Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
32

Kazimierz Pochwalski (1885–1940)?, Portret Józefa Piłsudskiego

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 2 824 - 3 529 EUR

olej/płótno, 67 x 56 cm
na odwrociu napis: malował Kazimierz Pochwalski/latem 1933 roku w Sulejówku


Aukcja
XVI Aukcja Dzieł Sztuki Dawnej i Współczesnej
gavel
Data
18 lipca 2019 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
2 118 EUR
Estymacje
2 824 - 3 529 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 100 | Ulubione: 0
Aukcja

Artissima

XVI Aukcja Dzieł Sztuki Dawnej i Współczesnej
Data
18 lipca 2019 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin

I. Obiekty licytacji.

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki, rzemiosła i inne obiekty powierzone przez Klientów oraz stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Obiekty są opisane i ponumerowane w katalogu aukcji. Opisy mogą zostać zmienione lub uzupełnione przed rozpoczęciem licytacji przez Aukcjonera.

3. Aukcjoner ma prawo łączyć, rozdzielać obiekty i zmieniać kolejność licytacji. Może także wyłączyć obiekty z licytacji albo wprowadzić nowe.

4. Wszystkie obiekty są udostępniane Kupującym przed aukcją w określonym w katalogu terminie, zwanym wystawą przedaukcyjną.

5. Dom Aukcyjny zaleca dokładne obejrzenie obiektów przed zakupem, a w szczególności skonsultowanie stanu ich zachowania z konserwatorem. Fakt nie podania w katalogu, że dany obiekt został poddany zabiegom konserwatorskim lub posiada widoczne uszkodzenia, nie stanowi żadnych podstaw do reklamacji.

6. Obiekty wystawione na aukcję posiadają określoną cenę wywoławczą oraz estymację wartości. Posiadają także cenę rezerwową znaną Domowi Aukcyjnemu. Jest to ustalona z Właścicielem najniższa cena, za którą Dom Aukcyjny może sprzedać obiekt. Cena rezerwowa nie jest wyższa niż dolna kwota estymacji.


II. Przystąpienie do licytacji.

1. Do licytacji mogą przystąpić osoby, które posiadają numer licytacyjny. Jest on wydawany przed aukcją Kupującym, po podaniu przez nich danych osobowych, przedstawieniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu zobowiązania.

2. Osoby nie znane Domowi Aukcyjnemu, a zamierzające dokonać poważnego zakupu, proszone są o przedstawienie się przynajmniej 24 godziny przed aukcją, gdyż mogą zostać poproszone o podanie wiarygodnych referencji, numeru karty kredytowej lub wpłacenie wadium, zwracanego w wypadku nie dokonania zakupu.

3. W licytacji można uczestniczyć osobiście, poprzez pozostawienie Domowi Aukcyjnemu zlecenia licytacji z limitem kwoty lub zlecenia telefonicznego.

4. Dom Aukcyjny przyjmuje zlecenia najpóźniej 24 godziny przed aukcją.

5. Dane osobowe Kupujących pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.


III. Przebieg licytacji.

1. Licytację prowadzi Aukcjoner. Obiekty są licytowane od ceny wywoławczej w górę. W określonych przypadkach Aukcjoner może zalicytować poniżej. Zakończenie licytacji i sprzedaż zostają potwierdzone uderzeniem młotka aukcyjnego. Nabywcą zostaje osoba oferująca najwyższą kwotę, wskazana przez Aukcjonera. Uderzenie młotkiem i wskazanie Nabywcy oznacza zawarcie pomiędzy Domem Aukcyjnym a Nabywcą Umowy (zgodnie z art. 70.2 § 2 Kodeksu Cywilnego). Jeżeli zakończenie licytacji następuje poniżej ceny rezerwowej, uderzenie młotkiem oznacza zawarcie Kupującym transakcji warunkowej, o czym informuje Aukcjoner.

