Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
9

Arkadiusz Koniusz, Ginąca Architektura, 2013

add Twoja notatka 
Opis pozycji

Obraz olejny malowany na płycie hdf o wymiarach 80 x 70 cm

Sygnowany w prawym dolnym rogu.

Arkadiusz Koniusz urodzony 05-06-1975 w Sosnowcu. Sztuką amatorsko zajmuje się od 20stu lat. Początkowo maluje farbami olejnymi stosując techniki impresjonistów , zachwycony obrazami Van Gogha tworzy nawiązując do natury.

Między innymi powstają prace o kierunku kubistycznym a także rysunki ołówkiem i cienkopisem w manierze pointylistycznej , także prace pastelami. W 2004r początki rzeźby w gipsie wykonując małe płaskorzeźby i duże formaty ścienne o tematyce kultur Ameryki Środkowej [ Meksyk, Jukatan, Peru] .

W 2011 powrót do malarstwa olejnego ukierunkowany na sztukę naiwną. W 2017 zmiana techniki na rysunek, powstaje seria rysunków wielkoformatowych w manierze surrealistycznej. 2021 powrót do malarstwa olejnego inspirowanego surrealizmem i fantastyką.

Wystawy i dokonania;

2007-wykonanie portretu na tablicy pamiątkowej Mariana Maliny

2007-wykonanie portretu na tablicy pamiątkowej Władysława Szpilmana

2009-Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 5 Sosnowiec- wystawa indywidualna

2010-Przynależność do Stowarzyszenia Twórców Zagłębia Dąbrowskiego

2010-Centrum Edukacji i Wychowania Młodzieży Kana Sosnowiec-wystawa zbiorowa

2010- ilustracje w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom-Szkoła Podstawowa nr 20 w Sosnowcu.

2010-Wystawa pokonkursowa „Słowo Matka i Ojciec”[wyróżnienie] Spółdzielczy Dom Kultury Odeon Czeladź.

2011- ilustracje w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom-Szkoła Podstawowa nr 13 w Sosnowcu.

2011-Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 5 Sosnowiec-wystawa indywidualna

2011-Art. Naif Festiwal , Galeria Szyb Wilson – Katowice.

2012-Art. Naif Festiwal , Galeria Szyb Wilson-Katowice.

2012-wystawa pokonkursowa XXII Konkursu Plastycznego dla Twórców Nieprofesjonalnych

im. Pawła Wróbla. Miejski Dom Kultury „Szopienice-Giszowiec”.

2013-Wystawa zbiorowa Stowarzyszenia Twórców Zagłębia Dąbrowskiego ”Rapsodia Zagłębiowska” Pałac Kultury Zagłębia ,Dąbrowa Górnicza.

2013-Wystawa indywidualna - Miejska Biblioteka Publiczna w Będzinie.

2013-Art Naif Festiwal.

2013-Art Jarmark Katowice Nikiszowiec.

2013-ilustracje w ramach ogólnopolskiej akcji Cała Polska Czyta Dzieciom –Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Olkuszu.

Od trzech lat uczestnictwo w jury konkursu „Gdy Ty zostaniesz aniołem, to ziemia rajem będzie” Miejska Biblioteka Publiczna Filia nr 5 w Sosnowcu przy Maliny.

2013- IV konkurs im. JULIUSZA MARCISZA pt ginąca architektura ,wyróżnienie-

Centrum Kultury Śląskiej w Nakle Śąskim - Stowarzyszenie „Barwy Śląska” Stanisław Gerard Trefoń. Tworzę od ponad 20-stu lat , początkowo malując obrazy impresjonistyczne , następnie zająłem się płaskorzeźbą gipsową . Po 2010 roku zacząłem malować obrazy o w stylu sztuki naiwnej i tak znalazłem się na Art Naif Festival w Katowicach. Po kilku latach odszedłem od stylu naiwnego i farb, zmieniłem technikę na rysunek tworząc serię ponad 100 rysunków wielkoformatowych w stylu surrealistyczno-fantastycznym. Obecnie powróciłem do malowania obrazów olejnych.

