Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
132

WAŻYK Adam - Poemat dla dorosłych i inne wiersze. Wyd. I

add Twoja notatka 
Opis pozycji
WAŻYK Adam - Poemat dla dorosłych i inne wiersze. Warszawa 1956. PIW. 16d, s. 39, [1]. broszura.
Grzbiet oklejony płótnem, odbarwienia i niewielkie zaplamienia okładek, załamania narożnika przedniej okładki, wewnątrz stan dobry. Pierwsze książkowe wydanie "Poematu dla dorosłych". Pierwodruk ukazał się na łamach "Nowej Kultury" (nr z 21 VIII 1955), co spowodowało odwołanie P. Hoffmana ze stanowiska redaktora naczelnego. Publikacja tekstu, zarówno prasowa jak i książkowa, wywołała niezwykle ostre ataki i żywą polemikę. Pisano m.in.: "demaskatorska histeria" (R. Czeszko), "heroiczna histeria" (J. Strzelecki), "poemat ma wymowę antypartyjną" (S. Żółkiewski), "Ważyk jakby miał lat 18 i zapadł na pierwsze swoje wszechświatowe zwątpienie" (J. Putrament) (cyt. za M. Fik "Kultura polska po Jałcie", Londyn 1989). Autor po latach wspominał: "Próbowano zwalczać 'Poemat dla dorosłych' [...]. Organizowano zebrania aktywistów, posyłano lektorów do instytucji kulturalnych. Działy się dziwne rzeczy. Ludzie potępiający mój poemat, po tygodniu czy po dwóch zmieniali się w gorliwych obrońców [...]. Mały zbiorek przygotowany w PIW-ie [...] otrzymał nakład tylko pięciotysięczny, który rozszedł się w kilka godzin. Przedtem gotowy tomik przetrzymywano przez kilka tygodni nie wiadomo gdzie [...]. Dwa lata przedtem [czyli w r. 1954] dokonała się zmiana polityki kulturalnej [...] i 'Poemat dla dorosłych' został formalnie skonfiskowany. Nie wolno było cytować tekstu nawet w pracach IBL na temat wersyfikacji. Nie wolno było wymieniać tytułu w prasie" ("Polityka", nr 1/1981). "Kariera, jaką zrobił ów poemat w opinii bez mała światowej, nie ma analogii w naszej liryce minionego dwudziestolecia" (R. Matuszewski, "Rocznik Lit." 1956). Jeden z najważniejszych tomów polskiej poezji powojennej.
Aukcja
518. oferta antykwaryczna (12-12-2022)
gavel
Data
12 grudnia 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
11 EUR
Cena sprzedaży
12 EUR
Przebicie
110%
Wyświetleń: 15 | Ulubione: 2
Aukcja

Antykwariat RARA AVIS

518. oferta antykwaryczna (12-12-2022)
Data
12 grudnia 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
10.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 5
  50
  > 10
  200
  > 20
  500
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin

