2

Maurycy Gottlieb (1856-1879), Scena historyczna

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 65 878 - 87 837 EUR | 300 000 - 400 000 PLN
olej, płótno dublowane; 30,5 x 34,5 (35,4) cm

na listwie krosna nalepka zachowana w większym fragmencie: [… - Muzeum] Narodowe w [Krakowie] / [… Mauryc] y Gottlieb / / [… Scena] historyczna / [… nr depozytu muzealnego zakończonego końcówką daty rocznej?] 62

Proweniencja:
kolekcja prywatna, Polska

Bibliografia:
- Guralnik N., In the Flower of Youth. Maurycy Gottlieb. 1856-1879 , [katalog wystawy: The Aviv Museum of Art. 16 V - 20 VII 1991, Muzeum Narodowe w Warszawie 19 VIII - 20 X 1991], Tel Aviv 1991].
- Malinowski J., Maurycy Gottlieb , Warszawa 1997.
- Ryszkiewicz A., Gottlieb Maurycy (Moses) , [w:] „Słownik artystów polskich”, t. II, Warszawa 1975.
- Sołtysowa Z., Maurycy Gottlieb - malarz , „Rocznik Krakowski” nr 47, Kraków 1977.

Do dzieła dołączona ekspertyza Pani Barbary Brus-Malinowskiej z dnia 10.02.2011 oraz potwierdzenie autentyczności obrazu Agencji Art Konsultant Pana Adama Konopackiego.

Obraz wystawiany:
- Maurycy Gottlieb. W poszukiwaniu tożsamości , Muzeum Pałac Herbsta - oddział Muzeum Sztuki, Łódź, październik 2014 - luty 2015; Kamienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego - oddział Muzeum Narodowego, Kraków, marzec-maj 2015.
Obraz reprodukowany:
- Maurycy Gottlieb. W poszukiwaniu tożsamości. In Search of Identity , [katalog wystawy monograficznej], Muzeum Pałac Herbsta, Muzeum Sztuki, Łódź; Muzeum Narodowe, Kraków 2014, s. 168 (il. barwna).

„Scena historyczna” była jednym z obiektów tworzących monograficzną wystawę Maurycego Gottlieba. Muzeum Sztuki w Łodzi przy współpracy z Muzeum Narodowym w Krakowie przygotowało pierwszą taką ekspozycję po niemalże dwudziestu pięciu latach. Obecność obrazu na tak prestiżowym wydarzeniu jest dowodem jego wartości artystycznej, a zarazem - pamiętając o szczególnym znaczeniu kulturowym dzieł tego malarza - wzbogaceniem wiedzy o jego dorobku. W mistrzowsko przedstawionej scenie rodzajowej widzimy nawiązania do malarstwa Jana Matejki, które tak bliskie było młodemu artyście. Wielopostaciowa kompozycja zwraca uwagę kunsztownie oddanymi detalami ubioru, nasyconą kolorystyką i efektami światłocieniowymi, które uwypuklają przedstawione postaci i wpływają na całościową narrację sceny. Adam Konopacki w swojej opinii zwrócił uwagę na „efekt rembrandtowskiej malarskości”, podkreślając jednocześnie silne oddziaływanie twórczości tego artysty w ostatnich latach życia Gottlieba. Interpretację historyczną omawianego ujęcia sugeruje m. in. widoczny orzeł piastowski haftowany na zielonym kaftanie młodego władcy. Co więcej, trzyma on w prawej dłoni zwój papieru z widoczną pieczęcią. Ukoronowanego orła jako godło państwa po raz pierwszy użył Przemysł II w 1295 roku. Co mógłby zawierać wspominany dokument? Z postawy mężczyzn stojących naprzeciwko władcy można wnioskować, że jest to pismo o wielkim znaczeniu.
Zarówno Barbara Brus-Malinowska, jak Adam Konopacki skłaniają się ku datowaniu obrazu na 1879 rok. Istnieje prawdopodobieństwo, że prezentowany obraz w tym samym roku wystawiany był na pośmiertnej wystawie Maurycego Gottlieba w Salonie Sztuk Pięknych Józefa Ungra. Zapewne w latach 60. znalazł się w Muzeum Narodowym w Krakowie, przypuszczalnie jako depozyt. Współcześnie jego obecność na rynku antykwarycznym można określić jako wydarzenie kolekcjonerskie. Ta olejna kompozycja z historią wystawienniczą warta jest uwagi miłośników najlepszego polskiego malarstwa akademickiego. Tym bardziej, że zainteresowanie dziełami Maurycego Gottlieba wciąż utrzymuje się na wysokim poziomie.
Aukcja
XX Aukcja: Sztuka Dawna
gavel
Data
20 maja 2021
date_range
Cena wywoławcza
54 898 EUR
Estymacje
65 878 - 87 837 EUR
300 000 - 400 000 PLN
Cena sprzedaży
131 755 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
109 796 EUR
Przebicie
240%
Wyświetleń: 207 | Ulubione: 0
Aukcja

