Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
14

Stanisław Ignacy Witkiewicz, Witkacy (1885-1939), Portret Janiny Turowskiej, 1930

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 43 583 - 54 479 EUR

pastel/ papier brązowy, 64 x 48,5 cm, sygn. p.d.: Witkacy (TC+Et) / 1930 IV , obraz w dawnej ramie ujętej w nową oprawę

w swojej opinii dr Anna Żakiewicz napisała m.in..: "Kwiecień 1930 roku to okres intensywnych eksperymentów Witkacego z użyciem narkotyków (kokainy, harminy i eteru), a ponad 50 portretów różnych osób wykonanych w tym jednym miesiącu pod ich wpływem należy do najbardziej ekspresyjnych w jego twórczości i do nich zalicza się też co najmniej dziewięć wizerunków Inki Turowskiej. Omawiany portret jest jednym z nich. Twarz modelki jest na nim zdeformowana – znacznie uproszczona, lecz z zachowaniem jej cech charakterystycznych, tj. ogromnych, intensywnie wpatrzonych w widza niebieskich oczu, regularnych cienkich brwi oraz niewielkich, jaskrawo czerwonych ust. Dodatkowo artysta zastosował jeden ze swoich ulubionych chwytów artystycznych, tzw. ciasny kadr służący zwiększeniu ekspresji portretu. Twarz obramowana jest od góry opadającą na czoło grzywką, od dołu – dłońmi podpierającymi policzki wyglądającymi jak kocie łapki, co w połączeniu z dużymi i wyraźnie skośnymi oczami upodabnia modelkę do kota i nadaje jej wizerunkowi drapieżny charakter. […] Reasumując – omawiany portret jest niezwykle interesujący z wielu powodów. Nie tylko z uwagi na jego opisane walory artystyczne, ale też osobę modelki oraz okres jego powstania – najbardziej płodny i obfitujący w eksperymenty formalne."

stan zachowania: dobry, niewielkie uszkodzenia wzdłuż krawędzi.

Pochodzenie:
- kolekcja prywatna, Warszawa;
- DA Ostoya, 5 aukcja 04.10.1998 r., poz.64 (zakup tuż po aukcji);

Aukcja
XIII AUKCJA DZIEŁ SZTUKI I RZEMIOSŁA
gavel
Data
18 maja 2023 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
30 508 EUR
Estymacje
43 583 - 54 479 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Wyświetleń: 212 | Ulubione: 2
Aukcja

Artessia Dom Aukcyjny

XIII AUKCJA DZIEŁ SZTUKI I RZEMIOSŁA
Data
18 maja 2023 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
  100 000
  > 10 000
 
Regulamin

Ważne informacje:

a. Oferty ze zleceń złożonych bezpośrednio w Salonie Artessia, zarówno stałe, jak i telefoniczne mają pierwszeństwo.
b. Osoby zamierzające dokonać zakupu w kwocie wyższej niż równowartość 10.000 euro, a nie będące wcześniej Nabywcą Domu Aukcyjnego Artessia,
są zobligowane do skontaktowania się z Domem Aukcyjnym dla uzupełnienia dokumentacji w celu dopuszczenia do licytacji.

c. Koszt wysyłki jest ustalany indywidualnie; w przypadku niektórych obiektów Dom Aukcyjny może odmówić wysyłki.


I. OBIEKTY LICYTACJI.

1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki, rzemiosła i inne obiekty powierzone przez Klientów oraz stanowiące własność Domu Aukcyjnego.

2. Obiekty są opisane i ponumerowane w katalogu aukcji. Opisy mogą zostać zmienione lub uzupełnione przed rozpoczęciem licytacji przez Aukcjonera.

3. Aukcjoner ma prawo łączyć, rozdzielać obiekty i zmieniać kolejność licytacji. Może także wyłączyć obiekty z licytacji albo wprowadzić nowe.

4. Wszystkie obiekty są udostępniane Kupującym przed aukcją w określonym w katalogu terminie, zwanym wystawą przedaukcyjną.

5. Dom Aukcyjny zaleca dokładne obejrzenie obiektów przed zakupem, a w szczególności skonsultowanie stanu ich zachowania z konserwatorem. Fakt nie podania w katalogu, że dany obiekt został poddany zabiegom konserwatorskim lub posiada widoczne uszkodzenia, nie stanowi żadnych podstaw do reklamacji.

