32

Zygmunt JÓZEFCZYK (1881-1966), "Konie na tle stogów" (1932)

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 1 721 - 2 151 EUR
Dodatkowe opłaty: +5% / 3% Droit de suite

Autor: Zygmunt Józefczyk
Tytuł: Konie na tle stogów (1932)

Technika: olej, sklejka
Wymiary: 61 x 120 cm
Wymiary z oprawą: 72 x 132,5 cm
Sygnowany i datowany l.d.: "Z. Józefczyk | 32"

Biografia Zygmunta Józefczyka dostępna jest na stronie Krakowskiego Domu Aukcyjnego [ZOBACZ]

Jeśli chcą Państwo sprzedać obrazy tego artysty, zapraszamy do kontaktu [LINK].


Aukcja
XII Aukcja Dzieł Sztuki
gavel
Data
14 grudnia 2021
date_range
Cena wywoławcza
1 506 EUR
Estymacje
1 721 - 2 151 EUR
Cena końcowa
1 506 EUR
Wyświetleń: 69 | Ulubione: 0
Aukcja

Krakowski Dom Aukcyjny

XII Aukcja Dzieł Sztuki
Data
14 grudnia 2021
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
  50 000
  > 2 000
  100 000
  > 5 000
  200 000
  > 10 000
 
Regulamin

I. Organizator

 1. Organizatorem aukcji jest Krakowski Dom Aukcyjny - marka, której właścicielem jest Firma ATTIS Ryszard Lachman, z siedzibą w Krakowie przy ul. Starowiślnej 14, NIP 679-269-50-72, REGON 356681330, wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta Miasta Krakowa nr. 6785/2002 - zwany dalej Domem Aukcyjnym

II. Obiekty na aukcji

 1. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki powierzone do sprzedaży komisowej przez Komitentów lub stanowiące własność Domu Aukcyjnego. 
 2. Oferowane obiekty są wolne od roszczeń osób trzecich zgodnie z oświadczeniami ich właścicieli. Opisy katalogowe mogą nie przedstawiać pełnego stanu zachowania obiektów. Brak informacji w opisach odnośnie uszkodzeń czy prac konserwatorskich nie jest tożsamy z tym, że obiekt ich nie posiada. Dom Aukcyjny zachęca do bezpośrednich oględzin obiektów lub konsultacji stanu zachowania  z konserwatorem dzieł sztuki. Obiekty oferowane na aukcji można obejrzeć podczas wystawy przedaukcyjnej, w katalogu aukcyjnym oraz na stronie internetowej Domu Aukcyjnego.