Auction rules:
1. The person participating in the auction (bidder) understands and accepts the conditions set out in the regulations.
2. The subject of the auction are objects entrusted by the committees or owned by the antiquities shop. These objects have bibliographic descriptions and asking prices specified in the auction catalog. In justified cases, they have a reserve price known only to an authorized employee of the antique shop.
3. The prices given in the auction catalog are called prices. An organizational fee of 10% will be added to the auctioned price. This fee includes VAT. The organizational fee also applies to after-auction sales.
4. In the case of facilities subject to the droit de suite fee, which are marked with * in the catalog, the auction price will also include a fee resulting from the author's and his heirs' right to receive remuneration under the Act of February 4, 1994 on copyright and related rights  (droit de suite). The 5% fee for transactions up to EUR 50,000.00 will be calculated according to the EUR exchange rate quoted by the National Bank of Poland on the date of the auction or on the last business day preceding the auction. The fee does not apply to transactions with less than the equivalent of EUR 100.
I.
1. The auction is conducted in accordance with applicable law by an authorized person who acts on behalf of the antiquarian shop.
2. The auctioneer determines the so-called bidding increment not exceeding ten percent of the current price and may apply a multiple of the minimum increment, and has the right to freely separate or combine the items put up for sale and to withdraw them from the auction without giving any reason.
3. In the event of a justified objection to the offer ending the auction, expressed by the auction participant immediately after its completion, the auctioneer has the right to conduct the auction again or to continue it.
4. The bidder offering the highest price becomes the buyer.
5. The end of the auction of the object takes place at the moment of hitting with a hammer by the leader of the auction and is tantamount to concluding a sale contract (pursuant to art. 70.2 § 2 of the Civil Code). From now on, the bidder is required to buy the object.
II.
1. The Auction Participant may be any natural person with full legal capacity, a legal person and an organizational unit without legal personality, but having legal capacity.
2. Admission to the auction is free and does not require a deposit.
3. Persons who downloaded the auction plate and provided their personal data for registration are authorized to participate in the auction. Immediately after the auction, the participant is obliged to return the auction plate. The bidder is responsible for the consequences of the use of the auction plate by third parties.
4. Persons who have submitted a purchase order (the so-called auction mail) are also entitled to participate in the auction for 24 hours at the latest. before the bidding begins. The organizers are not responsible for the proper execution of written orders that came after this date. We accept the purchase order referred to above only in writing (letter, fax, e-mail) or using the order form on the website of the antique shop (www.raraavis.krakow.pl) next to the auction catalog. In written orders, please provide: personal data, item number, author's name, the first word of the title and the highest offered price (limit) without the organizational fee. In the case of the same limits, the order of submissions is decisive.
5. Persons wishing to bid online via the OneBid auction platform are also authorized to participate in the bidding. These persons are obliged to register on the onebid.pl website and learn about the rules and technique of the auction. According to the auction system, orders placed via the onebid.pl portal. will be taken into account during the auction. If there are several orders for one item, the bidding will start from the penultimate limit increased by one increment.
6. The amount of the limits and the names of persons or institutions participating in the bidding by correspondence are confidential information. On behalf of these persons and institutions, the auction will be attended by an authorized representative of the antiquarian shop.
7. The organizers reserve the right to exclude from the auction persons who fail to meet their obligations.
8. By providing personal data in the process of personal or written registration, the bidder consents to the processing of his personal data in order to participate in the auction in accordance with the Personal Data Protection Act of May 10, 2018 and the Act on the provision of electronic services of July 18, 2002. The administrator of personal data of the auction participants is the antiquarian bookstore "RARA AVIS" sc Zuzanna Migo-Rożek Iwona Błaszczyk based in Krakow (31-024) at ul. Szpitalna 11. The bidder has the right to access their personal data, correct them and object to their processing, on the terms set out in the Personal Data Protection Act.
Antykwariat declares that providing personal data by bidders is voluntary, however, it is necessary for the proper conduct of the auction.
9. All personal data of auction participants are treated as confidential and remain for the exclusive information of the antiquarian shop.
III.
1. Ownership of the purchased object is transferred to the buyer when the entire payment is made.
2. The customer making the purchase receives a VAT-Margin invoice as a confirmation of the transaction.
3. The buyer is obliged to buy the object and pick it up within 7 days from the date of the auction.
4. We also send the purchased objects by post and courier (including shipping fees):
- for institutions - by credit
- for private persons - after prepayment to the account or cash on delivery.
5. Please respect the 7-day payment period for the purchased objects. After this date, statutory interest will be charged.
6. Failure to buy the object does not release the bidder from covering all costs resulting from the bidding of the object, including any claims of the principal / owner.
IV.
1. The buyer may withdraw from the purchase contract within 14 days from the auction date if the catalog description of the object clearly differs from the actual state. In disputes, the buyer's claims will be considered after the buyer has provided a credible expert opinion within this period.
2. The organizer, subject to point IV / 1, shall not be liable for hidden physical and legal defects of the auctioned objects, which does not exclude claims against the seller.
3. The Jagiellonian Library and the National Library, museums entered in the State Museum Register have the right of pre-emption at the auctioned prices plus the organizational fee, provided that they declare their willingness to purchase before the auction or immediately after the auction of the object.
4. The antiquarian bookstore reminds you that in accordance with the provisions of the Act of 18 March 2010 on the protection and care of monuments, the collection of library materials is carried out in accordance with the provisions contained in the above-mentioned Act - Art. 51 (text available at www.antykwariusze.pl).
5. The anti-money shop reminds that, in accordance with the applicable regulations, it is obliged to collect personal data of customers making transactions in the amount exceeding EUR 10,000, in accordance with the Act on counteracting money laundering and financing of terrorism (Journal of Laws of 30 March 2021, as amended, hereinafter referred to as : AML (Anti-Money Laundering) Act).
6. The antiquarian bookstore reminds that, in accordance with the applicable regulations, it is obliged to collect personal data of auction participants who make transactions above PLN 10,000 (Journal of Laws of 4 December 2017, item 2249). Data (name, surname, PESEL number) are collected in the Register Book of Monuments Accepted or Offered for Sale and Expert Opinions issued, valid from December 2017 (Journal of Laws as above).
V.
1. The use of bibliographic descriptions and illustrative material contained in the catalog is possible only with the prior written consent of the antiquarian shop.
2. The Auction Participant agrees to receive commercial and marketing correspondence also in electronic form.

