Wyszukiwanie zaawansowane Wyszukiwanie zaawansowane
21

Daniel Gromadzki, WIOSNA W SADZIE

add Twoja notatka 
Opis pozycji
Estymacje: 919 - 1 111 EUR

Technika- malarstwo akrylowe, Wymiary – 100 x 100 cm

długi opis

UKOŃCZYŁ WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY I WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY UMSC W LUBLINIE ORAZ LUBELSKĄ SZKOŁĘ SZTUKI I PROJEKTOWANIA NA KIERUNKU TECHNIKI MALARSKIE I POZŁOTNICZE. NAJWIĘKSZĄ MALARSKĄ FASCYNACJĄ DANIELA GROMACKIEGO JEST PEJZAŻ, SZCZEGÓLNIE PODLASKI. W JEGO OBRAZACH MOŻNA POCZUĆ ODDECH PIERWOTNEJ PUSZCZY, DOŚWIADCZYĆ PRZESTRZENI PÓL I ŁĄK ORAZ ZACHWYCIĆ SIĘ DREWNIANĄ ARCHITEKTURĄ PODLASKIEJ WSI. NAJWIĘKSZYM ATUTEM MALARSTWA ARTYSTY JEST SUBTELNE, BARDZO WRAŻLIWE DOBIERANIE BARW TWORZĄCYCH ZADZIWIAJĄCY ŚWIAT WIDZIANY OCZAMI KOLORYSTY.

Aukcja
AUKCJA RZEŹBY I MALARSTWA
gavel
Data
12 kwietnia 2023 CEST/Warsaw
date_range
Cena wywoławcza
769 EUR
Estymacje
919 - 1 111 EUR
Cena sprzedaży
brak ofert
Pozycja nie jest już dostępna
Wyświetleń: 48 | Ulubione: 0
Aukcja

K&K Art Galeria

AUKCJA RZEŹBY I MALARSTWA
Data
12 kwietnia 2023 CEST/Warsaw
Przebieg licytacji

Licytowane będą wszystkie pozycje

Opłata aukcyjna
20.00%
OneBid nie pobiera dodatkowych opłat za licytację.
Podbicia
  1
  > 50
  1 000
  > 100
  2 000
  > 200
  5 000
  > 500
  10 000
  > 1 000
 
Regulamin

K&K ART GALERIA - REGULAMIN AUKCJI


Osoba przystępująca do aukcji podpisując Formularz Zlecenia licytacji lub Formularz rejestracyjny

potwierdza zapoznanie się i przyjęcie warunków sprzedaży aukcyjnej określonych w regulaminie.

Poaukcyjna sprzedaż obiektów podlega także warunkom sprzedaży określonym w Regulaminie

Aukcji.


PRZEDMIOT AUKCJI


Przedmiotem aukcji są dzieła sztuki/ obiekty sztuki zwane dalej obiektami, powierzone do

sprzedaży przez autorów, właścicieli lub zwanych dalej Sprzedającymi. Zgodnie z oświadczeniem

autorów lub właścicieli powierzone obiekty sztuki stanowią ich własność i są wolne od wad

prawnych.


K&K ART GALERIA zwana dalej Domem Aukcyjnym


1. Fundacja Otwarta Pracownia Twórcza z siedzibą w Warszawie, KRS nr 0000304768, NIP

nr 1132718491, jest właścicielem K&K Art Galerii mieszczącej się pod adresem ul.

Białostocka 9, 03-741 Warszawa.


2. K&K Art Galeria działa w imieniu własnym lecz na rachunek Sprzedającego (autora,

właściciela uprawnionego do rozporządzania obiektem).Warunki sprzedaży aukcyjnej

określone w Regulaminie Aukcji mogą być przez K&K Art Galerię zmienione lub odwołane

po przez obwieszczenie lub adekwatnie dostępne aneksy.

3. K&K ART Galeria gwarantuje zgodność cech licytowanych obiektów z opisem

katalogowym, które wykonywane są w najlepszej wierze opartej na doświadczeniu i wiedzy

pracowników galerii i współpracujących specjalistów.

