1

Arkadiusz Andrejkow, Ostaszewski

add Twoja notatka 
Opis pozycji

akryl, spray na płótnie, wymiary: 208 x 158 cm

ARKADIUSZ ANDREJKOW - najpopularniejszy na Podkarpaciu artysta street artu i autor kultowych rzeszowskich murali. Arkadiusz Andrejkow ur. w 1985 roku w Sanoku. Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie w 2010 uzyskał dyplom w pracowni malarstwa Marka Pokrywki. Obecnie mieszka i tworzy w Sanoku. Zajmuje się street artem oraz malarstwem.

Zajął II miejsce w I Międzynarodowym Konkursie Malarskim Modessqe, Galeria Skwer, Warszawa, 2013r. W 2017 roku otrzymał stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na realizację projektu „Cichy Memoriał”. W 2019 roku otrzymał stypendium twórcze Marszałka Województwa Podkarpackiego na projekt „MuralMapa”

Brał udział w kilkunastu wystawach indywidualnych m. in:

- „Wyroby Pozowane”, BWA Sanok, 2013r.
- „Zimne powinowactwo”, Pałac pod Baranami, Kraków, 2014r.
- „Malarstwo”, BWA Krosno, Krosno, 2015r
- „Wychowanek IV”, Teatr Muzyczny Capitol, Wrocław, 2016r.
- „Zimne powinowactwo”, BWA Galeria Zamojska, Zamość, 2016r.
- ”Szprejem obciążeni”, Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Przemyśl, 2017r.

Udział w publikacjach:

- „Polski Street art., cz.2. Między anarchią a galerią”, Elżbieta Dymna i Marcin Rutkiewicz, Carta Blanca, Warszawa 2012r.

Aukcja
G2A Arena Wspiera! - aukcja dzieł sztuki dla Szpitala Zakaźnego w Łańcucie
gavel
Data
31 maja 2020
date_range
Cena wywoławcza
220 EUR
Cena sprzedaży
220 EUR
Cena końcowa bez opłaty aukcyjnej
220 EUR
Wyświetleń: 1023 | Ulubione: 0
Aukcja

GA2 Arena

G2A Arena Wspiera! - aukcja dzieł sztuki dla Szpitala Zakaźnego w Łańcucie
Data
31 maja 2020
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Oferta złożona na 5 minut przed końcem czasu wydłuży czas licytacji tej pozycji o kolejne 3 minuty

Opłata aukcyjna
0.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  10 000
  > 200
  30 000
  > 500
 
Regulamin

I. Definicje i Postanowienia ogólne

Użyte w Regulaminie aukcji internetowej pojęcia oznaczają: 

 1. Organizator – CWK Operator Sp. z o.o., 36-002 Jasionka 953, NIP 1182094667, REGON 146901684
 2. Uczestnik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 3. Regulamin – określa zasady przeprowadzenia licytacji przedmiotów, z której dochód zostanie przeznaczony na Centrum Medyczne w Łańcucie z klinicznym oddziałem chorób zakaźnych, przekształconym decyzją Wojewody Podkarpackiego w jednoimienny szpital zakaźny.   
 4. Czas – aukcja trwa od 29 kwietnia do 31 maja 2020 roku.   
 5. Licytowane przedmioty prezentowane zostaną na stronie internetowej www.onebid.pl
 6. Przedmiotem aukcji jest obraz wielkoformatowy Arkadiusza Andrejkowa i obraz wielkoformatowy Anity Zofii Siudy. 
 7. Aukcja internetowa jest organizowana na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 
 8. Przystąpienie do aukcji internetowej jest równoznaczne z zapoznaniem się Uczestnika z treścią niniejszego Regulaminu i jego akceptacją.
 9. Organizator Aukcji gwarantuje zgodność cech obiektów opisanych na stronie internetowej www.onebid.pl ze stanem faktycznym. 
 10. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do wycofania obiektów z aukcji bez podania przyczyn i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności. 
 11. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo uniemożliwienia uczestnictwa w aukcji bez podania przyczyn. 
 12. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne oferowanych obiektów. 
 13. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego. 
 14. 14. Organizator Aukcji nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe podczas licytacji internetowej (w szczególności opóźnienia) wskutek złego funkcjonowania łączy internetowych i/lub oprogramowania. 


II. Rejestracja i Licytujący 

 1. Licytującym w aukcji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych. 
 2. Licytujący będący osobą fizyczną zobowiązany jest podać na stronie ww.onebid.pl imię, nazwisko, aktywny adres email, adres domowy, telefon kontaktowy oraz kwotę oferowaną za przedmiot licytacji.  
 3. Licytujący zobowiązuje się podać prawdziwe i pełne dane identyfikacyjne oraz aktualizować je na bieżąco. W celu aktualizacji danych należy skontaktować się z www.onebid.pl .  
 4. Organizator Aukcji zastrzega sobie prawo do wyrywkowego badania prawdziwości danych podanych przez Licytującego. 
 5. Organizator Aukcji rezerwuje sobie prawo do zablokowania konta Licytującego jeżeli działanie Licytującego było sprzeczne z regulaminem, a w szczególności, gdy Użytkownik nie wywiązuje się ze swych zobowiązań (nie wykupuje wylicytowanych obiektów). 
 6. W takim przypadku Organizator Aukcji ma prawo zawiadomić innych Wystawców o tym fakcie . 
 7. Dane Licytującego pozostają do wyłącznej wiadomości Organizatora Aukcji oraz właściciela serwisu www.onebid.pl i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych. 
 8. Przystępując do aukcji Licytujący potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz stosownie do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Organizatora Aukcji dla celów niezbędnych do realizacji usługi. 
 9. Przystępując do aukcji Licytujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (Imię, Nazwisko, NIP lub numer PESEL) w księdze ewidencyjnej prowadzonej przez Organizatora Aukcji.  