The rules for conducting online auctions are set out in the regulations on the OneBid auction platform.


Regulamin aukcji:

Warunki ogólne licytacji.
1. Osoba biorąca udział w aukcji (licytant) rozumie i akceptuje warunki określone regulaminem.
2. Przedmiotem aukcji są obiekty powierzone przez komitentów, bądź stanowiące własność antykwariatu. Obiekty te posiadają opisy bibliograficzne i ceny wywoławcze określone w katalogu aukcyjnym. W uzasadnionych przypadkach posiadają cenę rezerwową znaną tylko upoważnionemu pracownikowi antykwariatu.
3. Ceny podane w katalogu aukcyjnym są cenami wywołania. Do ceny wylicytowanej doliczana będzie opłata organizacyjna w wysokości 10%. Opłata ta zawiera podatek VAT. Opłata organizacyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.
4.
W przypadku obiektów podlegających  opłacie droit de suite, które w katalogu są oznaczone znakiem * do ceny wylicytowanej będzie również doliczana opłata wynikająca z prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymania wynagrodzenia na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (droit de suite). Opłata w wysokości 5% w transakcjach do 50.000,00 euro, wyliczana będzie według kursu euro z notowania NBP z daty aukcji lub z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego aukcję. Opłata nie ma zastosowania w transakcjach wynoszących mniej niż równowartość 100 euro.
I.
1. Aukcja prowadzona jest zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez osobę upoważnioną, która działa w imieniu antykwariatu.
2. Prowadzący aukcję ustala tzw. postąpienie w licytacji, nie przekraczające dziesięciu procent aktualnej ceny i może stosować wielokrotność minimalnych postąpień oraz ma prawo do dowolnego rozdzielania lub łączenia obiektów wystawionych do sprzedaży oraz do ich wycofania z licytacji bez podania przyczyny.
3. W przypadku uzasadnionego sprzeciwu, co do oferty kończącej licytację wyrażonego przez uczestnika licytacji bezpośrednio po jej zakończeniu, prowadzący aukcję ma prawo do ponownego przeprowadzenia licytacji lub do jej kontynuowania.