4. K&K Art Galeria sprzedaje obiekty w stanie , w jakim zostały dostarczone przez

Sprzedającego w formie fizycznej lub zdjęć w przypadku aukcji internetowej oraz nie

uwzględnia reklamacji których podstawą jest stan zachowania Obiektu i ukrytych wad

prawnych niezależnych galerii. K&K Art Galeria zastrzega sobie prawo do wycofania

Obiektu ze sprzedaży bez wskazywania przyczyny oraz bez ponoszenia z tego tytułu

jakiejkolwiek odpowiedzialności.

5. K&K Art Galeria Dom Aukcyjny potwierdza autentyczność obiektu, wystawiając Certyfikat.

Potwierdzenie autentyczności określa autora obiektu i datę jego powstania. Jeżeli osoba,

która zakupiła obiekt zakwestionuje opis obiektu w katalogu, dokumentując to

wiarygodnymi ekspertyzami, kupujący może w terminie 14 dni od daty zakupu zwrócić

obiekt do K&K Art Galeria Dom Aukcyjny, która zwróci kupującemu całą wpłaconą kwotę.

6. We wskazanym przez K&K Art Galerię terminie, można oglądać sprzedawane Obiekty ( z

zastrzeżeniem niektórych) w przestrzeni galerii na wystawie przedaukcyjnej.


FORMY LICYTACJI

1. Licytacja osobista

2. Licytacja on line

3. Licytacja telefoniczna

4. Licytacja na zlecenie kupującego z limitem ceny

Osoby pragnące zachować anonimowość lub nie mogące uczestniczyć osobiście w aukcji, mogą

zlecić K&K art galerii występowanie w ich imieniu lub licytować telefonicznie. Zainteresowanie

tymi formami licytacji należy uzgodnić z K&K Art Galerią 24 godz. przed rozpoczęciem licytacji


JAK LICYTOWAĆ

1. 1.Licytacja osobista odbywa się w lokalu K&K Art Galerii przy ul. Białostockiej 9,

Licytujący przed aukcją muszą dostarczyć wypełniony Formularz Rejestracyjny i okazać

dokument potwierdzającego tożsamość uczestnika aukcji oraz odebrać tabliczkę z

numerem. Po zakończeniu aukcji należy zwrócić tabliczkę z numerem, a w przypadku

zakupu odebrać Potwierdzenie Zawartych Transakcji. Kwota wylicytowana nie zawiera

opłaty aukcyjnej oraz opłaty wynikającej z tzw. droit de suite w przypadku wylicytowania

obiektów do których opłata ta jest doliczana

2. Licytacja online w czasie rzeczywistym za pośrednictwem portalu Onebid

www.kkart.onebid.pl

3. Licytacja telefoniczna odbywa się za pośrednictwem pracownika K&K Art Galerii w

imieniu kupującego, po złożeniu formularza Zlecenia Licytacji, najpóźniej 24 godziny przed

rozpoczęciem aukcji. Za zlecenia złożone po tym terminie K&K Art Galeria nie ponosi

odpowiedzialności. Formularz Zlecenia Licytacji dostępny jest na stronie internetowej

www.kkgallery.art oraz w lokalu K&K Art Galerii przy ul. Białostockiej . Formularz można

dostarczyć do K&K Art Galerii pocztą, mailem lub osobiście. Pracownik K&K Art Galerii

skontaktuje się w celu potwierdzenia przyjęcie formularza Zlecenia Licytacji. Przed

rozpoczęciem licytacji wybranego obiektu pracownik połączy się z kupującym. K&K Art

Galerii nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości udziału w licytacji telefonicznej z

powodu problemów z połączeniem. Kwota wylicytowana nie zawiera opłaty aukcyjnej oraz

opłaty wynikającej z tzw. droit de suite w przypadku wylicytowania obiektów do których

opłata ta jest doliczana. K&K Art Galeria zastrzega sobie prawo do nagrywania i

archiwizowania połączeń telefonicznych z zachowaniem zasady poufności.