Aukcja
14 Aukcja Sztuki - INWESTYCYJNA
gavel
Data
23 stycznia 2022 CET/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
372 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 87 | Ulubione: 2
Aukcja

Avantgarden Galeria & Dom Aukcyjny

14 Aukcja Sztuki - INWESTYCYJNA
Data
23 stycznia 2022 CET/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
18.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 100
  2 000
  > 200
  10 000
  > 1 000
  20 000
  > 2 000
  50 000
  > 5 000
 
Regulamin
WARUNKI OGÓLNE
a. Organizatorem aukcji jest AVANTGARDEN Galeria Sztuki & Dom Aukcyjny, prowadzony w ramach działalności Cosmopolitan Media Emilia Duzdowska, Kady ul. Legionów 14, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, NIP: 4990388808
b. Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki będące własnością AVANTGARDEN Galeria Sztuki & Dom Aukcyjny lub zgłoszone do sprzedaży przez Komitentów. Zgodnie z ich oświadczeniami, powierzone obiekty stanowią ich własność, bądź też mają oni prawa do rozporządzania nimi, a ponadto nie są one objęte jakimikolwiek postępowaniem administracyjnym, sądowym lub skarbowym. 
c. Aukcja jest prowadzona w na podstawie prawa polskiego. 
d. Organizator aukcji zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego regulaminu.


SYSTEM LICYTACJI
a. Aukcja jest prowadzona przez osobę upoważnioną po stronie AVANTGARDEN Galeria Sztuki & Dom Aukcyjny zwaną dalej Aukcjonerem. Aukcjoner ma prawo do wycofania obiektu z licytacji bez podania przyczyn, korygowania opisów obiektów zawartych w katalogu przed przystąpieniem do aukcji, decyduje o wysokości ceny wywoławczej i postąpieniu (przebiciu) w czasie licytacji. 
b. W większości przypadków cena wywoławcza jest minimalną kwotą, za którą można nabyć obiekt. 
c. Zakończenie licytacji następuje w momencie uderzenia młotkiem przez Aukcjonera. W razie zaistnienia sporu w trakcie licytacji, Aukcjoner rozstrzyga spór lub ponownie przeprowadza licytację obiektu.
d. Licytującym w aukcji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie o pełnej zdolności do czynności prawnych.
e. Nabywcą staje się osoba oferująca najwyższą cenę. Gdy zakończenie licytacji następuje na poziomie lub powyżej ceny wywoławczej, oznacza to, że umowa kupna-sprzedaży została zawarta.


PRZYSTĄPIENIE DO AUKCJI
a. Do uzyskania możliwości udziału w licytacji niezbędna jest rejestracja za pośrednictwem platformy One Bid. Warunkiem akceptacji uczestnika do udziału w aukcji jest wypełnienie profilu użytkownika z danymi osobowymi i kontaktowymi min. na 1 godzinę przed aukcją.
b. Organizator aukcji nie pobiera vadium.
c. Przystępując do aukcji Licytujący potwierdza znajomość niniejszego Regulaminu, zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz stosownie do wymogów Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Organizatora Aukcji dla celów niezbędnych do realizacji usługi.
d. Przystępując do aukcji Licytujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, NIP lub numer PESEL) w księdze ewidencyjnej prowadzonej przez Organizatora Aukcji zgodnie z art. 59a Ustawy z 23 lipca 2003 r. o Ochronie Zabytków i Opiece nad Zabytkami (Dz.U. z 2014 r. poz. 1446, ze zm. ustawy z 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.U. poz. 1086)


UDZIAŁ W AUKCJI
a. Możliwy jest za pośrednictwem Internetu - poprzez portal OneBid.pl. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za błędy wynikłe podczas licytacji internetowej (w szczególności opóźnienia) wskutek złego funkcjonowania łączy internetowych i/lub oprogramowania. Organizator aukcji rezerwuje sobie prawo do zablokowania konta Licytującego, jeżeli działanie Licytującego było sprzeczne z regulaminem, a w szczególności, gdy Licytujący nie wywiązuje się ze swych zobowiązań (nie wykupuje wylicytowanych obiektów).