III. Przebieg aukcji

 1. Licytacja obiektów jest możliwa w następujący sposób:
  1. osobiście: Po wypełnieniu formularza rejestracji uczestników (wymagamy dokumentu tożsamości) Klient otrzymuje tabliczkę z numerem, która uprawnia do udziału w licytacji. Po zakończeniu aukcji Klient zwraca tabliczkę aukcyjną i jeżeli dokonał zakupu, otrzymuje potwierdzenia zawartych transakcji. Niektóre aukcje mogą odbywać się bez udziału publiczności i bez osobistego udziału licytujących.
  2. telefonicznie, e-mailem oraz przez system zgłoszeń na stronie internetowej Domu Aukcyjnego - zlecenia aukcyjne są przyjmowane/aktualizowane do godziny 16.00 w dniu aukcji.  Nie ponosimy odpowiedzialności za brak możliwości udziału w licytacji w przypadku np. problemu z uzyskaniem połączenia z Klientem lub innych problemów natury technicznej.  Przyjmowanie zleceń odnosi się jedynie co do ceny ’młotkowej’ i nie obejmuje opłaty aukcyjnej oraz dodatkowych opłat. Zlecenia są przyjmowane tylko zgodnie z tabelą postąpień, w przypadku zgłoszenia innej kwoty, zostanie ona obniżona do najbliższej wartości zgodnie z tabelą postąpień. W przypadku dwóch lub więcej zgłoszeń z takim samym limitem ceny, decyduje kolejność zgłoszenia oferty. Dom Aukcyjny może wymagać przedstawienia wiarygodnych referencji lub innych zabezpieczeń (np wadium). Tylko zlecenia potwierdzone przez Dom Aukcyjny biorą udział w licytacji.  Zgłoszenia licytacji telefonicznej przyjmujemy jedynie w przypadku zadeklarowania co najmniej ceny wywoławczej.
  3. internetowo za pośrednictwem portali artinfo.pl i/lub onebid.pl
 2. Aukcja prowadzona jest przez Aukcjonera. Aukcjoner ma prawo wycofać ofertę, odmówić przyjęcia oferty, wycofać obiekt z licytacji. W przypadku sporu lub wątpliwości odnośnie przebiegu licytacji Aukcjoner ma prawo rozstrzygnąć spór lub powtórzyć licytację obiektu. Licytacja rozpoczyna się od cen wywoławczych znajdujących się w katalogu.
 3. Obiekty mogą posiadać cenę rezerwową, poniżej której zawierana transakcja ma charakter warunkowy. O zawarciu transakcji warunkowej informuje Aukcjoner po uderzeniu młotkiem. Transakcja warunkowa zawierana jest na okres 7 dni podczas których właściciel obiektu ma prawo określić chęć zawarcia takiej transakcji. Dom aukcyjny zastrzega sobie przyjmowanie innych ofert na takie obiekty, dając jednocześnie wygrywającemu licytację prawo pierwokupu w okresie 7 dni od dnia aukcji po cenie rezerwowej powiększonej o opłaty.
 4. Obiekty mogą zostać wycofane z aukcji bez podania przyczyny.
 5. Postąpienia w aukcji:
  1. do 2000                     100 zł
  2. 2000-5000         200 zł
  3. 5000-10000         500 zł
  4. 10000-50000         1000 zł
  5. 50000-100000         2000 zł
  6. 100000-200000         5000 zł
  7. powyżej 200000         10000 zł
   Aukcjoner może zmieniać postąpienia w czasie aukcji, w szczególności stosować ich wielokrotności. 
 6. Nabywcą obiektu jest osoba oferująca najwyższą cenę. Zakończenie licytacji i wskazanie nabywcy następuje przez uderzenie młotkiem aukcyjnym przez Aukcjonera. Wylicytowana cena jest równoznaczna z zawarciem umowy sprzedaży zgodnie z art. 702 § 2 Kodeksu Cywilnego.
 7. Muzea wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów mają prawo pierwokupu po cenie uzyskanej na aukcji, powiększonej o opłatę aukcyjną oraz droit de suite, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu natychmiast po zakończeniu licytacji wybranego obiektu.

