Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
136

Sichulski Kazimierz(1879-1942), Portret dziewczyny z różami

add Twoja notatka 
Opis pozycji

pastel na kartonie

wym. 74 x 53 cm, z ramą 88 x 67 cm

sygn.p.d.:Sich

Aukcja
92 Aukcja malarstwa biżuterii i militariów
gavel
Data
30 stycznia 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
1 416 EUR
Cena sprzedaży
1 777 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
1 481 EUR
Przebicie
126%
Wyświetleń: 231 | Ulubione: 2
Aukcja

Dom Aukcyjny Adam's

92 Aukcja malarstwa biżuterii i militariów
Data
30 stycznia 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  3 000
  > 200
  5 000
  > 300
  10 000
  > 500
  30 000
  > 1 000
  100 000
  > 5 000
 
Regulamin
Regulamin licytacji i jednocześnie umowa online dla osób biorących udział w licytowaniu przedmiotów i rzeczy w Domu Aukcyjnym Adam's za pośrednictwem portalu OneBid zapisany poniżej w pkt. od 1 do 32.
 1. Organizatorem licytacji przedmiotów jest Dom Aukcyjny Adam's 60-771 Poznań, ul. Jana Matejki 62, zwany dalej D.A.Adam's NIP 7790027800
 2. Licytacja przedmiotów w D.A.Adam's odbywa się w imieniu i na rachunek właściciela, który dostarcza przedmiot i opis licytowanej rzeczy.
 3. Wszystkie przedmioty wystawione do licytacji są używane i przed licytacją mogą i powinny być oglądane i sprawdzone w siedzibie D.A.Adam's codziennie od godz 11.00 do godz 18.00.
 4. Licytujący nabywa przedmiot w D.A.Adam's wyłącznie na swoją odpowiedzialność.
 5. D.A.Adam's nie stosuje cen gwarantowanych. Każda cena wywoławcza może być jednocześnie ceną wylicytowaną danego przedmiotu, o ile nikt z biorących udział w licytacji nie zaoferuje wyższej ceny jak cena wywoławcza.
 6. Za pozwoleniem D.A.Adam's licytację może prowadzić osoba zwana licytatorem.
 7. Do udziału w licytacji online na portalu OneBid i online w D.A.Adam's dla zainteresowanych licytacją upoważnia tylko i wyłącznie znajomość i akceptacja regulaminu aukcji online  D.A.Adam's jak i znajomość i akceptacja regulaminu portalu OneBid oraz na tej podstawie zarejestrowania się i otrzymania kodu (numeru) upoważniającego do wzięcia udziału i licytacji w D.A.Adam's. Do udziału w licytacji mogą się zarejestrować tylko osoby pełnoletnie i licytować w imieniu własnym, instytucji i innych. 
 8. Licytujący online w D.A.Adams za pośrednictwem portalu OneBid licytują zgodnie z regulaminem portalu OneBid i zgodnie z regulaminem licytacji D.A.Adam's i są zobowiązani jeszcze przed aukcją znać i akceptować ich treść.
 9. D.A.Adam's nie bierze żadnej odpowiedzialności za łącza internetowe, telefoniczne.
 10. Licytacja rozpoczyna się w siedzibie D.A. Adam's jednocześnie dla uczestników online poprzez portal OneBid i dla uczestników będących osobiście na sali w D.A.Adam's w Poznaniu przy ul. Matejki 62.
 11. Rejestracja osób do licytacji codziennie i w trakcie aukcji, a dla osób licytujących z zagranicy do godz, 15.00 w dniu  aukcji.
 12. Przebieg licytacji na żywo dla osób zarejestrowanych w systemie licytacji online jest ściśle związany z osobami również licytującymi na żywo w siedzibie D.A.Adam's. Ostateczną decyzję o wylicytowanym przedmiocie podejmuje osoba prowadząca licytację w D.A.Adam’s.
