Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
25

SŁOWNIK ARTYSTÓW PLASTYKÓW ZPAP 1945 - 1970

add Twoja notatka 
Opis pozycji

SŁOWNIK ARTYSTÓW PLASTYKÓW

ARTYSCI PLASTYCY OKREGU WARSZAWSKIEGO ZPAP 1945 - 1970

SLOWNIK BIOGRAFICZNY

Okręg Warszawski ZPAP Warszawa 1972 r., str. 716, format 33 x 18 cm, grubość ok. 3 cm, nakład 5000 egz.

OPRAWA TWARDA PŁÓCIENNA Z OBWOLUTĄ

Biogramy ok. 2.600 artystów. Liczne ilustracje w tekście.

Ewidencja działalności artystycznej jest problemem istotnym dla środowiska plastycznego i towarzyszy mu zrozumiałe zainteresowanie. Poza najwybitniejszymi, których dorobek jest zewidencjonowany, a działalność scharakteryzowana w monografiach, twórczość większości artystów, składająca się na pełny obraz rozwoju kultury narodowej, pozostaje bez widocznego zapisu; najczęściej śmierć artysty zamyka na zawsze historię jego życia i pracy. Dotychczas Związek Plastyków nie posiadał archiwum dokumentacji prac poszczególnych artystów, a próby poprawy tej sytuacji ograniczał brak środków i możliwości organizacyjnych. Zarząd Okręgu Warszawskiego postanowił kolejny raz odwołać się do głębokiego zrozumienia potrzeb społecznych i dużej ofiarności, cechujących warszawskie środowisko plastyków. Ogromna większość członków Okręgu poparła ideę Słownika Artystów Plastyków OW ZPAP i postanowiła utrzymać dodatkową dobrowolną składkę dotychczas pobieraną na realizację warszawskiego Domu Artysty Plastyka, aby z tych środków rozpocząć prace wydawnicze. Warszawskie władze polityczne i miejskie doceniły wagę i społeczne znaczenie inicjatywy artystów i objęły ją swoją opieką, kwalifikując wydawnictwo jako varsavianum, a Stołeczna Rada Narodowa podjęła decyzję o wspólnym poniesieniu kosztów realizacji.
Niniejsza książka, zawierająca indeks wszystkich członków Okręgu Warszawskiego oraz noty biograficzne około 2600 artystów, jest rezultatem przeszło trzyletniej pracy. Recenzje powierzono zespołowi wybitnych historyków sztuki pod kierunkiem prof. Juliusza Starzyńskiego, dyrektora Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Otrzymane opinie pozwoliły na usunięcie szeregu błędów oraz uzupełnienie braków, a także, pomimo wielu uwag krytycznych, na uzyskanie ogólnie pozytywnej oceny wydawnictwa. Celem jego jest przekazanie społeczeństwu informacji o artystach zrzeszonych w Okręgu Warszawskim ZPAP w latach 1945—1970, charakterystyki ich zainteresowań i pracy twórczej, której różnorodny charakter i efekty stanowią znaczny wkład w życie kulturalne naszego kraju. Kryterium ustalenia haseł Słownika była ewidencyjnie wykazana przynależność do OW ZPAP na przestrzeni 25 lat powojennych. Objęci Słownikiem są więc zarówno wieloletni i aktualni członkowie ZPAP, jak i ci, których przynależność została ograniczona datą przeniesienia do innych okręgów lub datą śmierci. Ze względu na specyfikę wydawnictwa i tok prac redakcyjnych członkowie przyjęci do ZPAP później niż w połowie 1969 roku nie mogli znaleźć się w Słowniku. Istnieje też grupa artystów, których not biograficznych nie opracowano na skutek braku możliwości nawiązania kontaktu z twórcą lub z powodu odmowy współpracy.
