Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
19

Aleksander Władysław MALECKI (1836 - 1900), Krajobraz z sylwetą kościoła (Krajobraz górski, Krajobraz z okolic Monachium), 1869 r.

add Twoja notatka 
Opis pozycji
olej, płótno; 65,5 x 87 cm;
sygn., opis. i dat. p. d.: W. Malecki. Monachium 1869 r.
Na odwrocie stempel niemieckiego (monachijskiego?) składu materiałów malarskich.
Do obrazu dołączona jest ekspertyza Adama Konopackiego z 2015 r.

Opisywany i reprodukowany:
– „Kurier Warszawski” 1869, nr 259, s.2
– „Kurier Warszawski” 1869, nr 262, s.2
– „Kłosy” 1870, I półr., nr 256, s. 317 – reprodukcja z wystawy TZSP

Opisywany i reprodukowany w „Kurierze” i w „Kłosach” najprawdopodobniej na podstawie identyfikacji z tytułu i ilustracji z obrazem.

„Krajobraz z okolic Monachium, p. Maleckiego, obok głębokich i sumiennych studiów z natury, widnieje prawdziwym talentem. Okolica szczęśliwie obrana i pięknie przeniesiona na płótno.”
„Kurier Warszawski” 1869, nr 259, s. 2

„W roku 1869 kończy się pierwszy okres monachijski Władysława Maleckiego, trudno jednak ustalić, kiedy przybywa on do kraju, rozpoczynając drugi okres polski, krótki, bo trwający ledwie ponad rok. Wyznacznikami mogą tu być dwa obrazy olejne, które powstały w tym właśnie roku. Są nimi: „Krajobraz górski”, kat. 3, (znany też jako „Krajobraz z sylwetą kościoła” – pierwotny tytuł „Krajobraz z okolic Monachium”) oraz „Krajobraz z okolic Buska”. Ponieważ ten ostatni wystawiany był w lipcu na wystawie w Monachium, można przyjąć, że Malecki już w drugim kwartale 1869 roku znalazł się w Polsce, a zatem „Krajobraz górski” namalował jeszcze przed przyjazdem do kraju. (…) Refleksyjna zaduma emanująca z pejzażu, tchnącego jeszcze romantyczną nutą, pogłębiona została ciężkimi, szarymi przedburzowymi chmurami, spowijającymi rozmazany zarys gór i odcinającą się na tym tle sylwetą kościoła. Nieco wyraźniej ukazane zostały namalowane w tonacji brązów i zieleni pierwszoplanowe drzewa i podmokła ziemia, w prawej części obrazu widoczny jest wąwóz rzeki okalającej porośnięte wzniesienie z kościołem. Obraz ten osadzony jest silnie w nurcie monachijskiego malarstwa pejzażowego, reprezentowanego przez Eduard Schleicha i Adolfa Heinricha Liera.” A.Oborny „Poeta pejzażu”, [w:] Władysław Aleksander Malecki 1836–1900, Kielce 1999, s. 28.

„Dzieło to jest nieznaną dotąd w literaturze wersją niemal identycznej pracy znajdującej się obecnie w Muzeum Narodowym w Warszawie (w zbiorach od 1928 roku), znacznie mniejszej pod względem wymiarów i różniącej się nieznacznie szczegółami i kolorystyką (por. poniżej). Malecki często powracał do tych samych tematów i tworzył różne wersje tego samego dzieła. Trudno powiedzieć, który obraz został namalowany jako pierwszy, oba noszą tę samą datę roczną, więc z całą pewnością powstały w bardzo bliskich odstępach czasowych. Warszawska wersja pomimo tego, iż jest znacznie mniejsza, a co za tym idzie oszczędniejsza w szczegóły nie powinna być raczej uważana za szkic do większej kompozycji, jest to obraz przez artystę skończony i sygnowany. (…)

Wiadomo, że „Krajobraz górski” (pod tytułem „Krajobraz z okolic Monachium”) był wystawiany na Wystawie Obrazów w Towarzystwie Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskim i reprodukowany pod postacią ryciny w tygodniku „Kłosy” w 1870 roku (nr 256, s.317 zob. ilustr.). Porównując rycinę z obiema wersjami obrazu — tą z Muzeum Narodowego w Warszawie i omawianą – trudno jednoznacznie określić, na podstawie, której wersji została ona stworzona, a co za tym idzie, która z prac była prezentowana na wystawie. Sposób ukazania szczególnie kościółka, proporcje jego wieży i kopułka, na rycinie mogłyby wskazywać, że pierwowzorem byt jednak omawiany, nieznany dotąd obraz, a nie jak sądzono jego mniejsza, warszawska wersja.”
Fragmenty ekspertyzy Adama Konopackiego z 2015 r.
Aukcja
AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
gavel
Data
22 listopada 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
40 394 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Wyświetleń: 85 | Ulubione: 3
Aukcja