Polski Dom Aukcyjny

XX Aukcja: Sztuka Dawna
Data
20 maja 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
 
Regulamin

CONDITIONS OF SALE

 

1. Lots put up for auction are either in possession of Polish Auction House Wojciech Śladowski (henceforth referred to as “Polish Auction House”) or consigned to it as a commissioning agent. According to the statement of the consigners they are owners of consigned lots or have right to dispose of them, which are not subject to any legal and fiscal proceedings and are free from pledges, liens and claims by third parties.

2. The auction is conducted by the auctioneer, who determines the amount of bid increments, resolves any disputes or auctions the item once more.

3. Polish Auction House ensures auctioned items’ features compliance with the catalogue specifications.

4. Paying 1000 PLN refundable deposit entitles to participate in the auction.

5. Individuals who want to remain anonymous and cannot bid in person can submit bid in absentia or bid telephonically.  Submission of bids in absentia or telephonic bids must reach Polish Auction House 24 hours prior to the auction in order to agree on services: paying a deposit, establishing and maintaining connection and others.

6. Once a lot has been knocked down, a contract of sale is concluded between Polish Auction House and the bidder whose bid has been accepted.

7. Successful bidder is obliged to buy the lot/lots in 10 days after the auction. In the case of payment default Polish Auction House can charge the buyer storage fee in the net amount of 100 PLN per each day of delay and withdraw from the sales agreement exposing the buyer to forfeiture of a deposit.

8. Ownership passes to the buyer only after full payment (including premium of 15% of the hammer price) has been received.

9. A premium of 15% of the hammer price will be added to the invoice. The charge is also levied on lots in post auction sale. Hammer price and premium are gross amount.

10.  Polish Auction House Wojciech Śladowski is not liable for hidden physical and legal defects of purchased objects.

11. Any warranty claims will be considered on the basis of Polish law.

12. Registered museums which are interested in purchasing lots put up for auction should inform Polish Auction House about this at least 7 days prior to the auction.

13. Polish Auction House recalls following provisions of law:

a) The Act of 23 July 2003 on the protection and guardianship of monuments: export monuments abroad older than 55 years and whose value exceeds limits established in the act on the protection and guardianship of monuments shall require a single permit of relevant authorities.

b) Article 20 of the Second Act of 21 November 1996 on Museums: registered museum shall be entitled to preemptive right to purchase artworks. 