Podstawowym źródłem informacji służących do opracowania biogramów był wypełniony przez artystę kwestionariusz. Zawierał on 34 pytania, szeroko i wielostronnie analizujące sylwetkę twórczą i działalność zawodową artysty. Zadaniem zespołu redakcyjnego było wybranie podporządkowanych schematowi noty wiadomości oraz sprawdzenie i uściślenie podanych w ankiecie faktów. Kwestionariusze biograficzne zawierały rubryki stałe, ale ich wypełnienie nie było obligatoryjne, artysta miał prawo doboru informacji, dlatego wśród not zdarzają się niejednolitości. Brak niektórych rubryk w ogólnie przyjętym schemacie może być wynikiem wyboru dokonanego przez artystę. Aprobata treści noty była warunkiem umieszczenia jej w wydawnictwie. Szczególna troska towarzyszyła gromadzeniu materiałów o artystach nieżyjących. Korzystano z dostępnych dokumentów archiwalnych, encyklopedii, katalogów i innych wydawnictw uzupełniając te źródła o kontakt z rodziną i dane dostarczone przez żyjących kolegów. Notę rozpoczyna określenie specjalizacji zawodowej artysty, którą zidentyfikował twórca przyjmując jako kryterium podstawowe dziedziny sztuki. Dalej następuje data i miejsce urodzenia ewentualnie zgonu.
Wprowadzenie rubryki „podróże" miało na celu uzupełnienie i poszerzenie wiedzy o źródłach inspiracji twórczej. Mając świadomość relatywności tych wpływów, założono jednak, że celowe jest każde rozszerzenie wiadomości o artyście.
Szczegółowe wyliczenie dziedzin twórczości, którymi zajmuje się artysta, ewentualnie uzupełnione o podanie techniki, materiału i tematyki oraz chronologicznie ujętą działalność zawodową, pedagogiczną czy społeczną obejmuje kolejny śródtytuł „twórczość i działalność". Rozwinięciem tej rubryki są przykłady prac — przekaz informacji o wybranych przez artystę dokonaniach. Wylicza się tu, o ile to możliwe umieszczając w czasie, tytuły lub nazwę efektu działalności twórczej, których wymienianie przyszeregowane jest określonym dyscyplinom. Obie te ściśle ze sobą powiązane rubryki ukazują drogi, jakimi przebiega i jak głęboko sięga ingerencja środowiska plastycznego w różnorodne dziedziny życia.
Szczególna waga, jaką artyści przywiązują do publikacji swoich prac poprzez ekspozycje indywidualne i zbiorowe, stała się powodem odstąpienia od pierwotnego założenia ograniczenia ilości wystaw do przykładowych pięciu. Przy wystawach zbiorowych wymienia się datę, tytuł wystawy oraz miejsce ekspozycji. Przy wystawach indywidualnych uwzględniono tylko datę i miejsce, uwypuklając tym samym fakt publikacji prac, tytuł jej pomijając jako wynikający z rodzaju uprawianych dyscyplin.
Następnie umieszczono wszystkie nagrody, wyróżnienia i odznaczenia zgłoszone przez artystę, traktując je jako wyraz osiągnięć i uzupełnienie ogólnej widzy o działalności i aktywności artystycznej twórcy. Przy wymienianiu nagród i wyróżnień sprzed 1939 roku podaje się również w miarę posiadanych informacji tytuł uhonorowanej pracy.