Warszawski Dom Aukcyjny

AUKCJA DZIEŁ SZTUKI
Data
22 listopada 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin
 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki i inne obiekty oddane do sprzedaży komisowej przez komitentów lub stanowiące własność Warszawskiego Domu Aukcyjnego zwanego dalej WDA.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub poddaje obiekt ponownej licytacji. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy kupna-sprzedaży.
 3. WDA gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym zastrzegając sobie możliwość zmiany opisu przed aukcją lub wycofania obiektu z aukcji.
 4. Do udziału w aukcji nie jest wymagana wpłata kaucji. Wylicytowanie pozycji jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna – sprzedaży.
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić WDA występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie.
 6. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w ciągu 7 dni od zakończenia aukcji. W razie nie wykupienia obiektu /obiektów w terminie 7 dni przez kupującego, WDA naliczy opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz naliczy ustawowe odsetki licząc od daty wykupu. Niezależnie WDA może wszcząć sprawę sądową o wywiązanie się z umowy kupna-sprzedaży, obciążając kosztami nabywcę.
 7. Koszt wysyłki krajowej w zależności od gabarytu wynosi 50 zł (w przypadku mniejszych pozycji), 100 zł (duże obrazy).
 8. PRZESYŁKA ZOSTANIE WYSŁANA W TERMINIE DO 10 DNI ROBOCZYCH OD DATY ZAKSIĘGOWANIA PŁATNOŚCI NA KONCIE BANKOWYM.
 9. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 10. WDA wysyła wylicytowane obiekty w terminie do 7 dni od momentu wpływu pieniędzy na konto firmowe.
 11. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w wysokości 20%, a w przypadku obiektów, których twórca  zmarł w okresie krótszym niż 70 lat od daty aukcji lub twórców żyjących również opłata droit de suite w wysokości 5%. Wyżej wymienione opłaty obowiązują również w sprzedaży poaukcyjnej i są kwotami brutto.
 12. WDA nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, a wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 13. W sprawach nieunormowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, a transakcje odbywają się w polskich złotych.
 14. Niniejszy Regulamin stanowi całość uzgodnień pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującymi oraz zastępuje jakąkolwiek wcześniejszą umowę czy porozumienie (czy to ustną, czy pisemną) pomiędzy Domem Aukcyjnym a Licytującymi dotyczącą materii objętych przedmiotem niniejszego Regulaminie. Jeżeli jakakolwiek część niniejszego Regulaminu zostanie uznana przez sąd właściwy lub inny upoważniony podmiot za nieważną, podlegającą unieważnieniu, pozbawioną mocy prawnej, nieobowiązującą lub niewykonalną, pozostałe części niniejszego Regulaminu będą nadal uważane za w pełni obowiązujące i wiążące, a Dom Aukcyjny i Licytujący działając w dobrej wierze zastąpią takie postanowienie postanowieniem ważnym i wykonalnym, które będzie najpełniej oddawać ekonomiczny sens pierwotnego zapisu.

Dom Aukcyjny w szczególności zwraca uwagę na przepisy:

ustawy z dnia 23 lipca 2003r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. Nr 162 poz. 1568) – wywóz określonych Obiektów poza granice kraju wymaga zgody odpowiednich władz,

ustawy z dnia 21 listopada 1996r, o muzeach (Dz.U. z 1997r Nr5, poz.24, z późn. zm.) – muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu zabytków bezpośrednio na Aukcji za kwotę wylicytowaną powiększoną o Opłatę aukcyjną i ewentualnie o opłaty dodatkowe,

ustawy z dnia 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz. U. z 2017 r. poz. 1086) – Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego występuje o zwrot wyprowadzonego z naruszeniem prawa z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej narodowego dobra kultury RP,

ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz.U. 2018 poz. 723 z późn. zm.) - Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 000 euro.

 1. Zastrzeżenia końcowe:
  a. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz dzieł sztuki z Polski jest dozwolony, o ile obiekt nie jest starszy niż 50 lat, a jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w Ustawie o Ochronie Zabytków.
  b. Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji powyżej 15 tys. euro.
  c. Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach:
  Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Warszawski Dom Aukcyjny
Kontakt
Warszawski Dom Aukcyjny Piotr Mrowiec
room
ul. Wilcza 69
00-679 Warszawa
phone
+48 609 444 555
keyboard_arrow_up