4. Licytacja na zlecenie kupującego z limitem ceny odbywa się za pośrednictwem pracownika

K&K Art Galerii Domu Aukcyjnego w imieniu kupującego, po złożeniu formularza

Zlecenia Licytacji najpóźniej 24 godziny przed rozpoczęciem aukcji. Galeria nie ponosi

odpowiedzialności za zlecenia zgłoszone później. Podany limit ceny nie powinien

uwzględniać opłaty aukcyjnej. Wysokość limitu ceny podana przez kupującego jest

informacją poufną. Kwota powinna być wyrażona w polskich złotych. W przypadku dwóch

lub więcej zleceń z takim samym limitem, decyduje kolejność zgłoszeń.

5. Zakończenie licytacji na poziomie ceny wywoławczej lub powyżej tej ceny oznacza, umowa

sprzedaży została zawarta , a nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia

przedmiotu licytacji za obiekt, w ustalonym w niniejszym Regulaminie terminie. Prawo

odstąpienia od umowy zawartej poprzez udział w aukcji prowadzonej publicznie nie

przysługuje.


CENA WYWOŁAWCZA

Cena wywoławcza jest kwotą, od której aukcjoner rozpoczyna licytację. Zwyczajowo cena

wywoławcza zawarta jest między połową a trzy czwarte dolnej granicy estymacji. Cena

wywoławcza może być podana w katalogu.


OPŁATA AUKCYJNA

Do kwoty wylicytowanej doliczamy opłatę aukcyjną. Opłata aukcyjna stanowi dochód (z odpłatnej

działalności pożytku publicznego Fundacji Otwartej Pracowni Twórczej) K&K Art Galerii z tytułu

obsługi transakcji sprzedaży i wynosi 20% końcowej ceny obiektu (kwoty wylicytowanej). Opłata

aukcyjna obowiązuje również w sprzedaży poaukcyjnej, w przypadku kiedy obiekt nie został

sprzedany w ramach aukcji. Nie jesteśmy podatnikiem vat


ESTYMACJA

Podana w katalogu estymacja jest szacunkową wartością obiektu i ma charakter wskazówki dla

zainteresowanego nim klienta. W celu uzyskania dodatkowych informacji odnośnie estymacji

proszę kontaktować z naszymi pracownikami. Licytacja zakończona w przedziale estymacji lub

powyżej górnej granicy estymacji jest transakcją ostateczną. Estymacje nie uwzględniają opłaty

aukcyjnej ani żadnych opłat dodatkowych.

Wylicytowana cena, potwierdzona uderzeniem aukcjonerskiego młotka jest równoznaczna z

zawarciem umowy kupna-sprzedaży.


CENA GWARANCYJNA

Jest to najniższa kwota, za którą możemy sprzedać obiekt bez dodatkowej zgody sprzedającego.

Jest równa bądź niższa niż dolna granica estymacji. Poszczególne obiekty mogą, jednak nie muszą

posiadać ceny gwarancyjnej. Jeżeli w drodze licytacji cena gwarancyjna nie zostanie osiągnięta,

zakończenie licytacji skutkuje odczytaniem przez aukcjonera słowa pass. Oznacza to, że transakcja

nie została zawarta. Fakt ten zostaje ogłoszony bez uderzenia młotkiem. Opcjonalnie jeżeli

transakcja nie osiągnie ceny gwarancyjnej aukcjoner może ogłosić zawarcie transakcji warunkowej.

Fakt ten zostaje ogłoszony po uderzeniu młotkiem.