 13. Uczestnicy licytacji na sali mogą oferować wyższe kwoty niż przewiduje tabela postąpień, ale nie więcej jak o 100 % powyżej aktualnie oferowanej ceny.
 14. Osoby licytujące online i na sali licytują w kolejności numeracji pozycji jaka jest opublikowana na stronach portalu OneBid.
 15. Wzrost stopnia licytacji: co 50 zł = do 1000 zł, co 100 zł = od 1000 zł do 3000 zł, co 200 zł od 3000 zł do 10.000 zł, co 500 zł od 10.000 zł do 30.000zł, co 1000zł od 30.000 zł do 100.000 zł, co 5000 zł od 100 000 zł
 16. Wylicytowanie przedmiotu nastąpi, jeżeli po wywołaniu najwyższej oferty cenowej zgłoszonej z sali, online, korespondencji, telefonicznie lub ustnego zlecenia żadna wyższa oferta nie zostanie zgłoszona oraz nastąpi trzykrotne wskazanie przez licytatora osoby na sali, numeru online lub innej wyżej wymienionej.
 17. Osoba, instytucja, inna  wskazana przez licytatora, jako ta, która wylicytowała dany przedmiot, jest zobowiązana do zapłaty całej kwoty, dla D.A.Adam's, za ten wylicytowany przedmiot w terminie do 7 dni i odebrać na swój koszt zakupioną rzecz z siedziby D.A.Adam's. Osoba, instytucja, inne, która/e wylicytowała przedmiot nabywa ten przedmiot dopiero w dniu zapłaty za ten wcześniej wylicytowany przedmiot. Datą sprzedaży wylicytowanego przedmiotu jest data zapłaty za wylicytowany przedmiot, a nie data licytacji przedmiotu. Wszelkie inne terminy zapłaty za wylicytowaną rzecz tylko za pisemną zgodą D.A.Adam's. Z datą zapłaty za wylicytowany przedmiot/y D.A.Adam's wydaje tylko i wyłącznie paragon fiskalny lub paragon fiskalny z NIP.
 18. D.A. Adam's zastrzega sobie prawo, zgodnie z zapisem art 70 § 2 Kodeksu Cywilnego, do roszczeń finansowych od osoby, instytucji, innych która/e wylicytował/a dany przedmiot za to, że nie wywiązała się ze swojego zobowiązania umownego i nie zapłaciła D.A.Adam's za wylicytowany przez siebie przedmiot, do której to zapłaty się zobowiązała zgodnie z zapisami tego regulaminu w tym m.in. pkt 17,18,24,27, jak i do roszczeń finansowych jako kara umowy w kwocie 100 zł za każdy kolejny dzień przechowania w D.A.Adam's pojedynczego wylicytowanego a niezapłaconego przedmiotu, licząc od 10 dnia po zakończeniu licytacji. Każdy uczestnik licytacji w D.A. Adam's w systemie OneBid zawiera umowę online z D.A.Adam's, którą umową jest ten regulaminu, że przystępując do licytacji zna i akceptuje niniejszy regulamin i akceptuje swoje zobowiązania finansowe wynikające z tego regulaminu. D.A.Adam's w zamian daje swoje zobowiązanie, które dopuszcza tą osobę, instytucję, inną do wzięcia udziału w licytacji bez wpłacenia wadium oraz zezwala na przydzielenie kodu (numeru uczestnika licytacji)  upoważniającego do czynnego udziału w aukcji online. Osoba, instytucja, inne, która/e otrzymał/a kod (numer) do licytacji online nie może go przekazać innej osobie, instytucji, innej. Wszelkie inne wydarzenia dotyczące licytacji online na podstawie udzielonego kodu dostępu ( indywidualny numer pod którym występuje licytujący) i związane z tym zobowiązania wynikające z regulaminu w każdej postaci obciążają finansowo właściciela do którego został przydzielony ten kod dostępu (numer).
 19. Ceną wywoławczą przedmiotu jest kwota w zł pln podana w katalogu obok jego opisu.
 20. D.A.Adam's nie bierze odpowiedzialności za pochodzenie i ukryte wady obiektów, w tym wady prawne wylicytowanych przedmiotów.
