565

THIETMAR z Merseburga. Historia Martisburgica

add Twoja notatka 
Opis pozycji

THIETMAR z Merseburga. Historia Martisburgica. Wyd. Henning Grossen, Lipsk 1606. 18 nlb. + 762 + 16 nlb. str., w tekście liczne drzeworyty (portrety i herby), nieaktualne pieczęcie własnościowe (ze zbioru Jana Sas-Zubrzyckiego). Oprawa pergaminowa z epoki. Format: 4°. Rzadkie.

Historia Martisburgica to zbiór kronik niemieckich, z których najważniejszą stanowi słynne dzieło Thietmara z Merseburga (975-1018). Jej autor – jako biskup merseburski – orientował się znakomicie w sprawach Europy Środkowej, zwłaszcza w stosunkach między państwem niemieckim a polskim. Jego kronika stanowi najważniejsze źródło historyczne do poznania dziejów Polski pod panowaniem Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Należy jednak pamiętać, że to zarazem dzieło tendencyjne, niechętne ludom słowiańskim, na co wpływ miała m.in. historia rodziny samego Thietmara (przodek kronikarza, Lotar von Walbeck, zginął w bitwie z Redarami w 929 r.). Historia Martisburgica rozpoczyna się od słowa wstępnego wydawcy dzieła, Georga Hahna, oraz przedmowy do czytelnika, gdzie wspomniano o Bolesławie Chrobrym i jego spotkaniu z Ottonem III, po czym następuje właściwa treść kroniki Thietmara. 

Kronikę Thietmara podzielono na 8 ksiąg, w których mowa m.in.: o roli żony Mieszka I, Dobrawy i jej zasługach dla pozyskania Mieszka I dla wiary chrześcijańskiej (na str. 91 kronikarz pisał o niej bardzo pochlebnie), o bitwie pod Cedynią z 24 VI 972 r., w której uczestniczył ojciec kronikarza, Zygfryd von Walbeck (str. 34), o śmierci Mieszka I i początkach panowania jego syna Bolesława (str. 93), zjeździe gnieźnieńskim z 1000 r. (str. 85-86), szeroko opisano wydarzenia związane z wojną polsko-niemiecką z lat 1002-1005, zakończoną zawarciem pokoju w Poznaniu (str. 140-141), kolejną wojną polsko-niemiecką z lat 1007-1013, zakończoną pokojem w Merseburgu (str. 221) oraz ostatnim konfliktem zbrojnym pomiędzy Bolesławem Chrobrym, a cesarzem Henrykiem II Świętym – tutaj mowa m.in. o oblężeniu Niemczy, o której obrońcach niechętny Słowianom kronikarz pisał z uznaniem, jako ludziach wytrwałych i przezornych, którzy naprzeciw walczącym po stronie cesarza pogańskim Wieletom wznieśli krzyż święty (str. 228); negocjacje pokojowe poprzedzające ostateczne zawarcie pokoju w Budziszynie opisał w ostatniej księdze (str. 239-240). Oprócz kroniki Thietmara (str. 1-264) w tomie zamieszczono: CHRONICA. Von dem Löblichen, Thewren Helde, Grauen Wiprechten zu Gröitzsch in Meissen, folgends Marggraffen zu Lausitz und Burggraffen zu Magdeburg (dzieło dotyczące Wiprechta II z Grójca, czyli Wiprechta von Groitzsch, ur. ok. 1050, zm. 1124, hrabiego Balsamgau i Groitzsch, od 1123 r. margrabiego Marchii Miśnieńskiej i Marchii Łużyckiej); CHRONICA Von des Durchleuchtigen Hochgeborenen Fürsten… pióra Johanna Garzona (dzieło dotyczące przedstawicieli dynastii Wettinów: Fryderyka I Dzielnego, ur. 1257, zm. 1323, landgrafa Turyngii, margrabiego Miśni, palatyna saskiego i Dytryka zwanego Diezmannem, ur. 1260, zm. 1307, margrabiego Łużyc 1288-1303, landgrafa Turyngii do 1298); Chronika und Antiquitates des alten Keiserlichen Stiffts der Römischen Burg Colonia unnd Stadt Marsburg an der Sala pióra niemieckiego prawnika i historyka Ernsta Brotuffa (dzieło dotyczące historii Kolonii i Merseburga); pracę kończy indeks.