6. Obiekty wystawione na aukcję posiadają określoną cenę wywoławczą oraz estymację wartości. Posiadają także cenę rezerwową znaną Domowi Aukcyjnemu. Jest to ustalona z Właścicielem najniższa cena, za którą Dom Aukcyjny może sprzedać obiekt. Cena rezerwowa nie jest wyższa niż dolna kwota estymacji.

 

II. PRZYSTĄPIENIE DO LICYTACJI.

1. Do licytacji mogą przystąpić osoby, które posiadają numer licytacyjny. Jest on wydawany przed aukcją Kupującym, po podaniu przez nich danych osobowych, przedstawieniu dokumentu tożsamości oraz podpisaniu zobowiązania. Kupującym może zostać osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną.

2. Osoby nie znane Domowi Aukcyjnemu, a zamierzające licytować obiekty powyżej 10.000 EUR, proszone są o zgłoszenie się przynajmniej 24 godziny przed aukcją, w celu identyfikacji i weryfikacji zgodnie z przepisami Ustawy AML. Mogą zostać także poproszone o przekazanie wiarygodnych referencji, numeru karty kredytowej lub wpłacenie wadium, zwracanego w wypadku nie dokonania zakupu.

3. W licytacji można uczestniczyć osobiście, poprzez pozostawienie Domowi Aukcyjnemu zlecenia licytacji z limitem kwoty lub zlecenia telefonicznego.

4. Dom Aukcyjny przyjmuje zlecenia najpóźniej 24 godziny przed aukcją.

5. Dane osobowe Kupujących pozostają do wyłącznej wiadomości Domu Aukcyjnego.

6. Dom Aukcyjny może odmówić dopuszczenia Kupującego do licytacji, szczególnie jeżeli nie zostanie zweryfikowany pozytywnie w ramach przepisów Ustawy AML lub w przeszłości nie wywiązał się z zobowiązań wobec podmiotu prowadzącego aukcję.


III. PRZEBIEG LICYTACJI.

1. Licytację prowadzi Aukcjoner. Obiekty są licytowane od ceny wywoławczej w górę. W określonych przypadkach Aukcjoner może licytować poniżej ceny wywoławczej. Zakończenie licytacji i sprzedaż zostają potwierdzone uderzeniem młotka aukcyjnego. Nabywcą zostaje osoba oferująca najwyższą kwotę, wskazana przez Aukcjonera. Uderzenie młotkiem i wskazanie Nabywcy oznacza zawarcie pomiędzy Domem Aukcyjnym a Nabywcą Umowy (zgodnie z art. 70.2 § 2 Kodeksu Cywilnego). Jeżeli zakończenie licytacji następuje poniżej ceny rezerwowej, uderzenie młotkiem oznacza zawarcie z Kupującym transakcji warunkowej, o czym informuje Aukcjoner.

2. W przypadku sporu Aukcjoner ma prawo go rozstrzygnąć lub powtórzyć licytację.

3. Postąpienia w licytacji, jak również kolejność  przyjęcia ofert od Kupujących ustala Aukcjoner.

4. Transakcja warunkowa obliguje Kupującego do wykupienia obiektu, jeżeli Dom Aukcyjny, po uprzedniej konsultacji z Właścicielem, wyrazi zgodę na sprzedaż w oferowanej cenie. Dom aukcyjny ma 5 dni roboczych na konsultacje. Kupujący może też wykupić obiekt po cenie rezerwowej. W przypadku pojawienia się innego oferenta proponującego cenę rezerwową, dom aukcyjny daje Kupującemu pierwszeństwo zakupu w tej cenie.

Tabela podstawowych postąpień:

Przedział cenowy:                 

Minimalne postąpienie:

do 1.000 zł

50 zł

1.000-2.000 zł

100 zł

2.000-5.000 zł

200 zł

5.000-10.000 zł

500 zł

10.000-20.000 zł

1.000 zł

20.000-50.000 zł

2.000 zł

powyżej 50.000 zł

5.000 zł


IV. ZAKUP OBIEKTU

1. Nabywca ma obowiązek wykupić wylicytowany obiekt w ciągu 7 dni od licytacji lub w przypadku transakcji warunkowej 7 dni od powiadomienia o zgodzie na oferowaną cenę. Po uprzedniej zgodzie Domu Aukcyjnego istnieje możliwość wpłaty 20% zadatku i wykupienie w ciągu 14 dni od aukcji.