IV. Odbiór zakupionych na aukcji obiektów

 1. Do wylicytowanej ceny należy doliczyć opłatę organizacyjną w wysokości 20% brutto.
 2. Przy zakupie niektórych obiektów (oznaczonych znakiem ⧫) doliczana jest opłata droit de suite, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - Art. art. 19 - 195. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz.U. z 2006r. Nr 90, poz. 631 z późn. zmianami). Opłata droit de suite wynosi maksymalnie 5% ceny wylicytowanej.
 3. Nabywca jest zobowiązany do wykupienia i odebrania wylicytowanych obiektów w terminie 10 dni od zakończenia aukcji. Przekroczenie terminu powoduje naliczenie odsetek ustawowych. W przypadku opóźnienia w zapłacie Dom Aukcyjny może odstąpić od umowy po upływie dodatkowego terminu na zapłatę.
 4. Płatność może nastąpić gotówką lub kartą (do kwoty 40000 zł) oraz przelewem. Własność przechodzi na kupującego po dokonaniu pełnej płatności wraz z opłatą organizacyjną oraz ew. droit de suite za wylicytowany obiekt. Do każdego zakupionego obiektu wystawiamy certyfikat Domu Aukcyjnego oraz paragon fiskalny. Na życzenie wystawiamy fakturę VAT-marża. Płatność przelewem bankowym w złotych polskich na rachunek : Krakowski Dom Aukcyjny - 78 1140 2004 0000 3702 4288 1669 w tytule przelewu proszę wpisać datę aukcji, nazwisko autora pracy i numer katalogowy obiektu.
 5. Wydanie obiektu następuje po okazaniu dokumentu tożsamości i  dokonaniu pełnej płatności (dla przelewów - po zaksięgowaniu na naszym koncie) za obiekt oraz za ew. wcześniej wylicytowane i nierozliczone obiekty. Własność obiektu przechodzi na nabywcę po uregulowaniu całej płatności.
 6. Odbiór powinien zostać dokonany do 30 dni od licytacji. Po tym terminie Dom Aukcyjny będzie naliczał kwotę 50 zł za każdy dzień przechowywania i nie będzie ponosił odpowiedzialności za ewentualną utratę bądź uszkodzenie obiektu.

V. Wywóz za granicę

 1. Dla niektórych obiektów może być wymagane pozwolenie na wywóz za granicę - reguluje to ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. nr 162 poz. 1568, z późn. zm.) zgodnie z którą wywóz określonych obiektów za granicę kraju wymaga zgody odpowiednich władz, Dotyczy to m. in obrazów starszych niż 50 lat o wartości ponad 40 000 złotych. W przypadku chęci wywiezienia zakupionego obiektu za granicę, na nabywcy ciąży obowiązek uzyskania odpowiednich pozwoleń. Dom Aukcyjny nie zapewnia pozwoleń na wywóz obiektów za granicę. Brak możliwości uzyskania pozwolenia na wywóz nie może być przesłanką do odstąpienia od zakupu lub opóźnienia płatności pełnej ceny za zakupiony obiekt. 

VI. Reklamacje

 1. Reklamacje rozpatrywane są zgodnie z przepisami prawa. Reklamacje z tytułu niezgodności towaru z umową można złożyć w ciągu 1 roku od wydania obiektu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne oraz prawne zakupionych obiektów, wobec osób niebędących bezpośrednimi nabywcami na aukcji.

VII. Prawa autorskie

 1. Dom Aukcyjny nie przekazuje wraz z obiektem prawa do jego reprodukowania ani też majątkowego prawa autorskiego.

VIII. Ochrona danych osobowych

 1. Jeżeli zawarli Państwo umowę cywilnoprawną z Krakowskim Domem Aukcyjnym lub wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych informujemy, że administratorem danych osobowych jest Firma Attis Ryszard Lachman z siedzibą przy ul. Starowiślnej 14 w Krakowie. Podanie danych jest dobrowolne, a podstawą przetwarzania danych jest Państwa zgoda. Mają Państwo prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do odwołania zgody lub przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy lub przez okres określony przez przepisy prawa. Mają Państwo prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych mogę się Państwo skontaktować pod adresem [email protected]
 2. Zgodnie z przepisami prawa - Dom Aukcyjny zobowiązany jest do gromadzenia danych osobowych nabywców m. in. gdy: obiekt będący przedmiotem licytacji jest wpisany do Księgi Ewidencyjnej Zabytków, a także dla transakcji powyżej 15000 Euro.
O aukcji

Na XII Aukcję Dzieł Sztuki Krakowski Dom Aukcyjny pragnie zaprosić kolekcjonerów polskiego malarstwa i rysunku XIX, XX i XXI wieku oraz miłośników rzeźby współczesnej.