– W dole kilku początkowych stron ślady wilgoci, nieznaczne zabrudzenia, miejscami zaplamienia. Przetarcia i zaplamienia oprawy. Ogólny stan egzemplarza dobry.

Aukcja
XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
gavel
Data
04 czerwca 2022
date_range
Cena wywoławcza
563 EUR
Cena sprzedaży
619 EUR
Przebicie
110%
Wyświetleń: 50 | Ulubione: 1
Aukcja

Antykwariat Wu-eL

XXXI Aukcja Antykwariatu Wu-eL
Data
04 czerwca 2022
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  2 000
  > 100
  5 000
  > 200
  10 000
  > 500
  50 000
  > 1 000
 
Regulamin
 1. Ceny podane w katalogu są cenami wywoławczymi. Do cen wylicytowanych dolicza się 10%, a w przypadku sprzedaży poaukcyjnej 25%.
 2. Udział w aukcji można wziąć w następujący sposób:
  1. a. drogą pocztową, wysyłając stosowne zamówienie,
  2. b. drogą mailową,
  3. c. licytując online za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid
 3. W wypadku zgłoszenia tego samego limitu cenowego, wygrywa oferta, która napłynęła pierwsza.
 4. Wysokość limitów oraz dane osób i instytucji biorących udział w aukcji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. 
 5. Prawo pierwokupu ma Biblioteka Narodowa oraz Biblioteka Jagiellońska po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną wymienioną wyżej. 
 6. Nabywca może odstąpić od umowy kupna w terminie dwóch tygodni od zakończenia aukcji tylko w przypadku, gdy opis obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego.
 7. Zatwierdzenie przez licytującego ostatecznej, wylicytowanej ceny stanowi zawarcie umowy kupna-sprzedaży. Prawo własności przechodzi na kupującego w momencie dokonania wpłaty całości wylicytowanej kwoty.
 8. Nabywca zobowiązany jest wykupić wylicytowane obiekty w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. Niewykupienie obiektu nie zwalnia nabywcy od pokrycia kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, łącznie z roszczeniami dotychczasowego właściciela. 
 9. Zakupione obiekty wysyłane są przesyłkami kurierskimi, po doliczeniu opłat związanych z wysyłką. Dla instytucji następuje to bez obowiązku przedpłaty, dla osób fizycznych po przedpłacie lub za zaliczeniem pocztowym.
 10. Opisy oraz zdjęcia obiektów są objęte ochroną przewidzianą przez przepisy prawa autorskiego. Korzystanie z nich może odbywać się wyłącznie za zgodą Antykwariatu Wu-eL.
 11. Prowadzący licytację ma prawo do wycofania obiektu z aukcji przed rozpoczęciem licytacji bez podania przyczyny.
 12. Osoby przekazujące swoje dane w celu wzięcia udziału w aukcji wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Licytujący ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do dokonywania w nich poprawek zgodnie z obowiązującym stanem prawnym. Administratorem danych osobowych jest: ANTYKWARIAT WU-EL DR WOJCIECH LIZAK, NIP: 8511807452, ul. św. Wojciecha 1, 70-410 Szczecin.
 13. Postąpienia w licytacji wynoszą:
  1. do 50 zł – o 5 zł,
  2. od 50 zł – o 10 zł,
  3. od 200 zł – o 20 zł,
  4. od 500 zł – o 50 zł,
  5. od 2000 zł – o 100 zł,
  6. od 5000 zł – o 200 zł,
  7. od 10 000 – o 500 zł,
  8. od 50 000 – o 1000 zł.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat Wu-eL
Kontakt
Antykwariat Wu-eL
room
ul. św. Wojciecha 1
70-410 Szczecin
phone
+48517727267
keyboard_arrow_up
+