Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
40

Ludwik LESZKO (1890-1957), "Poranek na Wiśle z Tyńcem w tle"

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 665 - 1 109 EUR
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite

Autor: Ludwik Leszko
Tytuł: Poranek na Wiśle z Tyńcem w tle

Technika: olej, tektura
Wymiary: 70 x 100 cm
Wymiary z oprawą: 83,5 x 113 cm
Sygnowany p.d.: "Leszko"
Na odwrocie odręczna metka z opisem obrazu.
Widoczne lokalne wybrzuszenia podłoża.

PROWENIENCJA:
- kolekcja rodziny artysty.

OPIS:
Obraz przedstawia często podejmowany w twórczości Ludwika Leszko temat pejzażu z Wisłą i widokiem na opactwo Benedyktynów. Widoczni w centrum obrazu mężczyźni o atletycznej budowie to piaskarze, także kilkukrotnie ukazywani przez artystę w innych pracach.
Powierzchnia obrazu sprawia wrażenie migotliwej, bliki na wodzie i smugi światła na nagich torsach piaskarzy oddają charakter porannego słońca. Gama barwna, choć szeroka, jest bardzo spójna i harmonijna. Krajobraz w oddali został złożony z dużych, swobodnie nakładanych plam koloru, co dodaje całemu przedstawieniu trójwymiarowej głębi.

Biografia Ludwika Leszko dostępna jest na stronie Krakowskiego Domu Aukcyjnego [ZOBACZ]

Jeśli chcą Państwo sprzedać obrazy Ludwika Leszko, zapraszamy do kontaktu [LINK]

Aukcja
XIII Aukcja Dzieł Sztuki
gavel
Data
16 marca 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
621 EUR
Estymacje
665 - 1 109 EUR
Cena końcowa
798 EUR
Przebicie
129%
Wyświetleń: 92 | Ulubione: 0
Aukcja

Krakowski Dom Aukcyjny®

XIII Aukcja Dzieł Sztuki
Data
16 marca 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
 
Regulamin

I. Organizator

 1. Organizatorem aukcji jest Krakowski Dom Aukcyjny - marka, której właścicielem jest Firma ATTIS Ryszard Lachman, z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślnej 14, NIP 679-269-50-72, REGON 356681330, wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa nr. 6785/2002 - zwany dalej Domem Aukcyjnym

II. Obiekty na aukcji

 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. 
 2. Oferowane obiekty są wolne od roszczeń osób trzecich zgodnie z oświadczeniami ich właścicieli. Opisy katalogowe mogą nie przedstawiać pełnego stanu zachowania obiektów. Brak informacji w opisach odnośnie uszkodzeń czy prac konserwatorskich nie jest tożsamy z tym, że obiekt ich nie posiada. Dom Aukcyjny zachęca do bezpośrednich oględzin obiektów lub konsultacji stanu zachowania  z konserwatorem dzieł sztuki. Obiekty oferowane na aukcji można obejrzeć podczas wystawy przedaukcyjnej, w katalogu aukcyjnym oraz na stronie internetowej Domu Aukcyjnego.