 21. D.A.Adam's gwarantuje zwrot pieniędzy za wylicytowany w D.A.Adam's przedmiot, jeżeli licytujący na swój koszt w okresie 30 dni od nabycia wylicytowanego przedmiotu, przedłoży odpowiednią ekspertyzę rzeczoznawcy biegłego sądowego z danej dziedziny dotyczącą spornego przedmiotu, uzasadniającą zwrot pieniędzy. Do tego czasu, wpłacona kwota jest przechowywana w D.A.Adam's, jako kaucja, i w okresie tych 30 dni jest stale gotowa do zwrotu dla wpłacającego. Reklamacji i zwrotowi nie podlegają wylicytowane i nabyte przedmioty posiadające uwarunkowane wiekiem ślady zużycia, dawne naprawy i renowacje niewymienione w opisie, posiadające różnice w tym barwne w porównaniu z ilustracją katalogową, ilustracją w internecie, wyświetlanym obrazem na licytacji lub reklamie, różnice w mm do 5mm, w cm do 1cm, w masie do 2g. Przedmioty z ceną wywoławczą powyżej 100 zł są autoryzowane przez D.A.Adam's i są objęte gwarancją w/g pkt.21. Gwarancja i zwrot pieniędzy nie dotyczy wylicytowanej rzeczy za jakąkolwiek kwotę od 100 zł wzwyż której początkowa cena wywoławcza była równa 100 zł i jest to zgodne z zapisem w pkt.23.
 22. Wszelkie żądania nabywcy zgłaszane po upływie okresu 30 dni, licząc od daty nabycia przedmiotu w D.A.Adam's, dotyczące ewentualnego zwrotu nabytej rzeczy i otrzymania wydanych pieniędzy zgodnie z pkt 21 należy kierować tylko i wyłącznie do ostatniego właściciela tego przedmiotu. Adres i dane osobowe ostatniego właściciela spornego przedmiotu, można otrzymać w D.A.Adam's tylko na podstawie przedłożonego w tym samym dniu pisma urzędu, który to urząd ma prawo nakazać D.A.Adam's wydania temu urzędowi danych osobowych poprzedniego właściciela spornego przedmiotu.Gwarancja i zwrot pieniędzy nie dotyczy wylicytowanej rzeczy za jakąkolwiek kwotę od 100 zł wzwyż której początkowa cena wywoławcza była równa 100 zł i jest to zgodne z zapisem w pkt.23.
 23. Gwarancja i zwrot pieniędzy nie dotyczy wylicytowanej rzeczy za jakąkolwiek kwotę od 100 zł i wzwyż ,której początkowa cena wywoławcza była równa 100 zł. Rzeczy te mogą posiadać m.in. braki, niewymienione w opisie błędy i inne niżej opisane. Reklamacji i zwrotowi nie podlegają wylicytowane i nabyte przedmioty posiadające uwarunkowane wiekiem ślady zużycia, naprawy i renowacje, posiadające różnice w tym barwne w porównaniu z ilustracją katalogową, ilustracją w internecie, wyświetlanym obrazem na licytacji lub reklamie, różnice w mm, w cm, w masie.  Rzeczy mogą nie posiadać opinii, ekspertyz itp. i nie są autoryzowane przez D,A,Adam's.
 24. Za każdy pojedynczy przedmiot wylicytowany online i nie zapłacony w terminie 10 dni licząc od dnia licytacji danej rzeczy jest naliczana kara umowy w wysokości 100 zł za każdy kolejny dzień pozostawienia go w D.A.Adam's. Za każdy pojedynczy przedmiot wylicytowany online i zapłacony a nie odebrany w terminie 10 dni licząc od dnia zapłacenia jest naliczana kara umowy w wysokości 100 zł za każdy kolejny dzień przechowywania pojedynczej rzeczy.  Po kolejnych 120 dniach pozostawiony i nieodebrana/e rzecz/y zostanie/ą wystawiony/e do licytacji w terminie wyznaczonym przez D.A.Adam's  na rachunek dłużnika z pozycji najniższej ceny wywoławczej jaka jest stosowana na licytacjach w D.A.Adam's i potrąceniu kwoty z naliczonego długu oraz doliczonej dla D.A.Adam's prowizji w wysokości 30 % od wylicytowanego przedmiotu. Dotyczy obu wymienionych sytuacji tzn. wylicytowanej a nie zapłaconej rzeczy jak i wylicytowanej i zapłaconej rzeczy a nie odebranej w terminie wg pkt. 24.