III. Miejsce Aukcji 

 1. Aukcja internetowa odbywa się w serwisie internetowym www.onebid.pl . 
 2. Wszystkie obiekty oferowane na aukcji internetowej można oglądać w siedzibie Organizatora Aukcji oraz na stronie internetowej wskazanej wyżej. IV. Przebieg Aukcji Internetowej 

 1. Aukcje odbywają się w określonych ramach czasowych. 
 2. Rozpoczęcie i zakończenie aukcji internetowej następuje w określonym dniu i godzinie. 
 3. Licytujący potwierdzając kwotę poprzez kliknięcie przycisku "Licytuj" lub „Podbij” składa prawnie wiążącą umową kupna-sprzedaży zgodnie z zapisami Kodeksu Cywilnego 
 4. Zakup na aukcji nie podlega rezygnacji
 5. W przypadku, gdy złożone zostaną dwie oferty o tej samej wysokości, pierwszeństwo ma oferta złożona wcześniej. 
 6. Serwis aukcyjny rejestruje wartość ofert oraz czas ich złożenia 
 7. Kwoty podbicia (postęp) w aukcji określa poniższy model: 
  1. od 1,00 PLN do 1000,00, postęp 100,00 PLN 
  2. od 1000,00 PLN do 3000,00, postęp 200,00 PLN 
  3. Powyżej 3000,00 PLN postęp, 500 PLN 


 V. Warunki zakupu 

 1. Nabywcą jest osoba, która zaoferuje najwyższą cenę za dany obiekt w czasie trwania Aukcji Internetowej. 
 2. Zgłoszenie maksymalnej oferty: Licytujący zobowiązany jest licytować minimalną kwotą podaną jako podpowiedź w polu „Licytuj”. Istnieje także możliwość podania kwoty wyższej niż minimalne postąpienie, wówczas Licytujący przed ostateczną akceptacją oferty, może zdecydować o formie swojej oferty, wg. poniższych opcji: 
  1. chce zalicytować wyższą kwotę i od razu ma zostać wyświetlona wyższa oferta w licytacji 
  2. system ma automatycznie licytować do wskazanego przez Licytującego limitu Podana kwota stanowi maksymalny limit oferty, ukryty dla innych uczestników aukcji 
 3. Należność za zakupiony obiekt (kwota wylicytowana) powinna zostać wpłacona w całości w terminie 7 dni od daty zakończenia aukcji. Płatności można dokonać za pomocą przelewu bankowego, kartą płatniczą. 
 4. Płatności przelewem bankowym należy dokonywać na numer konta ING: 74 1050 1979 1000 0090 3194 9788
 5. Walutą aukcji jest PLN i wartość wyrażona w tej walucie stanowi podstawę rozliczeń. 
 6. Organizator Aukcji akceptuje regulowanie równowartości należnej kwoty również w walutach EURO i USD. Dane do przelewu zostaną podane po uzgodnieniu z Organizatorem Aukcji kursu wymiany i ewentualnych kosztów bankowych. 


VI. Reklamacje 

Ewentualne reklamacje dotyczące aukcji należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Aukcja-reklamacja” w terminie 3 dni od dnia zakończenia aukcji (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.


VII. Odbiór wylicytowanych obiektów 

 1. Obiekty wylicytowane i zapłacone powinny być odebrane w ciągu 14 dni od daty zakończenia aukcji. Dalsze przechowywanie wylicytowanych obiektów jest możliwe po uzgodnieniu warunków z Organizatorem Aukcji. 
 2. Obiekty wylicytowane i zapłacone mogą być wysłane na koszt odbiorcy pocztą kurierską, zgodnie z jego instrukcją i po uzgodnieniu warunków z Organizatorem Aukcji. Organizator Aukcji może odmówić wysyłki, jeżeli istnieje ryzyko uszkodzenia obiektu podczas transportu. 
 3. Organizator Aukcji może zapakować obiekty do wysyłki po ustaleniu warunków z właścicielem i opłaceniu kosztów pakowania. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w trakcie transportu. 
 4. Wylicytowane przedmioty będzie można odebrać osobiście w jednej z siedzib firm, po wcześniejszym umówieniu się na odbiór, lub opłacone przedmioty mogą zostać dostarczone wysyłkowo. Przedmioty nie są wysyłane za pobraniem. Uczestnik aukcji, przy dokonywaniu rozliczenia, obowiązany jest uiścić także koszty przesyłki kurierskiej w kwocie 25 zł. 
 5. Przedmioty o wartości powyżej 16.000 PLN mogą być wywiezione poza granicę Polski tylko po uzyskania pozwolenia na wywóz. Zasady wywozu i wydawania zezwoleń na wywóz reguluje ustawa z dnia 23.07.2003 „O ochronie zabytków i opiece nad zabytkami” 
 6. Obowiązek uzyskania stosownych pozwoleń wywozowych spoczywa na Licytującym VIII. Postanowienia końcowe: 

 1. Niniejszy regulamin został sporządzony w języku polskim i opublikowany w tymże języku. W kwestiach spornych moc prawną ma jedynie polski tekst regulaminu. 
 2. Miejscem rozstrzygania ewentualnych sporów jest właściwy dla Organizatora Aukcji.
O aukcji


FAQ
O sprzedawcy
GA2 Arena
Kontakt
CWK Operator
room
Jasionka 953
36-002 Jasionka
keyboard_arrow_up
add