2. Do wylicytowanej ceny doliczana jest opłata organizacyjna zw. premium w wysokości 20%. Opłata obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej.

3. Płatność może zostać dokonana gotówką w siedzibie firmy, kartą płatniczą lub przelewem na konto wskazane w katalogu oraz na stronie internetowej. Wszelkie koszty bankowe transakcji ponosi Nabywca. W przypadku płatności w innych walutach, kwoty będą księgowane po aktualnym kursie zakupu waluty NBP. Dodatkowo Dom Aukcyjny doliczy 1% od całej należnej kwoty z tytułu obsługi transakcji walutowej. W przypadku płatności kartą powyżej 10.000 zł Dom Aukcyjny pobierze dodatkową opłatę w wysokości 1,5%.

4. Prawo własności zakupionego obiektu przechodzi na Nabywcę w momencie dokonania całej wpłaty, która finalizuje proces sprzedaży. Nabywca ma obowiązek powiadomić Dom Aukcyjny o chęci otrzymania faktury przed dokonaniem płatności za obiekt.

5. W przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez Nabywcę, Dom Aukcyjny może odstąpić od Umowy. Dom Aukcyjny zastrzega sobie również prawo sądowego dochodzenia realizacji Umowy i obciążenia Nabywcy wszelkimi kosztami wynikłymi z tego tytułu.

6. Dom Aukcyjny potwierdza autorstwo oraz inne cechy obiektu opisane w katalogu. Gdyby jednak opis okazał się niezgodny ze stanem rzeczywistym w istotnej kwestii, Nabywca może w ciągu 14 dni od daty aukcji zwrócić obiekt do Domu Aukcyjnego, który w takim wypadku zwróci całą wpłaconą kwotę. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.

7. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.

8. Polskie muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu po cenie wylicytowanej pod warunkiem, że zgłoszą to bezpośrednio po zakończeniu licytacji obiektu. Mogą tego dokonać przedstawiciele muzeów, którzy najpóźniej w dniu licytacji okazali pełnomocnictwa do zakupu.

9. Dom Aukcyjny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wywóz obiektów starszych niż 50 lat oraz o wartościach przekraczających limity określone w Ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami poza granice kraju,
wymaga zgody odpowiednich władz. Przypominamy również, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Dom Aukcyjny jest
zobowiązany do zbierania danych osobowych Klientów dokonujących niektórych transakcji w kwocie powyżej 10 000 zł.

10. Przy zakupie niektórych obiektów (oznaczonych *) doliczana jest opłata wynikająca z tzw. droit de suite (prawa twórcy i spadkobierców do otrzymywania wynagrodzenia z tytułu dokonanych zawodowo odsprzedaży oryginalnych egzemplarzy dzieł). Powyższa opłata ta wynosi maksymalnie 5% kwoty wylicytowanej.

V. ODBIÓR OBIEKTU

1. Obiekt zostanie wydany Nabywcy po zaksięgowaniu wpłaty całej należnej kwoty.

2. Dom Aukcyjny do obiektów kupionych powyżej 1.000 złotych wydaje certyfikat zakupu podpisany przez agencję ekspercką Ad-Arte.

3. Odbiór zakupionych obiektów odbywa się w siedzibie Domu Aukcyjnego. Na wyraźne życzenie Nabywcy Dom Aukcyjny może zlecić wysłanie obiektu pod wskazany adres profesjonalnej firmie. Koszty przesyłki, w tym pakowania i ubezpieczenia, pokrywa Nabywca.

4. Odpowiedzialność Domu Aukcyjnego za obiekt ustaje w momencie odbioru obiektu w siedzibie Domu Aukcyjnego lub z chwilą nadania przesyłki.

5. Obiekty nie odebrane w terminie 30 dni od daty aukcji, zostaną obciążone kosztami przechowywania w wysokości 2% ceny ich sprzedaży miesięcznie.

6. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane zgodnie z przepisami prawa polskiego. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową Nabywca może zgłosić w ciągu jednego roku od wydania obiektu. Dom Aukcyjny nie ponosi odpowiedzialności za wady zakupionych obiektów wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji.

Wpłatę za zakupione obiekty prosimy przesyłać na konto: mBank 66 1140 2004 0000 3002 7865 9417, BREXPLPWMBK.