Katalog aukcji otwierają dzieła artystów z rodu Kossaków – Juliusza i jego wnuków: Karola oraz coraz bardziej cenionego na rynku Jerzego (lot 2-5). Warto zwrócić uwagę na akwarelę Juliusza Kossaka stanowiącą znakomite studium malarskie dorosłej klaczy i towarzyszącego jej źrebięcia. Interesująca jest również pozycja numer 2 – starannie dopracowana, imponująca formatem (70 x 98 cm) kompozycja Jerzego Kossaka przedstawiająca wizję świętego Huberta z Liège.

Uwadze miłośników tradycji malarstwa realistycznego nie mogą umknąć również obrazy Sylweriusza Saskiego, Czesława Wasiewskiego oraz artystów związanych ze słynną krakowską Kossakówką – Juliusza Słabiaka i Mieczysława Krzyżaka.

XII Aukcja Dzieł Sztuki może zainteresować także kolekcjonerów sztuki młodopolskiej. W katalogu znalazła się pejzażowa akwarela Jacka Malczewskiego oraz, tradycyjnie już, zespół prac jednego z jego najwierniejszych kontynuatorów - Wlastimila Hofmana.

Na aukcji Krakowskiego Domu Aukcyjnego nie mogło zabraknąć dzieł podejmujących tematykę związaną z Krakowem. Uwadze miłośników tradycji, folkloru oraz wedut tego miasta polecamy rodzajowe sceny autorstwa Wincentego Wodzinowskiego i nastrojowy "Księżyc nad bazyliką Mariacką" Stanisława Fabijańskiego.

Jedną z idei działań Krakowskiego Domu Aukcyjnego jest chęć zwrócenia uwagi kolekcjonerów na twórczość polskich artystów ludowych. W katalogu XII Aukcji odnajdą Państwo trzy namalowane na szkle obrazy zakopiańskiej artystki - Eweliny Pęksowej.

Wystawionym na aukcji obiektem o ogromnej wartości kolekcjonerskiej jest "Autoportret" Jerzego Dudy-Gracza oprawiony w metalową parzenicę nawiązującą formalnie do XIX-wiecznych mosiężnych zapinek góralskich.
W katalogu pojawiła się również serigrafia Jerzego Dudy-Gracza, a także inne, pochodzące z jego domu obrazy, które artysta najczęściej otrzymywał w ramach podarunków od wdzięcznych uczniów oraz zaprzyjaźnionych artystów (m.in. prace Joanny Sierko-Filipowskiej i Wiesława Ochmana).

Uwadze kolekcjonerów sztuki współczesnej polecamy zróżnicowaną ofertę dzieł Edwarda Dwurnika, na którą składa się olejny portret Eriki z lat 70., monochromatyczny "Wujek Edek" z pierwszej dekady XXI wieku oraz ekspresyjny "Kontrabasista" (2017).
W kategorii malarstwa współczesnego nie wypada przeoczyć również powstałej w 1962 roku kompozycji abstrakcyjnej Stefana Gierowskiego oraz pastelowych prac "byka" polskiej historii sztuki – Franciszka Starowieyskiego.

Dziedzinę rzeźby reprezentują natomiast znane nazwiska polskich rzeźbiarzy: Stanisława Wysockiego oraz Bronisława Krzysztofa.

Wszystkie obiekty z ofert można zobaczyć na wystawie przedaukcyjnej prezentowanej w Krakowskim Domu Aukcyjnym (2-14 XII 2021; ul. Starowiślna 14, Kraków).

Jeśli życzą sobie Państwo więcej zdjęć obiektów z katalogu, zapraszamy do kontaktu.


FAQ
O sprzedawcy
Krakowski Dom Aukcyjny
Kontakt
Krakowski Dom Aukcyjny
room
ul. Starowiślna 14
31-032 Kraków
phone
+48124218190
Godziny otwarcia
Poniedziałek
10:00 - 18:00
Wtorek
10:00 - 18:00
Środa
10:00 - 18:00
Czwartek
10:00 - 18:00
Piątek
10:00 - 18:00
Sobota
Zamknięte
Niedziela
Zamknięte
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up
+