4. Nabywcą staje się licytant oferujący najwyższą cenę.
5. Zakończenie licytacji obiektu następuje w momencie uderzenia młotkiem przez prowadzącego licytację i jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży (
zgodnie z art. 70.2 § 2 Kodeksu Cywilnego). Od tej chwili licytant jest zobowiązany do wykupienia obiektu.
II.
1. Uczestnikiem aukcji może być każda osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.
2. Wstęp na aukcję jest wolny i nie wymaga wpłaty wadium.
3. Do udziału w licytacji upoważnione są osoby, które pobrały tabliczkę licytacyjną podając dane osobowe do rejestracji. Bezpośrednio po aukcji uczestnik jest zobowiązany zwrócić tabliczkę licytacyjną. Licytant jest odpowiedzialny za skutki użycia tabliczki licytacyjnej przez osoby trzecie.
4. Do udziału w aukcji upoważnione są również osoby, które złożyły polecenie kupna (tzw. pocztę aukcyjną) najpóźniej na 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za właściwą realizację zleceń pisemnych, które napłynęły po tym terminie. Polecenie kupna, o którym mowa powyżej, przyjmujemy wyłącznie w formie pisemnej (list, fax, e-mail) bądź za pomocą formularza zamówienia znajdującego się na stronie internetowej antykwariatu (
www.raraavis.krakow.pl) przy katalogu aukcyjnym. W zamówieniach pisemnych prosimy podać: dane osobowe, numer pozycji, nazwisko autora, pierwsze słowo tytułu oraz najwyższą oferowaną cenę (limit) bez opłaty organizacyjnej. W przypadku takich samych limitów decyduje kolejność zgłoszeń.
5. Do udziału w licytacji upoważnione są również osoby, chcące licytować  on-line za pośrednictwem platformy aukcyjnej OneBid. Osoby te zobligowane są do
zarejestrowania się w serwisie onebid.pl i zapoznania z zasadami i techniką licytacji. Zgodnie z systemem aukcyjnym, zamówienia złożone przez portal onebid.pl. będą uwzględniane w trakcie trwania licytacji. W  przypadku odnotowania kilku zamówień na jedną pozycję, licytacja rozpocznie się od przedostatniego pod względem wysokości limitu powiększonego o jedno postąpienie.
6. Wysokość limitów oraz nazwiska osób lub nazwy instytucji biorących udział w licytacji drogą korespondencyjną są informacjami poufnymi. W imieniu tych osób i instytucji w licytacji będzie uczestniczył upoważniony przedstawiciel antykwariatu.
7. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykluczenia z aukcji osób, które nie wywiązują się z przyjętych zobowiązań.
8.
Licytant podając dane osobowe w procesie rejestracji osobistej bądź pisemnej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu udziału w aukcji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. Administratorem danych osobowych uczestników aukcji jest antykwariat „RARA AVIS” s.c. Zuzanna Migo-Rożek Iwona Błaszczyk z siedzibą w Krakowie (31-024) przy ul. Szpitalnej 11. Licytujący ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz złożenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych.
Antykwariat oświadcza, że podanie danych osobowych przez licytujących jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu prawidłowego przebiegu aukcji.
9. Wszelkie dane osobowe uczestników licytacji traktowane są jako poufne i pozostają do wyłącznej wiadomości antykwariatu.
III.
1. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na kupującego w momencie dokonania całej wpłaty.
2.
Klient dokonujący zakupu otrzymuje jako potwierdzenie zawarcia transakcji fakturę VAT-Marża.
3. Nabywca jest zobowiązany wykupić obiekt i odebrać w terminie 7 dni od daty aukcji.
4. Zakupione obiekty wysyłamy również przesyłkami pocztowymi i kurierskimi (doliczając opłaty związane z wysyłką):
–  dla instytucji – kredytowo
 dla osób prywatnych – po przedpłacie na konto lub za pobraniem.
5. Prosimy o przestrzeganie 7-dniowego terminu płatności za zakupione obiekty. Po tym terminie naliczane będą ustawowe odsetki.
6. Niewykupienie obiektu nie zwalnia licytanta od pokrycia wszelkich kosztów wynikłych z faktu wylicytowania obiektu, w tym ewentualnych roszczeń komitenta/właściciela.
IV.
1. Nabywca może w terminie 14 dni od daty aukcji odstąpić od umowy kupna w przypadku, gdy opis katalogowy obiektu w sposób ewidentny odbiega od stanu faktycznego. W sprawach spornych roszczenia nabywcy zostaną uwzględnione po dostarczeniu przez niego wiarogodnej ekspertyzy w tym terminie.
2. Organizator, z zastrzeżeniem punktu IV/1, nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i wady prawne wylicytowanych obiektów, co nie wyłącza roszczeń wobec sprzedającego.
3. Biblioteka Jagiellońska i Biblioteka Narodowa, muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenach wylicytowanych powiększonych o opłatę organizacyjną, pod warunkiem, że zgłoszą chęć zakupu przed aukcją, bądź bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu.
4. Antykwariat przypomina, że zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wywóz materiałów bibliotecznych odbywa się według przepisów zawartych w w/w ustawie – art. 51 (tekst dostępny na www.antykwariusze.pl).

5. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 tysięcy euro, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 30 III 2021 ze zmianami, dalej zw. jako: ustawa AML (Anti-Money Laundering)).
6. Antykwariat przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami jest zobowiązany do zbierania danych osobowych uczestników aukcji dokonujących transakcji powyżej 10 tysięcy złotych
(Dz. U. z 4.12.2017 r. poz. 2249). Dane (imię, nazwisko, nr pesel) gromadzone są w Księdze Ewidencyjnej Zabytków Przyjętych lub Oferowanych do Zbycia i Wydanych Ekspertyzach obowiązującej od  XII 2017 roku (Dz. U. jw.).
V.
1. Wykorzystanie opisów bibliograficznych oraz materiału ilustracyjnego zawartego w katalogu jest możliwe wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody antykwariatu.
2. Uczestnik aukcji wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji handlowej i marketingowej antykwariatu także w formie elektronicznej.

Reguły prowadzenia aukcji online określa regulamin na platformie aukcyjnej OneBid

O aukcji

Zapraszamy do lektury katalogu 518. oferty antykwarycznej, dostępnego również na naszej stronie internetowej https://www.raraavis.krakow.pl/Katalog518/index.html

Aukcja odbędzie się w poniedziałek, 12 grudnia 2022 r.  Licytacja rozpocznie się o godz. 17:00.
Zachęcamy do zapoznania się z pełnym materiałem ilustracyjnym, dostępnym przy opisie każdej pozycji.

Katalog zawiera 460 pozycji w działach: Sztuka, rzemiosło, kolekcjonerstwo; Literatura piękna, językoznawstwo; Książki dla dzieci i młodzieży; Księgoznawstwo; Varia; Czasopisma; Broszury gadzinowe; Historia, wojskowość, pamiętniki; Pieniądz; Prawo; Starodruki; Łowiectwo, leśnictwo, przyroda; Regionalia, podróże; Pozostałe wydawnictwa; Religia; Wydawnictwa emigracyjne; Ukrainiana.

Polecamy dział Sztuki, rzemiosła i kolekcjonerstwa, gdzie oferujemy m.in. poszukiwane katalogi i monografie artystów, m.in. Jacka Malczewskiego (poz. 43-45, 54),  Witkacego (poz. 57-61), Olgi Boznańskiej (poz. 10-11, 34). Warto spojrzeć również na niezwykle starannie wydany, bogato ilustrowany paryski album poświęcony drzeworytom japońskim – „Japanese Prints” autorstwa Catherine David (poz. 15).

W bogatym dziale Literatura piękna, językoznawstwo oferujemy fundamentalną książkę Stanisława Barańczaka – „Ocalone w tłumaczeniu”, w której opisuje on trudności i wyzwania tłumacza (poz. 66). Na uwagę zasługuje luksusowe angielskie wydanie dzieł Szekspira z 1873 r. Dwa oprawne w złoconą skórę tomy zawierają najsławniejsze utwory pisarza, ozdobione licznymi ilustracjami czołowych artystów epoki (poz. 113). Polecamy także pierwsze wydania utworów Stanisława Lema (poz. 94-101), pierwsze polskie wydanie słynnej powieści George'a Orwella "1984" z 1953 r. (poz. 105), a także dwa starogreckie eposy oraz "Klucz staroświatniczy", zebrane pod wspólnym tytułem "Pamiętnik dziejów bochatyrskich […]" w tłumaczeniu Jacka Przybylskiego (poz. 108).

Tradycyjnie wydzieliliśmy Książki dla dzieci i młodzieży, gdzie można znaleźć klasyczne bajki i baśnie, ilustrowane przez popularnych artystów. Polecamy „Baśnie” braci Grimm (poz. 143) oraz „Abecadło krakowskie” Wandy Chotomskiej z ilustracjami J. M. Szancera (poz. 142). Wart uwagi jest obszerny, starannie wydany album z 2020 r. prezentujący sto lat historii polskiej ilustracji dziecięcej – „Admirałowie wyobraźni” (poz. 158).