PŁATNOŚCI
a. Do wylicytowanej kwoty doliczana jest opłata aukcyjna w wysokości 18%.
b. Opłata aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku, gdy obiekt nie został sprzedany na aukcji.
c. Należność za wylicytowany obiekt, należy wpłacić wciągu 7 dni od daty przeprowadzenia aukcji na konto bankowe Cosmopolitan Media: mBank 16 1140 2004 0000 3102 8076 7787. Przekroczenie wyznaczonego terminu grozi naliczeniem odsetek ustawowych za okres opóźnienia w zapłacie oraz generowania po stronie organizatora kosztów magazynowania, za które organizator może obciążyć dłużnika.
d. Organizator jako potwierdzenie transakcji, wystawia klientowi paragon lub fakturę. Paragon, gdy nabywcą jest osoba fizyczna. Fakturę gdy nabywcą jest firma - pod warunkiem, że w systemie OneBid podane są wszystkie dane niezbędne do wystawienia faktury. 

OBIEKTY
a. Organizator zastrzega sobie prawo do wycofania obiektu z aukcji bez konieczności podania przyczyny.
b. Organizator daje gwarancję opinii co do autorstwa i innych cech obiektu opisanych w katalogu. W przypadku niezgodności pomiędzy opisem a stanem faktycznym, nabywca może powiadomić o tym organizatora, a następnie zwrócić obiekt w terminie do 14 dni od daty aukcji, żądając zwrotu zapłaconej kwoty. Zakwestionowanie opisu katalogowego musi być udokumentowane wiarygodnymi ekspertyzami.
c. Wszelkie reklamacje rozpatrywane będą zgodnie z przepisami prawa polskiego.
d. Organizator rzetelnie sporządza opisy obiektów. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.
e. Prawo własności do wylicytowanego obiektu przechodzi na nabywcę z chwilą zapłaty pełnej wylicytowanej kwoty powiększonej o 18% opłaty aukcyjnej.
f. Wysyłka wylicytowanych obiektów jest możliwa na koszt odbiorcy po dokonaniu pełnej zapłaty i po uzgodnieniu warunków i kosztów wysyłki firmą kurierską z Organizatorem Aukcji. Wysyłka obiektów nastąpi do 10 dni od daty zakończenia aukcji. Wylicytowane obiekty nie są wysyłane za pobraniem. Organizator aukcji nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia obiektu w trakcie transportu. 
g. Odbiór osobisty prac z siedziby firmy powinien nastąpić w terminie do 10 dni od daty aukcji. W innych przypadkach przechowywanie obiektów odbywa się na koszt i ryzyko nabywcy.
h. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte i prawne obiektów prezentowanych w aukcji.
i. W przypadku wystąpienia problemów w czasie dokonywania operacji zakupu lub jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt tel. 601599008 lub e-mail: [email protected]
O aukcji

Zapraszamy Państwa serdecznie do udziału w XIV AUKCJI INWESTYCYJNEJ!

W katalogu aukcyjnym prezentujemy starannie wyselekcjonowane dzieła Polskich Artystów młodego i średniego pokolenia, zarówno tych o ugruntowanej pozycji, znajdujących się w prywatnych kolekcjach w Polsce i Europie jak i tych dobrze rokujących.  

Polecamy Państwa uwadze prace Artystów:

- Andrzej Kielar

- Piotr Gola

- Tomasz Włodarczyk

- Teresa Kluszczyńska

- Kamila Kowalik


Gwarantujemy bezpieczną i szybką dostawę zamówionego dzieła. Zapraszamy!

Avantgarden | Galeria Sztuki | Dom Aukcyjny

601 599 008

www.avantgardenstore.com

FAQ
O sprzedawcy
Avantgarden Galeria & Dom Aukcyjny
Kontakt
AVANTGARDEN Galeria Sztuki i Dom Aukcyjny
room
ul. Legionów 14
05-825 Grodzisk Mazowiecki
phone
+48601599008
Godziny otwarcia
Poniedziałek
- 15:00
Wtorek
- 15:00
Środa
- 15:00
Czwartek
- 15:00
Piątek
- 15:00
Sobota
Zamknięte
Niedziela
Zamknięte
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up