Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
1

Sebastian Carl Christoph Reinhardt (1738-1827), bez tytułu

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite
 • Olej na płótnie
 • Wymiar bez oprawy: 192 cm x 143 cm
 • Wymiary z ramą: 225 cm x 175 cm

Sebastian Carl Christoph Reinhardt (ur. 13 grudnia 1738 w Ortenburgu w Dolnej Bawarii, zm. 30 maja 1827 w Jeleniej Górze) – niemiecki malarz, specjalizujący się w pejzażach. Syn pastora, w 1744 r. przeprowadził się wraz z rodzicami z rodzinnej miejscowości do Ratyzbony, gdzie uczęszczał do gimnazjum. Od 1760 r. studiował sztuki piękne w brunszwickim Collegium Carolinum, a później m.in. w Holandii. Po studiach i podróżach studyjnych namalował serię pejzaży okolic Poczdamu, co zapewniło mu uznanie. Od 1788 r. był członkiem Königlich-Preussische Akademie der Künste und mechanischen Wissenschaften w Berlinie, z namowy której osiedlił się w 1789 r. w Jeleniej Górze, by odpłatnie wykonywać corocznie dwa pejzaże Karkonoszy lub Kotliny Jeleniogórskiej dla akademii (Łukaszewicz podaje, że dla króla pruskiego). Dla tego klienta namalował ich nie mniej niż 60. Z pejzaży tych sporządzano w Berlinie miedzioryty, a z nich odbitki, sprzedawane różnym kolekcjonerom, nabył je m.in. późniejszy prezydent USA John Quincy Adams w czasie wizyty w pracowni artysty w 1800 r. Ponadto liczne obrazy Reinhardta zakupił do swej rezydencji w zamku Książ hrabia Hans Heinrich VI von Hochberg. Artysta był aktywny zawodowo do ataku apopleksji w 1825 r. Po osiedleniu się w Jeleniej Górze ożenił się w 1791 r. z Johanną Margaretą Brückner, owdowiał w 1811 r. Mieli syna zmarłego w niemowlęctwie. Pochowany na cmentarzu przy luterańskim kościele Łaski w Jeleniej Górze, grób nie zachował się. Wykonana dla berlińskiej akademii kolekcja pejzaży Reinhardta została w 1823 r. przekazana pruskiemu dworowi królewskiemu i następnie poszczególne obrazy trafiły do różnych pałaców władcy, w tym w Berlinie i Królewcu. Większość oryginałów dzieł artysty nie zachowała się, jednak trzy obrazy są w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu, pięć w muzeum w Wałbrzychu, a dziewięć w Niemczech. Liczniejsze są wykonane z jego obrazów miedzioryty i akwaforty, obecne m.in. w zbiorach jeleniogórskiego Muzeum Karkonoskiego.

Artysta określany tytułem pierwszego malarza Karkonoszy.
Aukcja
Z karkonoskich strychów...
gavel
Data
17 grudnia 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
12 726 EUR
Cena sprzedaży
Sprzedaż warunkowa
15 781 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
13 151 EUR
Przebicie
124%
Wyświetleń: 203 | Ulubione: 2
Aukcja

Karkonoski Dom Aukcyjny

Z karkonoskich strychów...
Data
17 grudnia 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  30 000
  > 2 000
  50 000
  > 3 000
  100 000
  > 5 000
 
Regulamin

Regulamin aukcji

 

Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem aukcji jest Karkonoski Dom Aukcyjny - prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą KDA Gabriel Pędlowski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, z siedzibą przy ulicy Słowiańskiej 2/5, 59-100 Polkowice, NIP: 6112817459, REGON: 521485534 zwany dalej „Organizatorem”.
 2. Aukcja jest prowadzona na podstawie prawa polskiego.