Wśród Czasopism na uwagę zasługują tytuły poświęcone sztuce i projektowaniu, m.in. „Arkady” (poz. 174-176), „Projekt” (poz. 186-191), numer czasopisma „Architekt” z 1925 r. w całości poświęcony Pawilonowi Polskiemu na Wystawie Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu, jak również osobny numer pisma „Architektura”, którego większość treści dotyczy projektu Pałacu Kultury i Sztuki w Warszawie. Polecamy również roczniki Polskiego Towarzystwa Geologicznego w Krakowie, często zaopatrzone w dodatkowe mapy i tablice (poz. 194-204).

Polecamy dział Historia, wojskowość, pamiętniki i wspomnienia, gdzie oferujemy m.in. monumentalne 3-tomowe dzieło Leonarda Chodźki „La Pologne”, poświęcone polskiej historii i kulturze, ozdobione 178 rytowanymi tablicami (poz. 225). Na uwagę zasługuje – zachowane w bardzo ładnym stanie wydanie „Napoleona” autorstwa Fryderyka Kircheisena (poz. 236). Zwracamy uwagę na ciekawe pamiętniki, wydawane w serii Biblioteka Dzieł Wyborowych, np. „Pamiętniki oficera polskiego (1808-1812)” Henryka Brandta (poz. 220), „Opowiadania historyczne” Józefa Dunin-Karwickiego (poz. 229),  Pamiętniki” Kajetana Koźmiana” (poz.  238), czy też „Pamiętniki” Jana Duklana Ochockiego (poz. 254), będące wartościowym źródłem do poznania życia konspiracyjnego na dawnych kresach Rzeczypospolitej.

Nowością w katalogu jest dział poświęcony – jakże aktualnemu w dzisiejszych czasach Pieniądzu. Zamieściliśmy tu m.in. „Mikołaja Kopernika rozprawy o monecie i inne pisma ekonomiczne oraz J. L. Decjusza Traktat o biciu monety” w opracowaniu Jana Dmochowskiego (poz. 286), „Album pieniędzy papierowych polskich z roku 1794 z podaniem historycznem” Jana Litwińskiego (poz. 287), jak również Romana Rybarskiego „Marka polska i złoty polski”: z 1922 r. (poz. 289).

Dział Prawo wypełniają rzadkie i poszukiwane tomy „Volumina Legum”, zarówno w pierwszych wydaniach (poz. 293-294, 296), jak i XIX-wiecznych przedrukach.

Polecamy pozycje z zakresu Regionalia, podróże, gdzie umieściliśmy m.in. tomy serii Cuda Polski (poz. 317-321), relację ze „Zdobycia Mount Everestu” Johna Hunta z jego odręcznym podpisem (poz. 327). Na uwagę zasługują dwa przewodniki po Krakowie – Karola Estreichera z barwnym planem miasta oraz przewodnik Romana Homolickiego [i in.] z 1957 r., zawierającego już plan Nowej Huty (poz. 331 i 332). Oferujemy również komplet wydawniczy „Rocznika Łódzkiego” (poz. 339).

Dział Religia zawiera tym razem monumentalne „Pismo Święte w obrazach” (poz. 371), pierwsze wydanie „Królowej Niebios” M. Gawalewicza w ciemniej złoconej oprawie (poz. 373) oraz pięknie oprawiony ewangelicki śpiewnik diecezji śląskich – „Gesangenbuch fur evangelische Gemeinden Schlesiens” (poz. 374).

Po raz kolejny proponujemy popularny dział Ukrainiana, gdzie tym razem umieściliśmy przede wszystkim wydawnictwa historyczne, m.in. „Solovecka katorga” L. Cykalenko (poz. 411), dzienniki E. Czykalenki „Ščodennyk (1907-1917)” (poz. 410) oraz dwa tomy materiałów do historii ukraińskiego wojska „Za Deržavnist” (poz. 459-460).

FAQ
O sprzedawcy
Antykwariat RARA AVIS
Kontakt
Antykwariat "RARA AVIS" s.c.
room
ul. Szpitalna 11
31-024 Kraków
phone
+48124220390
Godziny otwarcia
Poniedziałek
10:00 - 18:00
Wtorek
10:00 - 18:00
Środa
10:00 - 18:00
Czwartek
10:00 - 18:00
Piątek
10:00 - 18:00
Sobota
10:00 - 14:00
Niedziela
Zamknięte
keyboard_arrow_up