 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki oddane do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Polskiego Domu Aukcyjnego. Zgodnie z oświadczeniami Komitentów powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź mają prawo do ich rozporządzania i nie są objęte żadnym postępowaniem sądowym i skarbowym, są wolne od zajęcia i zastawu, a także jakichkolwiek roszczeń osób trzecich.
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera, który decyduje o wysokości postąpień, rozstrzyga ewentualne spory lub  poddaje obiekt ponownej licytacji.
 3. Polski Dom Aukcyjny gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem katalogowym.
 4. Do udziału w aukcji upoważnia wpłacenie zwrotnego wadium w wysokości 1000 PLN.
 5. Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą zlecić Polskiemu Domowi Aukcyjnemu występowanie w ich imieniu lub  licytować telefonicznie. Usługi te –  wpłata wadium, rezerwacja linii telefonicznej i inne – należy uzgodnić z Polskim Domem Aukcyjnym najpóźniej 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji. Niektóre obiekty mogą posiadać ceny rezerwowe.
 6. Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży.
 7. Nabywca zobowiązany jest do wykupu obiektu/obiektów w  ciągu 10 dni od  zakończenia aukcji. W  razie niewywiązania się z umowy przez Kupującego, Polski Dom Aukcyjny może naliczyć opłatę magazynową w kwocie 100 zł netto za każdy dzień zwłoki oraz odstąpić od umowy sprzedaży z Nabywcą narażając go na przepadek wadium.
 8. Prawo własności do wylicytowanego obiektu i jego odbiór następuje po zapłacie przez Nabywcę całości wylicytowanej kwoty wraz z opłatą organizacyjną.
 9. Polski Dom Aukcyjny udziela gwarancji autentyczności obiektów zaprezentowanych w katalogu XIV Aukcji Sztuki Dawnej i Współczesnej na okres 5 lat od daty sprzedaży przez Polski Dom Aukcyjny z zastrzeżeniami: gwarancja udzielana jedynie bezpośredniemu nabywcy obiektu, gwarancja nie obejmuje kolejnych właścicieli obiektu.
 10. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna w  wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w  sprzedaży poaukcyjnej. Kwota wylicytowana i opłata organizacyjna są kwotami brutto.
 11. Polski Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
 12. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie przepisów prawa polskiego.
 13. Muzea rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł winny poinformować o tym Polski Dom Aukcyjny co najmniej 7 dni przed terminem aukcji.
 14. Polski Dom Aukcyjny przypomina o następujących przepisach prawa:
  1. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami: Wywóz obiektów starszych niż 55 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w ustawie O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju, wymaga zgody odpowiednich władz.
  2. Art. 20 ust. 2 Ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. O muzeach: Muzeum rejestrowanemu przysługuje prawo pierwokupu zabytku sprzedawanego na aukcji w wylicytowanej na aukcji kwocie.
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu – Dom Aukcyjny jest zobowiązany do zbierania danych osobowych Nabywców dokonujących transakcji w kwocie powyżej 15 tysięcy euro.
 15. Zgodnie z ustawą (Dz.U. z 4.12.2017 r. poz. 2249) Polski Dom Aukcyjny ma obowiązek zbierać dane osobowe klientów.
 16. Przy zakupie niektórych prac doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite tj. prawa twórcy i jego spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł.
  Powyższa opłata jest obliczana według poniższych stawek:
  1. 5 % kwoty wylicytowanej dla sumy ≤ 50 000 Euro
  2. 3 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 50 000 Euro
  3. oraz ≤ 200 000 Euro
  4. 1 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 200 000 Euro
  5. oraz ≤ 350 000 Euro
  6. 0,5 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 350 000 Euro
  7. oraz ≤ 500 000 Euro
  8. 0,25 % kwoty wylicytowanej dla sumy > 500 000 Euro, jednak opłata nie jest wyższa niż równowartość 12 500 Euro.
 17. Przystąpienie do licytacji wiąże się z wyrażeniem zgody na weryfikację danych osobowych oraz wysyłanie korespondencji od Polskiego Domu Aukcyjnego na podany adres mailowy lub kontakt telefoniczny. Zgoda ta może być w każdym momencie cofnięta poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na adres: [email protected], co skutkować będzie usunięciem danych z bazy.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Polski Dom Aukcyjny
Kontakt
Polski Dom Aukcyjny
room
Batorego 2
31-135, Kraków
keyboard_arrow_up
+