 

Przedmioty dostępne na aukcji i katalog

 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki (tj. obrazy i rzeźby) zgłoszone do sprzedaży przez ich właścicieli, twórców lub stanowiące własność organizatora aukcji. Zgodnie z oświadczeniami osób zgłaszających, zgłoszone dzieła sztuki stanowią ich własność, są wolne od wad prawnych, nie są objęte jakimkolwiek postępowaniem administracyjnym, sądowym lub skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu oraz innych ograniczonych praw rzeczowych oraz nie są przedmiotem jakichkolwiek roszczeń osób trzecich. W przypadku dzieł sztuki stanowiących współwłasność, zgłoszenie do sprzedaży powinno być dokonane za pisemną zgodą wszystkich współwłaścicieli.
 2. Wszystkie wystawione do sprzedaży obiekty posiadają określoną cenę wywoławczą i zawierają opisy zgodne ze stanem faktycznym.
 3. Opisy obiektów zawarte w katalogu mogą być korygowane przed przystąpieniem do licytacji.
 4. Organizator ma prawo odmówić przyjęcia dzieła sztuki do sprzedaży bez podawania przyczyn, w szczególności Organizator odmawia przyjęcia do sprzedaży dzieł sztuki, dla których posiada informacje o obciążeniu tych dzieł sztuki wyżej wskazanymi wadami prawnymi.

 

Terminy aukcji.

 1. Terminy aukcji są ogłaszane na stronie internetowej www.karkonoski.art. Organizator ma prawo odwołać ogłoszoną aukcję bez podawania przyczyn, o czym poinformuje w formie ogłoszenia zamieszczonego na stronie www.karkonoski.art.
 2. Udział w licytacji mogą brać wszystkie osoby pełnoletnie po założeniu konta na stronie www.karkonoski.art i akceptacji niniejszego regulaminu aukcji.

 

Opłaty aukcyjne

 1. Organizator aukcji pobiera opłatę aukcyjną o wysokości 18% ceny wylicytowanej.
 2. W uzasadnionych przypadkach do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z opłatą aukcyjną doliczana jest opłata droit de suite 5% – do 50000 EUR 3%- od 50 000,01 EUR do równowartości 200 000 EUR, 1% – 200 000,01 EUR do równowartości 350 000 EUR. Opłata droit de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 EUR oraz nie jest pobierana w przypadku gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 EUR.
 3. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

 

Przebieg licytacji

 1. Do udziału w licytacji upoważnione są wszystkie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, w tym również organy reprezentujące osoby prawne, a także osoby przez nie upoważnione, oraz wspólnicy spółek osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1577, z 2018 r. poz. 398, 650, 1544, 2219, 2244.) (KSH”).
 2. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Organizatorowi występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie tymi formami licytacji należy uzgodnić z Organizatorem najpóźniej 3 godz. przed rozpoczęciem licytacji.
 3. Aukcja prowadzona jest w internecie, gdzie Kupujący składają oferty określając maksymalną kwotę za daną pozycję.
 4. Licytacja odbywa się w języku polskim.
 5. W przypadku złożenia oferty wyższej niż aktualna cena system będzie automatycznie przebijał inne oferty i licytował w imieniu Kupującego aż do wysokości maksymalnej zdeklarowanej przez niego kwoty.
 6. Licytacja jest możliwa tylko do określonego dla danej pozycji czasu, po którym licytacja tej pozycji zostaje zamknięta.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do utrwalania przebiegu Aukcji za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Wzięcie udziału w Aukcji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku osoby przez Organizatora, dla celów rejestracji wyników oraz promocji działalności Organizatora oraz Aukcji, na wszelkich polach eksploatacji, w tym poprzez udostępnianie zdjęć, materiałów wideo w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (Internet).

 

Zapłata ceny nabycia

 1. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty należności za wylicytowane obiekty w terminie 7 dni od dnia aukcji. Wszystkie transakcje zawierane są w polskich złotych.
 2. W razie opóźnienia Nabywcy w zapłacie w regulaminowym terminie, Organizator może odstąpić od umowy z Nabywcą.
 3. W przypadku przelewów za dzień zapłaty rozumie się wpływ środków na rachunek bankowy Organizatora o numerze 44 1090 2109 0000 0001 5082 0765.