Pass zostaje odczytany przez aukcjonera w momencie kiedy licytacja danego obiektu nie osiągnęła

poziomu ceny gwarancyjnej i nie dochodzi do zawarcia transakcji w ramach aukcji. Klienci

zainteresowani takim obiektem mogą zgłaszać oferty zakupu po zakończeniu aukcji. K&K Art

Galeria zastrzega sobie prawo przyjęcia więcej niż jednej oferty poaukcyjnej Klient, który złożył

ofertę w wysokości ceny gwarancyjnej ma pierwszeństwo zakupu. K&K Art Galeria zastrzega sobie

również prawo do nieoferowania obiektów w sprzedaży poaukcyjnej.


OPŁATA DROIT DE SUITE


W przypadku Obiektów oznaczonych symbolem [<>], do ceny końcowej, tj. ceny sprzedaży wraz z

opłatą aukcyjną doliczana jest opłata (droit de suite) 5% – do 50000 euro, 3%- od 50 000,01 euro do

równowartości 200 000 euro, 1% – 200 000,01 euro do równowartości 350 000 euro. Opłata droit

de suite nie może być wyższa niż równowartość 12 500 euro oraz nie jest pobierana w przypadku

gdy cena sprzedaży jest niższa niż 100 euro. K&K Art Galeria nie ponosi odpowiedzialności za

ukryte wady fizyczne i prawne zakupionych obiektów.


FORMY PŁATNOŚCI

Za wylicytowane obiekty kupujący zobowiązany jest do zapłaty należności w terminie 10 dni od

dnia aukcji. Za przekroczenie terminu zapłaty, K&K Art Galeria Dom Aukcyjny może naliczać

odsetki w wysokości 12% w skali roku, za okres opóźnienia w zapłacie. Płatności można

dokonywać gotówką, karta kredytową (akceptujemy karty VISA i MasterCart), za pomocą PayU

oraz przelewem bankowym na konto:

- M-Bank nr. konta

02 1140 2004 0000 3002 8167 6978

W tytule przelewu prosimy wpisać nazwę, datę aukcji i numer obiektu. Wszystkie transakcje

zawierane są w polskich złotych. Na życzenie kupującego, po wcześniejszym uzgodnieniu

dopuszczamy wpłaty w dolarach amerykańskich, euro i funtach brytyjskich, przeliczając po

dziennym kursie kupna waluty M Banku .


W razie braku zapłaty w terminie i bezskutecznym upływie wyznaczonego dodatkowego terminu,

K&K Art Galeria i Dom Aukcyjny ma prawo do:

- przechowywania obiektu w K&K Art galerii i Dom Aukcyjny lub magazynie zewnętrznym na

ryzyko i koszt kupującego.

- w przyszłości odrzucić zlecenie kupującego lub je zrealizować pod warunkiem wpłaty kaucji;

- naliczyć odsetki w wysokości 12% w skali roku od dnia wymagalności należności do daty zapłaty

pełnej ceny;

- odsprzedać obiekt na aukcji lub w galerii z ceną minimalną i ewentualnymi USTALONYMI

estymacjami, obciążając kupującego, pozostającego w zwłoce, do zapłaty różnicy między ceną za

jaką obiekt został kupiony, a ceną za jaką pozostający w zwłoce wylicytował obiekt;

- wszcząć postępowanie sądowe wobec kupującego w celu wyegzekwowania należności;

– wszystkie tego typu problemy rozwiązać za pomocą obowiązującego prawa i przed

odpowiednim sądem.

ODBIÓR OBIEKTÓW

Zakupione na aukcji obiekty powinny być odebrane w terminie do 10 dni od dnia aukcji. Wydanie

obiektu może nastąpić po całkowitej zapłacie należności.

Obiekt może być wydany nabywcy po okazaniu dokumentu tożsamości lub pełnomocnikowi

nabywcy na podstawie pisemnego upoważnienia. Za nieodebrane w terminie obiektów K&K Art

Galeria Dom Aukcyjny może obciążyć kupującego kosztami magazynowania i transportu.

K&K Art Galeria Dom Aukcyjny nie oferuje usługi wysyłki zakupionych przedmiotów, jednak na

życzenie Kupującego może wysłać je na jego koszt. K&K Art Galeria Dom Aukcyjny nie ponosi

odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia obiektu powstałe w czasie transportu.