III. Przebieg aukcji

 1. Licytacja obiektów jest możliwa w następujący sposób:
  1. osobiście: Po wypełnieniu formularza rejestracji uczestników (wymagamy dokumentu tożsamości) Klient otrzymuje tabliczkę z numerem, która uprawnia do udziału w licytacji. Po zakończeniu aukcji Klient zwraca tabliczkę aukcyjną i jeżeli dokonał zakupu, otrzymuje potwierdzenia zawartych transakcji. Niektóre aukcje mogą odbywać się bez udziału publiczności i bez osobistego udziału licytujących.
  2. telefonicznie, e-mailem oraz przez system zgłoszeń na stronie internetowej Domu Aukcyjnego - zlecenia aukcyjne są przyjmowane/aktualizowane do godziny 16.00 w dniu aukcji.  Nie ponosimy odpowiedzialności za brak możliwości udziału w licytacji w przypadku np. problemu z uzyskaniem połączenia z Klientem lub innych problemów natury technicznej.  Przyjmowanie zleceń odnosi się jedynie co do ceny ’młotkowej’ i nie obejmuje opłaty aukcyjnej oraz dodatkowych opłat. Zlecenia są przyjmowane tylko zgodnie z tabelą postąpień, w przypadku zgłoszenia innej kwoty, zostanie ona obniżona do najbliższej wartości zgodnie z tabelą postąpień. W przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń z takim samym limitem ceny, decyduje kolejność zgłoszenia oferty. Dom Aukcyjny może wymagać przedstawienia wiarygodnych referencji lub innych zabezpieczeń (np wadium). Tylko zlecenia potwierdzone przez Dom Aukcyjny biorą udział w licytacji.  Zgłoszenia licytacji telefonicznej przyjmujemy jedynie w przypadku zadeklarowania co najmniej ceny wywoławczej.
  3. internetowo za pośrednictwem portali artinfo.pl i/lub onebid.pl
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera. Aukcjoner ma prawo wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, wycofać obiekt z licytacji. W przypadku sporu lub wątpliwości odnośnie przebiegu licytacji Aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub powtórzyć licytację obiektu. Licytacja rozpoczyna się od cen wywoławczych znajdujących się w katalogu.
 3. Obiekty mogą posiadać cenę rezerwową, poniżej której zawierana transakcja ma charakter warunkowy. O zawarciu transakcji warunkowej informuje Aukcjoner po uderzeniu młotkiem. Transakcja warunkowa zawierana jest na okres 7 dni podczas których właściciel obiektu ma prawo określić chęć zawarcia takiej transakcji. Dom aukcyjny zastrzega sobie przyjmowanie innych ofert na takie obiekty, dając jednocześnie wygrywającemu licytację prawo pierwokupu w okresie 7 dni od dnia aukcji po cenie rezerwowej powiększonej o opłaty.
 4. Obiekty mogą zostać wycofane z aukcji bez podania przyczyny.
 5. Postąpienia w aukcji:
  1. do 2000                     100 zł
  2. 2000-5000         200 zł
  3. 5000-10000         500 zł
  4. 10000-50000         1000 zł
  5. 50000-100000         2000 zł
  6. 100000-200000         5000 zł
  7. powyżej 200000         10000 zł
   Aukcjoner może zmieniać postąpienia w czasie aukcji, w szczególności stosować ich wielokrotności. 
 6. Nabywcą obiektu jest osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji i wskazanie nabywcy następuje przez uderzenie młotkiem aukcyjnym przez Aukcjonera. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu Cywilnego.
 7. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenie uzyskanej na aukcji, powiększonej o opłatę aukcyjną oraz droit de suite, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu natychmiast po zakończeniu licytacji wybranego obiektu.

IV. Odbiór zakupionych na aukcji obiektów

 1. Do wylicytowanej ceny należy doliczyć opłatę organizacyjną w wysokości 20% brutto.
 2. Przy zakupie niektórych obiektów (oznaczonych znakiem ⧫) doliczana jest opłata droit de suite, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - Art. art. 19 - 195. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Opłata droit de suite wynosi maksymalnie 5% ceny wylicytowanej.
 3. Nabywca jest zobowiązany do wykupienia i odebrania wylicytowanych obiektów w terminie 10 dni od zakończenia aukcji. Przekroczenie terminu powoduje naliczenie odsetek ustawowych. W przypadku opóźnienia w zapłacie Dom Aukcyjny może odstąpić od umowy po upływie dodatkowego terminu na zapłatę.
 4. Płatność może nastąpić gotówką lub kartą (do kwoty 40000 zł) oraz przelewem. Własność przechodzi na kupującego po dokonaniu pełnej płatności wraz z opłatą organizacyjną oraz ew. droit de suite za wylicytowany obiekt. Do każdego zakupionego obiektu wystawiamy certyfikat Domu Aukcyjnego oraz paragon fiskalny. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT-marża. Płatność przelewem bankowym w złotych polskich na rachunek : Krakowski Dom Aukcyjny - 78 1140 2004 0000 3702 4288 1669 w tytule przelewu proszę wpisać datę aukcji, nazwisko autora pracy i numer katalogowy obiektu.
 5. Wydanie obiektu następuje po okazaniu dokumentu tożsamości i  dokonaniu pełnej płatności (dla przelewów - po zaksięgowaniu na naszym koncie) za obiekt oraz za ew. wcześniej wylicytowane i nierozliczone obiekty. Własność obiektu przechodzi na nabywcę po uregulowaniu całej płatności.
 6. Odbiór powinien zostać dokonany do 30 dni od licytacji. Po tym terminie Dom Aukcyjny będzie naliczał kwotę 50 zł za każdy dzień przechowywania i nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualną utratę bądź uszkodzenie obiektu.