 

Wydanie przedmiotów licytacji

 1. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłaceniu przez nabywcę całości wylicytowanej kwoty i opłaty organizacyjnej.
 2. Odbiór przedmiotu jest możliwy w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej Organizatora tj. a: ul. Słowiańska 2/5, 59-100 Polkowice, lub b: ul. Obrońców Pokoju 3, 58-540 Karpacz.
 3. Karkonoski Dom Aukcyjny nie oferuje usługi wysyłki zakupionych obiektów, jednak na wyraźne życzenie Nabywcy może wysłać je na jego koszt i odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za ewentualne uszkodzenia dzieł sztuki powstałe w trakcie transportu dokonywanego przez podmioty trzecie (w szczególności firmy kurierskie).
 4. Po upływie 45 dni od daty Aukcji na kupującego przechodzi ryzyko utraty i uszkodzenia nieodebranego obiektu, a także ciężary związane z takim obiektem, w tym koszty jego ubezpieczenia.
 5. Informujemy, że zakup na aukcji jest prawnie zawartą umową kupna-sprzedaży i nie podlega rezygnacji.

 

Zwroty i Reklamacje

 1. Klientowi będącemu Konsumentem przysługuje prawo do zwrotu obiektów zakupionych w sprzedaży galeryjnej w trakcie 14 dni od ich otrzymania.
  W celu odstąpienia od umowy należy skontaktować się pod adresem [email protected] oraz dostarczyć zwracane prace na adres:
  Karkonoski Dom Aukcyjny
  ul. Słowiańska 2/5
  59-100 Polkowice
 2. W przypadku nabycia pracy w drodze licytacji prowadzonej publicznie, nie ma możliwości odstąpienia od umowy, ani zwrotu, nawet jeśli udział w licytacji odbywa się zdalnie (telefon, internet).
 3. W przypadku zwrotu, Serwis zwróci wszystkie otrzymane od Klienta płatności. 30. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu przez serwis zwróconego przedmiotu, pod warunkiem, że Klient zwróci przedmiot w stanie niezmienionym od tego, w jakim ów przedmiot zakupił. Klient zobowiązuje się do prawidłowego zabezpieczenia zwracanej przesyłki.
 4. Przy zwrotach krajowych w przypadku zwrotu zakupionego przedmiotu serwis zwraca Klientowi koszt odesłania przedmiotu do wysokości kosztów przesyłki podanych w ofercie.
 5. Prawo do zwrotu nie przysługuje w przypadku, gdy nabyty obiekt został dostosowany lub przetworzony na życzenie klienta, w szczególności oprawiony w ramę lub zdjęty z blejtram.
 6. Klient może złożyć reklamację dotyczącą zakupionego przedmiotu pod adresem [email protected] lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
 • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Klienta,
 • obiekt oraz datę zakupu reklamowanego przedmiotu,
 • żądania Klienta, okoliczności uzasadniające reklamację
 1. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

 

Odpowiedzialność organizatora

 1. Organizator daje bezpośredniemu nabywcy obiektu gwarancję autentyczności oferowanych obiektów, jednak gdyby opis obiektu okazał się niezgodny ze stanem faktycznym, nabywca ma prawo w ciągu 14 dni od daty Aukcji zwrócić zakupiony obiekt, a Organizator zwróci wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie autentyczności obiektu musi być przez nabywcę poparte wiarygodnymi ekspertyzami. Przez autentyczność obiektu rozumiemy właściwe podanie autorstwa obiektu.
 2. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów, oraz zastrzegają sobie prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podawania przyczyny.
 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności wobec kupującego za szkody przewyższające kwotę nabycia przedmiotu licytacji, niezależnie czy taka szkoda jest charakteryzowana jako bezpośrednia, pośrednia, szczególna, przypadkowa czy następcza. Żaden przepis w niniejszym Regulaminie nie wyklucza lub nie ogranicza odpowiedzialności Organizatora wobec kupującego, wynikającej z jakiegokolwiek świadomego wprowadzenia w błąd, lub z winy umyślnej.

