosi , dla Rakosi To jedno już dowodzi, że wspomnienia te sięgają niemal mych lat niemowlęcych, gdy siostra była jeszcze w pieluszkach. Odnoszą się one bowiem do początku trzeciego dziesiątka bieżącego stulecia, gdyż przyszedłem na świat 24. stycznia 1833 r. Z owej więc epoki widzę przed sobą śliczną postać ś. p. mojej matki, Klementyny z Rzyszczewskich, o przecudnych ciemno-piwnych oczach, słodkim uśmiechu i dziwnie uroczej postawie, której portret, wiszący zawsze w mej pracowni nad biurkiem, zaledwo w słabej części odtwarza podobieństwo. Dziś jeszcze, zamknąwszy oczy, widzę tę drogą matkę nachyloną nad mem łóżeczkiem, mówiącą głośno dziecinny pacierz, który za nią powtarzałem, a później otulającą mię pikową kołderką i układającą mię do snu na cienkiej łosiowej poduszeczce napchanej włosieniem..."

Karwicki Józef Dunin, pseud. Józef Włast, Józef z Mizocza, krypt. J. K., J. W. (1833—1910), pisarz, autor pamiętników. Ur. w Mizoczu na Wołyniu, był synem Kazimierza i Klementyny z Rzyszczewskich. 

Rozległe swe wiadomości o ludziach i miejsco­wościach, uzupełniane studiowaniem dokumen­tów w zasobnym archiwum rodzinnym i w innych wołyńskich oraz z przekazów ustnych, wykorzy­stywał spisując urywki wspomnień, szkice histo­ryczne i obyczajowe, które najpierw ogłaszał w czasopismach („Gazeta Lwowska", „Przewodnik Naukowo-Literacki", „Kłosy", „Biblioteka War­szawska"), podpisując je także pseudonimami lub kryptonimami. Poszczególne prace, przedru­kowywane, niekiedy przerabiane i uzupełniane, weszły potem w skład osobno wydanych tomów. K. opracował też obszerne pamiętniki, główne źródło do jego biografii. Był autorem dzieł: Szkice obyczajowe i historyczne (W. 1882), Wę­drówka od źródeł do ujścia Horynia (Kr. 1891), Jak to in illo tempore bywało. Kartka z drugiej połowy XVIII w., wyjęta z papierów familijnych domu Dunin-Karwickich (Kr. 1896), Opowiadania historyczne z dziejów okolicy Słuczy i jej dopły­wów (Kr. 1897), Wspomnienia Wołyniaka (Lw. 1897), Opowiadania historyczne (Lw. 1898), Ze starego autoramentu. Typy i obrazki wołyńskie (W. 1899, toż S. 2., W. 1900), Z zamglonej i nie­dawno minionej przeszłości. Wołyńskie opowia­dania historyczne (W. 1901), Z moich wspomnień. Wstęp. Lata dziecięce i młodzieńcze (W, 1903, przedruk z: Wspomnienia Wołyniaka), Z moich wspomnień (W. 1901—4 I—IV). Wszystkie prace K-ego łączą się tematyką z dziełami o charakterze wyraźnie autobiograficznym. Wspomnieniami ob­jął K. okres od wczesnego dzieciństwa po r. 1903, chociaż nie przestrzegał ściśle kolejności chrono­logicznej, a tok opowiadania przerywał często dygresjami historycznymi. Źródło: PSB, T.12

Stan BDB/ PIĘKNY EGZEMPLARZ

Aukcja
XVIII Aukcja książek i starodruków
gavel
Data
04 grudnia 2021
date_range
Cena wywoławcza
267 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Wyświetleń: 17 | Ulubione: 1
Aukcja

Antykwariat Sobieski

XVIII Aukcja książek i starodruków
Data
04 grudnia 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69 oraz Antykwariat Sobieski, Justyna Kołata, NIP NIP: 6181939059
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI , Saczyn 53a, 62-872 Godziesze
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 15 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 23. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19 i/lub 21], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 24. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 25. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Sobieski
Kontakt
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31/3
62-800 Kalisz
phone
+48609772993
keyboard_arrow_up
+