Proces docierania dzieł sztuki do odbiorców instytucjonalnych i indywidualnych ukazuje dział „zbiory". Uwzględniono tu głównie instytucje kolekcjonujące; zasygnalizowanie zbiorów prywatnych jest odbiciem zapotrzebowania społecznego w Kraju i poza jego granicami.
Ogólnej intencji wydawnictwa, nie mającego charakteru monograficznego, podporządkowana jest bibliografia, której nie przytacza się w pełnym wykazie, obejmuje ona tylko najważniejsze lub możliwe do ustalenia pozycje piśmiennicze. Katalogi, będące naturalną rejestracją publikacji pracy poprzez wystawy, pominięto jako nie wnoszące nowych elementów.
Umieszczenie adresu na zakończenie not artystów żyjących—zgodnie z przyjętymi dla podobnych wydawnictw zasadami — uważano za informację celową dla publikacji o prawdopodobnie dość dużym zasięgu.
Jak już zaznaczono i jak sugeruje tytuł głównym terenem działania występujących w Słowniku artystów jest Warszawa Z tego względu w tekście obowiązuje zasada, że wszystko, co rozgrywało się poza Warszawą, jest określone nr podanie nazw/ danej miejscowości. W pozostałych wypadkach opuszczona jest nazwa Warszawa — z wyiatkiem informacji wymagających jej wprowadzenia z uwagi na czytelność tekstu. Objętość niniejszej publikacji postawiła wydawcę wobec konieczności zastosowania skrótów, których nieunikniona mnogość i duża częstotliwość występowania niekiedy utrudnia komunikatywność tekstu. Przy przytaczaniu nazw instytucji, klubów, organizacji itp. posłużono się „Słownikiem skrótów" opracowanym przez J. Parucha. Zdarzają się również skróty stworzone dla potrzeb naszego wydawnictwa lub powszechnie używane skróty wyrazów pospolitych. Wszystkie skróty zastosowane w tekście ujęte są w zamieszczonym na końcu książki wykazie. Równoległy do treści jest materiał ilustracyjny Słownika obejmujący dwa tysiące reprodukcji. Każdy artysta miał prawo do zamieszczenia fotografii jednej wybranej pracy, nie wszyscy z prawa tego skorzystali; szczególne starania towarzyszyły gromadzeniu ilustracji prac artystów nieżyjących.
Tak pomyślana publikacja jest rejestrem działalności środowiska artystycznego Warszawy, ukazuje jego wkład w kulturę plastyczną społeczeństwa, gromadzi sumę wiedzy potrzebną w dniu dzisiejszym i przydatną dla przyszłych badań. Zrealizowanie tak złożonego wydawnictwa w stosunkowo krótkim czasie przez Okręg Warszawski Związku Polskich Artystów Plastyków było możliwe jedynie przy ogromnym wysiłku całego współpracującego zespołu. Miłym obowiązkiem Zarządu Okręgu jest wyrażenie serdecznych podziękowań wszystkim, których pomoc przyczyniła się do powstania Słownika Artystów Plastyków OW ZPAP. Oddając w ręce czytelnika nasze wydawnictwo wyrażamy nadzieję, że jego życzliwy odbiór będzie oczekiwaną rekompensatą naszej pracy.
ZARZĄD OKRĘGU WARSZAWSKIEGO ZWIĄZKU POLSKICH ARTYSTÓW PLASTYKÓW