 

RODO

Organizator, przetwarzając dane osobowe w związku z organizacją Aukcji, jest administratorem danych osobowych Uczestników, w związku z czym informuje:

 1. Administratorem danych osobowych jest KDA Gabriel Pędlowski, z siedzibą przy ulicy Słowiańskiej 2/5, 59-100 Polkowice.
 2. Organizator przetwarza następujące dane osobowe Uczestników: imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres poczty elektronicznej lub (w wypadku Uczestnika niebędącego osobą fizyczną): imię i nazwisko osoby uprawnionej do działania w imieniu Uczestnika, jej numer telefonu i adres poczty elektronicznej.
 3. Dane osobowe Uczestników będę przetwarzane wyłącznie w celu przygotowania, przeprowadzenia i rozliczenia Aukcji.
 4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody Uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Uczestnik ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; co nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest warunkiem udziału w Aukcji i jest niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Uczestnik ma prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych dotyczących siebie, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; oraz posiada prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych – na zasadach wskazanych w obowiązujących przepisach dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO.
 7. Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w trybie i na podstawie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, w szczególności RODO.
 8. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane żadnym odbiorcom, z wyłączeniem firm kurierskich oraz odbiorców będących państwowymi organami uprawnionymi na podstawie odpowiednich przepisów do żądania od Organizatora wydania danych osobowych Uczestników.
 9. Organizator będzie przetwarzał dane osobowe Uczestników wyłącznie w niezbędnym zakresie, w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym z RODO. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane wyłącznie przez osoby upoważnione przez Organizatora, w sposób zapewniający ich integralność i bezpieczeństwo.
 10. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, możliwy jest kontakt pod adresem [email protected].

 

Obowiązujące Przepisy:

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w katalogu.
 2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.
 3. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446), od 6 grudnia 2017 r. Karkonoski Dom Aukcyjny jako podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w obrocie dzieł sztuki jest obowiązany do prowadzenia księgi ewidencyjnej zabytków przyjętych lub oferowanych do sprzedaży, zarówno na własną rzecz, jak i na rzecz innych osób, o wartości przekraczającej 10 000 zł, a także ekspertyz wydanych przez ten podmiot, w szczególności wycen i oszacowania czasu powstania zabytku.
 4. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049), Karkonoski Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro. 44. Zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 1829), Karkonoski Dom Aukcyjny jest zobowiązany do przyjmowania płatności za zakup obiektów za pośrednictwem rachunku bankowego w przypadku gdy:
  1. stroną w transakcji jest inny przedsiębiorca oraz
  2. jednorazowa wartość transakcji, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza równowartość 15 000 zł.
O aukcji

Szanowni Państwo,

Będzie nam miło gościć Państwa podczas naszej pierwszej, inauguracyjnej aukcji z serii: 

"Z karkonoskich strychów..."


Na rozpoczęcie cyklu, przedstawiamy Państwu perełkę - obraz olejny na płótnie sygnowany 
przez Sebastiana Carla Christopera Reinhadta (1738-1827).

Artysta określany jest tytułem pierwszego malarza Karkonoszy. 

Większość oryginałów dzieł Artysty nie zachowała się, jednak trzy obrazy są w kolekcji Muzeum Narodowego we Wrocławiu, pięć w muzeum w Wałbrzych, a dziewięć w Niemczech. 


Mamy nadzieję, iż karkonoskie strychy jeszcze nie raz zaskoczą i zaintrygują!


Zapraszamy również do składania zleceń telefonicznych oraz zleceń z limitem pod adresem: [email protected],

Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod nr: 724 890 269

FAQ
O sprzedawcy
Karkonoski Dom Aukcyjny
Kontakt
Karkonoski Dom Aukcyjny
room
ul. Słowiańska 2 / 5
59-100 Polkowice
phone
+48 724 890 269
Godziny otwarcia
Poniedziałek
Zamknięte
Wtorek
Zamknięte
Środa
Zamknięte
Czwartek
11:00 - 18:00
Piątek
11:00 - 18:00
Sobota
11:00 - 18:00
Niedziela
Zamknięte
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up