 25. Wszyscy uczestnicy licytujący online w D.A.Adam's zostali pouczeni o ich obowiązku zaznajomienia się z aktualnymi przepisami prawa ustawowego, dotyczącego wywozu poza granice państwa polskiego, wszelkich przedmiotów w tym zabytkowych oraz prawa ustawowego, dotyczącego wysokości obrotu środkami płatniczymi na terenie państwa polskiego.
 26. D.A.Adam's. zastrzega sobie prawo, w każdym czasie, do wycofania przedmiotu z licytacji jak i zmian w regulaminie bez podania przyczyn.
 27. Każda osoba, licytująca przedmioty online w D.A.Adam's ma obowiązek znać i postępować zgodnie z regulaminem licytacji m.in. pkt 8,18,17,23,24,27,28
 28. Zapłacenie, uzgodnionej z D.A.Adams dodatkowej kwoty na konto z D.A.Adam's za wysłanie kurierem wylicytowanych rzeczy na podany adres krajowy jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez licytującego na wysłanie przesyłki. Odpowiedzialność za opakowanie i wysyłkę ponosi tylko i wyłącznie strona, która wylicytowała i za nią zapłaciła. Strona opłacająca wysyłkę jest zobowiązana w obecności kuriera otworzyć przesyłkę i sprawdzić stan ewentualnych uszkodzeń, spowodowany transportem celem reklamacji, upoważniającej do odszkodowania od firmy transportowej w wysokości ubezpieczenia, o ile takie ubezpieczenie zostało opłacone przez licytującego. Meble osobiście pakowane i transportowane przez kupującego i jego pomocników lub z upoważnienia przez firmę transportową posiadającą osoby do zapakowania oraz dźwigania mebli opłaconą przez licytującego.
 29. D.A.Adam's, dolicza do kwoty wylicytowanej prowizję brutto 20 %.
 30. Dane Użytkownika pozostają do wyłącznej wiadomości D.A.Adam's i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. Administratorem danych jest Dom Aukcyjny Adam's siedzibą w Poznaniu 60-771 ul Matejki 62 NIP 779 002 78 00, REGON 630504388 Kontakt listowny na adres firmy lub e-mailem : [email protected], [email protected] tel 48 61 8 65 77 68 , 603 928 211. Dane są zbierane w celu realizacji umowy, podstawa prawna: uzasadniony prawnie interes Domu Aukcyjnego Adam's. W przypadku wycofania zgody, dane zostaną przez nas usunięte niezwłocznie. Nie przekazujemy Państwa danych osobowych innym odbiorcom. Przysługuje też Państwu prawo do złożenia skarg do organu nadzorczego.
 31. Płatności przelewem bankowym dokonywać na konto 66 1090 1359 0000 0000 3501 9672 Santander Bank Polska SA. Dom Aukcyjny Adam's 60-771 Poznań ul Jana Matejki 62. Wszelkie koszty transferu środków i opłaty bankowe pokrywa licytujący. Przyjmujemy płatności kartami Visa i Master Card lub gotówką w siedzibie D.A.Adam’s.
 32. Miejscem wszelkich sporów sądowych jest miasto Poznań.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
Dom Aukcyjny Adam's
Kontakt
Dom Aukcyjny Adam's
room
ul. Jana Matejki 62
60-771 Poznań
phone
+48603928211
Godziny otwarcia
Poniedziałek
11 - 18
Wtorek
11 - 18
Środa
11 - 18
Czwartek
11 - 18
Piątek
11 - 18
Sobota
11 - 18
Niedziela
11 - 18
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up