Wzięcie udziału w licytacji jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.


Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 3) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych

(Dz. U. 2016, poz. 922), K&K Art Galeria przetwarza dane osobowe klienta, gdy jest to konieczne

do realizacji umowy tj. gdy osoba, której dane dotyczą jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do

podjęcia działań przed zawarciem umowy.


Klient ma prawo do wglądu do swoich danych w siedzibie K&K Art Galeria oraz prawo do ich

poprawiania, a także do żądania zaprzestania ich przetwarzania.


INFORMACJA O OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH


1. Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2017 r. poz. 972), polskie

muzea rejestrowane mają prawo pierwokupu obiektów sprzedawanych na aukcji. Muzea

rejestrowane zainteresowane zakupem wystawionych na aukcji dzieł mają prawo do

pierwokupu, które zgłaszane jest po uderzeniu młotkiem, a przed licytacją kolejnej pracy w

katalogu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 r o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.

U. z 2014 r. poz. 1446), wywóz dzieł sztuki za granicę jest dozwolony, o ile Obiekt nie jest

starszy niż 50 lat i jego wartość nie przekracza limitów wymienionych w art. 51 tej ustawy.

3. Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz

finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1049),Fundacja Otwarta Pracownia

Twórcza jest zobowiązana do zbierania danych osobowych klientów dokonujących

transakcji w kwocie powyżej 15 000 euro.

O aukcji
  •  Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Ósmej aukcji sztuki K&K Art Galerii, która odbędzie się 12 kwietnia 2023 o godz.18:30 na platformie Onebid.

   Czasu pozostało niewiele, jednak z pewnością wystarczy go aby zapoznać się z naszą najnowszą ofertą. Na aukcji dostępni są zarówno artyści stale współpracujący z Galerią jak i tacy, którzy dopiero zaczynają z nami przygodę. Wśród prac znajdują się rzeźby małego formatu (zarówno ceramiki jak i brązy) oraz rzeźby wielkoformatowe z kamienia. Coś dla siebie odszukają także miłośnicy malarstwa - bowiem przygotowaliśmy dla nich jego różnorodną i bogatą ofertę; są w niej ekspresje, malarstwo przedstawieniowe, symbolizujące,  portrety, kolaże i pejzaże.

   Niezależnie od tego, czy chcecie wzbogacić swoją kolekcję o znanych artystów z ustabilizowaną pozycją rynkową, czy raczej zainwestować w nowy wzrastający talent młodego pokolenia, 8 Aukcja Sztuki K&K Art Galerii jest idealną okazją na spełnienie obu tych pragnień. 


You are cordially invited to take part in the Eighth Art Auction of the K&K Art Gallery, which will take place on 12 April 2023 at 18:30 on the Onebid platform.

   There is not much time left, but certainly enough of it to get acquainted with our latest offerings. The auction features both artists who have worked with the Gallery on an ongoing basis and those who are just starting out. Works include small-format sculptures (both ceramics and bronzes) and large-format stone sculptures. Painting enthusiasts will also find something to their liking, as we have a varied and extensive range of paintings, including expressions, representational and symbolic paintings, portraits, collages, and landscapes.

   Whether you want to enrich your collection with well-known artists with an established market position or rather invest in a new rising talent of the younger generation, the 8th Art Auction of the K&K Art Gallery is the ideal opportunity to fulfil those desires.FAQ
O sprzedawcy
K&K Art Galeria
Kontakt
K&K Art Galeria
room
ul. Białostocka 9
03-741 Warszawa
phone
+48790258878
Godziny otwarcia
Poniedziałek
Zamknięte
Wtorek
11:00 - 18:00
Środa
11:00 - 18:00
Czwartek
11:00 - 20:00
Piątek
11:00 - 20:00
Sobota
11:00 - 20:00
Niedziela
Zamknięte
Daniel Gromadzki star
Klienci kupujący dzieła tego artysty kupowali także
keyboard_arrow_up