V. Wywóz za granicę

 1. Dla niektórych obiektów może być wymagane pozwolenie na wywóz za granicę - reguluje to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.) zgodnie z którą wywóz określonych obiektów za granicę kraju wymaga zgody odpowiednich władz, Dotyczy to m. in obrazów starszych niż 50 lat o wartości ponad 40 000 złotych. W przypadku chęci wywiezienia zakupionego obiektu za granicę, na nabywcy ciąży obowiązek uzyskania odpowiednich pozwoleń. Dom Aukcyjny nie zapewnia pozwoleń na wywóz obiektów za granicę. Brak możliwości uzyskania pozwolenia na wywóz nie może być przesłanką do odstąpienia od zakupu lub opóźnienia płatności pełnej ceny za zakupiony obiekt. 

VI. Reklamacje

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową można złożyć w ciągu 1 roku od wydania obiektu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz prawne zakupionych obiektów, wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji.

VII. Prawa autorskie

 1. Dom Aukcyjny nie przekazuje wraz z obiektem prawa do jego reprodukowania ani też majątkowego prawa autorskiego.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Jeżeli zawarli Państwo umowę cywilnoprawną z Krakowskim Domem Aukcyjnym lub wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych informujemy, że administratorem danych osobowych jest Firma Attis Ryszard Lachman z siedzibą przy ul. Starowiślnej 14 w Krakowie. Podanie danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody lub przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub przez okres określony przez przepisy prawa. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogę się Państwo skontaktować pod adresem [email protected]
 2. Zgodnie z przepisami prawa - Dom Aukcyjny zobowiązany jest do gromadzenia danych osobowych nabywców m. in. gdy: obiekt będący przedmiotem licytacji jest wpisany do Księgi Ewidencyjnej Zabytków, a także dla transakcji powyżej 15000 Euro.
O aukcji

Na XIII Aukcję Dzieł Sztuki Krakowski Dom Aukcyjny® pragnie zaprosić kolekcjonerów polskiej sztuki dawnej oraz współczesnej.


Malarstwo rodu Kossaków

Katalog aukcji otwierają zróżnicowane tematycznie dzieła krakowskich klasyków malarstwa realistycznego: Jerzego (lot 1-4) i Wojciecha (lot 5-6) Kossaków. Na aukcji wylicytować będzie można zarówno przedstawienia motywów z życia wojsk napoleońskich, rodzajowe sceny ułańskie, jak i tematy zaczerpnięte z codzienności wiejskiej – oczywiście za każdym razem obowiązkowo opatrzone wizerunkami koni.


Malarstwo realistyczne

Oferta aukcyjna może zainteresować kolekcjonerów tradycyjnego malarstwa realistycznego, ponieważ w katalogu, poza wspomnianymi obrazami Kossaków, koneserzy odnajdą również m.in. "Przejażdżkę" Jana Konarskiego (lot 20), ułańską scenę autorstwa Mieczysława Krzyżaka (lot 21) czy prace Władysława Chmielińskiego (lot 22-26) – olejną "Sannę" oraz akwarelowe weduty i widoki wnętrz.


Malarstwo pejzażowe

Dla miłośników malarskich krajobrazów Krakowski Dom Aukcyjny przygotował propozycje dzieł sztuki o charakterze pejzażowym. Wśród autorów wymienić należy m.in.: Sotera Jaxa-Małachowskiego (lot 7-8), Rafała Malczewskiego (lot 9), Bronisławę Rychter-Janowską (lot 11-12) czy Stanisława Czajkowskiego (lot 36-38).
Osobny blok tematyczny stanowią pejzaże i motywy górskie, głównie tatrzańskie, uwiecznione m.in. przez Mieczysława Filipkiewicza (lot 30), Stanisława Górskiego (lot 32-33) i Stanisława Dziemańskiego (lot 31).


Cracoviana

Na aukcji Krakowskiego Domu Aukcyjnego nie mogło zabraknąć dzieł podejmujących tematykę krakowską, w tym przypadku konkretniej – wawelską. W katalogu pojawiła się zatem litografia Leona Wyczółkowskiego "Wnętrze katedry na Wawelu. Arrasy" (lot 10) oraz widok na Kurzą Stopkę uwieczniony przez Stanisława Fabijańskiego (lot 42).
Pośród innych motywów krakowskich wymienić można "Wnętrze bazyliki Mariackiej" Władysława Chmielińskiego (lot 25) oraz "Poranek na Wiśle z Tyńcem w tle" Ludwika Leszko (lot 40).