STAN BDB-/ ŁADNY EGZEMPLARZ

Aukcja
XXIII Aukcja książek i starodruków
gavel
Data
24 czerwca 2022 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
39 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 7 | Ulubione: 0
Aukcja

Antykwariat Sobieski

XXIII Aukcja książek i starodruków
Data
24 czerwca 2022 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin
 1. Organizatorem aukcji są Antykwariat Sobieski, Paweł Kołata, NIP 618-185-33-69 oraz Antykwariat Sobieski, Justyna Kołata, NIP NIP: 6181939059
 2. Ceny podane w katalogu są cenami wywołania (w PLN). Ceną nabycia jest cena wylicytowana, do której Organizatorzy doliczą 10% opłaty organizacyjnej.
 3. W aukcji można wziąć udział przez Internet po uprzednim zarejestrowaniu się i zapoznaniu z zasadami i techniką licytacji
 4. W aukcji można uczestniczyć również w sposób tradycyjny, poprzez wysłanie pisemnego zamówienia pocztą mailową lub tradycyjną najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji online. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. W zamówieniu prosimy podać numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze wyrazy tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit). Niezbędne jest podanie dokładnych danych identyfikacyjnych (adresu, NIP-u i numeru telefonu) przez osoby lub instytucje składające zamówienie, a tak-że złożenie odręcznego podpisu. W imieniu osób i instytucji składających zamówienie licytację przeprowadzą Organizatorzy, przy zachowaniu zasady stopniowego wykorzystania limitu, w zależności od przebiegu licytacji, przebijając rywali o jedno postąpienie aukcyjne. Treść zamówienia pozostanie informacją poufną.
 5. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl oraz pocztą tradycyjną będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji i od razu pojawiają się na ekranie. W ten sposób uzyskana suma stanowić będzie cenę wywoławczą dla aukcji online, w przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
 6. Zamówienia prosimy kierować na adres: ANTYKWARIAT SOBIESKI , Saczyn 53a, 62-872 Godziesze
 7. Zamówienia przyjmujemy również pocztą elektroniczną, , e-mail: [email protected]
 8. Informacji przed aukcją udzielamy od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-20.00; w soboty do godz. 15.00 pod numerem telefonu: 609 772 993 lub pocztą elektroniczną [email protected]
 9. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki i dopełnieniu niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 21]. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 10. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności od daty otrzymania rachunku za zakupione pozycje. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
 11. Zakupione obiekty zostaną wysłane po uprzednim uiszczeniu całości należności oraz kosztów wysyłki. Instytucjom państwowym wysyłamy obiekty wraz z fakturą przelewową.
 12. Koszty wysyłki krajowej wynoszą 15 zł – kurier DHL. W przypadku Klientów zamieszkujących za granicą, prosimy o wcześniejszy kontakt celem ustalenia indywidualnych kosztów dostawy.
 13. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
 14. Biblioteka Narodowa, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Narodowe oraz inne muzea rejestrowane korzystają z prawa pierwokupu po wylicytowanych cenach (Dz. U. 1996 Nr 5 poz. 24 ustawa z dnia 21 listopada 1996 r.).
 15. Nabywca może w terminie 14 dni od dnia aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy pozycji w sposób ewidentny odbiega od stanu fizycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
 16. Organizatorzy  nie ponoszą odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów.
 17. Organizatorzy  mają  prawo do wycofania obiektów z licytacji bez podania przyczyny.
 18. Organizatorzy, w uzasadnionych przypadkach, mają prawo do przerwania lub anulowania licytacji.
 19. Zasady wywozu materiałów bibliotecznych za granicę reguluje ustawa z dn. 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
 20. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie, w tym pocztą elektroniczną, sms-em korespondencji dot. realizacji zamówienia [patrz pkt. 24].
 21. W przypadku transakcji na kwotę powyżej 10 tys. zł (po uwzględnieniu ceny wraz z opłatą organizacyjną i kosztami dostawy), Uczestnik aukcji jest zobowiązany do przekazania Organizatorom danych osobowych. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych tych klientów oraz prowadzenia Księgi ewidencyjnej zabytków.
 22. Moment sprzedaży obiektów przypada na moment uiszczenia ceny.
 23. Antykwariat może wstrzymać realizację zamówienia zakupionych obiektów do czasu dopełnienia niezbędnych formalności wymaganych prawem [patrz pkt 19 i/lub 21], pomimo uiszczenia przez Kupującego całości należności oraz kosztów wysyłki.
 24. Dane uczestników aukcji będą przetwarzane tylko i wyłącznie dla celów realizacji zamówienia, na zasadach analogicznych jak obowiązujące na stronie Antykwariatu Sobieski, tj. https://antyksobieski.pl/webpage/regulamin.html
 25. Antykwariat może wysyłać do Klientów korespondencję handlową i marketingową wyłącznie na podstawie odrębnej zgody wyrażonej poprzez zapisanie się na Newsletter/Newsletter VIP.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Sobieski
Kontakt
ANTYKWARIAT SOBIESKI
room
Pułaskiego 31 / 3
62-800 Kalisz
phone
+48609772993
keyboard_arrow_up