2. W przypadku sporu Aukcjoner ma prawo go rozstrzygnąć lub powtórzyć licytację.

3. Postąpienia w licytacji ustala Aukcjoner.

4. Transakcja warunkowa obliguje Kupującego do wykupienia obiektu, jeżeli Dom Aukcyjny, po uprzedniej konsultacji z Właścicielem, wyrazi zgodę na sprzedaż w oferowanej cenie. Dom aukcyjny ma 5 dni roboczych na konsultacje.

Kupujący może też wykupić obiekt po cenie rezerwowej. W przypadku pojawienia się innego oferenta proponującego cenę rezerwową, dom aukcyjny daje Kupującemu pierwszeństwo zakupu w tej cenie.

Tabela podstawowych postąpień:

Przedział cenowy       minimalne postąpienie
do 1 000 zł                  50 zł
1 000 – 2 000 zł          100 zł
2 000 – 5 000 zł          200 zł
5 000 – 10 000 zł        500 zł
10 000 – 20 000 zł      1 000 zł
20 000 – 50 000 zł      2 000 zł
powyżej 50 000 zł       5 000 zł


IV. Zakup obiektu.

1. Nabywca ma obowiązek wykupić wylicytowany obiekt w ciągu 7 dni od licytacji lub w przypadku transakcji warunkowej 7 dni od powiadomienia o zgodzie na oferowaną cenę. Po uprzedniej zgodzie Domu Aukcyjnego istnieje możliwość wpłaty 20% zadatku i wykupienie w ciągu 14 dni od aukcji.

2. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna zw. premium w wysokości 18%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

3. Płatność może zostać dokonana gotówką w siedzibie firmy lub przelewem na konto wskazane w katalogu oraz na stronie internetowej. Wszelkie koszty bankowe transakcji ponosi Nabywca. W przypadku płatności w innych walutach, kwoty będą księgowane po aktualnym kursie zakupu waluty NBP. Dodatkowo Dom Aukcyjny doliczy 1% od całej należnej kwoty z tytułu obsługi transakcji walutowej.

4. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty, która finalizuje proces sprzedaży.

5. W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez Nabywcę, Dom Aukcyjny może odstąpić od Umowy. Dom Aukcyjny zastrzega sobie również prawo sądowego dochodzenia realizacji Umowy i obciążenia Nabywcy wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.

6. Dom Aukcyjny potwierdza autorstwo oraz inne cechy obiektu opisane w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym w istotnej kwestii, Nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

7. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

8. Polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu po cenie wylicytowanej pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu. Mogą tego dokonać przedstawiciele muzeów, którzy najpóźniej w dniu licytacji okazali pełnomocnictwa do zakupu.

9. Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 50 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Klientów dokonujących transakcji w kwocie powyżej 10 000 zł.

10. Przy zakupie niektórych obiektów (oznaczonych *) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite (prawa twórcy i spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł). Powyższa opłata ta wynosi maksymalnie 5% kwoty wylicytowanej.


V. Odbiór obiektu.

1. Obiekt zostanie wydany Nabywcy po zaksięgowaniu wpłaty całej należnej kwoty.

2. Dom Aukcyjny wydaje certyfikat zakupu obiektu podpisany przez współpracującą agencję ekspercką Ad-Arte.

3. Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może zlecić wysłanie obiektu pod wskazany adres profesjonalnej firmie. Koszty przesyłki, w tym pakowania i ubezpieczenia, pokrywa Nabywca.

4. Odpowiedzialność Domu Aukcyjnego za obiekt ustaje w momencie odbioru obiektu w siedzibie Domu Aukcyjnego lub z chwilą nadania przesyłki.

5. Obiekty nie odebrane w terminie 30 dni od daty aukcji, zostaną obciążone kosztami przechowywania w wysokości 2% ceny ich sprzedaży miesięcznie.

6. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową Nabywca może zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz wady prawne zakupionych obiektów wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji.

Wpłatę za zakupione obiekty prosimy przesyłać na konto:
PKO BP 89 1020 1097 0000 7102 0259 0180
W tytule prosimy wpisać nazwę i datę aukcji oraz numer obiektu.

O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Artissima
Kontakt
Artissima
room
?
? ?
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up