W tytule prosimy wpisać nazwę i datę aukcji oraz numer obiektu.

Podmiot prowadzący sprzedaż: Ad-Arte Adam Chełstowski, ul. Cynamonowa 17/1, 05-509 Józefosław, NIP: 7581524569.


VI. PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU

1. Dom Aukcyjny jest zobowiązany do pobierania danych osobowych Kupujących przy transakcjach powyżej 15.000 euro stosownie do ustawy z dn. 16. listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu (Dz.U z 2000 r., nr 116, poz. 1216 z późniejszymi zmianami).

2. Dom Aukcyjny jako instytucja obowiązana na mocy Ustawy AML  (zgodnie z art. 2 ust.1 p.24a), dokłada należytej staranności w rozpoznaniu i określeniu poziomu ryzyka związanego z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, przeciwdziałając możliwości ich wystąpienia.

2. W celu przeciwdziałania ryzyku Dom Aukcyjny stosuje wobec Nabywców środki bezpieczeństwa finansowego, gdy wartość zakupionego obiektu jest równa lub przekracza równowartość 15.000 euro (według kursu średniego NBP z dnia transakcji).

3. W związku z powyższym Dom Aukcyjny zastrzega sobie prawo do żądania od Kupującego/Nabywcy dodatkowych informacji i dokumentów wynikających z obowiązków realizacji Ustawy AML.

4. Dom Aukcyjny ma prawo do odstąpienia od Umowy z Nabywcą w przypadku:

- nieprzekazanie lub odmowy aktualizacji koniecznych informacji i dokumentów;
- stwierdzenia nieprawidłowości lub niekompletności przekazanych informacji;

- wystąpienia uzasadnionego podejrzenia możliwości naruszeniu prawa.


VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych. Wzięcie udziału w aukcji wiąże się z przetwarzaniem  danych osobowych Kupującego. Dom Aukcyjny przetwarza powierzone dane osobowe w imieniu własnym jako Administrator ( w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 (RODO).

2. Zakres przetwarzania danych. Dom Aukcyjny będzie przetwarzać dane w zakresie:  zawartym w formularzu rejestracyjnym, danych przekazanych w ramach zleceń wykonywanych dla Kupujących i ich pełnomocników.

3. Cel przetwarzanych danych. Dom Aukcyjny przetwarza wskazane powyżej dane w celu: umożliwienia Kupującemu udziału w aukcji, realizacji zlecenia licytacji (w tym stałej i telefonicznej), realizacji obowiązków wynikających z Ustawy AML, obsługi reklamacji.

4. Podanie wskazanych wyżej danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji Umowy.

5. Dom Aukcyjny może przekazywać dane osobowe innym podmiotom, które będą je przetwarzały, w tym ściśle współpracującym z Domem Aukcyjnym, prowadzącym dla niego księgowość, obsługę prawną, obsługę IT, a także zewnętrznym firmom kurierskim i bankom.

6. Okres przetwarzania danych. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji Umowy, nie dłużej niż do czasu przedawnienia roszczeń z Umowy z zastrzeżeniem przepisów wynikających z Ustawy AML.

7. Osoby, których dane osobowe przetwarza Dom Aukcyjny mają prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Żądania wykonania powyższych praw można przesłać mailem na adres: [email protected] lub pisemne na adres Administratora.

8. Kupującym, których dane osobowe są przetwarzane, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, jeżeli zostaną naruszone przepisy.

9. Źródło danych. Przetwarzane dane osobowe będą pozyskiwane bezpośrednio od Kupujących oraz z powszechnie dostępnych źródeł.

O aukcji

Wiosenna aukcja sztuki DA Artessia. Wśród licytowanych dzieł wiele pochodzi z kolekcji gromadzonej przed przeszło 20 laty na polskim rynku sztuki. Na aukcji pojawią się dzieła najświetniejszych polskich artystów, m.in. Jana Matejki, Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego Leona Wyczółkowskiego, Witkacego, Jerzego Dudy-Gracza i innych. Aukcja jest jedną z niewielu okazji do uzupełnienia kolekcji o dzieła najlepszych twórców oraz zainwestowania w najlepszą klasyczną sztukę.

FAQ
O sprzedawcy
Artessia Dom Aukcyjny
Kontakt
Artessia Dom Aukcyjny
room
ul. Wilcza 55/63
00-679 Warszawa
phone
+48 66 570 55 63
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up