Malarstwo Wlastimila Hofmana
W katalogu XIII Aukcji Dzieł Sztuki, niezmiennie w tradycji KDA, szeroko reprezentowana jest sztuka Wlastimila Hofmana. Podczas licytacji kolekcjonerzy będą mogli zakupić dzieła z różnych okresów twórczości jednego z najbardziej znanych w historii sztuki polskiej malarzy symbolistów (lot 13-19). Oprócz scen alegorycznych i autoportretów w katalogu znalazły się prace, które bez wątpienia można nazwać "białymi krukami" w kontekście dorobku artysty.
Wyjątkowym, niezwykle przejmującym obrazem jest "Portret pośmiertny Jacka Malczewskiego" (lot 15), w którym Wlastimil Hofman przedstawił swojego zmarłego mistrza i przyjaciela.
Wlastimil Hofman w swoim dorobku podejmował niezwykle zróżnicowaną tematykę, niezwykle rzadko malował jednak martwe natury. Tym bardziej warta uwagi jest katalogowa pozycja nr 17, czyli dekoracyjny dyptyk "Kwiaty w wazonie" (1960-1961).


Rzeźba na aukcji
Dla koneserów rzeźby Krakowski Dom Aukcyjny przygotował ofertę obejmującą dzieła z przełomu XIX i XX stulecia.
Na pozycji nr 58 kolekcjonerzy odnajdą brąz wybitnego polskiego rzeźbiarza - Wacława Szymanowskiego. Rzeźba nawiązuje do epoki romantyzmu i stanowi projekt nagrobka jednego z trzech wieszczów - Juliusza Słowackiego.
Kolejna propozycja to odmienna tematycznie i formalnie drewniana płaskorzeźba autorstwa Juliusza Bełtowskiego "Autoportret" (1895) (lot 59), która znakomicie oddaje młodopolski charakter swoich czasów.


Sztuka współczesna na aukcji
Katalog aukcji Krakowskiego Domu Aukcyjnego prezentuje starannie wyselekcjonowaną ofertę dzieł sztuki, skupiając się na twórczości klasyków współczesności.
Kolekcjonerzy sztuki współczesnej odnajdą w ofercie poszukiwane na aukcjach nazwiska, takie jak: Edward Dwurnik, Jerzy Duda Gracz, Zbylut Grzywacz czy Roman Zakrzewski.
Obiektem, na który należy zwrócić szczególną uwagę jest lot 60 - praca "2" z cyklu "Oblicza" Magdaleny Abakanowicz. Dzieło, ze względu na technikę wykonania, jest rzadkością na rynku sztuki. W obrazie tym, poza tuszem, zastosowana została również farba akrylowa, która wpływa nie tylko na walory artystyczne kompozycji, ale również na trwałość jej materii.


Aukcja charytatywna
Licytacja obiektu zamykającego katalog XIII Aukcji Dzieł Sztuki - zawierającej wątek animalistyczny inkografii Rafała Olbińskiego "Dwoistość ekspresji" (lot 80) - odbędzie się na rzecz Stowarzyszenia "Psi Azyl u Żanety" zajmującego się pomocą bezdomnym psom. Wszystkich miłośników zwierząt zapraszamy do udziału w licytacji.


WYSTAWA PRZEDAUKCYJNA
Wszystkie obiekty z oferty można zobaczyć na wystawie przedaukcyjnej, która będzie trwać od 1 do 16 marca 2022 roku w Krakowskim Domu Aukcyjnym [ul. Starowiślna 14 - Kraków] od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00.

Jeśli życzą sobie Państwo więcej zdjęć obiektów, zapraszamy do kontaktu.

FAQ
O sprzedawcy
Krakowski Dom Aukcyjny®
Kontakt
Krakowski Dom Aukcyjny®
room
ul. Starowiślna 14
31-032 Kraków
phone
+48124218190
Godziny otwarcia
Poniedziałek
10:00 - 18:00
Wtorek
10:00 - 18:00
Środa
10:00 - 18:00
Czwartek
10:00 - 18:00
Piątek
10:00 - 18:00
Sobota
Zamknięte
Niedziela
Zamknięte
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up